Jednotný katolícky spevník

Číslo piesne:

Spevník je kompletný zatiaľ po pieseň č.429, ďalej len jednotlivo.
V prípade mobilného spojenia odporúčam stránku uložiť a používať off-line.
Zrkadlový obraz stránky sa nachádza na adrese spevnik.szm.com
Aktualizácia dňa 31.1.2021

Obsah

Číselný zoznam piesní

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
520 521 522 523 524 525 526

Texty piesní

V ADVENTNOM OBDOBÍ

1.
1. Ó, prekrásna Hviezda ranná, - ktorá si nám z neba daná, - vrúcne, Panna, bud' vítaná! -
2. Božieho tys' výkvet diela, - k tebe poslal Gabriela - sám Boh, svojho archanjela. -
3. Počneš Syna premilého, - Bohom Otcom nám daného, - Spasiteľa čakaného. -
4. Ako dcéra Stvoriteľa - Matkou budeš Spasiteľa - a Nevestou Tešiteľa. -
5. Trojici bud' svätej sláva, - Márii česť nech sa vzdáva, - že sa Božou Matkou stáva.

▲▲▲

2.
1. Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého, - Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho: Ježiš. - Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. - Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova! - Zdravas', Mária ... - A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. - Zdravas', Mária ... - Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz - i vždycky, i na veky vekov. Amen.

▲▲▲

3.
1. Anjel z neba v rúchu jasnom - k Nazaretu v speve hlasnom - ku Márii zletuje, - novinu jej zvestuje. -
2. Obľúbil si ťa Stvoriteľ, - by sa z teba Vykupiteľ - prísľubený narodil; - k tomu ťa Boh vyvolil. -
3. Bud', Mária, teda zdravá, - anjel pozdravenie dáva, - prijmi to pozdravenie, - oroduj za stvorenie. -
4. Pán Boh s tebou, čistá Panna, - tebe bola prednosť daná - pred všetkými ženami, - tebe hriech je neznámy. -
5. Počneš Syna premilého - skrze Ducha Najvyššieho; Ježišom sa bude zvať, - spasenie má ľudstvu dať. -
6. Bud' láskavou prostrednicou - a pred Bohom prímluvnicou - nám, Ó, Božia Rodička - a Kristova Matička!

▲▲▲

4.
1. Bože, ku tebe - voláme v nebe, - jak vo dne, tak v noci, - bud' nám na pomoci; - pridi, pridi, Spasiteľu! -
2. Glória: Ukáž nám cestu - k večnému mestu - nám na potešenie, - daj milosť, spasenie; - pridi, pridi, Spasiteľu!
3. Epištola: Nech sa vždy vzdáva - tebe česť, sláva, - ty nás vyučuješ; - myseľ osvecuješ; - Pane Kriste, Spasiteľul
4. Evanjelium: Teba čakali, - predpovedali, - svätí prorokovia, - žiadali otcovia; - teba, Kriste, Spasiteľu!
5. Tys' na div vekom - stal sa človekom: - tu je už čakany, - tvoj prorokovaný - prichod, Kriste, Spasiteľu! -
6. Krédo: Panna vznešená, - neporušená - počala si nášho, - Bohom nám daného - Jezu Krista, Spasiteľa.
7. Ofertórium: Verime v teba, - Ó, Svetlo z neba! - Naším buď vždy vzorom, - svieť nám nad obzorom: - Jezu Kriste, Spasiteľu.
8. Obetu čistú, - čos' nechal svetu, - sluha tvoj predkladá, - milosti dar žiada: - Jezu Kriste, Spasiteľu! -
9. Tá obeť svätá - za hriechy sveta, - v svedomí zlých ľudí - pokánie nech budí; - Jezu Kriste, Spasiteľu! -
10. Ach, v nás nešťastných - niet zásluh vlastných, - v srdci si ty nebe - pripravuj sám sebe, - Pridi, pridi, Spasiteľu! -
11. Sanktus: Prichod tvoj, Pane, - daj, nech sa stane - skrz túto obetu - užitočným svetu. - Prídi, pridi, Spasiteľu!
12. V osobách trojí: - láska ťa pojí, - mocný Stvoriteľu, - Duchu Tešiteľu, - Jezu Kriste, Spasiteľu! -
13. Tvojej mocnosti - a velebnosti - plná je zem, nebe, - spievajú o tebe: - Svätý, svätý, svätý, Pane!

▲▲▲

5.
1. Buď, Mária, pozdravená, - ty nebies krásna ľalia! - Tys' Mať Božia, vyvolená - od večného Boha. - Archanjel ťa pozdravuje - a veci divné zvestuje: - porodíš, Premilá, - Krista, Spasiteľa. -
2. Teš sa, Matička premílá, - žes' anjelu prívolila, - bo tým sa stalo spasenie, - sveta vykúpenie. - Keď Eva hadu zvolila, - mier duše svojej stratila - a ľudské stvorenie - uviedla v kvílenie. -
3. Tys' nádej sveta celého, - porodíš Syna Božieho, - čo naše hriechy obmyje - krvou z Kalvárie. - Tam Boha v nebi pros za nás - a primlúvaj sa v každý čas. - On ťa vždy vyslyší, - Stvoriteľ najvyšší. -
4. Keď v hriechu sme a v súžení, - pomoc mávame v trápení - skrz teba, Ó, Panna čistá, - Matka Jezu Krista! - Skrz teba vždy dosiahneme, - my, biedni červi zo zeme, - rúk Božích žehnanie, - túžobne žiadané.

▲▲▲

6.
1. Dennica už vyšla, - radostná zvesť prišla - od najvyššieho Stvoriteľa. - Novina anjela, - predzvesť Gabriela, - radostná pre nás takto znela: - [:Panenka Mária - porodí nám Syna, - nášho predrahého Spasiteľa.:] -
2. Panna sa zľakla, - takto povedala - archanjelovi nebeskému: - "Ako to môže byť, - jak môžem porodiť, - súc zasvätená Najvyššiemu? - [:Bohu som sľúbila, - jemu som slúžila, - celá chcem patriť ja ibajemu.":] -
3. Anjel jej hovoril: - "Boh sám ťa vyvolil, - neboj sa, Panna najsvätejšia, - panenstvo nestratíš, - zázračne porodíš, - Mária, Bohu si najmilšia. - [:Ty medzi ženami - kvet si požehnaný. - Tys' Bohu nad všetko najvzácnejšia.":]
4. Keď si, Ó, Matička, - Kristova Rodička, ostala šťastnou nad pannami, - starosť maj vždy o nás, - primlúvaj sa za nás, - zmiluje Pán Boh sa nad nami, - [:aby sme po boji - vo večnom pokoji - spevom ťa chválili večne v nebi.:]

▲▲▲

7.
1. Dnes Panna je pozdravená, - Mať Krista Pána zvolená, - Boh sám, ktorý v nebi žije, - z neba na svet zostupuje, -
2. Hlas Mária uslyšala - a meno Ježiš prijala, - aby jeho Matkou bola, - ponížene privolila. -
3. Milosti plná Matička - je Spasiteľa Rodička, - Krista Pána čo nosila, - v ňom jedine sa tešila. -
4. Dar Otcaje ten plod Svätý - a Duchom Svätým počatý; - z čistej Panny život vezme, - aby spasil ľudstvo hriešne. -
5. Sám Boh k nám z neba prichodi - a z Márie sa narodí, - preto ráčil na svet stúpiť, - že nás všetkých chcel vykúpiť. -
6. Dnes jemu všetci spievajme - a vďaky Bohu vzdávajme - za to veľké dobrodenie, - za bolestné vykúpenie. -
7. Buď chvála Otcu večnému - a Synovi prernílému, - chvála Duchu presvätému, - v Božstve obom rovnakémul

▲▲▲

8.
1. Duša moja, celou silou - veleb Pána večného, - osláv piesňou roztomilou - Stvoriteľa mocného. - Teš sa, že už prišli časy, - ktoré vrúcne sme žiadali, - čo prorokov zbožné hlasy - svetu predpovedali. -
2. Ajhľa, z neba vysokého - anjel Boží zletuje - a Neveste Najvyššieho - radosť veľkú zvestuje. - Žena Bohom vyvolená - poslúcha hlas archanjela, - v rozjímaní pohrúžená - veľmi krásna je celá. -
3. Boha Otca najvyššieho - sám Syn jednorodený - stúpil z trónu nebeského - spasiť svet náš stratený. - Z čistej Panny narodí sa, - bude znášať posmech tupý; - za ním križ niesť rozhodni sa - a z hriechu ťa vykúpi. -
4. Mária sa Pannou stala- nad všetkými pannami, - anjelovi povedala: - "Ako vravíš, staň sa mi." - V svojom srdci prespanilom - preradostne zaplesala: - Bohu svojmu v speve milom - česť a chválu vzdávala. -
5. I my s ňou tiež zaplesajme, - Bohu česť prespevujme, - Spasiteľa privítajme, - srdcia jemu venujme. - Slovom, skutkom vyvyšujme, - ako ona ctila jeho, - takto seba prípravujme - do kráľovstva večného.

▲▲▲

9.
1. Poslaný je anjel - od otca najvyššieho, - nazvaný Gabriel, - posol Boha večného, - k Nazaretu mestu, - by tam jeho Nevestu - Máriu pozdravil, -jeho vôľu jej zjavíl, -
2. Zdravas', buď, Mária, - Panna plná milosti, - krásna si ľalia, - s tebou je Boh z výsosti. - Neboj sa, Ó, Mária, - ty nebeská ľalia, - počneš aporodíš - a panenstvo nestratiš. -
3. Na tie jeho slová - Mária sa divila: - "Nech je vôľa Božia! - anjeloví vravela: - Deva som Najvyššieho, - Matkou stanem sa jeho, - nad anjelov vyššia, - dcéra Evy najnižšia." -
4. A tak Božie Slovo - z Márie sa počalo, - Vykupiteľovo - človečenstvo povstalo. - Chváľme ho, veď je Boh náš, - ctime ho, veď spasil nás. - Sláva Bohu Synu, - že zmyl našu z nás vinu!

▲▲▲

10.
1. Anjel Gabriel, - ako Pán Boh chcel, - z neba koná cestu - k Panne Márii, - k Nazaretu mestu. -
2. Posolstvo nesie- pri veľkom plese, - k Panne pristupuje - a ju v pokore - takto pozdravuje: -
3. "Zdravas', Mária, - čistá ľalia, - vzor si všetkých čnosti; - anjel zjavuje, - žes' plná milosti. -
4. Nad matky iné - tebe jedine - česť a prednosť daná; - medzi ženami - ty si požehnaná." -
5. Čujúc to Panna, - je naľakaná - a sa spytuje: - Jak to môže byť, - čo anjel zvestuje? -
6. Anjel zdesenej Panenke ctenej - odpovedal na to: - Nadprirodzene - stane sa vec táto. -
7. V tebe utvori - ten plod Duch Boží, - stúpi v teba z neba; - Syn Boží bude, - čo sa zrodí z teba.

▲▲▲

11.
1. Hľa, anjel Pána vznešený - je posolstvom poverený, - k nám z neba dolu zletuje - a Máriu pozdravuje. -
2. Buď zdravá, plná milosti, - pre svoje milá si čnosti; - buď požehnaný čistého - plod života panenského. -
3. Máš zrodiť ty Spasiteľa - a sveta Vykupiteľa, - Syna Boha najvyššieho, - Duchom Svätým počatého. -
4. Tu Panna hlavu sklonila - a pokorne hovorila: - "Hľa, dievka Pána som svojho, - staň sa podľa slova tvojho!" -
5. Hneď Slovo telom stalo sa, - Boha nám dali nebesá, - by prebýval medzi nami, - prenehodnými hriešnikmi. -
6. Pros za nás, drahá Božia Mať, - ráč u Boha sa prímlúvat, - nech Syn tvoj nás po časnosti - do večnej prijme radosti.

▲▲▲

12.
1. Hľa, Panna je pozdravená, - poslom anjelom uctená. - Božstvo k ľudstvu sa znížilo, - v lono Panny zostúpilo. -
2. Keď anjela uslyšala, - nad tým veľmi sa zľakala, - Božej vôli sa poddala, - by sa Božou Matkou stala. -
3. Si Bohom Otcom zvolená, - Duchom Svätým zatienená; - Krista v živote nosíla..- v ňom jedine sa tešila. -
4. Požehnaný ten plod svätý, - Duchom Svätým je počatý - a predivné narodenie - nie je Panny porušenie. -
5. Ó, Ježišu milostivý, - duší našich žiadostivý, - preto ráčíls' na svet stúpiť, - žes' všetkých nás chcel vykúpiť. -
6. Preto my sa mu klaňajme, - vrúcne vďaky mu vzdávajme - za to veľké dobrodenie, - že priniesol nám spaseníe. -
7. Buď chvála Otcu večnému, - Synu jeho premilému, - tak isto Duchu Svätému, - Bohu v Trojici jednému.

▲▲▲

13.
1. Moc Božia divná - a nevýslovná, - čo si učinila? - K obrazu svojmu - človeka stvorila. -
2. Veľmi pekného, - nesmrteľného, - kvet celého diela, - by mohol poznať - svojho Stvoriteľa. -
3. By ťa miloval, - v raji panoval - a žil v blaženosti, - v záhrade rajskej - z tvojej láskavosti. -
4. Diabol zlostivý - bol závistlivý, - vidiac šťastie jeho, - ktoré mal človek - od Boha večného. -
5. Úklady zlosti - kládol v chytrosti, - by človek zvábený - rozkoše rajskej - bol tiež pozbavený. -
6. Nešľachetný had - v taký veľký pád - priviedol človeka - skrz okúsenie - jedného jablka. -
7. Človek stráň kvetnú, - milosť posvätnú - a raj večný stratil, - aby sa viac doň - nikdy nenavrátil. -
8. Pán Boh zjavil nám, - že nás spasí sám - skrze svojho Syna, - by nám byť mohla - odpustená vina.

▲▲▲

14.
1. Múdrosť a sila - Božia premilá, čo si učinila? - K obrazu svojmu - človeka stvorila. -
2. Bohu mal slúžiť, - po ňom vždy túžiť, - zo stromu neužiť; - slávu nebeskú - čnosťou si zaslúžiť. -
3. Diabol prezlostný - závidel čnostný, - spolu i radostný - stav prvých ľudí; - zmenil ho v žalostný. -
4. Vzbudil v nich pýchu, - neveru lichú - a obrátil k smiechu - výstrahu Božiu: - priviedol ich k hriechu. -
5. Trest spravodlivý - mal had lestivý, - i náš nešťastlivý - praotec hriešny - za prečin strašlivý. -
6. Z raja vyhnaný, - smrti poddaný, - s dušou plnou rany, - zatvoril sebe - i nám nebies brány. -
7. Miesto milosti, - nesmrteľnosti - rajskej blaženosti, - dedíme po ňom - trest a vinu zlosti. -
8. V raji sľúbený - potomok ženy, - telom učinený - Syn Boží, blahej - pričinou bol zmeny. -
9. Pravda milosti, - pokoj prisnosti - dali bozk ľúbosti. - Buď Bohu sláva - tu i na výsosti!

▲▲▲

15.
1. Nes, Gabrielu, - nes pozdravenie, - radosť pre ľudské - nes pokolenie. - [:Pozdravuj Máriu, - prečistú ľaliu.:] -
2. Zvestuj jej radosť, - zvestuj potechu, - že Boh svetpríde - spasiť od hriechu, - [:že Boha porodí, - čo spasí národy.:] -
3. Zdravas', Mária, - milosti plná, - bo máš porodiť - v čistote Syna. - [:Staneš sa Rodičkou - a Božou Matičkou.:] -
4. Radostnú tú zvesť - prijmi, á, Panna! - Buď požehnaná, - Mať Krista Pána! - [:Buď ľudstvu záchranou, - nádejou čakanou.:] -
5. Prijmi, Mária, - veľké posolstvo, - svetu Boh zjaví - veľké tajomstvo, - [:že počneš Ježiša, - Matička najmilšia.:]

▲▲▲

16.
1. Oblaky z neba - nech rosia teba, - sľúbený Kriste, - čakaný iste! - Pridi, pridi, Spasiteľ náš! -
2. Otcovia sväti - prorokujú ti - život tŕnistý, - vzor náš prečistý; - Pridi, pridi, Spasiteľ náš! - Glária:
3. Buď Bohu chvála - na zemi stála, - že k nám zostúpi a nás vykúpi. - Pridi, pridi, Spasiteľ náš! - Krédo:
4. Verime v teba - spasenie z neba, - kvet lásky večnej - a nekonečnej! - Pridi, pridi, Spasiteľ náš! - Ofertárium:
5. Tvoja predrahá - obeť premáha - diablovu zlobu - a ľudskú mdlobu. - Pridi, pridi, Spasiteľ náš! -
6. Skrz svoje rany - od pekiel brány - chráň nás, á, Kriste, - daj srdce čisté. - Prídi, pridi, Spasiteľ náš! - Sanktus: -
7. Presvätý Pane, - tu v tvojom stane, - nech sa vždy vzdáva - tebe česť, sláva. - Prídi, prídí, Spasiteľ náš!

▲▲▲

17.
1. Otec nebeský - z preveľkej lásky - [:k najzázračnejšiemu - človeka stvoril- podobenstvu svojmu.:] -
2. V raji rozkošnom, - v kraji tom šťastnom - [:Adama postavil - za pána zeme, - tvorom ho predstavil.:] -
3. By Adam slušnosť, - svoju poslušnosť - [:Bohu preukázal, - Boh mu zo stromu - ovocie zakázal.:] -
4. Lež Adam s Evou - za vtáctva spevov - [:ovocie okúsil - a zákaz Boží - nešťastne porušil.:] -
5. Boh sa zľutoval, - bo nás miloval, - [:sľúbil Spasiteľa, - od večnej biedy +Vyslobodíteľac] -
6. Všetci plesajme, -chválu vzdávajme - [:Otcu nebeskému, - že poslal Syna - ku spaseniu nášmu.:] -
7. Spolu žiadajme, - prosby skladajme, - [:aby to vtelenie, - nám všetkým večné - prinieslo spasenie.:]

▲▲▲

18.
1. Pán Boh všemohúci, - Sudca náš budúci, - poslal posla svojho, - posla prekrásneho - ku Panne Márii. -
2. Meno má Gabriel, - vznešený archanjel, - z dvora nebeského, - z chóru anjelského, - posol najslávnejší. -
3. Zvestoval on Panne - veci neslýchané; - vravel v Božom mene - reči utešené - pre celý hriešny svet -
4. Zdravas' buď, Mária, - prekrásna ľalia, - zdravas', svätá Panna, - Bohom požehnaná, =ty medzi ženami! -
5. Vidiac archanjela - preľakla sa celá. - Panna pozdravená - veľmi zadivená - stála tu pokorne. -
6. Anjel ju pozdravil: - Pán Boh ťa vyvolil, - počneš Jezu Krista - aporodíš čistá - Syna Najvyššieho. -
7. Ktorému. Pán Boh dá - trón kráľa Dávida - a kraľovať bude - v celom svojom ľude, - ktorý ho miluje. -
8. Vtedy pozdravená, - od Boha zvolená, - vraví odovzdane: - Nech sa mi tak stane - podľa tvojho slova!

▲▲▲

19.
1. Po zlom páde človeka hriešneho - ľutoval Boh stvorenia krásneho, - poslal na svet archanjela svojho. -
2. Iď k Márii, zjav jej moju vôľu, - že Syn môj sám stúpi z neba dolu, - že súc Pannou bude Matkou spolu. -
3. Panna v ten čas v Písme rozjímala, - keď anjela zdraviť uslyšala, - spočiatku sa veľmi naľakala. -
4. Anjel Boží, vidiac naľakanú, - takto znova počal tešiť Pannu: - Boh je stebou, dôveruj len v Pánu. -
5. Našlas' milosť Otca nebeského, - že 1y máš byť Matkou Synajeho, - tak rozhodla vôľa Najvyššieho. -
6. Sladké meno Ježiš Syn dostane. - Bohom už dávnejšie je mu dané, - lebo on sa Spasiteľom stane. -
7. Ticho hlavu naklonila Panna - a do vôle Božej odovzdaná - riekla: "Staň sa podľa vôle Pána!" -
8. Panna, pros za ľudské pokolenie, - by nám dal Boh hriechov odpustenie - a po smrti večné oslávenie.

▲▲▲

20.
1. Priďže, náš milý Spasiteľ, - čaká ťa biedny Izrael; - plačúci v hriechu tu stená, - príďže už do nášho lona. - Plesaj zem, svojho Boha chváľ, - že ťa tak veľmi miloval. -
2. Ó, príďže, Svetlo kresťanské, - a prelom zväzky satanské, - ktoré Adam neposlušný - uvalil na ten svet hriešny. - Plesaj zem, atď. -
3. Ó, príďže, Dieťa nebeské, - Dieťatko božské, anjelské, - čakáme tvoju potechu, - veľmi sme padli do hriechu. - Plesaj zem, atď. -
4. Ó, príďže, príď, náš Spasiteľ, - nebeský ty náš Tešiteľ, - a prines nám dar milosti, - vo viere daj nám stálosti. - Plesaj zem, atď.

▲▲▲

21.
1. Roste, nebesá, z výsosti, - oblak, prš Spravodlivého; - otvor sa, zem, z vnútornosti, - Spasiteľa dajže nášho. -
2. Nebesá, hľa, objavujú - slávu Boha najvyššieho - a oblohy ohlasujú - dielo rúk premocných jeho. - GI ó ri a:
3. Bohu na nebi sláva buď, - velebí, Pane, ťa tvoj ľud, - vďaka ti večná za milosť, - za tvoju ku nám príchylnosť. - Krédo:
4. V Boha, Otca najvyššieho - 1 v Syna jeho milého, - verme i v Ducha Svätého - s Otcom, Synom rovnakého. - Ofertórium:
5. Keď sa počal Syn tvoj z Panny, - v obetu bol za nás daný; - pamiatku jeho presvätú - oslavovať budeme tu. -
6. Obeta Bohu buď milá, - ktorú Cirkev pripravila; - prijmi, ó, Bože, tie dary - v rukách kňaza na oltári. - Sanktus:
7. Svätý, svätý, najsväte]ší - Otec i Syn tvoj najmilší, - i Duch Svätý, Boh premilý, - chválený buď v tejto chvíli.

▲▲▲

22.
1. Už z neba posol schádza, - oddávna žiadaný, - a k Márii prichádza - od Boha poslaný; - prekrásny archanjel, - nazvaný Gabriel. -
2. Cesť vzdáva a sa klania, - vykoná posolstvo - a hlavu čestne skláňa, - ctí sväté tajomstvo; - Pannu pozdravuje, - divnú vec zvestuje. -
3. Tys', Mária, milosťou - Božou naplnená, - a najkrajšou si čnosťou - nad iné vznešená; - máš Matkou Božou byť - a Syna porodiť. -
4. Syn Boží, Panna, teba - za Matičku chce mať, - veď svetu spásy treba, - čo má sa skutkom stať. - Ty Panna spanilá, -ty Matka premilá!

▲▲▲

23.
1. Tys', Panna, plná milosti, - Pán Boh vždy s tebou je, - on z veľkej dobrotivosti - slávu ti daruje. - Archanjel z neba zletuje - a takto ťa pozdravuje: - [:"Buď zdravá, Matička!":) -
2. Ty z Ducha počnúc porodíš - nám Vykupiteľa, - lež panenstvo tým nestratíš, - podľa slov anjela. - Duch Svätý pride v plameni - a milosťou ťa odmeni: - [:"Ó, zdravas', Mária!":) -
3. Tu chvíľa je, ó, kresťane, - tu čas vykúpenia, - nám veselia čas nastane - a doba spasenia. - Z vín svojich šťastne vyjdeme - vo večnú slávu zo zeme - [:skrz Božie vtelenie.:)

▲▲▲

24.
1. Veselo spievajme, - Boha Otca chváľme, - že nám Syna svojho - jednorodeného - celého dal k spáse - národa ľudského. -
2. Z nebeskej výsosti - Boh v svojej milosti - poslal archanjela, - menom Gabriela, - aby nám zvestoval - príchod Spasiteľa. -
3. Anjel riekol Panne: - Božie zmilovanie - skrze teba príde, - svet spasený bude, - staneš sa preslávnou - v celom svojom ľude. -
4. Mária zvolila, - takto hovorila: - "Staň sa vôľa Pána, - jemu odovzdaná - všetko chcem vyplniť, - o čo som žiadaná". -
5. Tak skrze Máriu, - rajskú tú ľaliu, - Slovo sa počalo, - človekom sa stalo, - pretože nás, ľudi, - vrúcne milovalo.

▲▲▲

25.
1. V spôsobe chleba - veríme v teba, - vždy v Boha pravého, - všade prítomného; - Jezu Kriste, Spasiteľu! -
2. Príchod tvoj z neba, - prosíme teba, - nech z tvojej milosti - =r= naše zlosti: - žiadaný náš Spasiteľu!
3. 0, Jezu Kriste, - daj srdce čisté, - by sme ťa prijali, - vrúcne milovali: - Krista, svojho Spasiteľa. -
4. Baránku Boží, - nech pokoj množí - príchod tvoj žiadaný, - od vekov čakaný. - Jezu Kriste, Spasiteľu! -
5. Požehnaj ľudu, - keď prídeš k súdu, - prijmi ho v anjelské - radosti nebeské: - prijmi, prijmi, Spasiteľu!

▲▲▲

26.
1. V temnosti Otcovia - tešte sa z Krista, - ktorý sa na svet prísť - z neba už chystá, - lebo už žiadaný - ten čas nastáva, - v ktorom sa Boží Syn - človekom stáva. -
2. Čakaný Mesiáš, - z neba nám daný, - sa vtelí v živote - Márie Panny; - čoskoro bude žiť - tu medzi nami, - aby nám otvoril- nebeské brány. -
3. Diabolskú všetku moc - zláme a pýchu - i ľudí zachráni - od pekla, hriechu; - kráľovstvo naveky - svoje založí - a šťastie časné i - večné rozmnoží. -
4. Nuž my sa pripravme - na prichod Pána - a prosme túžobne - dar zmilovania, - aby sme v pokání - privítali ho, - v podobe človeka - narodeného. -
5. Prosme ho, keď príde - nakoniec k súdu, - by hriechy odpustil - nám, svojmu ľudu;- aby nás postavil - po pravej ruke, - aby sme nestáli - vo večnej muke.

▲▲▲

27.
1. V žiare prejasnej - Gabriel zvestoval - Márii krásnej, - keď ju pozdravoval; - požehnanouju menoval. -
2. Dcéra nebeská - hlavu naklonila, - radosť anjelská - v duši jej zvonila, - diablova moc sa zlomila. -
3. Nebeské svetlo - na Máriu Pannu - z výsosti zlietlo - večne požehnanú; - život dala Kristu Pánu. -
4. Spasiteľ milý, - ktorý svet zachráni, - príde v tej chvíli, - srdcia nám obdarí - láskou večnou v milovaní. -
5. Zostúpil z neba - k hriešnemu človeku, - ponížil seba - a dal nám potechu, - by sňal vinu z nás odvekú.

▲▲▲

28.
1. Pride Kristus, Spasiteľ náš, - cestu mu pripravme, - príde drahý náš Mesiáš, - hospodu mu spravme. - Príde, príde, náš Spasiteľ, - všetci zaplesajme; - príde, príde, Vykupiteľ, - chválu Bohu vzdajme! -
2. Plesajte, ó, praotcovia, - ktorí ste v temnosti, - bo stanú sa veci nové, - plesajte v radosti. - Príde, atď. -
3. Hľa, prijala Panna čistá - posla nebeského, - porodila by nám Krista - z lona panenského. - Príde, atď. -
4. O ktorom predpovedali - už proroci slávni - a ktorého si žiadali - ľudia starodávni. - Príde, atď. -
5. počul Boh ľudu volania - na nebies výsosti, - pošle plný zľutovania - Syna nám k radosti. - Príde, atď. -
6. Z rúcha zla sa vyzliekajme, - v čnosť sa obliekajme, - srdce Kristu prichystajme, - pokánie konajme! - Príde, atď.

▲▲▲

29.
1. Radujže sa, Panna slávna, Panna čistá, - Matka Božia vyvolená Jezu Krista! - Ty ľalia si najkrajšia, drahá Panna, - nad hvíezdy si najjasnejšia. - Vitaj, Panna! -
2. Zdravas', plná si milosti, Panna čistá, - porodiť máš bez bolesti. Jezu Krista. - . Spasiteľa nám porodíš, drahá Panna, - a nazveš ho menom Ježiš. - Vitaj, Panna! -
3. Nikdy pannu okrem teba, Panna čistá, - nepozdravil anjel z neba, Matka Krista! - Pánom nebies vyvolená, drahá Panna, - stala si sa Matkou Syna. - Vitaj, Pannal-
4. Preto prosme, by Rodička, Panna čistá, - prosila za nás Synáčka, Jezu Krista, - by skrz jeho sme vtelenie, drahá Panna, - raz dosiahli vykúpenie. - Vitaj, Panna!

▲▲▲

30.
1. Zdravas' , krásna Pani anjelská, - ty si jasná brána nebeská: - [:Čistá Panna, - nádej sladká, - Božia Matka!:) -
2. Ty si pozdravenie prijala, - Božie znamenie z úst anjela. - [:Čistá Panna, atď.:] -
3. Ľud svoj hriešny vedieš k spa_seniu, - nevidia-ich k s,!etl- krásnemu. - [:Cistá Panna, atd.:] -
4. Ze Sl našou Matkou, nám ukáž, - prijať milostivo ráč hlas náš. - [:Čistá Panna, atď.:] -
5. Daj nám ruku, veď nás do neba, - ta, kde sídli Božia veleba. - [:Čistá Panna, atď.:]

▲▲▲

31.
1. Zdravas' , Mária, - milosti plná I -' Tak si pozdravená, - Mária vznešená, - Matkou Božou vyvolená. -
2. Pán Boh s tebou je, - anjel zvestuje, - že počneš več---o, - Syna Najvyššieho, - nebo a zem stvorívšíeho, -
3. Keď si počula, - si sa zľakla - a tak smutná celá, - v srdci čos' myslela, - anjelovi povedala: -
4. "Jakje to možné, - riekla nábožne, - keď som čistá panna, - Bohu odovzdaná: - sľub môj známy je u Pána." -
5. Z Ducha Svätého - zatienivšieho - počneš a zrodený z teba Syn milený - bude jak Boh velebený.-
6. Dievka Pánova, - čujúc tie slová, - s úctou sa sklonila .... a ticho vravela: - "Bohu som sa pokorila," -
7. Raduj sa milá, - Matka spanilá, - Syn Boží sám seba - láskavo k nám z neba - na svet vtelí skrze teba.

▲▲▲

32.
1. Zdravas', zdravas', ó, Mária, - milosti si Božej plná! - Tak pozdravil anjel teba, - prinesúc zvesť veľkú z neba. -
2. Anjel riekol: "Pán Boh s tebou, - požehnanou ty si ženou." - Uľakla sa pozdravená, - nevediac, čo to znamená. -
3. Anjel vravel ďalej Panne: - .Neľakaj sa, čo sa stane, - u Boha si našla milosť, - lebo videl tvoju zbožnosť. -
4. Syna počneš aporodíš, - nazveš meno jeho Ježiš. - Bude Synom Najvyššieho - Boha Otca nebeského." -
5. Duchom Svätým naplnená - riekla Panna naklonená: - "Ajhľa, dievka Pána môjho, - staň sa podľa slova tvojho!" -
6. Vtedy Panna zaplesala, - že sa Matkou Božou stala. - Krásna Panna, rajská brána, - prezázračne požehnaná!

▲▲▲

33.
1. Zdravas', Mária, krásna - nad všetko stvorenie, - jak dennica si jasná, - nám si potešenie; - Boh Syn ťa vyvolil, - bys' jeho Matkou bola; - Duch Svätý zaclonil. -
2. Bez hriechu si počatá, - Panna, dedičného, - jak Eva nezajatá - od hada zvodného; - Syn tvoj ťa obránil- v počatí, v narodení, - od hriechu zachránil. -
3. Od Otca nebeského - ťa anjel pozdravil - a že sa z lona tvojho - Syn zrodí, ti zjavil; - že bude človekom - skrz Ducha zatienenie, - jak zjavil pred vekom. -
4. Hľaď na nás v láskavosti, - vyslyš Gabriela, - vyvedieš svet z temnosti, - splodíš Spasiteľa, - nestratíš panenstvo, - z teba bez porušenia - prijme človečenstvo. -
5. Mária, Pán je s tebou; - tak ťa anjel teší; - slovo mu dané tebou - svet celý poteší; - ty si požehnaná - Panna medzi ženami, - do neba si brána. -
6. Na posla nebeského - slovo privolila, - zo srdca pokorného - Panna hovorila: - Hľa, dievka som Pána, - staň sa podľa slov tvojich, - veď som mu poddaná. -
7. Je mocou Božou vzatý - anjel do výsosti - a Máriu Duch Svätý - zatienil v milosti: - by Krista počala, - sa Božou Matkou stala - a Panna zostala. -
8. Ó, prijmi, Panna milá, - od nás pozdravenie, - pros za nás svojho Syna - za večné spasenie, - by jak tu na zemi, - tak sme mohli ťa chváliť - raz vrúcne na nebi!

▲▲▲

VO VIANOČNOM OBDOBÍ

34.
1. Syn Boží sa nám narodil - a z hriechu nás vyslobodil. - Vitaj, Pane, vitaj! -
2. Privitaj, zem, Spasiteľa, - a plesaj s nebom veselá. - Vitaj, Pane, vitaj! -
3. Dnes anjel z neba zvestoval, - jak Boh svet veľmi miloval. - Vitaj, Pane, vitaj! -
4. My tiež sa teda radujme - a veselo ho vitajme. - Vitaj, Pane, vitaj! -
5. Prišiel si v túto dobu k nám - jak človek, mocný neba Pán. -"'Vitaj, Pane, vitaj!

▲▲▲

35.
1. Anjel Pána pastierom - oznamuje radosť - a novinu prevzácnu - dáva im na známosť: - Nebojte sa, bratkovia, - prišla chviľa Pánova; - narodil sa sveta Pán - v meste Betleheme, - obvinuiý plienkami - na voňavom sene. - [:Tam Dieťatko nájdete - veľmi biedne odeté.:] -
2. Pastieri sú jasnosťou veľmi osvietení - a videním anjelským veľmi pomäteni. - Lež anjel ich potešil - a takto im hovoril: - Pridete do Betlema, - uvidíte Dieťa, - to je z Panny zrodený - Pán celého sveta. - [:Do jasličiek vložený, - Vykupiteľ túžený.:] -
3. Aj ty, drahý kresťane, - kľakni na kolená, - keď ti v duši zazvoní - sláva jeho mena. - Tu je Boh tvoj v Dieťati, - on ti život navráti. - Všetci sa mu klaňajme, - plesaj človek každý, - na svet prišiel Syn Boží, - by bol s nami navždy. - [:Vitaj, božský Spasiteľ, -ty náš život, ty náš cieľ.:]

▲▲▲

36.
1. A včera zvečera - z nebeského dvora - [:poslaná je novina: - Panna rodí Syna:) -
2. Ježiška milého, - Mesiáša ctného, - [:ktorého vyhlásili, - proroci sľúbili.:) -
3. VBetleheme vjaslíčkách, - ovinutývplienkach, - [:tam leží ten Mesiáš, - on je pravý Boh náš.:) -
4. Ježiš sa usmieva,- Matka ho odieva - [:a hneď vedľa jasličiek - stojí vôl, oslíček.:)-
5. Na neho dýchajú, - jeho.zahríevajú, - [:pastieri mu spievajú, - piesne krásne hrajú.r] -
6. Nebeská veleba - poslanáje z neba: - [:v jasliach je položený - dávno prísľúbený.:) -
7. My teda chválime, - česť, chválu vzdávame; - [:odpusť naše nám viny, - Kriste ponížený.:]

▲▲▲

37.
1. Buďme všetci potešení, - Ježiško je narodený. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme! -
2. Z neba, by svoj ľud vykúpil, - v Betleheme na svet stúpil. - Dnes atď. -
3. Nebo žiari od jasnosti, - od plesania, veselosti. - Dnes atď. -
4. Boží posli poletujú - a novinu ohlasujú. - Dnes atď. -
5. Pastieri hneď zo sna vstali, - anjelský hlas keď slyšali. - Dnes atď. -
6. Sláva Bohu na výsosti, - jeho večnej velebnosti. - Dnes atď. -
7. Na zemi buď pokoj ľuďom, - nech sa vyhnú všetkým bludom. - Dnes atď. -
8. Spasiteľ sa už narodil, - by svet hriešny vyslobodil. - Dnes atď. -
9. V maštali je narodený, - do jasličiek položený. - Dnes atď. -
10. pri jasliach je Matka jeho, - Panna srdca nevinného. - Dnes atď. -
11. Dcéra Otca nebeského, - Ducha nevesta Svätého. - Dnes atď. -
12. Od každého hriechu čistá -tys', Mária, Matka Krista. - Dnes atď. -
13. K jasliam aj my pospiechajme, - Ježiškovi chválu vzdajme. - Dnes atď. -
14. Ježiško, buď oslávený, - od nás všetkých pozdravený. - Dnes atď.

▲▲▲

38.
1. Boh sa nám teraz narodil- a miesto vyvolil - v judskom meste Betleheme. - Raduj sa, Jeruzaleme! -
2. Syn Boží z Ducha Svätého - a Darcu mocného - leží v biednych jasliach v stajní, - Spasiteľ dávno čakaný. -
3. Pospešme k nemu v rýchlostí, - spievajme v radosti: - Buď nám, Kriste náš, vítaný, - prorokmi prorokovaný! -
4. Dary mu z lásky oddane - i srdcia podáme, - veď je náš Pán a Spasiteľ, - najvernejší náš Tešiteľ.

▲▲▲

39.
1. Búvaj, Dieťa krásne, - uložené v jasle; - búvaj, búvaj, Pachoľa; - milostivé Jezuľa! - Budeme ťa kolísať, - abys' mohol dobre spať, - Ježišku náš milý, - aby sa ti snili - veľmi krásne sny, - veľmi krásne sny. -
2. Drozdy a hrdličky, - chystajte pesničky, - nech sa Dieťa poteší - na tom našom salaši. - Spev škovránka, slávika, - k tomu pekná muzika; - my budeme s vami - spievať za jasľami - Synu milému, - Synu milému. -
3. Hory, ticho buďte, - Dieťa nezobuďte, - nech si ono podrieme - na slame a na sene. - Aj vy, milé fialky, - zaváňajte do diaľky, - zavejte mu vône, - Pánovi na tróne, - ticho, sladúčko, - ticho, sladúčko.

▲▲▲

40.
1. Čas radosti, veselosti - svetu nastal nyní, - porodila Spasiteľa - Mária bez viny; - v jasliach v Betleheme, - na slame, na zime, - leží malé Dieťa milé: Pán zeme, - Pán zeme. -
2. Aké veci ľudia všetci - oddávna Čakali, - to anjeli dnes veselí - nám už zvestovali, - a preto plesajme - a Bohu ďakujme, - Pacholiatku, Nemluvniatku - spievajme, spievajme.
3. Dieťa krásne, Svetlo jasné, - Ježišu náš milý, - z čistej Panny svetu daný, - poklad roztomilý; - Kráľu náš, Pane náš! - Skloň sa k nám jak náš Pán: - s milosťami, s radosťami - pridi sám, pridi sám. -
4. Od začiatku, od počiatku - ľudia ťa čakali a proroci aj Otcovia ťa predpovedali; - nebeskí anjeli - všetci ťa veselí, - radujúci, plesajúci - vítali, vítali. -
5. S nábožnými, s prevrúcnymi - pastiermi ťa chváľme; - spievame ti, vítame ťa - dnes tu chváloslávne; - Ježiško milený, do jasieľ vložený, - buď uctený, buď slávený, - vážený, vážený! -
6. Ako teba, Pane z neba, - v jasliach privítame? - Jak ti krásne, jak ti hlasné - piesne tu spíevame, - tak v nebi nech večne - ctime ťa srdečne - v tej milosti a radosti - bezpečne, bezpečne.

▲▲▲

41.
1. Dieťatko sa nám dnes zrodilo: - Veseľme sa! - Aby celý svet potešilo. -
R.: V tejto dobe veseľme sa, - s Matkou Božou radujme sa - milým plesaním; - Krista Pána zvelebujme, - jeho príchod oslavujme - sladkým spievaním. -
2. Ach, to roztomilé Pachoľa: - Veseľme sa! - Obkolesíme dnes dokola. - V tejto dobe atď. -
3. Boh sa v ľudskom tele objavil: - Veseľme sal - Aby radostnú zvesť nám zjavil. - V tejto dobe atď. -
4. V spôsob vína - chleba sa ukryl: - Veseľme sal - Aby v nás a s nami v láske žil. - V tejto dobe atď. -
5. Chcel, by v našom srdci žila krv: - Veseľme sa! - Ktoroujeho srdce vrelo prv. - V tejto dobe atď.

▲▲▲

42.
1. Aké to svetlo - odrazu zlietlo ponad nás? - [:Aký to bájny, - neobyčajný počuť hlas?:] -
2. Badáme všetci, - podivné veci - dejú sa. - [:Čudesné žiare - tu cez chotáre - stelú sa.:] -
3. A tú tvár jasnú, - úžasne krásnu - vidíte? - [:Či, bratia, i vy - strach úzkostlivý - cítite?:] -
4. Ó, neľakaj sa, - pastierska chasa, - s vami Pán! - [:Ja, anjel jeho, - blaha všetkého, - spievam vám.:] -
5. Dnes objavil sa, - dnes narodil sa - Spasiteľ. - [:Váš a. celého - rodu veľkého - Tešiteľ.:] -
6. Hľa, tu blesk jasný, - tam plod prekrásny - v jasličkách. - [:Dieťa, Syn Boží, - na sene leží - v plienočkách.:] -
7. Nuž ta sa majme, - ta pospíechajme, - druhovia, - [:kde poletujú a prespevujú - duchovia:] -
8. Ó, milé Dieťa, - preradostne ťa - vítame, - [-ak vteleného - Syna Božieho - vzývame.:] -
9. Prijmi tie skromné. -lež vďakou hojné. - darčeky. - [:že sme tvojimi. - sme blaženými - naveky.:]

▲▲▲

43.
1. Dnes sa Kristus narodil: - Veseľme sa! - Ako to Boh nariadil: - Radujme sa! - [:Z života čistého. - z rodu kráľovského - Kristus Pán narodil sa.:] -
2. Dnes sveta Vykupiteľ: - Veseľme sa! - Narodil sa Spasiteľ: - Radujme sa! - Z života atď. -
3. Spievajú mu anjeli: - Veseľme sa! - Plesajú archanjeli: Radujme sa! - Z života atď. -
4. Sláva Bohu na nebi: - Veseľme sa! - Pokoj ľuďom na zemi: - Radujme sa! - Z života atď. -
5. V bíednom tele človeka: - Veseľme sa! - Prišiel spasiť hriešnika: - Radujme sa! - Z života atď. -
6. Ó. Ježiško spanilý. - ochraňuj nás! Spasiteľu premilý - neopusť nás! [:Prines nám spasenie, - odvráť zatratenie. - pre svoje narodenie!:]

▲▲▲

44.
1. Narodil sa Kristus Pán: - Veseľme sa! - Z ruže kvietok skvitol nám: - Radujme .sal - [:Z života čistého, - z rodu kráľovského - Kristus Pán - narodil sa.:] -
2. Prorokmi nám hlásaný: Veseľme sa! - Na svet nám je poslaný: - Radujme sa! - Z života atď. -
3. Clovekje učinený: - Veseľme sal - By bol večne spasený:- Radujme sal - Z života. atď. -
4. Božia milosť nebeská: - buď vždy s nami! - Daj. nech závisť diabolská - nás nemámil - [:Otče. pre milého - Syna nám daného. - Ó. zmiluj sa nad nami!:]

▲▲▲

45.
1. Aký je to svit, čože to má byť v.Betleme? - [:Hore sa majme. - hneď povstávajme - zo zeme!:] -
2. Ej. ej. pastieri. - aké to chýry. aký hlas? - [:Či sa mi sníva. - či anjel spieva, - a zve nás?:] -
3. No nemeškajme, - hore sa majme. - je iste - [:niečo nového. - neslýchaného - pri meste.:] -
4. Z neba mal stúpiť. - smrťou vykúpiť - celý svet - [:predpovedaný. - zrodený z Panny - ako kvet.:] -
5. To sa ten istý - z Panenky čistý - narodil- [:Boží Syn tu dnes. - ako to z nebies - hlas tvrdil.:]-
6. Poďme hneď k nemu - k mestu Betlemu, - vstávajme - [:a vrúcne jeho. - narodeného, vitajme.:] -
7. Tu vytúžený. - nám narodený - v milosti. - [:daj požehnania - a zmilovania - v hojnosti.:] -
8. Ako ťa ctime a velebíme - na zemi. - [:tak nech ťa večne - ctime srdečne - na nebi.:]

▲▲▲

46.
1. Dieťatko spanilé, - nebeský kvet, - pre naše spasenie - prišlo na svet. - Prebývaj tu s nami. - Ježiško láskavý. - z neba daný! ....
2. Srdca si ty poklad - náš jediný - a tichý Baránok - náš nevinný. - Prebývaj atď. -
3. Čokoľvek na svete - človek aj má, - je samé trápenie. - márnosť sama - Prebývaj atď. -
4. Tebou posilnená - duša naša - premôže úklady - satanáša. - Prebývaj atď. -
5. Nech láska tvoja sa - rozhori v nás: - po smrti na večnosť - povolaj nás! - Prebývaj atď.

▲▲▲

47.
1. Dnes sa stalo, prihodilo - z divnej Božej moci: - Panna čistá Jezu Krista - porodila v noci. - [:V chladnej maštali - jemu postlali. - tak to milé - a spanilé - Dieťa schovali.:] -
2. Pána zeme v Betleheme - ešte nepoznali - a hospodu ku pôrodu - Márii nedali. - [Preto predivná, - Panna nevinná, - Bohu milá - porodila - v stajni nám Syna.:) -
3. Anjeli a nebešťania - na nebi spievali: - Sláva Bohu, pokoj ľuďom! - radostne volali. - [:Zvieratká nemé - k jaslíam sklonené - svojou parou - zohrievajú - Dieťa milené.:) -
4. Náhlili sa, pokľakali - pastuškovia k nemu, - čo len mali, to mu dali, - Pánu najvyššiemu. - [:Dary skladali, - obetovali, - veľmi vďačne - a srdečne - prespevovali.:) -
5. Prijmi od nás, Pane, v ten čas - naše dary malé, - tu skladáme, - čo len máme, - k tvojej cti a chvále. - [:Náš Spasíteľu, - Vykupiteľu, - ráč z milosti - po časnosti - dať nám radosti.:)

▲▲▲

48.
1. [:Dnešný deň sa radujme - a veselo spievajme:) - Ježiškovi malému - v jasliach uloženému: - Spi, spi, Ježišku, -e- milý Synáčku. -
2. [:Krásna Panna prečistá - porodila nám Krista.:) - V jasličky ho vložila, - plienkami obložila. - Spi, spi, atď. -
3. [:Matka mu vyspevuje, - svätý Jozef pestuje.:) - Spi, Synáčku premilý, - ty kvet krásny, spanilýl - Spi, spi, atď.

▲▲▲

49.
1. [:Dobrá novina, - šťastná hodina.:) - Čo sa tejto noci stalo? - Nebo svetu Svetlo dalo. - Dobrá novina, - šťastná hodina. -
2. [:Počuli sme hlas, - ktorý tešil nás.:) - Slovo v telo o polnoci - zrodilo sa z Božej moci. - Nám sa zjavilo, - by nás spasilo. -
3. [:Jasnosť spanilá - nás osvietila.:) - Žiara padla na salaše, - osvietila hory naše. - Dobrá novina, - šťastná hodina. -
4. [:Panna predivná - z rodu Dávida.:) - Spasiteľa čo nosila, - dnes nám ho aj porodila. - Dobrá novina, šťastná hodina. -
5. [:Bratia, spiechajme, - nič nemeškajme.:) - Kľaknúc pred ním na kolená - privítajme svojho Pána. - Vitaj, spanilý - Ježiško milý!

▲▲▲

50.
1. Dobrý pastier sa narodil, - by ovečky vyslobodil - pri betlemskom salaši, - radujte sa, veseľte sa, valasi. -
2. Radujte sa a plesajte, - láskou k Bohu plápolajte, - že nám Boh dal takého - žiadaného nám Pastiera dobrého. -
3. Jak sa jedna ovca strati, - on sa hľadať ju navráti, - nebojí sa zanecha,ť - pre tú jednu deväťdesiat aj deväť. -
4. O, Dieťatko utešené, - z čistej Panny narodené, - daj nám svojej milosti, - nech sa s tebou uvidíme v radosti.

▲▲▲

51.
1. Do hory, do lesa, valasi, - či horí v tom našom salaši; - radosť veľká sa zjavuje - a tento svet potešuje. - Kráčajte, bratkovia, k jasličkám, - aby ste zjavili všetko nám. -
2. Počkajte nás, milí bratkovia, - nebeskí lietajú duchovia. - ,Sláva Bohu!' prespevujú, - pokoj ľuďom ohlasujú; - vtáčkovia prekrásne spievajú - a do Betlehema volajú. -
3. Zrodila Panenka Dieťa nám, - v jasličkách vložené leží tam. - Mesiáša čakaného, - Boha na svet vteleného; - poďme a vítajme vznešené - Dieťatko, ležiace na sene. -
4. Ó, Boží Synáčku z výsosti, - dajže nám zo svojej milosti, - by sme večne ťa chválili, - meno Božie velebili. - Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ, - žiadaný náš ty Emanuel.

▲▲▲

52.
1. Do mesta Betlema pospiechajme, - pri jasliach kolená zohýbajme. - [:Kristu v Sviatosti, - v poníženosti:] - sa klaňajme. -
2. Z neba k nám zostúpil, nás miloval, - aby nás vykúpil, telo si vzal. - [:Mnohé úzkosti - v ľudskej bytosti:] - okusoval. -
3. V jasliach si vložený narodený, - by hriešnik stratený bol spasený. - [:V tejto Sviatosti - si nám z milosti:] - sprítomnený. -
4. Predrahý Spasiteľ, Kriste milý, -daj duši i telu ráznej sily. - [:Chcem ťa milovať - a nasledovať:] - v každej chvili. -
5. Deň čo deň ku smrti sa blížime, - nech ťa v radovaní tam uzrieme: - [:v Betleme večnom, - v speve srdečnom:] - teba ctime. -
6. V nebeskom Betleme bez prestania - chváliť ťa budeme, nebies Pána; - [:dajže nám svojho - skúsiť večného:] - radovania.

▲▲▲

53.
1. Nesiem vám noviny: počúvajte! - Z betlemskej doliny: pozor dajte! - [:Čujte ich pilne, sú neomylné,:] - rozjímajte! -
2. Syna nám zrodila čistá Panna, - v jasličky vložila Krista Pána; - [: k sebe vinula a zavinula:] požehnaná. -
3. Ku nemu anjeli letia z neba, - pastieri veselí ho velebia. - [:Privitajme ho, Pána to svojho,:] - ako treba! -
4. Anjeli spasenie nám zvestujú - a Boha vtelenie zvelebujú, - [:že je zrodený, v jasliach vložený,:] - ohlasujú. -
5. Kresťania premilí nemeškajme, 219 - k jasličkám v tej chvili pospiechajme! - [:Vykupiteľa a Spasiteľa:]- prívítajmel -
6. Ježiško, zrodený z čistej Panny, - oddávna túžený, buď vítaný! - [:Pohliadni na nás a prijmi od nás:] - naše dary. -
7. Z neba k nám stúpilo Jezuliatko, - ľuďom sa zjavilo jak Dieťatko, - [:Dieťatko milé a ušľachtilé:] - Nemluvniatko. -
8. Tak si nás preveľmi zamiloval, - jak človek smrteľný telo si vzal; - [:zostúpil z neba, by za nás seba:] - obetoval.

▲▲▲

54.
1. Hľa, zástup zboru anjelského prichodí z neba vysokého, - budí zo sna sladkého __ strážcov stáda ovčieho - spievaním, spievaním, spievaním. -
2. Sláva buď Bohu najvyššiemu - a pokoj človeku hriešnemu, lebo prišiel Spasiteľ, - hriešnikov Vykupiteľ, - na ten svet, na ten svet, na ten svet! -
3. V jasličky Matka ho vložila, - zima ho ukrutne mrazila, - ale hneď vôl a osol - jeho biede pomohol - dýchaním, dýchaním, dýchaním. -
4. Spasiteľ z neba na zem stúpil, - aby nás hriešnikov vykúpil; - chváľte Boha večného,- Krista narodeného, - zo srdca, zo srdca, zo srdca!

▲▲▲

55.
1. Jak -eľká to milosť bola - Boha mocného, - že na ten svet z neba zoslal - Syna milého! - On z lásky k nám na zem stúpil, - aby hriešny ľud vykúpil; - ponížil sa k nám - nebies, sveta Pán. -
2. Veľký prorok Izaiáš, - čo si pred časom - svetu v Písme predpovedal - prorockým hlasom: - už proroctvo splnilo sa, - z čistej Panny zrodilo sa - Dieťa prekrásne, - Svetlo prejasné. -
3. Aj ty slávny Gabrielu - posol vznešený, - ktorého si ty zvestoval, - je narodený; - už posolstvo splnilo sa, - Slovo telom zjavilo sa, - tuje zrodený - Kristus túžený. -
4. Sláva Bohu na výsosti - buď Najvyššiemu - a na zemi pokoj ľudu - buď veriacemu! - Veľká jasnosť sa zjavila - a celý kraj osvietila, - všetkých radosťou - hneď naplnila. -
5. V maštali je narodený - veľký Mesiáš; - Vykupiteľ sveta mocný, - pravý Pán Boh náš, - jak anjeli oznámili - a pastierom to zjavili, - keď ustrašených - spevom tešili. -
6. Vy, pastieri bohabojní, - nestrachujte sa! - Nad prešťastnou tou novinou - zaradujte sa, - že je v meste Betleheme - krásne Dieťa narodené, - sveta Spasiteľ - a Vykupiteľ.

▲▲▲

56.
1. Kde si, náš Mesiáš, - kde si, náš Pán? - V betlemskom meste ťa - vyhľadávam. - V kráľovskom dome ťa, - zrodené ty Dieťa, vyhľadávam. -
2. Alebo či niekde - u mešťana - zrodila Dieťatko - svätá Panna? - Ohlás sa, najmilší, - ty. Kráľu najvyšší, - keď ťa hľadám. -
3. Nenachádzam ta ja - nikde tuto,- ako mi nemá byť - veľmi ľúto! - No, ešte len pôjdem, - azda ťa len nájdem, - keď ťa hľadám. -
4. Lež našiel som Dieťa - ležať v sene, - s Máriou Matičkou - utúlené; - v maštali na slame - slabo má postlané; - pred ním kľakám. -
5. Keď si sa ty, Pane, - tak ponížil, - pretože som hriešne - na svete žil: - dvoje rúk si skladám, - pred tebou tu kľakám, - teba žiadam.

▲▲▲

57.
1. Keď Mária plačúcemu - a sna si žiadajúcemu - Synovi očká zastiera, - pritom mu pekne tak spieva: - [:Ó, milý, á, sladký, á, Ježiško môj!:] -
2. Tys' moja sladkosť vtelená, - radosť si moja vznešená. - Spi, ruža krásna, premilá, - z lásky som teba zrodila. - Ó, milý, atď. -
3. Pastieri tebe spievajú, -pred tebou zbožne kľakajú. - Spi už, á, Synku môj malý, - hodný si večnej poklony. - Ó, milý, atď. -
4. Očičká svoje otváraš, - na nás sa jasne pozeráš, - ručičky svoje vystieraš, - v srdiečku všetkých objímaš. - Ó, milý, atď. -
5. Kriste, môj Bože premilý, - nad všetko si ty spanilý; :: anjeli tebe tu hrajú - a veselo ti spievajú, - 0, milý, atď. -
6. Tys' všetkých kráľov mocný Kráľ, - ty si nás najviac miloval; - tu leží malý na sene, - ty budeš naše spasenie. - 0, milý, atď.

▲▲▲

58.
1. [:Kyrie eleison, - Kriste eleison!:] - Pána Krista narodenie - stalo sa nám na spasenie. - Pane, vyslyš nás, Kriste, vyslyš nás! -
2. [:Kyrie eleison, - Kriste eleison!:] - Ježiš Kristus milostivý - z neba stúpil dobrotivý. - Pane vyslyš nás, - Kriste, vyslyš nás! -
3. [:Kyrie eleison, - Kriste eleison!:] - Z neba anjel príletuje, - pastierom to oznamuje. - Pane, vyslyš nás, - Kriste, vyslyš nás! -
Glória: [:Bohu sláva buď, - spieva zbožný ľud.:] - Buď na zemi pokoj ľudu, - ktorí dobrej vôle budú. - Bohu sláva buď, - spieva zbožný ľud. -
Krédo: [:Verím v jedného - Boha večného.:] - I v Ježiša, Syna jeho, - z čistej Panny zrodeného. - Verím v jedného – Boha večného. -
Ofertórium:
  1. [:Ráč prijať dary, - Ježiško malý,:] - ktoré ti tu venujeme, - bo ťa vrúcne milujeme. - Ráč dary prijať - a nás požehnať. -
  2. [:Chleba obetu - i vína spolu:] - od teba sme my prijali; - by sme ti ňou chválu vzdali. - Prijmi ju, milé - Dieťa, spanilé. -
  3. [:Všetko, čo máme, - vďačne ti dáme,:] - telo, dušu aj poklady, - lebo my ťa máme radi, - Ježiško milý, - kvietok spanilý. -
Sanktus:
  1. [:Svätý, Pán Boh náš, - ty všetku moc máš.:] - Kristu na svet poslanému, - z čistej Panny zrodenému - Svätý! spievajme, - Bohu česť vzdajme! -
  2. [:Vítame teba, - ktorý k nám z neba:] - tak veľmi sa ponížuješ, - že nás hriešnych navštevuješ. - Všetci plesáme, - teba vítame.

▲▲▲

59.
1. Kyrie eleison, eleison, - Kyrie eleíson, eleison! - [:Vitaj u nás na tisíc ráz - Ježišku, - vítame i tvoju milú Matičku!:] -
Glória: Buď Bohu sláva, chvála večná vzdávaná, - buď pokoj ľuďom na zemi tu od Pána. - [:Panenská nám ľalia plod svoj dala - nebeský kvet Mária porodila.:] -
Krédo: Veríme, že v Betleheme - na slame -neba, zeme Pánoví sa - klaniame, - že tu Boh sám, - nebeský Pán - prebýva - a v Dieťatku, Jezuliatku - sa skrýva. -
Ofertórium: Prichádza k nám dnes novina - veľmi vítaná, - že Ježiška porodila - Panna Mária. - Pozrime na neho, - Kráľa nebeského: - nepríchádza v sláve, - leží v jasliach v slame. - Hľa, Pán zeme - v Betleheme: - svätá obeta - pre blaho sveta. -
S a n k t u s: Svätý Pán, svätý Boh! - spievajme, - Bohu česť, chválu, hold - vzdávajme. - Plná je zem jeho chvály, - nebo plné jeho slávy. - Svätý Pán, svätý Boh - spievajme, - Bohu česť, chválu, hold - vzdávajme.

▲▲▲

60.
1. Ó, divadlo krásne, - dosiaľ nevídané, - od nikoho nikdy - ešte neslýchané, - ktorému sa tešia - všetkých duchov zbory - a zem i nebesia. -
2. Máríaje Matkou - Božou vyvolená, - v čistote panenskej - nič neporušená; - rodí Spasiteľa, - dávno žiadaného - nám Vykupiteľa. -
3. Chudobná ho matka - plienkami obkladá, - do chatrných jasieľ - na seno ukladá; - vôl, osol tam stáli - a na neho dychom - teplo vydávali. -
4. Nebešťanov zástup - Boha oslavuje, - ľuďom dobrej vôle - pokoj ohlasuje; - pastieri hneď vstali, - aby do Betlema - k Dieťaťu sa brali. -
5. Ó, najvyš- ší Kriste, - tak si sa k nám znížil, - že zrode- ný z Panny - ku nám si sa zblížil; - daj nám skrúšenosti - a raz v sláve svojej - nebeskej radosti.

▲▲▲

61.
1. Láska volá ma na cestu, - k Betlehemu chcem ísť mestu, - by som sa ta dostavil, - Ježiška dnes pozdravil. -
2. Ó, ty sveta potešenie, - moje sladké roztúženie, - s akým plesom ťa prijať? - S akou láskou ťa objať? -
3. V tejto chladnej zimnej dobe - ležíš vjasliach a v chudobe: - Stvoriteľ najmocnejší - a náš Pán ty najmilší. -
4. Kde je tvoja veľká sláva? - Zriekol si sa svojho práva, - zriekol si sa pre mňa chvál, - by som ťa viac miloval.

▲▲▲

62.
1. [:Narodil sa Spasiteľ, Spasiteľ, - v meste Betleheme.:] - Mária ho zrodila, - do jasličiek vložila: - zblízka vôl i osol - na neho dýchajú - a to Dieťa maličké - milo zohrievajú. -
2. [:Svätý Jozef tam stojí, tam stojí - a pestuje Dieťa.:] - Matka spieva Dieťatku - pieseň krásnu, presladkú, - nebeskí anjeli - v povetrí lietajú, - spevom Syna Božieho - hlasne vítajú. -
3. [:Stal sa zázrak na zemi, na zemi, - spojil sa Boh s telom.:] - Jemu pekne spievajme, - vrúcne vďaky vzdávajme: - Buď vždycky chválený - a večne uctený, - Ó, Ježiško premilý, - ku nám znížený! -
4. [:Prosíme ťa, Ježiško, Ježiško, - vyslyš naše prosby!:] - Ó, Baránok nevinný, - odpusť naše nám viny, - by sme sa dostali - po tejto časnosti - ku tebe do nebeskej, - večnej radosti.

▲▲▲

63.
1. Narodil sa Kristus v Betleme, - položený v jasliach na slame. - [:Ej, slama, slama premilá, - vzácnejšia nikdys' nebola.:] -
2. Tak prorokovali proroci, - že sa nám narodí v polnoci. - [:Ej, polnoc svätá, premilá, - svätejšia nikdys' nebola.:] -
3. Na nebi sa hviezda zjavila - a nebeským svetlom žiarila. - [:Ej, hviezda jasná, premilá, - jasnejšia nikdys' nebola.:] -
4. Pastieri hneď zo sna povstali, - anjelský hlas z neba počuli. - [:Ej, pieseň krásna, premilá, - krajšie si nikdy neznela.:] -
5. Sláva buď vždy Bohu na nebi, - pokoj ľuďom dobrým na zemi! - [:Ej, doba slávna, premilá, - slávnejšia nikdys' nebola.:]

▲▲▲

64.
1. Od nás dávno túžený, - Ježiško je zrodený. - K nemu teda spiechajme, - pred ním na tvár padajme. - Česť vzdajme milému, - Ježišku malému, - v Betleheme pre nás - narodenému. -
2. V Betleheme na slame - zrodeného ťa máme. - Ó, Ježiško, žiadaný, - od Otca nám poslaný! - Vítame ťa, Kriste, - daj nám srdce čisté, - riaď vždy naše kroky - slabé, neisté. -
3. Glória: Počuli sme anjelské - krásne spevy nebeské: - Sláva buď na výsosti, - Bože, tvojej mocnosti! - Bože, z vysokosti, - odpusť naše zlosti! - Spievajme a prosme - o dar milosti. -
4. Evanjelium: Pacholiatko nemluvné, - a už učí výmluvne; znížilo sa k človeku, - sníma kliatbu odvekú. - Daj nám tej milosti, - Pane, tvoje čnosti - riasledovať,plniť - v poníženosti. -
5. Krédo: Verme v Boha večného - Otca, Syna Božieho, - ktorý z lásky k nám z neba - uponíži1 sám seba; - v Ducha presvätého - v Božstve rovnakého; - viera tá buď vodcom - života nášho. -
6. 0fertórium: 1) Dnes s pastiermi vrúcnymi, - spolu s darmi vzácnymi - ku oltáru ideme - ako k jasliam v Betleme. - Ježiš, v tejto chvili - tebe buď dar milý, - čo sme na oltári - tu položili. - 2) Víno, chlieb, tá najdrahšia - obeta je vždy naša, - ktorú tebe malému, - Ježiškovi milému, - predložiť tu chceme, - k tvojej cti a sláve. - Ráč na tieto dary zhlíadnuf láska ve. -
7. S a n k t u s: K Ježiškovi spíechajme, - vrúcne ho privítajme; - s anjelmi sa radujme, - veselo prespevujme: - Ježiško, nám daný, - svätým buď nazvaný, - Spasiteľu ty náš, - dávno čakaný!

▲▲▲

65.
1. Pásli ovce valasi - pri betlemskom salaši; - anjel Pána spieval tam: - Narodil sa veľký Pán. - Oni sa ho zľakli, - na kolená kľakli - veľmi zdesení. -
2. Volal, by sa nebáli, - do Betlema spíechalí, - že tam narodeného - nájdu Kráľa mocného. - Do Betlema išli, - Jezuliatko našli, - v jasliach, v maštali. -
3. Prijmi dary premilé, - ó, Dieťatko spanilé: - s vďačným srdcom dávame - Spasiteľu, čo máme. - Ráč nás vždy požehnať, - nás ku sebe prijať - do blaženosti!

▲▲▲

66.
1. [:Ó, chýr preblahý, - Ó, čas predrahý!:] Zasľúbený dávno svetu Vykupiteľ, hľa, už je tu. - Ó, chýr preblahý, - Ó, čas predrahý! -
2. [:Zvuky nebeské, - spevy anjelské:] - hlásia, že Syn Boží z neba - v telo ľudské odel seba. - Ó, chýr preblahý, - Ó, čas predrahý! -
3. [:V kraji betlemskom, - v lone panenskom:] - Syn sa zrodil prevznešený, - človek s Bohom zjednotený. - Ó, chýr preblahý, - Ó, čas predrahý! -
4. [:Sveta Stvoriteľ, - Pán a Riaditeľ,:] - nám podobným tvorom stal sa, - aby za nás v obeť dal sa. - Ó, chýr preblahý, - Ó, čas predrahý!

▲▲▲

67.
1. Panna čistá - dnes Ježiša Krista - nám porodila, - do jasieľ ho, - Boha najvyššieho, - pekne vložila. - Búvaj, moje Dieťa, - búvaj, krásne kvieťa! - tak mu spievala, - v ňom sa kochala. -
2. A preto mu, - dnes narodenému, - i my spievajme; - slávny deň ten - narodenia jeho - vrúcne vítajme, - Otcu nebeskému - k nám preláskavému - za dar ďakujme - a sa radujme. -
3. On z milosti - z nebeskej výsosti - svojho Syna dal, - by z hriešneho - sveta nešťastného - hriech a vínu sňal. - Preto od mladosti - nemal blaženosti, - ani radosti - Kristus v časnosti. -
4. Čo prorokmi - pred mnohými rokmi - bolo písané, - to sa stalo: - Slovo telo vzalo, - preto plesáme. - Radujme sa preto udalosti tejto, - nech znie spev nový - Spasiteľovi. -
5. Vítame ťa, - sväté, božské Dieťa, - krásne, spanilé; - nesieš skvostné - chvíle preradostné, - Dieťa premilé. - Tvoje narodenie - nesie vykúpenie, - buď Spasiteľom - svojim ctiteľom.

▲▲▲

68.
1. Pastieri, pastieri, hore vstaňte, - do Betlehema sa ponáhľajte. - [:Aby ste Ježiška privítali, - pred ním na kolená pokľakali.:] -
2. Anjeli pastierov zo sna budia, - nech spev ich počujú všetci ľudia; - [:Sláva buď Otcovi na výsosti - a pokoj buď ľuďom živým v čnosti.:] -
3. Buď od nás, Ježiško, privítaný- ktorý si zrodil sa z čistej Panny. [ Nech tebe slúži vždy celý náš svet. - veď tys' nám doniesol útechy kvet.:] -
4. Bez teba blúdili vo tme všetci, - nemohli pochopiť Božie veci. - [:A ty si nám zjavil vieru pravú, - preto ti spievame tu na slávu.:]

▲▲▲

69.
1. Plesá Matka Božia sladká - pri jasličkách Neviniatka; - [:v ktorých Dieťa jej spalo.:) - [:Tam jej srdce preveselé, - od preveľkej lásky vrelé, - radovanie prijalo.:) -
2. Ó, jak bola preradostná, - požehnaná a prečnostná - [:Panna v svete najmilšia.:) - [:Ó, jak sladko sa tešila, - predrahého keď videla - Syna svojho, Ježiša.:) -
3. Koho ples nenaplňuje, - keď Mať Krista pozoruje - [:nad Dieťa sa nakláňať?:) - [:Ktože by sa neradoval, - keby Matku pozoroval- s Ježiškom sa pohrávať.:) -
4. Ach, jak veľmi zaplesala, - keď pastierov uvidela, - [:ako sa mu klaňajú;:) - [:keď videla, hoc' biedneho, - od troch kráľov ucteného, - jak mu dary dávajú.:]

▲▲▲

70.
1. Plesá svet, že ten čas už dožil, - ktorý Boh svetu bol uložil, - by jeho Syn jednorodený - pre hriešny ľud bol zrodený. - Z Ducha počal sa Svätého, - zo života panenského - narodil sa dňa dnešného. -
2. Anjelov zástupy premnohé, - aké to zjavy na oblohe - Bohu slávu tam prespevujú - a pokoj ľuďom hlásajú. - I pastierom naložili, - do Betlema by náhlili, - Spasiteľa uvideli, -
3. Pastieri ovečky nechajú, - do mesta rýchlo pospiechajú. - V jasliach našli Božie dieťatko, - premilé to Nemluvniatko. - Hlboko sa mu klaňali - a dary mu venovali, - piesňami ho privítali. -
4. I my dnes tebe sa klaniame - a v dar ti srdcia oddávame. - pri tejto dnes veľkej slávnosti - prosíme ťa z pobožnosti: - nechže tvoje narodenie - poslúži nám na spasenie - a na večné oslávenie!

▲▲▲

71.
1. Plesajte, kresťania, - nová radosť; - už sa nám narodil - Boh, drahý hosť. - Z ruže kvet vykvitol- o polnoci, - k podiveniu sveta, - z Božej moci. -
2. Ó, radosť nad radosť, - sláva sveta; - v jasličkách vložené - božské Dieťa! - Rád ťa ja kolembám, - môj Ježišku, - a o tom rozjímam, - že ležíš tu. -
3. Pastieri, pobožne - pokľakajte, - anjeli nebeskí, prespevujte! - Sláva buď vždy Bohu - na výsosti - a ľud svoj nech prijme - do radosti. -
4. Všetci ho vítajme v pobožnosti: - Ach, vitaj ty radosť - nad radosti! - Ach, vitaj, Ježiško - najmilejší, - ty verný priateľu - našich duší!

▲▲▲

72.
1. Počujte radosť utešenú, - na zemi v ten čas oznámenú, - skrz anjela Božieho, - posla najvernejšieho, - v tej chvili, v tej chvili! -
2. Novina to je neslýchaná, - že Syna porodila Panna, - v nevinnosti anjelskej - a v čistote panenskej - v Betleme, v Betleme. -
3. V jasličky Syna položila, - plienkami si ho obložila, - v náručí ho chovala - a takto mu spievala: - Ježišku, Synáčku! -
4. Pastieri stádo zanechali, - k Betlemu rýchlo pospíechali - a dary mu oddali, - veselo mu spievali; - Pane náš, Kráľu náš! -
5. Nuž k nemu i my pospiechajme - a vrúcne sa mu tam klaňajme, - i srdcia mu darujme - a seba mu venujme, - kjeho cti z vrelosti.

▲▲▲

73.
1. [:Počúvajte, kresťania,:)- čo anjel hlása, - čo je to zasa nového! - Nič sa nebojte, - anjela čujte - Božieho. -
2. [:Narodil sa Kristus Pán.]: - z Márie Panny, - on Pán nad pánmi, - prišiel k nám. - Čože ti dáme, - vložený v slame, nebies Pán? -
3. [:V jaskyni ho zrodila:] - Mária Panna, - milého Syna v chudobe. - Skveje sa krásou, - je našou spásou - v porobe. -
4. [:Ó, Synáčku prekrásny,:] - čo si sa znížil, - veľmi ponížil- z lásky k nám! - Prichádzaš z neba, - dúfame v teba, - mocný Pán. -
5. [:Kriste nám narodený,:] - buďže ti chvála - od nás vždy stála - z vďačnosti. - Ctime ťa večne, - veľmi srdečne, - v radosti.

▲▲▲

74.
1. Ponáhľajme, pastuškovia, k Betlemu, - klaňajme sa Ježiškovi malému, - Ježiškovi malému; - veď on nedá zahynúť nám, - nebojte sa, valasi, - nedá uškodiť našim ovciam - na tom našom salaši. -
2. Cestu nám už zvestovali anjeli, - ktorí z neba k nám so spevom zleteli, - by sme cestu vedeli. - Vieme iste, že k nám prišiel - čakaný náš Mesiáš, - ktorý sa k nám dnes znížiť ráčil milostivo na salaš. -
3. Vezmime mu svoje dary, čo máme - a s nimi mu srdcia svoje oddáme. - Vitaj, Dieťa čakané, - dobrý Pastier, ktorý si nás, - svoje ovce - miloval, - že si život svoj za nás vydať - v potupnú smrť neváhal.

▲▲▲

75.
1. Pospešte sem, pastuškovia, - k jasliam betlehemským, - narodilo sa Dieťatko - vám i ľuďom všetkým. - To Dieťatko privitajme: - česť a chválu mu vzdávajme: - Vitaj, vitaj, Kráľu, - všetci spievajme! -
2. Bez poškvrny porodila - Panna Syna svojho - a v maštaľke do jasličiek - položila si ho. - Čo proroci zvestovali, L tie veci sa v noci stali: - narodil sa nám dnes - Ježiš náš malý. -
3. Všetci teda pokľakajme - k malému Ježišku - a prosme ho, by nás prijal- v svoju nebies ríšu. - Preto prišiel z neba dolu, - by sme v nebi žili spolu, - aby splnil Otca - svojho tak vôľu. -
4. I my všetci pospíechajme - ku jasličkám jeho, - poprosme ho, by nás prijal - ta do raja svojho; - by sme s tými nebeskými, - spevákmi to anjelskými, - Boha velebili - spevmi krásnymi. -
5. Spasíteľu, kvietok milý, - Pane náš, Ježišu, - narodený z čistej Panny, - spas ty našu dušu! - Ty si Kráľ a Spasiteľ náš, - do neba ty ráč priviesť nás; - Ježiško milený, - čuj náš zbožný hlas!

▲▲▲

76.
1. Povedzte nám, pastierovia, - čo ste videli, - keď ste sa tak o polnoci - všetci rozbehli? - Videli Dieťatko, - krásne Pacholiatko, - narodené v Betleme. -
2. Ktože vám čo o Dieťati - tomto povedal? - Ja by som bol s vami ta šiel, - keby som bol znal. - Anjeli spievali, - nám oznamovali, - že sa Kristus narodil. -
3. A kdeže je na hospode - S Matkou sveta Kráľ, - by som i ja ta šiel s vami - a ho privítal? - V chudobnej maštali, - tam mu aj po stlali, - tam je jeho hospoda. -
4. V chladnej noci jak obstojí - Dieťa prekrás- - keď v tej stajni niet ničoho, - len biedne - Vôl, osol dýchajú, - a tak zohrievajú - prekrásne Dieťatko. -
5. Vylož svoje, Ježiško - útle ručičky, - nech sa tešia s nimi tvoje - verné dušičky! - Hľa, ľúbam ja teba, - Dieťatko ty z neba, - Spasiteľu môj dobrý!
6. Otváram ti svoje srdce, - milý Baránku, - diablu, svetu ho zatváram, - nemá v ňom stánku. - Stále v ňom prebývaj, - sladko v ňom spočívaj, - ó, môj dobrý Ježišku!

▲▲▲

77.
1. Prišiel ten čas veselý, - preveľmi veselý; - radosťou jasá svet celý, - nebo, zem, svet celý; - Pána sme videli. -
2. Panna Syna počala, - v čistote počala, - v jaskyni nám ho zrodila, - v Betleme zrodila; - Matička premilá. -
3. Anjeli mu spievajú, - prekrásne spievajú; -pastierov k nemu volajú, - všetkých nás volajú; - na nebi plesajú. -
4. Pán tu leží v jasličkách, - v chudobných jasličkách; - odetý v biednych plienočkách, - v chatrných plienočkách; - sen mu hrá na očkách. -
5. Kriste, my ťa vítame, - srdečne vítame; - milosti daj nám, Ó, Pane, - prosíme, Ó, Pane; - daj pravé pokánie!

▲▲▲

78.
1. Povstaňte v rýchlosti, - spev počuť z výsosti, - pastuškovia, - v meste Betleheme; - prišli k nám z doliny - radostné noviny - o polnoci, - veľmi veselé. - Zrodila Panna - krásneho Syna - [:a ho do jaslíčíek položila.:] -
2. Anjeli spievajú, - svetu oznamujú, - že sa z neba - Kristus Pán k nám znížil, - z trónu velebnosti, - z nebeskej výsosti - Boh a človek - ľudstvu sa zblížil. - Zrodila Panna atď. -
3. Ó, drahý kvietočku, - maličký Ježišku, - požehnáva] - vždy salaše naše, - by sme ťa uctili, - verne ti slúžili, - by sme mali hojnosť vždy paše. - Zrodila Panna atď.

▲▲▲

79.
1. Pred tebou sa klaniame, - všetci vrúcne kľakáme, - Ježiško na svet daný - z Márie, čistej Panny. - [:Vitaj, vitaj, vitaj, - Ó, Ježiško!:]
2. K nám ťa láska znížila, - ktorá po nás žíznila, - by sme zo zatratenia - došli vyslobodenia. - Vitaj, atď. -
3. Nám na blahoslavenstvo - prijal si človečenstvo; - pretože nás miluješ, - za nás sa obetuješ. - Vitaj, atď. -
4. Obeť Boha dobrého, - radosť sveta celého; - Ježiško narodený! - Tebou je svet spasený. - Vitaj, atď. -
5. Celý si sa daroval: - kto by ťa nemiloval? - Dávame sa tiež tebe, - prijmi nás raz ku sebe! - Vitaj, atď.

▲▲▲

80.
1. Sem, pastieri, pospiechajte, - čujte túto zvesť: - Zjavila sa v Betleheme, - hviezda všetkých hviezd: - Panna počala, - Panna nosila, - Panna krásne Nemluvniatko na svet zrodila. -
2. Nikdy, také divy veľké, - nikde neboli, - nestali sa dosiaľ ešte - v zem- skom údolí. - Moc Božia divná - to učinila, - by Ježiška nám zrodila - Panna Mária.
3. Po- spiechajme teda k nemu, - my, pastuškovia - a zistime náležite - pravdivosť slova. - Či to Kristus Pán - z neba stúpil sám, - ktorý prísť mal podľa Písma - v tomto veku k nám. -
4. Tak je všetko, už vidíme: - leží na slame, - v malej biednej, chladnej stajni, - tu mu spievame. - Poďme pred neho, - Kráľa večného, - a kľaknime na kolená, - privítajme ho! -
5. Spievajme už s veselosťou - milí pastieri, - že sme hosťa prevzácneho - všetci videli. - Chvály si hodný, - Boh trojjediný: - Boh Otec, Syn i Duch Svätý - na veky. Amen.

▲▲▲

81.
1. Sem pospešte, nemeškajte, - dobrí valasi; - počúvajte v tejto chvíli, - aké to hlasy. - Hľa, Panenka Mária - Ježiška porodila, - do plienočiek zavinula, - do jasličiek vložila. -
2. Anjeli mu prespevujú - piesne veselé. - Sláva Bohu na výsostiach! - nebo znie celé. - Noc sa v deň obrátila, - jasnosť sa hneď zjavila, - celé mesto betlehemské, - ce- lú zem osvietila. -
3. Poďme teda s veselosťou - aj my ta k nemu, - na poklonu poníženú - Kráľovi svojmu. - Leží tu Nemluvniatko, - usmieva sa presladko, - milujme a nasledujme - toto malé Dieťatko. -
4. Maj sa dobre, Jezuliatko, - domov spiechame - a pesničku presrdečnú - dokončievame. - Daj, Ježiško náš milý, - by sme dobrí ostali; - tebe sa my porúčame, - Dieťa Božie v maštali.

▲▲▲

82.
1. Sem, sem, Dieťatko, - sem Jezuliatko, - sem do kolísky, - na senné lístky; - zlož malé, zlož tielko sem krásne, - v spánok zatvor očičká jasné. - Sem, sem, Dieťatko, sem Jezuliatko, - sem do kolísky - na senné lístky! -
2. Tu anjeliček - vedľa jasličiek - chce ti zaspievať, - chce ťa kolísať; - chce sa vo snách s tebou pohrávať, - o krásnom ti nebi rozprávať. - Tu anjelíček - vedľa jasličiek - chce ti zaspievať, - chce ťa kolísať. -
3. Lesy a hory, - háje a bory, - vetrom nehučte, - len ticho zvučte; - nezobuďte Pána na tróne, - k nemu sladké zavejte vône. - Lesy a hory, - háje a bory, - vetrom nehučte, - len ticho zvučte. -
4. Príleť, slávičku, - spievaj pesničku, - poteš, hrdličko, - sväté srdiečko; - táto ruka maličká, svätá - riadi svet a kŕmi vtáčatá. - Prileť slávičku, - spievaj pesničku, - poteš, 235 hrdličko, - sväté srdiečko. -
5. A vy, fialky, - vejte do diaľky, - milé ružičky, - skloňte hlavičky, - zaváňajte Dieťaťu milo, - by spalo a sa nezbudilo. - A vy, fialky, - vejte do diaľky, - milé ružičky, - skloňte hlavičky.

▲▲▲

83.
1. Vitaj, ó, Ježiško narodený, - v jasličkách na slame položený; - vitaj, vitaj, milý náš Ježiško, - so svojou premilenou Matičkou! -
2. Kresťania, v Betleme nám nastala - radosť a blaženosť neskonalá, - pretože sa večný Boh narodil, - aby nás hriešnikov vyslobodil. -
3. Radujú sa Jozefi Mária, - anjeli spievajú dnes .Glóría!' - Sláva Bohu nech je na výsosti, - buď pokoj i ľuďom živým v čnosti. -
4. Slovo, čo telomje učinené, - buď od nás všetkých vždy zvelebené: - za tvoju láskavosť i za milosť, - za tvoju preveľkú dobrotivosť. -
5. Poďme, ó, kresťania, s pobožnosťou: - vrúcne sa priblížme, s úctivosťou; - a vrelé srdcia mu podarujme - i jemu všetci sa obetujme. -
6. Prijmi nás na milosť a k pomoci - prispej nám hriešnikom vo dne, v noci, - aby sme po tejto raz časnosti - dosiahli nebeskej blaženosti.

▲▲▲

84.
1. Spievaj a jasaj, zem celál - Chváľme svojho Spasiteľa, - Jezu Krista narodenie - a verných potešenie. -
2. Stala sa divná premena, - hľa, noc na deň je zmenená; - nebo celé zaspievalo, - radostne zaplesalo. -
3. Prišli aj králi z východu, - klaňali sa jeho rodu, - klaňajme sa i my jemu, - Pánu a Bohu svojmu! -
4. Pohania tak ho uctili, - k zemi sa mu poklonili - a dary mu darovali, - chválu i česť mu vzdali. -
5. Pre svoje, Kriste, zrodenie - daj nám hriechov odpustenie; - daj nám v dobrom zotrvanie, - po smrti oslávenie.

▲▲▲

85.
1. Svetlo svetu dnes nastalo, - Pán Boh s nami je: - Kristus Ježiš, narodený - z Panny Márie. - Jemu spievajme, - chválu, česť vzdajme. - [:Ó, Dieťatko, - Pacholiatko, - všetci spievajme!:] -
2. Anjel volá, chváliac Boha, - pokoj zvestuje: - Nebojte sa, pastuškovia, - nám oznamuje. - Láska Ježiša, -láska najvyššia! - [:My ťa ctíme, - velebíme, - obeť najmilšia.:] -
3. Sem pristúpme s čistým srdcom, - nohy ľúbajme; - spomôž, Matka, od Dieťatka - lásku žiadame. - Pane náš milý, - prišlý v tej chvíli - [:daj nám radosť, - svoju milosť, - Kriste spanilý.:] -
4. Poďte ku mne, pastuškovia, - volá z jasličiek; - volá k sebe ľud svoj verný - drahý -Ježíšek, - Tu sa klaňajme, - na tvár padajme, - [ió.. Ježišku, - drahý kvietku, - všetci tvoji sme.:]

▲▲▲

86.
1. Spasiteľ sveta zrodil sa - a Panna nad ním kloní sa. - [:Ó, sväté chvíle vznešené, - dnes prišlo naše spasenie; - Aleluja, aleluja.:] -
2. Tento deň Pán ustanovil, -aby svoj ľud sám navštíviL.,... Ó, sväté atď. -
3. Koreň už Jessov zakvitol, - dnes ovocie nám priniesol. - Ó, sväté atď. -
4. Trojici slávu vzdávajme, - za túto lásku ďakujme! - Ó, sväté atď. -
5. Vďaka ti, drahý, Ó, Kriste, - a chvála Panne prečistej! - Ó, sväté atď.

▲▲▲

87.
1. Vec predivná, neslýchaná, - ako Panna ušľachtilá - Syna porodila, - stav svoj nezrušila, - zostala panna
2. Jessov koreň ušľachtilý - dal zo seba prút spanilý; - z rodu vysokého, - z lona panenského - prišla nám milosť. -
3. Eva, naša prvá matka, ..... zaviedla nás, nebožiatka, - ale ty si, Panna, - skrze Krista Pána - nás napravila. -
4. Tys' Mária, Matka naša, - porodila Mesiáša, - ktorý na zem stúpil, - aby nás vykúpil - z diablovej ruky.

▲▲▲

88.
1. Tichá noc, svätá nocI - Všetko spí, všetko sní, - sám len svätý bdie dôverný pár, - stráži Dieťatko, nebeský dar. - Sladký Ježiško spí, sní, - nebesky ticho spí, sní. -
2. Tichá noc, svätá noc! - Anjeli zleteli, - najprv pastierom podali zvesť, - ktorá svetom dnes dáva sa niesť: Kristus, Spasiteľ je tu, - Tešiteľ sveta je tu! -
3. Tichá noc, svätá noc! - Nežná tvár, lásky žiar - božsky rozsieva v jasličkách tam: - bije záchranná hodina nám - v tvojom zrodení, Boh Syn, - Ježiško, Láska, Boh Syn! -
4. Tichá noc; svätá noc! - Spásy liek prijal svet; - otvorila sa nebies už sieň, - milosť zahnala ta hriechov tieň. - Takú, Ježiško, moc máš. - Sláva ti, Ježiš, Kráľ náš! -
5. Tichá noc, svätá noc! - V dnešnú noc večná moc - lásky Otca sa vyliala v svet, - vrelo prijal nás v objatie dnes - božský Spasiteľ, brat náš, .... vďaka ti, božský brat náš!

▲▲▲

89.
1. Už Slnko z hviezdy vyšlo, - je žiarou zdobené - a na tento svet prišlo - pre naše spasenie, - by všetko sa splnilo, - čo bolo sľúbené. -
2. Mária Boha Syna - nám dala presvätá, - tak bola Evy vina - z nás navždy zotretá - a kliatba skrze Krista - je sňatá zo sveta. -
3. Ó, divné narodenie - pre naše spasenie, - Ó, veľké poníženie, - zázračné vtelenie, - pre ľudské pokolenie, - pre celé stvorenie! -
4. Pre naše vykúpenie - chcel trpieť, hladovať - a potom umučenie - na seba za nás vziať. - Ach, ako nevýslovne - nás musel milovať! -
5. Buďme mu vďační, bratia, - že nás tak miloval, - krv vlastnú miesto zlata - za hriechy v obeť dal. - Kto by mu z čistej lásky - dar slz nevenoval?

▲▲▲

90.
1. Tebe sa tu klaniame, - na kolená padáme. - Ach, opatruj nás - a vyslyš hlas náš, - vrúcne ťa žiadame. -
2. To zázračné zjavenie, - Ježiša narodenie, - dnes prišlo sláviť - ajeho chváliť - naše zhromaždenie. -
Glória:
3. "Glória", spievajme, - kresťania, plesajme, - Kráľovi buď nebeskému, - v Betleheme zrodenému, - sláva na nebil - 4 .. Ježiško náš milý, - aký si spanilý! - Buď od všetkých vždy uctený - a naveky velebený, - Ježiško milý. -
Evanjelium:
4. Novinu radostnú nesiem vám, - že sa už naŕodíl Kristus Pán, - Ježiško maličký v jasličkách, - zavinutý v chladných plienočkách, - bude naším Učiteľom - a čakaným Spasiteľom. -
Krédo:
5. V Boha Otca veríme - a ho tu vyznávame - i Syna jeho, - Ducha Svätého. - Tieto božské tri osoby - rovné sú po všetky doby. - Nepochybujme, nepochybujme. -
Ofertórium:
6. Nad Betlemom aký to blesk? - Pozrite sa všetci! - Nad ním je vždy ten istý lesk, - divné sú to veci. - Anjel spieva: "Glória!" - a pastieri hovoria: - "Vstaňme a - poďme ta! - Hľa, dvanásta hodina práve odbila, - darovala nám Syna Panna Mária, - nám všetkým k radosti - splnila žiadosti, - čistá ľalia." - A pastieri v tejto dvanástej hodine - šli do Betlehema ku svätej Rodine; - dávali mu dary, - pred ním na zem padli - a takto pobožne zaspievali: - "Ježiško náš milý, krásny, drahý, - prijmi od nás, prijmi tieto dary, - ktoré ti tu teraz podávame, - že si sa narodil, radosť máme." -
S a n k t u s:
7. Svätý, svätý, svätý Pán, - Boží Syn dnes prišiel k nám. - S nami plesá svätých zbor, - Serafínov zvučný chór, - zeme, neba každý tvor. -
Po pozdvihovaní:
8. Ježiš, krásny, milovaný náš, - milovaný náš, - kde si, kde si, [:drahý Mesiáš?:] - V maštaľke, v jasličkách, - v chatrných plienočkách - spočívaš chudobný, - nám ľuďom podobný, - ktorýs' Bohu Otcu rovný. -
A g n u s:
9. Ó, Mária, tvojho Syna - radostne tu vítame, - že si nám ho porodila, - tebe vďaky vzdávame. - Božieho si Baránka nám - priniesla sem na svet, - radujme sa, veseľme sa! - Pesničku jej vime, - Matičku si ctime; - radujme sa, veseľme sa, - Vianociam sa tešíme.

▲▲▲

91.
1. Veselosť veľká sa - svetu zjavila, - Panenka Mária - nám porodila [:Synáčka Božieho, - Pána zeme, - v chudobnej maštaľke - v Betleheme.:]-
2. Matička chudobnákojí Dieťatko, - spieva mu pesničku, - spieva presladko; - [:"Hajaj, môj Synáčku, - búvaj, búvaj, - v chudobných plienočkách - odpočívaj.":) -
3. "Hajaj, ty poklad môj - mne najvzácnejší, - búvaj, môj Synáčku, - búvaj, sladko spi. - [:Srdce mi naplnia - veselosti, - keď si tu tíško spíš - v spokojnosti.":) -
4. Prestaňte, vtáčkovia, - včuľ nespievajte, - Synáčku milému - vyspať sa dajte. - [:Až keď si Dieťatko odpočinie, - potom sa zase s ním - potešíme.:)

▲▲▲

92.
1. Vitaj, náš Ježiško narodený, - v jasličkách na slame položený. - [:Len teba chceme. vychvaľovať - a veselo ti prespevovať.:) ...;
2. O, vitaj, padáme na kolená, - vzývame veľkú moc tvojho mena. - [:Ježiško, premilý Ježiško, - vítame teba tu s Matičkou.:). -
3. Pastieri pred tebou pokľakali - a tvoje Božstvo tak uctievali. - [:My ti dnes radostne spievame, - chválu a česť ti tu vzdávame.:) -
4. Prosíme teba dnes, božské Dieťa, - nech nám vždy pomáha milosť svätá; - [:aby sme žili vždy v zbožnosti, - ráč nás viesť do večnej radosti.:)

▲▲▲

93.
1. Veselým. hlasom spievajme - a zrodenie spomínajme,- že Ježiš Kristus láskavý - pre nás bol na svet poslaný - a bol ponížený. -
2. Boh lásky z neba zostúpil, nás krvou svojou vykúpil; - moc diabla zviazal zlostného - a sníma vinu biedneho, - hriech srdca ľudského. -
3. Nám narodil sa Spasiteľ, - náš najvernejší Tešiteľ; - predpovedal to Gabriel, - že pride k nám Emanuel a on k nám dnes prišiel. -
4. Z nesmiernej lásky, štedrosti - k nám prišiel plný milosti, - by nás od zlého varoval; ': a že nás veľmi miloval, - svoj život za nás dal.

▲▲▲

94.
1. Vstávajte, pastieri, - preveľkú veselosť - zvestujem vám teraz: - prišiel k nám. veľký hosť; - tam v mestečku Betleheme - v biednej stajni leží v slame, - leží váš Spasiteľ, - sveta Vykupiteľ. -
2. Iďte a nájdete - toho Kráľa kráľov, - Vladára mocného, - Panovníka pánov; - v judskom meste Betleheme - v biednej stajni leží v slame; - v chudobe sa zrodil, - chudobu posvätil. -
3. Čujúc v nočnej chvíli - pastieri novinu, Spasiteľ že milý - prišiel v tú hodinu: - do Betlema pospiechajú - a do stajne povchádzajú. - Tam pri jasliach stáli - a krásne spievali. -
4. Vitaj, položené - v jasliach Pacholiatko, - oddávna túžené, - božské Nernluvniatko. - Vitaj, prišlý Spasíteľu, - vitaj náš Vykupiteľu! - Nech sa všade vzdáva - tebe večná sláva! -
5. Tak pastieri krásne - Dieťatku spievali - a pritom na hlasné - fujary mu hrali; - až dennica vychádzala, - nočné tône rozháňala, - ku stádam náhlili - a Boha chválili. -
6. Vitaj, Pane milý, - vítame tu teba, - prišiels' k nám v tej chvili, - z večných výšin neba; - z lásky Ježiš v Betleheme, - najväčší Pán neba, zeme;- chvála na výsosti - Bohu z povďačnostil

▲▲▲

95.
1. Vstávajte, pastieri, berte sa hor', - akáto novina, dajte pozor! - Aké to zázraky - javia sa na nebil - Nikdy som nevidel, jak som starý, - na nebi vysokom takej žiary. -
2. Len sa ma nebojte, pastuškovia, - prichádzam k vám ako anjel Slova, - aby som vám zvestil, - že sa vám narodil - Mesiáš v Betleme: Ježiš malý, - ktorého oddávna ste čakali. -
3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov, - Ježiša malého, Pána pánov. - V mestečku Betleme - v jasličkách na slame - leží náš Spasiteľ narodený, - v chudobných plienočkách položený. -
4. Bratkovia, rýchle sa pozbíerajme, - Ježiška navštíviť nemeškajme; - k nemu sa dostavme, - pekne ho vítajme, - čo ktorý môžeme a čo máme; - najlepšie dary mu odovzdáme. -
5. Vitaj, ó, Ježiško, Spasiteľ náš, - v maštali zrodený náš Mesiáš. - By si nás požehnal, - do svojej slávy vzal, - prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán; - milosti svojej vždy udeľuj nám!

▲▲▲

96.
1. Vítame ťa, sväté Dieťa, - nebeský náš Pane, - ktorý si sa nám narodil - v Betleme na slame. - V chudobe si prišiel k nám - spasiť dušenaše, - brány nebies otvárať - dušiam našim k spáse. -
2. Celý život v prácach našich - ruka tvoja veď nás, - žalosť v radosť premeňuješ, - dokiaľ ty nás žehnáš. - V chudobe nám pomáhaj, - v starosti a biede, - ráč nás chrániť od zlého, - raj tvoj nech k nám príde. -
3. Ráč od vojny a od moru - slovenský ľud chrániť, - od nehôd a od úzkosti - svoje deti brániť. - Žehnaj naše rodiny, - daj im milosť svätú, - by len tebe slúžili, - a nie zlému svetu. -
4. Pred tebou, ó, Ježiško môj, - na kolená padám, - na dar skromný srdce svoje - do tvojich rúk skladám. - Spievame ti radostne, - bo si radosť sama, - vítame ťa s anjelmi, - teba, nebies sláva.

▲▲▲

97.
1. Z Panny Pán Ježiš je narodený, - v jasliach na slame je položený; - plienkami Matka ho obvinula; - Búvaj, Synáčku! - jemu spievala. -
2. Z života Parmy najčistejšieho, - z rodu veľkého a kráľovského, - ktorému meno Spasiteľ silný, - celého sveta Boh neomylný. -
3. V chudobe on sa na svet narodil, - biednym sa sluhom ľudským učinil; - hospody nemá Dieťa prekrásne, - miesto kolísky má biedne jasle. -
4. Pod bôčky, hlavu - perín nemali, - jasle mu slamou, senom vystlali; oslík a vôl ho dychom zohrieva, - anjelov zbor mu s pastiermi spieva. -
5. Nuž my tu všetci k nemu spiechajme; - kľaknime k jasliam, takto vzdychajme; - Spanilý, drahý, Ježiško milý, - prišli sme k tebe, by sme ťa ctili!

▲▲▲

98.
1. Zvestujem vám radosť, - nadzemskú blaženosť: - porodila Panna - nám na zbožnú žiadosť - Kráľa nebeského, - z rodu kráľovského, - vítajme ho vrúcne" - Pána anjelského. -
2. Slávny sviatok ctíme, - tvoje narodenie, - radostne čakáme- svoje vykúpenie. - Udeľ nám milosti, - vyveď nás z temnosti, - z plačlivého sveta - do večnej radosti. -
3. Rodička Mária, - Panenka prečistá, - panna si ostala - po pôrode Krista. - On nás v rozkoš rajskú - a v radosť anjelskú - vovedie a dá nám - blaženosť nebeskú. -
4. Božieho Baránka - velebme kresťania, - Ježiška v jasličkách - chváľme bez prestania. - Spasiteľ on je náš, - jak hlásal Izaiáš, - a on nás vykúpi, .... Syn Boží, Mesiáš.

▲▲▲

99.
1. Zaspievajme si veselo, - prí jasličkách by odznelo - radosti slovo čistej, - potechy dozaíste]: - [:Ó, milý, ô, sladký, - Ježiško nášl:] -
2. Ježiško náš krásny, milý, - pozri z neba v tejto chvíli! - Vítame ťa v Betleme, - hriešnici tejto zeme: - Ó, milý, atď. -
3. Prišiel si k nám z nebies raja, - tak ťa láska s nami spája, - aby si spasil hriešnych - nás, teba vítajúcich: - Ó, milý, atď. -
4. Jezuliatko božské, drahé, - v chudobe ležíš tu nahé, -podobné nám si tvorom, - ale mocným si Bohom: -Ó, milý, atď.

▲▲▲

100.
1. Narodený Jezu Kriste, - dnes Mláďatiek srdcia čisté - za teba krv vycedili; - mili martýri nevinní. -
2. Ó, Mláďatká sväté, drobné - púpätkám vy ste podobné; - mučeníctva prvé kvietky, - vítajte, ó, slávne dietky. -
3. Ako víchor bez ľútosti, - krvavý. meč bez milosti, - sotva veku dvojročného - žitia zbavil vás útleho. -
4. Keď Herodes v strachu slyší, .... že sa zrodil Kráľ najvyšší.:-. zúrivý je od závisti, - dietky vzal si za koristi. -
5. · Mučeníctva prvotiny, - baránkovía, čisti viny, .... v nebi, večnú slávu máte, - s. víťaznou sa palmou hráte. -
6. · Čo ste rečou nevyznali, - to ste krvou dokázalí; - pre Krista ste život dali; .... Pána svojho vyznávali.

▲▲▲

101.
1. Narodil sa nám - v Betleheme Kráľ: - leží nevinné - Dieťa na slame. - Poďme, poďme si ho privítať, - Bohu svojmu česť a chválu vzdať, - lebo k nám dnes prišlo spasenie: - chvíľa spásy, Boha zjavenie. - Poďme, poďme si ho privítať, - Bohu svojmu česť a chválu vzdať. -
2. Anjel Boží k nám - z neba zletuje, - radosť pastierom - hlásne zvestuje. - Iďte, iďte do Betlehema, ..... nájdete tam Vykupiteľa, - ktorého nám Panna zrodila, - zrodeného v jasle vložila. - Iďte, iďte a nemeškajte, - zrodenému chválu vzdávajte. -
3. Tam ho anjelské - zbory vítajú, - narodenému - milo spievajú: - .Sláva, sláva Bohu na nebi, - pokoj dobrým ľuďom na zemi'; - veď sa dnes narodil sveta Pán, - v sláve veľkej prišiel na svet k nám. - Spievaj a chváľ, všetko stvorenie, - Boha svojho slávne zrodenie. -
4. Dnes na Východe - hvíezda vychádza, - vedie troch kráľov - a ich predchádza. - Kde je, kde je Kráľ narodený, - nám skrz hviezdu predzvestovaný? - V Jeruzaleme sa pýtajú, - ľuďom, svetu ho oznamujú. - Poďme, poďme, pohľadajme ho, - ctime darmi Kráľa slávneho.

▲▲▲

102.
1. Ďakujeme, Ochranca náš, -že si nás opatroval, - v tento rok mal starosť o nás, - od zlého ochraňoval; - dnešný deň žes' dožiť dal nám, - v chráme tu zhromaždeným; - za to ti dnes ďakujeme - srdcom vrúcne skrúšeným. -
2. Tebe, Otče, ďakujeme - za tých darov hojnosti, - ktoré denne skusujeme - z tvojej veľkej štedrosti; - čo nám celý čas života - dala tvoja dobrota, - to je z tvojej láskavosti - a z otcovskej starosti. -
3. že sme teba, Otče milý, - hnevali v neprávosti, - ľutujeme v tejto chvíli - a želieme tie zlosti. - Prosíme ťa, Pane, Kriste, - skrz tvoje sväté rany - nech sú naše duše čisté, - vezmi ich do ochrany. -
4. Pre nijaké sľuby, dary - viac ťa nezanecháme; - tvoja láska jasne žiari, - tvoju pomoc žiadame. - Už ťa viac neobrazíme, - radšej umrieť volíme: - ráč ten sľub náš posväcovať - a nás v ňom posilňovať. -
5. Preto celý rok na Božiu chválu - obetujeme - v mysli, v slovách, v práci stále - Bohu slúžiť budeme; - koľko ráz len vydýchneme, - koľko ráz sa pohneme, - toľko ráz my sľubujeme, - že len Bohu žijeme. -
6. O to, Bože, ťa žiadame, - daj nám svoje milosti, ... v tebe nádej vždy skladáme, - že dáš trpezlivosti: - keď znivočíš našich škodcov, - ťažkosti premôžeme; - s tebou, s tvojou len pomocou - v žiti pevní budeme.

▲▲▲

103.
1. Mocný je Boh náš: - Riaditeľ výsosti - celý svet žije len z jeho milosti; - bez Boha nič sme, lebo v ňom žijeme, - z Boha pochádzame a v ňom sa hýbeme. -
2. Mocný je Boh náš: - vôd prameň dá skale, - alebo zhladi v prudkom vín návale - z priestoru zeme bezbožné národy. - Kiež nás vždy zachráni od každej nehody. -
3. Mocný je Boh náš: - Z nadhviezdnej veleby milióny sýti; - len piatimi chlebmi nakŕmiť môže - tisícich nás lačných, - zoslať hlad a zlú smrť na zástup nevďačných. -
4. Mocný je Boh - náš večitom na tróne: - a keď chce, svet zas v ničote utonie; - a keď chce, stvori hneď nové telesá, - a keď chce v základoch i zem zatrasie sa. -
5. Mocný je Boh náš: - zmeni i tvár zeme, - a hľa, až posiaľ pokojne žijeme; - a preto chváľme vždy Boha večného, - lebo nás chráni moc otcovských rúk jeho.

▲▲▲

104.
1. Pán časov, Bože milý, - tebe sa klaniame. - Ku koncu rok sa chýli, - vrúcne ťa vzývame. - Buď vždycky oslávené - tvoje sväté meno, - žes' každého z nás chránil- roku skončeného. -
2. Nesmierne dobrodenia - ty si nám podával, - od mnohého súženia - často zachovával. - Ó, prijmi cit vďačnosti - za dary milosti; - a prijmi vždycky k sebe - naše vzdychy k tebe. -
3. Hľaď, Otče náš, na synov - pred tebou kľačiacich, - odpustenie zlých činov - skrúšene prosiacich; - zmy, Pane náš nevinný, - z nás hriešne počiny - a z lásky svojej stálej - veď nás aj naďalej.

▲▲▲

105.
1. Ó, Ježišu, buď k pomoci - každému z nás v tento rok: - zostaň s nami vo dne v noci, - požehnaj náš každý krok! - [:8 novým rokom nech zasvitne - nová zora šťastia nám, - lebo blaho len tam kvitne, - kde ho ráčiš žehnať sám.:] -
2. Všetko, čo si myslím, činím, - v tebe nech sa započne; - daj, nech sa viac neprevinim - proti tebe, Ó, Pane! - [:Rozpáľ srdce novou láskou, - chcem sa tebe venovať; - viaž ma k sebe novou páskou, - chcem len teba milovať.:] -
3. Bedli na mňa neustále, - keď ma stíha hriech a zlosť, - nech je vo mne k tvojej chvále - pevná viera, krásna čnosť. - [:Daj, aby sme zas prežili - šťastne tento nový rok - a len k tebe vždy riadili - za života každý krok.:]

▲▲▲

106.
1. Nový rok beží, - v jasličkách leží: - Ktože to? - [:Ježiško malý, - obetovaný,- na zemi.:]-
2. Leží Dieťatko, - to Nemluvniatko: - Kdeže, kde? - [:V Betleme meste, - tam ho zaiste - nájdete.:] -
3. Anjeli, chváľte, - sladko spievajte: - Ako, čo? - [:Sláva na nebi, - pokoj na zemi - buď ľuďom!:] -
4. Už sa radujme, - Bohu ďakujme: - A za čo? - [:že nám zjavené - to meno ctené: - Ježiško.:] -
5. Ježiško malý, - prijmi tie chvály - na zemi, - [:daj po časnosti - večnej radosti - na nebi.:]

▲▲▲

107.
1. Veseľ sa ľudské stvorenie, - prišlo k nám naše spasenie. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku! -
2. Mesiáša narodenie - dosiahlo svoje splnenie. - Radujme sa, atď. -
3. Panna z rodu kráľovského - počala Syna Božieho. - Radujme sa, atď. -
4. Otcovia plní vrúcnosti, - ktorí bývali v temnosti. - Radujme sa, atď. -
5. Krista vidieť si žiadali, - zrodeného z čistej Panny. - Radujme sa, atď. -
6. Prosiac, by peklo oblúpil - a z temnosti ich vykúpil. - Radujme sa, atď. -
7. Čo proroci zvestovali, - anjeli ohlasovali. - Radujme sa, atď. -
8. Herodes tomu neveril, - že sa Kristus Pán narodil. - Radujme sa, atď. -
9. Sluhov do Betlema vyslal - a dietky vraždiť rozkázal. - Radujme sa, atď. -
10. Pre svoje slávne zjavenie - daj nám hriechov odpustenie. '- Radujme sa, atď.

▲▲▲

108.
1. Z neba prišiel k nám - mocný sveta Pán, - Syn Boží zostúpil - z neba na svet k nám. - Radujme sa, veseľme sa, - v novom roku tešíme sa; - narodil sa nám - mocný sveta Pán. -
2. Tuje milený - Boh sám vtelený, - na slame v jasličkách - nežne zložený. - Radujme sa, atď. -
3. Dieťa leží tu, - nesie obetu; - ctíme ho i jeho - Matku presvätú. - Radujme sa, atď. -
4. Pre nás prišiel sám z lásky dať sa nám, -aby nás vykúpil- zeme, neba Pán. - Radujme sa, atď.

▲▲▲

109.
1. Hľa, aká to. hviezda krásna - z neba sa na nás smeje: - a to je tá hviezda šťastná, - hviezda našej nádeje. - Dajmeže sa my na cestu, - k akému tá hviezda mestu - nás privedie preradostných, - Krista vidieť žiadostných. -
2. Tak tí králi hovorili, - keď hviezdu uvideli, - na cestu sa vystrojili, - s darmi išli veselí; - jeden niesol poklad zlatý, - druhý niesol tymian svätý, - tretí myrhu so sebou vzal, - zrodenému by ju dal. -
3. Veľký ruch v Jeruzaleme - povstal hneď z ich príchodu, - že k novému Kráľu zeme - prišli králi z Východu. - Knihy sväté otvárajú - a proroctvá vykladajú, - že presvätá a šťastná zem: - to je mesto Betlehem. -
4. Pred Dieťatkom v Betleheme, - narodeným v maštali, - na kolenách v prachu zeme - klaňajú sa vladári. - Dar svoj každý obetuje, - Dieťatku sa pokloňuje - ako Bohu i Kráľovi, - a spolu človekovi. -
5. Poďme aj my, ponáhľajme - k Ježiškovi sladkému, - vzácne dary prinášajme - Bohu Synu večnému. - Zlato víery dokonalej - i nádeje tymian stálej, - myrhu lásky svojej vďačnej - hodnú ceny nebeskej. l

▲▲▲

110.
1. Herodes, kráľu ukrutný, - čo sa bojíš, že Kráľ príšiel? - Ten trónu ťa nepozbavi, - čo tróny dáva večité. -
2. Traja králi od Východu - za hviezdou jasnou spiechajú, - svetielkom Svetlo hľadajú - a Bohu dary dávajú. -
3. Do kúpeľa, hľa čistého, - Baránok Boží vstupuje, - od hríechov, ktorých sám nemá - nás krstom svojím obmyje. -
4. Zázračnú vec to vidíme: - voda sa mení na víno, - na vyšší rozkaz podstatu - tak premeňuje odrazu. -
5. Nech tije sláva, Ježišu, - čo si sa zjavil dnes svetu, - i Otcu s Duchom presvätým - buď sláva, chvála naveky!

▲▲▲

111.
1. Traja králi uzreli - hviezdu, čo sa ligotala, - príchod Krista hlásala; - do Betlema za ňou sa brali, - na kráľa sa pýtali, - drahocenné dary mu tam dali. -
2. Zlato ako kráľovi, - ktorý v srdciach vládnuť vždy má, - myrhu na znak mučenia, - kadidlom, hľa, uctili jeho - ako kňaza večného: - vítali ho, Kráľa velebného. -
3. Klaňali sa pokorne - Ježišovi zrodenému - a Synovi Božiemu. - Preto aj my uctime si ho, - Pána svojho mocného; - nech nás vedie mocná ruka jeho. l

▲▲▲

112.
1. Traja slávni králi od Východu - za hviezdou sa dali ku pochodu: - zlato, tymian, myrhu prínášalí, - Spasiteľa túžobne hľadali. -
2. Kdeže sa ten nový kráľ narodil, - aby svoj ľud z jarma vyslobodil? - Lebo jeho hviezdu sme videli, - pokloniť sme sa mu my dnes chceli. -
3. Jeruzalem celý bol zbúrený, - kráľ Herodes stál tu podesený, - by trónu nezastihla ho strata, - zvolal zákonníkov i kniežatá. -
4. By sa o tej veci dozvedeli, - ihneď Sväté písmo otvoríli - a našli, že v meste Betleheme - mal by sa narodiť ten kráľ zeme. -
5. Lebo prorok píše: Hľa, Betlehem, - nie si v Judsku ty tá najmenšia zem; - z teba vyjde vodca ten vznešený, - ktorý má panovať v Izraeli. -
6. Hviezda, ktorá bola, sa stratila, - keď odchádzali, sa zas zjavila, - do Betlehema ich sprevádzala, - nad stajňou chudobnou pozastala. l

▲▲▲

113.
1. Tri zázraky sa dnes stali, - príchod Krista zvestovali. - Deň tento každý kresťan sláv, - on je pre nás vždy pravdy zjav. -
2. Dnes šli mudrci na cestu, - nasledujúc jasnú hviezdu. - Svetlo svetlom vyhľadali, - Ježiškovi dary dali. -
3. Nový div dnes z moci božskej - stal sa v Káne galilejskej, - kde z vody víno sa stalo, - božský zásah ukázalo. -
4. Vo vode ríeky Jordána - Kristus príjal krst od Jána; - Boh Otec zjavil Syna nám, - v ňom našiel zaľúbenie sám. -
5. Kriste, svetu dnes zjavený, - buď nami vrúcne slávený: - Sláva buď Otcu Božiemu, - spolu i Duchu Svätému!

▲▲▲

114.
1. Ježiš sladký, dušiam hosť si, - darom pravých si radostí, - nad med sladkosť nad sladkosti, - slasť byť v tvojej prítomnosti. -
2. Nič tak milo nespieva sa, - nič tak rado neslýcha sa, - nič tak sladko nevníma sa, - jak Syn Boží, naša spása. -
3. Ježiš, nádej ľutujúcim, - milostivý žiadajúcim, - dobrotivý hľadajúcim, - sila krivdu znášajúcim. -
4. Krista všetci vyznávajme, - o lásku ho požiadajme; - k Ježišovi prichádzajme, - vždy viac lásky k nemu majme. -
5. Ježiš, naša sladkosť vrúca, - ty odplata nám budúca, - ty si naša nádej skvúca, - sláva nikdy nehynúca.

▲▲▲

115.
1. Ježišu,Ježišu, - nad slnko jasnejší, - nad mesiac si krajší, - nad perly vzácnejší, - Ježišu môj! - Meno to presväté, - nechje zvelebené, - nábožne uctené, - Ježišu môjl -
2. Ježišu, Ježišu, - z trónu velebnosti - dajže nám milosti, - ochráň nás v úzkosti, - Ježišu môj! - Daj nám kajúcnosti, - pravej skrúšenosti, - nad hriechmi ľútosti, - Ježišu môjl -
3. Ježišu, Ježišu, - ty darca milosti, - pomôž nám v ťažkosti, - v súžení, v žalosti, - Ježišu môj! - Zažeň mor, hlad, vojny - a daj čas pokojný, - milosťou prehojný,- -Ježíšu môj! -
4. Ježišu, Ježišu, - skrz Ducha Svätého - daj svetla jasného, - osvieť nás každého, - Ježišu môj! - Silu nám daj a čnosť - premôcf vždy diabla zlosť - a ľudskú nestálost, - Ježišu môj! -
5. Ježišu, Ježišu, - chráň nás pred chorobou, - navštív nás pomocou, - stoj pri nás dňom-nocou, - Ježišu môj! - Priveď nás k pokániu, - ku hriechov vyznaniu, - a k tvojmu poznaniu, - Ježišu môj. -
6. Ježišu, Ježišu, - po tejto časnosti, - veď nás do večnosti, - anjelskej radosti, - Ježišu môj! - Nech ťa tam s tvojimi - chválime anjelmi, - s všetkými svätými, - Ježišu môjl

▲▲▲

116.
1. Ježišu, vznešená - zbožností odmena, - milostí zdroj! - Ja hriešny ťa žiadam - a k nohám ti padám, - želiem hriech svoj! - [Ach, zhliadni, zmiluj sa, - nad nami zľutuj sa! - Ježišu môj, - Ježišu môj!:] -
2. Ach, čo som učinil, - že som sa previnil - proti tebe: - stratil som spasenie, - ja biedne stvorenie, - stratil nebe. - Ach, zhliadni, atď. -
3. Zlý čin svoj ľutujem, - deň i noc ja želiem, - Pane milý! - Hriech svoj ti vyznávam, - tebe sa oddávam - v tejto chvíli. - Ach, zhliadni, atď. -
4. Spolieham na teba, - ach, ráč mi dať neba, - srdce čisté; - radšej smrť podstúpim, - než hriechom potupím - teba, Kriste. - Ach, zhliadni, atď. -
5. Skrz svoju krv svätú, - na križi vyliatu - za svet, zlosti - a skrze mučenie, - bolestné trápenie, - ach, odpusť mi. Ach, zhliadni, atď.

▲▲▲

117.
1. Kde je Ježiš, moja žiadosť, - môj nasladší Boh a Pán, - kam odišla moja radosť, - kdeže ho ja hľadať mám? - Duša moja zarmútená - ťarchu hriechov cíti moc, - Ježišovi odovzdaná - hľadá si ho deň i noc. -
2. V žiali volá duša moja: - Kam môj Ježiš odišiel? - V srdci mojom niet pokoja. - Ó. kiežby som ho našiel! - Ach. kto vtáčie krídla mi dá. - by som mohol každý čas - lietať za ním. kde on býva. - a spolu s ním bývať zas! -
3. PÔjdem za ním po dolinách - prudkým behom, žiadosti. - po vrchoch a po jaskyniach - budem volať v žalosti. - Dravej zveri sa nebojím. - podstúpim čo aký boj. - viem ja dobre. - že obstojím. - keď ma bráni Ježiš môj! -
4. On odstráni strach a bolesť. - hriech i smrť on odháňa. - kde povstane diabolská lesť. - on je silná obrana. - On pevný štít proti zlosti. ""- múr pred zlobou zlých ľudí. - on je brána do radosti. - kde je on. hriech vypudí. -
5. Op. pod svoj plášť povždy skrýva - každé svoje stvorenie. - láskou svojou nás pokrýva. núdza tam. kde on nie je! - A preto ja neprestanem - túžiť len za Ježišom. - jeho pomoc keď dostanem. - neupadnem pod krížom. -
6. Mám Ježiša. svoju radosť. - našiel som už ten poklad. - splnená je moja žiadosť. - pevný duše to základ. - Dnes ustúpiť všetko musí. -len Ježiša milujem. - vo mne žiadosť zlú udusí. - celkom sa mu venujem.

▲▲▲

118.
1. Kdes' moje spasenie, - [:láska moja:) - a srdca nadšenie - [:viťaz boja?:) - [:Ó. Ježišu môj,t] - v úzkostiach. - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:) -
2. Stratiac skrz hriech nebo - [-a nezúfam,i] - Ježišu môj, v tebe - [:pevne dúfam.:) - Ó, Ježišu atď. -
3. Keď dušu zachváti- [:hlboký žiaľ,:) - za tebou zalietam - [:v nebeskú diaľ.:) - Ó, Ježišu atď. -
4. Boh na mňa dopustil - [:kríž, žalosti,:) - 255 by som tak opustil - [:neprávosti.:) - Ó, Ježišu atď. -
5. Tvoju mi daj, Pane, - [idobrotívost,r] do srdca pokánie, - [:trpezlivosť.:) - Ó, Ježišu atď. -
6. Nech prijmem skrúšene - [:tvoje telo,:) - čo pre nás na dreve [:kríža pnelo.:) - Ó, Ježišu atď. -
7. Amen. môj Ježišu, - [dokončievam,:) - telo ti aj dušu - [:odovzdávam.:) - Ó, Ježišu atď.

▲▲▲

119.
1. Kde si, môj premilý - Pane a Kriste. - kde by sme uzreli - teba zaiste? [:Daj svetlo zo seba. - veď si jasný, - nechcem žiť bez teba, - cesta spásy.:) -
2. Teba srdce moje - žiada dychtivo, - bez teba i tak mu - na zemi clivo. [:Mojej duše cena: - meno tvoje. - poteš zarmútené - srdce moje.:) -
3. K svojej vždy pomoci - hľadať ťa budem. - i vo dne i v noci, - volať ťa budem. - [:Ukáž sa mi, Kriste. - presmutnému, - ráč dať srdce čisté - mne hriešnemu.:) -
4. Keď budeš vzdialený - odo mňa. Kriste, - že budem stratený, - to ja viem iste. - [:Ach, príď v tejto chvíli, - neodklada], - Ježišu môj milý, - pomoci daj!:) -
5. S tebou srdce moje - žiada sa spojiť, - bez teba nemôže túžby ukojiť. - [:Bez teba život môj, ťarchou mi je, - s tebou, Ježišu môj, - sladké žitie.:) -
6. Manna, slasť nebeská, - Pane a Kriste, - tys' rozkoš anjelská. -lásky ohnište; - [:nasýť ma, daj seba, - Ó, Bože môj, - a veď ma do neba, - Ježišu môj!:)

▲▲▲

120.
— 1. Ó Ježišu, môj priateľu — tebe srdce darujem, — telo, život, dušu celu, — tebe všetko venujem — [ Tys' poklad môj a spasenie, — tys' všetkých sŕdc potešenie — Ó Ježišu, Spasiteľu, — príď k nám, milý Tešiteľu1 ]
— 2. Ó Ježišu, keď mám teba, — viac pre seba nežiadam, — zlato, striebro ja bez teba — za nič v svete pokladám — [ Skvost, perly, drahé kamene — bez teba viac nie sú v cene — Ó Ježišu, prišlý z neba, — všade hľadám ja len teba ]
— 3. Nech mi dajú i zem celú, — nebol by som spokojný, — bez teba, môj Spasiteľu, — ty môj poklad prehoj-ný1 — [ Ráč sa nado mnou zmilovať, — moju dušu potešovať — Predrahý môj Spasiteľu, — daj sily duši aj telu ]
— 4. Nech mi svet aj všetky skvosty — a hojnosti daruje, — všetky svoje blaženosti — miesto teba sľubuje — [ nadarmo sú tie hodnosti, — všetky svetské blaženosti, — bo bez tvojej prítomnosti — duša moja je v temnosti ]
— 5. Ó Ježišu, ty jediné — duše mojej spasenie, — po smrti mi ráč dať večné — v nebesiach potešenie — [ Svet opustím rád pre teba, — len ma prijmi ta do neba, — by som ti, všetkých kráľov Kráľ — česť, slávu, úctu vďačne dal ]

▲▲▲

V PÔSTE

121.
— 1. Čo trpieť má Spasiteľ náš, — písal prorok Jeremiaš, — ake bude znášať rany — sám Syn Boží, — z neba daný
— 2. Nepriatelia riekli sami — Buď ta rana medzi nami, — nech je Ježiš odsúdený — a na kríži usmrtený
— 3. Ach, ta hora Kalvária — nevinnú krv Krista vpíja, — nevinnú krv Spasiteľa, — ktorá tečie z jeho tela
— 4. Kriste, pre to umučenie — daj nám hriechov odpustenie, — daj nám svätej viery prameň, — zachovaj nas, Kriste1 Amen

▲▲▲

NA POPOLCOVÚ STREDU

122.
— 1. Pán Boh, ktorý všetko stvoril, — človekovi to hovoril — Človeče, prach si zo zeme1 — Sme len prach a pominieme, — v ten čas, v ktorý z tejto ze me — a z časnosti odídeme
— 2. Či rok tento, či o chvíľku, — natiahne smrť svoju strielku — a život náš šípom raní. — Medzi ľuďmi sveta mnoho, — kde nájdeme tvora toho, — čo pred smrťou sa ubraní'
— 3. Ešte sila tá nežila, — čo by bola prevýšila — tu železnú smrti vládu — m boháč smrť neuplati, — v prach jak žobrák sa obráti, — vždy sa blíži k hrobu pádu
— 4. Ako čerstvý kvet mladosti, — tak aj márny kvet hodnosti — opŕchne a vráti sa v prach — K mužom vedy a povesti — drahú si tiež smrť prekhesm — Každý bude raz na márach
— 5. Koruny a slávne tróny — su len prachu milióny, — hoc' sa skvejú jak blesk v zorách, — zlato, strieb-to a plášť zlatý — tak ako ten v zdrap odetý, — obráti sa v hrobe na prach
— 6. Človeka smrť isto-iste — dostihne na každom mieste — Áno, v púšti tak i v horách, — preto v každej okolnosti — hotový buď zložiť kosti, — pamätajúc, že si len prach'

▲▲▲

123.
— 1. Svätý pôst sa započma, — k pokániu nás napomína, — zavčasu hnev boží krotit, — od trestu sa oslobodiť
— 2. Nezdržujme len samého — pokrmu sa telesného, — ale chráňme sa i zlosti, — hriechu, každej neprávosti
— 3. Hriešny život zanechajme, — pokániu sa odovzdajme — horké slzy vylievajme — staré viny zutieiajme
— 4. Dbajme vždycky na modlitby, — na bedleme, božie služby, — na nábožne premýšľanie, — muk Kristových rozjímanie
— 5. Biednym, núdznym, utrápeným, — zarmútenym, opusteným, — štedrejší sa ukazujme, — všetko dobre vybavujme
— 6. By sme v duchu oživení, — rúchom čnosti ozdobení — do raja sa tak dostali — a sa večne radovali

▲▲▲

124.
— 1. Ach, beda mne nešťastnému, — hriešnikovi preveľkému, — hľa, pre moje previnenie — trpí Ježiš umučenie — Kto je toho príčina, — že na kríži umierať
— 2. Hrôza v mojom srdci vstáva, — keď sa Ježiš na smrť dáva, — od Judáša je zradený — a falošne poľúbený — Kto je toho príčina, — že na kríži umiera'
— 3. Ach, jak Kristus je viazaný — ukrutnými reťazami, — vojaci ho bijú zlostne,— udierajú neľútostne — Kto je toho príčina, — že na kríži umiera'
— 4. Ja som horší nad Judáša, — ktorý Pána raz Ježiša — zlostným zradil poľúbením, — ja zas hriechom každodenným — Kto je toho príčina, — že na kríži umiera'
— 5. Judáš zhrešil raz, najatý, — mne neprejde deň nijaký, — v ktorom by som neobrazil, — kopiju mu v bok nevrazil — Ja som toho príčina, že na kríži umiera

▲▲▲

NA VEĽKOPÔSTNE DNI

125.
— 1. Pristúp, pristúp sem, hriešniku, — ber popol na pokánie' — Márny sveta milovníku, — pováž svoje skonanie — Prach si iba, v prach sa vrátiš, — keď ťa krutá smrť zachváti, — do zeme sa zas navrátiš, — z ktorej si raz bol vzatý.
— 2. Iste vieš, že príde ten čas, — hrozna doba lúčenia, — v telách mŕtvych vidíš neraz — príklad svojho zničenia: — čo si ty. to oni boli, — prv jak boli odumreli, — hla, v prach sa už premenili, — v hroboch svojich zotleli.
— 3. Cirkev to dnes predstavuje — skrz popola sypanie, — na čelo ti označuje — krížom naše skonanie; — by si z hriechu sa prebudil, — dobre k smrti sa pripravil — bys' k dobrému sa povzbudil, — v pokání svoj vek trávil.
— 4. Boha svojho že si hneval, — svedomie ťa dnes hnetie, — tomu, kto ťa vždy miloval, — zle si slúžil na svete; — pre svet, telo a stvorenie — viac si ty žil ako jemu. — Ach, spomeň si na smrť denne, — obráť sa už raz k nemu.
— 5. Ľutuj srdcom hriech skrúšený — a rob zaň už pokánie, — vyznaj kňazom nariadeným — všetky hriechy spáchané; — neodkladaj polepšenie — na ďalší čas, ďalšie letá, — lebo nevieš okamženie, — v ktorom pôjdeš zo sveta.

▲▲▲

126.
— 1. Ach, čo som to len urobil, — s tým dobrým Spasiteľom! — Ach, tak som sa ja previnil, — že trest mi údelom. — [:Zmiluj sa, zľutuj sa, ó dobrý Ježišu, — ó sladký Ježišu!:]
— 2. Jak Judáš som ťa ja zradil, — čo ťa zradne zapredal. — Na teba som ja tiež pľuval, — som ťa poličko-val. — Zmiluj sa atď.
— 3. Ja som ťa tiež ubičoval, — ja tŕním korunoval, — na smrť som ťa odsudzoval, — preukrutné križoval. — Zmiluj sa atď.
— 4. Daj duši mojej milosti, — daj mi dobrý, ó Pane, — by som želel vždy necnosti, — prosím o zmilovanie. — Zmiluj sa atď.
— 5. Prijmi k sebe mňa na milosť, — ó Kriste môj nevinný — daj nech som vždy tvoj verný hosť: — odpusť mne moje viny. — Zmiluj sa atď.

▲▲▲

127.
— 1. Ach, ja Matka zarmútená, — pre smrť Syna skormútená! — Moja bolesť je preveľká, — meč ostrý srdce preniká.
— 2. Ľutujte ma tvrdé skaly, — ktoré ste sa dopukali! — Moja bolesť atď.
— 3. Syn môj hrozne umučený, — na kríži je zavesený! — Moja bolesť atď.
— 4. Telo samé rany kruté, — ruky, nohy prebodnuté. — Moja bolesť atď.
— 5. Horko plačem a omdlievam, — slzami sa dnes zalievam. — Moja bolesť atď.
— 6. Ó hriešniku, nehreš denne, — hľaď na telo zohavené. — Moja bolesť atď.
— 7. Ó hriešniku, nehreš viacej, — čuj hlas Matky, hovoriacej: — Moja bolesť atď.

▲▲▲

128. — 1. Ach, jak všetko stvorenie — s Kristom smúti skrúšene, — keď už na kríži skonáva, — život v mukách dokonáva.
— 2. Smutne slnko sa stmieva, — zem sa trasie, zachvieva, — tuhé skaly sa pukajú, mŕtvych hroby otvárajú.
— 3. Len sám človek zatvrdený — nie je nad ním rozžialený, — i keď z lásky pre spasenie — znáša toľké utrpenie.
— 4. By nás zbavil zatratenia, — večného zla a trápenia, — s Otcom svojím nás uzmieril, — prístup k sláve nám otvoril.
— 5. Duše, traste sa zronené, — ľutuj, srdce ty kamenné, — hriešnik, zalamuj rukami, — tečte slzy nad mukami — 6. Tečte, slzy, dnes nad zlosťou, — a nad každou nepravosťou, — ktoré Krista poranili — a strašne ho umučili

▲▲▲

129.
— 1. Ach, kríž svätý, ty strom vzácny, — sladký nesieš plod prekrásny, — Jezu Krista milého, milého — pre mňa umučeného
— 2. Tridsaťtri liet si pracoval, — kým si život svoj dokonal — mne nevinnosť navrátil, navrátil — Otcovi dlh zaplatil
— 3. Ó Ježišu bičovaný, — pre mňa celý opľúvaný — ukrutne si zviazaný, zviazaný — a do krvi šľahaný
— 4. Ježiš Kristus, Kráľ nad kráľmi, — Pán najvyššej, večnej slávy, — ma korunu tŕňovú, tŕňovú, — plnú hlavu ran, bôľu
— 5. Ó Ježišu môj nevmny, — ty pre moje visíš viny, — pnieš nohami, rukami, rukami, — umorený mukami
— 6. Ježiš Kristus doranený, — bok jeho je otvorený, — z neho svätá krv tečie, krv tečie, — hľaď sem, hriešny človeče1
— 7. Vidím bolesť a žalosti, — kvílenie a muk trpkosti, — čo si trpel nevinný, nevinný — za nás, naše zlé činy
— 8. Dnes zo srdca už sľubujem, — Ježišu, že ťa milujem — radšej by som smrť volil, smrť volil, — ako na hriech privolil.

▲▲▲

130.
— 1. Ach, mňa Matku v tejto chvíli — srdca bôľ obkľučuje, — bo ukrutne Syn môj milý — múky dnes podstupuje — [ Pôjdem, pôjdem ja nad jeho — zaplakať ranami, — telo Syna premilého — umyjem slzami ]
— 2. Tam v záhrade skormú-tený — prelieva pot krvavý, — že bude dnes umučený, — Spasiteľ naš láskavý — Pôjdem atď
— 3. Judáš, ktorý si ho zradil — čo ti Syn môj urobil? — Že svet hriešny veľmi ľúbil, — azda tým sa previnil7 — Pôjdem atď
— 4. Ukrutne je bičovaný, — Syn môj zlostne zradený, — octom, žlčou napájaný, — od všetkých je trápený — Pôjdem atď
— 5. Ó ukrutní ľudia, zlostní — prečo ste ho ranili' — Čo ste klinmi, nemilostní, — na kríži ho pribili' — Pôjdem atď
— 6. Kam sa, smutná, mam obrátiť, — Matka ja zarmu-tená, — keď mám Syna svojho stratit — ach, ja bôľom skľúčená. — Pôjdem atď

▲▲▲

131.
— 1. Ach, poďte, kresťania, — pozdraviť kríž svätý, — na ktorom je Kristus — bolestne rozpätý — Kriste na kríži, — Kráľu najvyšší, — zmiluj sa nad nami1 — Pre pať svätých rán — milosť udeľ nám — a odpusť nám viny1
— 2. Poď, poď a dívaj sa, — kiesťanská tv duša — ako náš Spasiteľ — preťažky kríž znáša — Kriste na kríži atď
— 3. Matička preim-la, — keď si sa s ním stretla — a svojho Synačka — poznať už nemohla — Kriste na kríži atď
— 4. Matička prermla — jak bys' ho poznala, — keď sa mu všetka krv — po tele vyliala1 — Kriste na kríži atď
— 5. Pristúp sem, prístup sem - kiestan-ska ty duša, — pozri, jak si hriechmi zranila Ježiša — Kriste na kríži atd
— 6. Už visí na kríži, — vo veľkej bolesti — volá on: Otče môj, — prečos' ma opustil? — Kriste na kríži atď.
— 7. Plač, duša kresťanská, — nad smrťou Krista, plač, — urob mu čistý hrob — jak verný vyznavač. — S tebou bude on, — buď mu priateľom. — Keď si ťa zavolá: — Duša, ku mne poď, — márnosť sveta zhoď, — peklo ťa nezdolá.

▲▲▲

132.
— 1. Ach, prečo si, zlosť, — taká krutá bola, — prečo si Krista — tak hrubo zranila? — Telo šarlátom, — krvou si sfarbila, — na spôsob role — do kosti zorala.
— 2. Prečo ste, ľudia, — takí krutí boli, — prečo ste Krista — tak veľmi ranili? — Hrozne, bolestne — ostrými bodliakmi — raníte hlavu, — až tečú potoky.
— 3. Prečo si, drevo, — také kruté bolo, — žes' tak Ježiša — veľmi obťažilo? — Hľa, jak pod tebou, — upadá zomdlený, — celý ubitý, — celý skrvavený!
— 4. Upadáš, Ježiš, — trpíš hrozné múky, — kto ti na pomoc — podá svoje ruky? — Jak so zločincom — s tebou zachádzajú, — padáš pod krížom, — na to nič nedbajú.

▲▲▲

133.
— 1. Jezu Kriste, Pane milý, — Baránku Boží nevinný, — dal si, dal si na kríž ruky svoje — pre hriech, pre hriech a pre zlosti moje!
— 2. Plač, hriešniku zatvrdilý, — pohliadni, jak dobrotivý — Ježiš, Ježiš na kríži skonáva, — slnko, slnko svoju tvár schováva.
— 3. Jak po slovách Pán skonáva, — v ramená mu klesá hlava; — Matka, Matka pod krížom strá- pena — stojí, stojí veľmi zarmútená.
— 4. Hľa, opona roztrhla sa, — zem prehroz-ne zatriasla sa, — skaly, skaly pevné sa pukali, — mŕtvi, mŕtvi z hrobov povstávali.
— 5. Na kríži mu bok prebodli, — voda, krv sa vyronili; — plačme, plačme horkými slzami: — Ježiš, Ježiš, zmiluj sa nad nami!
— 6. Matky, ktoré synov máte, — vy to veľmi dobre znáte, — keď vám, keď vám syn milý umiera, — koľký, koľký, žiaľ vám srdce zviera.
— 7. Aké by to srdce bolo, — čo by plakať nevedelo, — vidiac, vidiac Synáčka milého — na kríž, na kríž klinmi pribitého.
— 8. Jezu Kriste, Pane milý, — odpusť, čo sme previnili! — K tebe, k tebe my sa utiekame, — daj, nech, daj, nech život večný máme!

▲▲▲

134.
— 1. Ach, som zarmútený, — veľmi prestrašený, — taký vždy ostanem, — kým živý ja budem — na tom svete. — Pre svoje necnosti — sa obávam, — že zhrešil som, — hrešiť neprestávam. — Teba všemocného, — vidím visiaceho, — umierajúceho, — pre mňa, ach, hriešnika, — nehodného.
— 2. Vidím tvoje múky, — nepriateľské pluky, — mdloby a šľapaje, — krvavé kropaje, — ó Ježišu! — Veľmi sa obávam — dňa súdneho — a teba tiež, — Sudcu pravdivého, — že čnosť zanedbávam, — hrešiť neprestávam, — hriech neľutujem svoj, — k bázni pre veľké j je — pre mňa kríž tvoj.
— 3. Ja som ťa bičoval, — tŕním korunoval — skrz nešľachetnosti, — svoje neprávosti — neslýchané. — Život môj bezbožný, — veľmi zlostný, — ukrátil život tvoj — neprávosťami — Keď som hriech miloval, — milosti vzdoroval, — teba ukrižoval, — všetky tvoje rany — obnovoval.
— 4. Ježišu predrahý, — na kríži si nahý — a pre hriechy moje — ranené máš svoje — ruky, nohy — Judáš ťa zapredal len jeden raz — a ja som ťa predal — aj tisíc ráz — Preto som trápenie, — večné zatratenie — zaslúžil, raj stratil — a ty si mi milosť — zas navrátil
— 5. Ach, umierajúca — a skonávajúca — nádej moja ve.čná, — láska nekonečná, — ó Ježišu! — Hriechy a priestupky — oplakávam, — do tvojich svätých rán — sa oddávam — Bohu ja sľubujem, — že sa usilujem — hriechu sa varovať, — Ježiša jedine — chcem milovať
— 6. Tvojho srdca rana — k životu je brána, — tebe chcem verný byť, — tebe chcem verne žiť, — Srdce drahé Z lásky k nám je ono — poranené, — ale vždy každému — otvorené — Dobrota si večná, — Pravda nekonečná, — v čnosti chcem nažívať, — s tebou, Kriste, v láske — vždy prebývať.

▲▲▲

135.
— 1. Často drahé rany sväté — ľúbam Krista Ježiša, — nohy, ruky, bok, krv, múky — cena moja najvyššia — Láska si ty tu na kríži — zhanená a zranená, — chcem vždy znova a bez slova — teba, Láska mučená.
— 2. Nechcem žitia, nechcem bytia — bez tvojho ja zranenia — z rúk, nôh, boku, v krvi toku — ujde sa mi spasenia — Kriste Kráľu, aspoň malú — čiastku daj mi svojich muk, — z rán mi prelej lásky vrelej — do srdca i do nôh, rúk
— 3. Ostré klince, metly, biče — žiada srdce zločinné — bys' ho zranil, od zla chránil, — v každej žitia hodine — Ostrá pika, čo preniká — srdce Pána milého, — nech sa vbodne tiež podobne — do srdca mi hriešneho

▲▲▲

136.
— 1. Čuj hlas môj, hriešniku, — sveta milovníku, — ktorý z kríža dávam — ja, neba Pán, — za teba trápený, — veľmi ponížený — za človeka múky, — čo trpím sám — Teba som učieval, — k dobrému vodieval, — abys' ty len večne — šťastný býval
— 2. Ty, pýchou nadutý, — hnevlivy a krutý, — po bohatstve márnom — sa zháňavaš, — všetku poníženosť, — najmilšiu pre mňa čnosť, — preťažený hriechmi — pošliapavaš, — naučenie moje, — čo chce dobro tvoje, — zapovŕhaš ako — prázdne znenie
— 3. V smútku som sa topil, — krvou som sa potil, — dal som sa jať zberbe zlosti plnej, — dal som sa bičovať, — ohavné opľúvať, — potupu, zlosť — znášať — od luzy zlej — K stĺpu priviazaný, — celý zbičovaný, — na hlave som tŕním — dopichaný
— 4. Za lotra biedneho — ma smrť súdeného, — na po-pravné miesto — ma ťahali, — na pleciach kríž niesol, — tri razy som klesol — na kríž ruky, nohy — mi pribili, — žlčou napájali, — hrozne posmievali, — svätá krv mi tiekla — z každej rany

▲▲▲

137.
— 1. Čuj, svet, nebo, celá zem, — aj ty, hriešnik pristúp sem1 — Pán na kríži už visí, — príčina ty toho si — Ó Ježi-šu — mô] krvavý, — zbitý od nôh — až do hlavy, — ach, zmiluj sa — nado mnou biednym'
— 2. Prehrozne ho mučili — a neľudsky trýznili, — sväté telo trpelo, — až celé zosinelo — Ó Ježišu atď
— 3. Dávajú mu korunu, — ostrým tŕním pretkanú, — Ježiš znáša bolesti, — nik s ním nemá ľútosti — Ó Ježišu atď.
— 4. Už kríž ťažký dvíhajú, — Kristovi sa rúhajú, — Zdrav' buď, kráľu židovský, — zdrav' buď, kráľu sionský' — Ó Ježišu atď

▲▲▲

138.
— 1. HFa, v žiali srdca hriešneho — pred tebou tu kľačíme, — ach, Otče, Syna Božieho — dnes bolesti slávime — Skrze jeho usmrtenie — daj nám všetkým spasenie — Na nás z trónu hľaď nehodných, — keď smutní nad nim želieme
— 2. Krv tvoja drahá vyliata — nám dáva večnú spásu, — v nej skrytá pravda presvätá — nám objavuje krásu — Zákon tvojej pravdy hlavný — je nám kríž tvoj preslávny, — čo chráni nás vždy od hriechu, — by nemal v duši ohlasu
— 3. Tá obeť krvi skrz teba — buď od nás oslávená, — skrz dary vína a chleba, — čo býva obnovená — Víno na krv a chlieb v telo — na kríži čo viselo — moc tvoja z neba premení — len kňazským rukám zverená
— 4. Tam v nebi svätých duchov zbor — ti »Svatý, svätý'« spieva — a sveta stvoreného chór, — česť, chválu a pieseň vlieva, — oslavujú zvuky piesne — tvoje muky bolestné — Nech milosť, rúcho sviatočné, — nás, kajúcnikov, odieva'

▲▲▲

139.
— 1. Iní Krista opustili, — keď ho na smrť hroznú odsúdili, — ty, Mária, s milým Jánom — vedľa kríža stojíš, trpiac s Pánom
— 2. Ó kto veľkú tvoju žalosť, — veľkú tvoju bolesť a v nej stálosť, — by len mohol vyrozprávať, — Kráľovná ty nebies, — Kristova Mať
— 3. Vidíš Syna pribitého, — od hlavy po paty zraneného — skrvavený je on celý, — tak visí na kríži utrápený
— 4. Všetky prehorké bolesti, — ktoré trpel za svet Syn nebeský, — v srdci svojom preciťuješ, — trpíš, nikomu sa nežaluješ
— 5. Vypros nám tiež, Matka, stálosť, — by sme radi niesli každú žalosť, — za odmenu utrpenia — v nebi vypros pre nás vykúpenia

▲▲▲

140.
— 1. Ježišu, buď uctený, — velebený, chválený, — že si svoju krv vylial, — by som večný život mal
— 2. Kristova krv predrahá — prevládala zlosť hada, — ktorý nás o spasenie — pripravil skrz zve-denie
— 3. Ježišu náš, krv tvoja, — je dušiam slasť nápoja, — v nej duša svoj kúpeľ má, — bo z nej hriechy odníma
— 4. Syna krv nás zmieruje — s Otcom, ktorý kraľuje — a čistých nas od zlosti — zve k nebeskej radosti
— 5. Vzala trest krv Ábela — a krv Vykupiteľa, — čo daná za svet bola, — o milosť pre nas volá
— 6. Srdce, krvou skropené, — záhuby je zbavené, — ako vo dne tak v noci — zlý duch nemá k nám moci
— 7. Nad krvou tou zem plesá, — s ňou plesajú nebesá; — krv za nás vycedená, — naveky buď uctená!

▲▲▲

141.
— 1. Každá rana Krista Pána — nech je vďačne uctená; — láska vrúca, ach, tvár mrúca — Krista Pána, milená. — Mojou vinou, Boží Synu, — tŕň ti hlavu rozdiera, — pre mňa ruky v hrozné múky — železný klin rozviera.
— 2. Nohy sväté klinmi späté, — ach, pre mňa ste ranené, — pre mňa z boku tečú v toku — krv a voda; spasenie. — Rany sväté, vy bohaté — duše mojej poklady, — vás milujem, — obdivujem, — večnej spásy základy.
— 3. Z hriechu moci, z pekla noci, — k Bohu ste ma uviedli, — na vás hľadím, slzy cedím, — že ma hriechy zaviedli. — Hviezdy jasné, rany spásne, — k vám sa znova utiekam, — vás milujem, pozdravujem — a kríž svätý objímam.
— 4. Počuj vzdychy, daj útechy, — Ježiš, moja milo ta! — Podaj ruky, zažeň múky — v každej chvíli života. — Ja chcem plakať, ťažko vzdychať — pre žalostné zblúdenie, — len pred súdom zmy ma prúdom — krvi svojej v spasenie.

▲▲▲

142.
— 1. Keď Ježiša nevinného, — už usmrteného — dolu z kríža zložili, — telo v lono Matky milej, — Matky ušľachtilej, s veľkým žiaľom vložili: — vidiac rany jeho, — zaplakala, — v žiali srdca svojho — zavzdychala.
— 2. Ach, môj Synu, môj Ježišu, — poklad verných duší, — ach, čo ťa tak trýznili, — ach, ako ťa nevinného — Spasiteľa svojho, — prehrozne usmrtili! —• Nemožno posúdiť — tú ukrutnosť, — ktorú si podstúpil — pre ľudskú zlosť.
— 3. Krása nebies prespanilá — umučená bola — v prevznešenej podobe; — oči jasné, dobrotivé, — smrťou zatvorené, — zažiarili obidve; — zmučená, ach, celá — tá krásna tvár, — čo sa krajšie skvela — jak slnka žiar.
— 4. Ruky, nohy mal zranené, — prebodnuté klinmi. — Mať ich myje slzami; — ľúba telo v žiali, v boli, — ktoré kruto bolí — usmrtili mukami. — Človeče, pre teba — toľko tých rán, — aby ťa do neba — priviedol Pán!
— 5. Plačte so mnou, vy anjeli, — pre smrť Spasiteľa — pokolenia ľudského; — ľutuj, ľutuj, hriešna duša, — tvoje hriechy krušia — Pána umučeného; — len ty smrti Pána — si príčina, — každá jeho rana — tvoja vina!

▲▲▲

143.
— 1. Kristus, príklad pokory, — Boh náš milostivý, — sníma naše prieko-ry, — dušu našu živí. — Pre hriešneho človeka — prišiel dolu z neba, — tak tajomne znížil sa, — obetoval seba.
— 2. S plačom ovce zhľadáva, — čo sa potratili, — na ramená ich dáva, — Pastier roztomilý. — Dobrý Pastier chlieb večný — dušiam svojim nechal, — za ktoré sa na kríži — verne obetoval.
— 3. Riekol: Vezmi svoj kríž sám — a zapieraj seba, — k požívaniu dal sa nám — pod spôsobom chleba; — nemohol sa viac znížiť — pre hriešneho tvora; — poď a čerpá j, hriešniku, — z toho lásky mora!

▲▲▲

144.
— 1. Ktorýs' za nás trpel, — náš Vykupiteľ, — prosíme my teba, — daj milosť z neba. — Umučením svojím — odním zlorečenie, — v ktoré sme upadli, — skrz prehrešenie.
— 2. Obetovaný si, — lebo sám chcel si. — Proroci hlásali, — prorokovali, — diabla že porazíš, — nad peklom zvíťazíš — a že ho nad nami — moci pozbavíš. — 3. Hoci nič nezvinil — a dlh odčinil, — pre našu zlosť a hriech znášal trpkosti; — pre nás trpel rany, — luzou opľúvaný, — aby sme, nehodní, boli spasení.
— 4. Na smrť ťa zranili, — pohanom dali, — prútmi ťa šľahali, — ukrižovali, — a v krvi predrahej, — z vlastných rán cedenej, — šiel si na Golgotu — z lásky nesmiernej.
— 5. Len tvoja dobrota — nádej je moja, — že duši dáš milosť, — skrotíš vo mne zlosť. — Daj nám pomoc k tomu, — dušiam, ktoré tonu, — by sme ťa tu ctili, — v nebi chválili!

▲▲▲

145.
— 1. Mária, Matka bolestná, — pod krížom stála žalostná, — keď na ňom Syn umieral — [:a jej dušu ľútostivú, — za-rmútenú, trpezlivú — meč bolesti prerážal.:]
— 2. Jak smutná a jak strápená — bola Matka milostivá — pre Syna jediného! — [:Tak kvílila a plakala, — dobrá Matka, keď videla — múky Syna drahého!:]
— 3. Kto by zaplakať nemusel, — Máriu keď by uvidel — v tomto preveľkom súžení? — [:Kto by mohol bez zármutku — pozorovať dobrú Matku, — nad Synom rozžialenú?:]
— 4. Pre hriechy sveta celého — videla mrieť ho zbitého, — do krvi zraneného. — [:Videla ho zmučeného — Boha Syna jediného, — Spasiteľa dobrého.:]
— 5. Mária, Matka milosti, — nech cítim tvoje bolesti, — by s tebou som dnes kvílil. — [:Daj, by srdce láskou vrelo, — v milovaní Krista môjho, — by som sa mu zaľúbil.:]
— 6. Ráč, svätá Matka so mnou byť, — ráč moje srdce poraniť, — ranami Syna milého, — [:ktorý za nás hriešnych trpel — a na kríži v mukách úpel; — daj mi čiastku múk jeho.:]
— 7. Dajže, by s tebou zaplakal, — Ježiša svojho ľutoval, — na svete kým ostávam. — [:Tam pri kríži s tebou chcem stáť — a v žalosti zotrvávať — s tebou vrelo si žiadam.:]
— 8. A keď raz budem umierať, ráč sa nado mnou zmilovať, — Kriste môj utrápený; — [:A keď umrie moje telo, — daj, by duši dané bolo — Otca tvojho kráľovstvo!:]

▲▲▲

146.
— 1. Ku krížu svätému poď, kres-ťane, — k Ježiša presvätej srdca rane. — Pohliadni na obeť smrti kríža, — na cenu predrahú: — na Ježiša!
— 2. Na mieste trpkého umučenia — pros, by si hodný bol vykúpenia. — Pohliadni, Ježiš sa naklo-ňuje — a milosť svätú ti prisľubuje.
— 3. Pozri sa, jak obeť tá krvavá — za naše spasenie sa nám dáva. — Umiera Kristus pre tvoje zlosti; — pokánie čiň, — odstúp od hriešnosti!
— 4. Od sveta márneho oddialený — nebudeš od zlého pokúšaný. — Môžeš tu, pod týmto svätým krížom, — oplakať hriechy a žiť s Ježišom.
— 5. Kto by tu od zlosti neodstúpil — a cestu milosti nenastúpil? — Nuž, poďme, Ježiša nasledujme, — v trápení len v neho — dôverujme.

▲▲▲

147.
— 1. Mária pod krížom stála, — prežalostne plakala, — keď sa na smrť Syna svojho — tak smutne dívala.
— 2. Skormútená a nešťastná — hlasom plným bolesti — pre Synáčka svojho plače, — narieka, žalostí.
— 3. Ach, Syn drahý — mne najmilší, — na kríži si rozpiaty, — umieraš tu v ťažkých mukách, — ranami posiaty.
— 4. Žalostná je to novina, — žalostná je to chvíľa, keď ťa vidím rozpiateho, — nevinnosť premilá!

▲▲▲

148.
— 1. Kresťania, nariekajte, — od žiaľu zamdlievajte; — [:plač, kvíľ srdce každého, — Ježišovi verného.:]
— 2. Nemá citu ľudskosti, — nezná milosrdnosti, — [:kto Kristove trpkosti — neľutuje v žalosti.:]
— 3. Tela tvojho trýznenie, — rúk, nôh, boku ranenie — [:kto vidí bez ľútosti, — pravej nemá ten čnosti.:]
— 4. Hľa, skaly sa pukajú, — slnko, mesiac stmievajú: — [:presmutný je svet celý, — len hriešnik je veselý.:]
— 5. Pokániu sa oddávaj — a hriech svoj oplakávaj! — [:hľa, pre teba Kristus Pán — vydáva sa na kríž sám.:]
— 6. Matka jeho narieka, — tam pod krížom horeká; — [:bežme k nej a plačme s ňou, — s Matkou Sedembolestnou.:]

▲▲▲

149.
— 1. Nevinnosť premilá, — čo si učinila? — Za koho omdlievaš, — za koho umieraš — tak žalostne, tak ľútostne? — Za koho umieraš, — za koho omdlievaš?
— 2. Umiera nevinný — Syn Boží jediný, — na kríž zavesený — celý poranený — pre hriech, zlosti — neprávnosti, — umiera nevinný — Syn Boží jediný.
— 3. Trpí za nás múky, — pohliadni na ruky, — klincami ranené, — nohy prerazené: — pre hriech, zlosti — neprávosti, — trpí veľké múky, — pohliadni na ruky,
— 4. Krv z pravého boka — na spôsob potoka — krvavého tečie, — poľutuj, človeče! — Pre hriech, zlosti, — neprávosti, — ó hriešny, človeče, — krv Kristova tečie!
— 5. Nakloňuje hlavu — od tŕňov boľavú; — na presvätom tele — nemá miesto celé; — pre hriech, zlosti — neprávosti, — na presvätom tele — nemá miesto celé.
— 6. Hriešniku nešťastný, — kresťane nevďačný, — pre tvoj hriech spáchaný — Ježiš trpí rany! — Nechaj zlosti, — neprávosti, — pre Kristovu bolesť — nechaj hriešnu neresť.

▲▲▲

150.
— 1. Matka plače, ruky spína: — ach môj Bože, premilý; — Božieho jej kati Syna — hrozne na kríž pribili. — V prežalostne j tejto dobe — umrieť s Kristom si žiada; — bledne a vo veľkej mdlobe — jej dušu žiaľ preniká. — Ó bolesti, ó žalosti — srdca tvojho čistého! — Matka, naše neprávosti — vbodli ten meč do neho.
— 2. K nebu svoje pozdvihuje — oči, plačom skalené, — slzí, kvíli, pozoruje — nohy, ruky ranené, — ruky, ktoré bozkávala, — ktoré vždy nás žehnali, — nohy ktoré vídavala, — k úbohým jak náhlili — Ó bolesti atď
— 3. »Žíznimi« volá umierajúc, — Matka nesmie k Synovi, — čuje, ako kati klajúc — rúhajú sa Kristovi — Veľké kríže tiež nosíme — a bolesti trpíme, — predsa toľko neskúsime, — čo tá, s ktorou kvílime — Ó bolesti atď
— 4. »Otče, čo SI opustil ma?« — volá Ježiš strápený, — ona cíti meč pre Syna — do jej srdca vrazený — Vidí sa byť opustenou — od Synáčka milého, — vidí sa byť zavrhnutou — pre neho od každého — Ó bolesti atď
— 5. Koho ona s láskavosťou — v svojom lone chovala, — toho s hroznou ukrutnosťou — Kalvária odňala — Na kríži je už pribitý — drahý kvet jej nádeje, — v rukách, v nohách klinec vbitý — krvou Krista zaleje — Ó bolesti atď
— 6. Jánovi je poručená, — ktorý sám je skľúčený, — jeho duša je ranená, — že je Ježiš mučený — Ján, miláčik Krista Pána, — sám sa tiež skormucuje, — kto ťa teda, svätá Panna, — v zármutku potešuje"? — Ó bolesti atď
— 7. »Otče, prijmi ducha môjho, — všetko som už dokonal'« — boli ešte slova jeho, — prv ako by bol skonal — K Otcovi šla duša jeho — a Mária videla, — ako hlava zmučeného — klesá múkou omdleta — Ó bolesti atď
— 8. Nemala už v sebe sily, — klesla v náruč Janovi — a v tej hroznej ťažkej chvíli — vojaci šli k Synovi — Srdce pikou mu prebodli — a vytiekla krv s vodou — za svet bezbožný a podlý, — za spasenie národov — Ó bolesti atď
— 9. Z kríža mŕtve už zložili — telo Krista zmárnené, — Matke v lono položili — klincami dora-nené — Mária ho objímala — plná žiaľu, ľútosti, — slzami ho zalievala, — omdlievala v žalosti — Ó bolesti atď
— 10. Ó hriešnici, ľútosť majme — nad svojimi vinami, — v žiali k Bohu zavolajme — Ach, zmiluj sa nad nami' — Aby sme hriech oplakali, — čo Ježiša križoval, — pevní v čnosti verne stáli, — ktorú on prikazoval — Pre bolesti a žalosti — srdca tvojho čistého — pros, Mária, by sme prišli — do života večného

▲▲▲

151.
— 1. Mizerere, mizerere, — ach, zmiluj sa nado mnou' — Skrze svoju veľkú milosť — a nesmiernu dobrotivosť — ukáž. Bože, — v túto chvíľu — otcovskú tvar ku mne milú — Mizerere, mizerere, — ach, zmilu] sa nado mnou'
— 2. Mizerere, zbav ma zlosti — a všetkých neprávostí, — ktoré srdce mi ranili — a svedomie poškvrnili — Rač mi z duše hriechy zotrieť — a jej rany liekom potrieť — Mizerere, zbav ma zlosti — a všetkých nepravostí
— 3. Mizerere, daj milosti, — odpusť mi neprávosti' — Pamatáin sa na priestupky — a na svoje hriešne skutky, — ktoré srdce moje trávia — a svedomie veľmi trápia — Mizerere, daj milosti, — a odpusť mi nepravosti'
— 4. Mizerere, ó môj Bože, — ach, ktože mi spomôže'' — Ty sam, preto ti Zjavujem, — hriech svoj žehem a ľutujem, — že som hneval predobrého — Otca svojho láskavého — Mizerere, ó môj Bože, — ach, ktože mi spomôže'
— 5. Mizerere, hľaď z výsosti — na mňa v mojej hriešnosti — Keď ma moja mať zrodila, — už sa vo mne zlosť javila, — v celom žití hriechy množím — a rúham sa pravdám Božím — Mizerere, hlad z výsosti, — na mňa v mojej hriešnosti'
— 6. Mizerere, veď k životu, — dúfam v tvoju dobrotu — Tvoje slová ma vzbudzujú — a nádeje mi sľubujú — Ach, buď ku mne dobrotivý, — pre krv Krista milostivý, — Mizerere, veď k životu — dúfam v tvoju dobrotu

▲▲▲

152.
— 1. Môj milý Ježišu, — rajská slast pre dušu, — skrz svoje mučenie — získals' nám spasenie — Ó dobrý Ježišu, mučený Ježišu, — o Ježišu'
— 2. Neľutoval seba, — zostúpil k nám z neba, — trpkú smrť podstúpil, — aby nás vykúpil — Poslušný Ježišu, — láskavý Ježišu, — ó Ježišu'
— 3. Za mňa si krv potil, — v zármutku sa topil, — vidiac tu sveta zlosť, — premnohú nepravosť — Stiesnený Ježišu, — predobrý Ježišu, — ó Ježišu'
— 4. Hľa, už zviazaného, — Ježiša milého — po zemi váľajú, — na posmech dávajú — Zviazaný Ježišu, — môj sladký Ježišu, — ó Ježišu'
— 5. Dal SI sa davom vliecť — jak biedny zločinec, — Pilát ťa odsúdil, — aby ťa potupil — Zhaneny Ježišu, — môj mily Ježišu, — ó Ježišu'
— 6. K stĺpu priviazaný — ukrutne šľahaný, — ranami pokrytý, — bol si ťažko bitý — Ranený Ježišu, — dobrý Ježišu, ó Ježišu'
— 7. Tak hrozne mnoho rán — dostal nebeský Pán — Ukrutne strýznený — už leží na zemi — Strýznený Ježišu, — môj sladký Ježišu, — ó Ježišu'
— 8. Korunu tŕňovú — bolesti obnovu, — do hlavy vtlačili, — krvavo zranili — Bolestný Ježišu, — môj dobrý Ježišu, — ó Ježišu'

▲▲▲

153.
— 1. Múdrosť Otca večného, — Boží Syn premilý, — Boh človek je zajatý o polnočnej chvíli
— 2. Svojimi opustený, — Judášom zradený — Ježiš, Boh Syn nevinný, — k súdu je vedený
— 3. Pána v prvú hodinu — k Pilátovi vedú, — falošne ho obvmia, — z pomstivého jedu
— 4. Po hlave ho šľahajú, — ruky mu zvažujú, — jak už prorok povedal, — na tvar svätú pľujú
— 5. A pri tretej hoďme — »Ukrižuj'« volajú, — pred Pilátom šarlát mu — na plecia dávajú
— 6. Na hlavu mu korunu — z ostrých tŕňov tlačia, — kladú kríž na ramená — a Pan k vrchu kráča
— 7. O šiestej je pribitý — na kríž v hroznej trýzni — a žič musí okúsiť, — keď v bolesti žízni
— 8. S lotrami je na kríži, — podobný zlosynu, — a odpúšťa lotrovi, — kajúcemu vinu
— 9. O deviatej hodine — Pán sa s telom lúčil, — »Otče'« k Bohu volajuc, — dušu mu poručí]
— 10. Tu vojak mu do boka — kopiu zarýva, — zem sa chveje a slnce — tvár svoju zakrýva
— 11. A keď sa noc schýlila, — z kríža sňali telo, — ktoré za nás hriešnikov — toľko vytrpelo

▲▲▲

154.
— 1. Narieka žalostne — Matička bolesti — nad svojím Synáčkom, — Kráľovná milosti — [ Ach, pozdravujte, — úprimne ľutujte — Matičku Kristovu ]
— 2. Narieka, že Syn pnie — na kríži nevinne, — že vidí Synáčka — v posledne] hodine — Ach atď
— 3. Pre zlého hriešnika — ukrutne zmučený — Kristus Pán už z kríža — ]e mŕtvy zložený — Ach atď
— 4. Presvätú mŕtvolu, — posiatu ranami, — Matička umýva — svojimi slzami — Ach atď
— 5. Ó hriešny človeče, — pre tvoje spasenie — Matka aj so Synom — znášajú trápenie — Ach atď

▲▲▲

155.
— 1. Ó Ježišu môj zranený, — od ran hrozne utrápený, — dušu svoju si vydal, — za nás život z lásky dal
— 2. Tam SI svätú krv vylieval, — bys' nás z hriechov ňou umýval, — tam je poklad zložený, — môžeme byť spasení
— 3. Ty si umrel, by som ja žil, — ty si za mňa dlhy zložil — Ty si trpel nevinný — za nás, naše zlé čmy
— 4. Kriste, láska prevznešená, — hriešnej duše drahá cena, — kiežby mohol za teba — tiež krv vyliať zo seba
— 5. Keby sto sŕdc v sebe nosil, — ešte by som o viac prosil, — by som ťa viac miloval, — tebe sa odsluhoval
— 6. Odstup, odstúp, svetská márnosť, — Ježiš moja všetka radosť, — on je pre mňa zranený, — na kríži usmrtený
— 7. Teba živý všade hľadám, — s tebou umrieť ja si žiadam, — Ježiš, moje spasenie — a všetko potešenie'
— 8. Amen, amen, ó môj Pane, — daj, čo žiadam, nech sa stane — Rač ma do rán svojich skryť, — by som mohol s tebou byť

▲▲▲

156.
— 1. Ó hriešnici prešťastliví, — vám sa život otvára, — hľa, za vás už dobrotivý — Bohočlovek umiera' — Predrahý náš Vykupiteľ — on je milý náš Spasiteľ, — on pre nás rád umiera
— 2. Ľudstvo v raji had poranil, — zviedol k hriechu človeka, — Boží Syn ho zas obrami, — jeho láska odveká — Za to nech je vďaka Bohu, — že k nám prišiel z neba dolu — premilený jeho Syn
— 3. Ach, jak hrozné to mučenie, — pichá hlavu tŕň Krista, — veľká múka a trápenie — krutú bolesť mu chystá, — sväté nohy, sväté ruky, — trpia preukrutné múky, — hroznú bolesť doista
— 4. Výrok smrti je zrušený, — víťazstvom prespevujme, — život hriešnym je vrátený, — Bohu za to ďakujme' — Nad diablom už Pán zvíťazil, — jeho vládu, hriech porazil, — Boh Otec je zmierený

▲▲▲

157.
— 1. Ó môj Bože láskavý, — kdeže nájdem úľavy, — srdcu svojmu pokoja' — [ V tom nešťastnom, klamnom svete — len osídla, zlosti siete, — rany sa tu ne-zhoja. ]
— 2. Kto podoprie ma v mdlobe, — balzamu dá útrobe, — kto ponúkne blaha kvet? — [.Ach, ja smutný, biedny veľmi, — obklopený nepriateľmi' — Pomoci, ach, nikde met •]
— 3. Ó velebný krížu ty, — na ňom visí napnutý — žalostný môj Spasiteľ — [.V skrúšenosti k tebe kráčam, — v slzách bôľu oči máčam, — súžnych lekár, tešíte! ]
— 4. Prevládal si pekla moc, — rozohnal si chmúrnu noc — Pane, svetlo zblúdených' — [ Ty si dobro, duší krása, — tvoja nemosť lásku hlása, — uzdrav, uko] trápených ]
— 5. Ó vytrhni z pút, okov — hriechu krušných otrokov, — tiahni, tiahni ľud k sebe' — [.Dožič mieru, prúd milosti, — mannou blaha nás uhosti, — otvor jasné nám nebe ]

▲▲▲

158.
— 1. Omša svätá, obeť zmierna, čistá, — ktorá pripomína múky Krista — Keď sa omša započína, — myslím, Ježiš trpieť, že počína
— 2. Olivová hora prvá bola, — kde sa zdvihla obeť lásky, boja — Tu sa Ježiš vrúcne modlil, — v smrtnom boji v pote, v krvi brodil
— 3. Kňaz kráča napravo k epištole — Annáš sedí a súdi pri stole — Už sa stroji, už sa chystá, — jak by odsúdiť mal k mukám Krista
— 4. Krista ako lotra zviazaného, — kyjakmi a prútmi ubitého, — vedie zástup pred Kajfáša, — haní, tupí svojho Mesiáša
— 5. Keď zaklínal Kajfáš Krista Pána, — Peter ho zapieral až do rána, — mnohí, najmä dievka istá, — vravela mu, že je priateľ Krista
— 6. A keď kohút trikrát sa ozýva, — Kristus sa na Petra smutne díva, — Peter plače a horeká, — nad krivou prísahou on narieka
— 7. Kalich sluha Pána včuľ odkrýva — a chlieb obetujúc Otca vzýva, — kalich s vínom zas prikrýva, — prikryjúc ho, ruky si umýva
— 8. Predstavuje Krista premilého, — jak ho vyzliekajú z rúcha jeho, — jak ho k stĺpu priväzujú — a jak preukrutné ho bičujú
— 9. Tak bol Kristus hrozne zbičovaný, — že už na ňom boli samé rany, — predsa Pilát sa domnieva- — nie je vinný, ruky SI umýva
— 10. Keď kňaz »Svatý, svätý, svatý« vraví, — vyhlasuje zastúp neláskavý — Knsta smrti za hodného, — »Ukrižuj« vola a zabiť chce ho
— 11. K po-zdvihovaniu sa kňaz už chystá, — kati pripravujú kríž pre Krista; — nad kalichom kňaz má ruky, — Kristus nesie kríž svoj plný múky
— 12. Sväté telo kňaz už pozdvihuje, — ľudu k poklone ho ukazuje, — Pán na kríži je rozpätý, — medzi lot-rami pnie Boh náš svätý
— 13. Nato hneď kňaz kalich pozdvihuje, — že je v ňom krv Krista, oznamuje, — ktorá sa z rán vylievala, — aby sa ňou duša čistou stala
— 14. Účastných nás učiň vykúpenia, — aby sme ním dosiahli spasenia, — veriacim buď milostivý — a v očistci dušiam ľútostivý'

▲▲▲

159.
— 1. Ó preveFká milosť Syna Božieho, — pre nás na smrť odsúdeného, — dáva nám spasenie — a z moci diabla, z pekla vykúpenie
— 2. Jak volali krutú naňho pohanu, — »Nech je daný ukrižovaniu, — na nas príď krv jeho, — na našich synov, — trest za zmučeného'*
— 3. Chvála tebe, Jezu Kriste, Pane náš, — ktorý lásku na svet prinášaš, — zdrav' buď. Kriste, Pane, — ty naša radosť, naše zmilovanie'
— 4. Ó jak veľká bolesť teba preniká — a to pre mňa, pre mňa, hriešnika; — na kríži si skonal, — tak seba za nás hriešnych obetoval.

▲▲▲

160.
— 1. Poďakujme Kristu Pánu — a vzdajme mu slušnú česť a chválu. — On skrz svoje umučenie — ráčil nám dať hriechov odpustenie.
— 2. Nebeský Pán ponížil sa — a z Márie Panny narodil sa. — Triatridsať liet pracoval, — pokým sa na kríži obetoval.
— 3. Spínala hor' Matka ruky, — vidiac Syna, vidiac jeho múky; — Syna svojho jediného — a na drevo kríža pribitého.
— 4. Krista krv už tiekla svätá — z hlavy, z boku, z mnohých rán vyliata. — Vykúpila nás krv jeho — z múk preveľkých, z ohňa pekelného.
— 5. A ešte raz Kristus zvolal, — kým na dreve kríža v mukách skonal, — by človek si pamäto-val, — jak ho veľmi dobrý Boh miloval.

▲▲▲

161.
— 1. Ó zármutku, srdca smútku, — nemám slzy vydávať? — Môj Syn Boží vskutku — má sa pochovávať.
— 2. Ó prebeda. Boh umiera — na kríži a v bolesti, — ale tak nám vyviera — spasenie z milosti.
— 3. Ó človeče, tvoje zlosti — v múky, v smrť ho vydali, — ktorého ťa vo večnosti — hrozne mučiť mali.
— 4. Ó deň smutný, deň žalostný, — deň preveľkých súžení, — v ktorom Pán milostivý — hrozne bol mučený!

▲▲▲

162.
— Poďteže, hriešnici, — vy spurní vinníci, — pristúpte sem! — Jak ste ma trápili, — bolestne ranili, — ukázať chcem.
— 2. Čože som učinil, — jak som sa previnil? — Nevinný som. — Vy ste ma mučili, — nesmieme ranili — v úmysle zlom.
— 3. Nebeským zjavením, — vznešeným učením — slúžil som vám. — Ó ľudské stvorenie, — prehrozné trápenie — znášal váš Pán!
— 4. Telo mám strápené, — do kosti ranené, — mučíte ma. — Večne ma sužuje, — znova ma bičuje — ukrutnosť zlá.
— 5. Potupných hanení, — posmechov, hrešení, — čul som už dosť. — Prečo ma sužuješ, — prečo ma križuješ? — Zanechaj zlosť!
— 6. Už ma viac nekatuj, — ale skôr polutuj, — pozri na kríž. — Ne-sužuj, nebičuj, — v srdečnej pokore — ku mne sa zblíž!

▲▲▲

163.
— 1. Plačte, ó anjelia, — nebeskí duchovia, — slzy vylievajte, — na to sa dívajte, — čo ten svet začína, — aká jeho vina, — jak s Bohom ukrutne — zachádzajú smutne.
— 2. Judáš ho zradzuje, — lestivo celuje, — kati ho zväzujú, — ukrutne sužujú, — kopú a sácajú, — rúhajú sa, smejú, — tŕním korunujú, — strašne ukrižujú.
— 3. Baránku nevinný, — ktoré tvoje činy — že to zaslúžili, — by ťa tak súžili? — Ó hriešne stvorenia, — toho utrpenia — sami ste príčina, — vaša je to vina.
— 4. Spomeň si vždy na kríž, — na ktorom Pán Ježiš — len pre naše zlosti, zbitý je do kosti. — Ty ho ukrižuješ, — bolesť rozmnožuješ, — preto nehreš teda, — hľadaj milosť neba.

▲▲▲

164.
— 1. Pôjdem, pôjdem, hľadať budem — milého Ježiša, až ho nájdem, — Poko] nedám svojmu srdcu, — hľadať ťa, Ježiš mô], neprestanem — Ach, ]ak som strápený, — veľmi zarmútený, — ]ak veľmi pre teba, — Ježišu, mô] Bože, — roz-túženy'
— 2. Obraz veľmi hrozný vidím, — Ježiša tu v krvi ležiaceho, — ktorý kvietkom kvitnúť dáva, — vidím ho v záhrade trpiaceho, — k zemi skloneného, — skonávajúceho, — mučenia kalich piť — a krvou sa potiť, — pre hriešneho
— 3. Vidím ťa, mô] dobrý Bože, — uprostred katanov zviazaného, — prútmi, tŕním a metlami — vidím ťa, Ježišu, strýzneného — Pľuva]ú na teba, — Syn Boží, hosť z neba, — tebe sa. Bože mô], — hriešnici nehodní — posmievajú
— 4. Kriste, Pane, láska moja, — bolestne na kríži umieraš dnes — a mňa, ľudskú dušu hriešnu, — do neba ku sebe láskavo zves — Ach, láska pre-veľká, — ty teda človeka, ktorý ťa obrazil, — srdce ti prerazil, — zachrániť chceš

▲▲▲

165.
— 1. Pováž, ó človeče, — smutný čas terajší — zanechaj zlosť a hriech, — buď stále zbožnejší' — Pováž smrť Pána dobrého, — že netrpel pre iného, — pre teba, hriešneho
— 2. V záhrade krvavý, — hľa, pot ho zalieva, — vidiac kalich smrti, — žalostne omdlieva — Pán mocný zeme i neba — chce všetko znášať pre teba — ó hriešny človeče
— 3. Pozri na Judáša — zlostného, zradného, — aký húf vedie on — na Krista milého — Od toho zajať dal seba, — dal poviazať sa za teba. — on, mocný. Pán neba
— 4. Pozri, jak ho vedú — pred Annáša zlého, — tuho zviazaného — Pána nevinného, — údery a pohanenie — pre tvoje znáša spasenie — 1 večné blaženie
— 5. Hľa, jak ho bičujú, — tŕním korunujú, — že miesta zdravého na ňom nebadajú, — krv oči a tvár zalieva, — duša verná zosmutnieva, — že je to jej vina
— 6. Hľa, ide už z mesta — na miesto popravné, — pod krížom padajúc — pre hriechy ohavné — Že podstúpil smrť nevinný, — sú vinou tvoje zlé činy, — hriešniku prebiedny'
— 7. Preto, ó hrieš-niku, — keď pozrieš na Pána, — spomni si, že je on — spása a ochrana, — daj sa preto na pokánie, — len tak dosiahneš spasenie — a s Bohom zmierenie

▲▲▲

166.
— 1. Presväté znamenie, — presvätý kríž — s vierou a s nádejou — k nemu sa blíž, — lásky Boh nevinný — na kríži pnel, — do nebies, ku sebe — priviesť ťa chcel — Lásku láskou mu — zbožne splať, — seba dal za teba — čo mal viac dať'?
— 2. Ježiš môj, vidím ťa na kríži pnieť, — duša mi výčitkou — počína znieť, — pozeráš na ľudí — rúhavý zhluk — za ľudstvo nehodné — znášaš bôľ múk — Tvoja svätá krv — máča zem — Ježiš, už bez hriechu, — zbožne žiť chcem'
— 3. Lilavé pole, v ňom — belie sa kríž, — vo vnútri mojom je — útechy tíš, — v zmätkoch i vo víroch — sveta a chvíľ — pohľadom na kríž vždy — načer-pám síl — Ježiš, veď kríž je — lásky znak, — krížom si odvial z nás — záhuby mrak

▲▲▲

167.
— 1. Pred trón tvoj, ó Kriste, — my padáme, — nad tvojím mučením — rozjímame, — ktoré si, zostúpiac dolu z neba, — podstúpil, ach, a to nie za seba, ale za nás, — aby si nás — vykúpil, — dal si sa — z lásky za nás
— Evanjelium 2. Z úst tvojich my slovo — božie známe, — ktoré nám je v Písme zvesto-vané, — ktoré si verejne kázal svetu, — potvrdil na kríži skrz obetu — Daj, prosíme, nech plníme — len tvoje posolstvo — a nie iné
— Krédo 3. Veríme zo srdca — naučenie, — čos' učil pre naše vykúpenie, — nechceme ti robiť nové múky — ako tí, čo božské tvoje skutky — potupujú, — znevažujú — a teba — tým. Kriste, — ukrižujú
— Ofertórium. 4. Pristúpme k oltáru — s pobožnosťou, — vzdávajúc chválu, česť — s horlivosťou, — prosiac, by prijal Pán naše dary, — ktoré mu skrz kňaza na oltári — podávame — a skladáme — a s nimi i seba — oddávame.
— Sanktus 5. Anjeli ťa v nebi vychvaľujú, — a »Svatý, presvätý'« — prespevujú — Aj my s nimi. Kriste, tak spievame — a teba za Pána vyznávame, — prosiac ťa zas, — bys' v tento čas — k pokániu naklonil — tu všetkých nás
— Po pozdvihovaní 6. Vitaj, ó Pánovo — drahé telo, — ktoré si na kríži — pre nás pnelo. — Vitaj, krv nevinná Krista Pána, — z presvätých jeho rán vylievaná — Buď nám, smädným, — buď nám, hladným, — občerstvením, všetkým — toho hodným
— Prijímanie 7. Očisť nás od hriechu, — ó Baránku, — a tak nas čistých veď — k svojmu stánku — By čistým sme srdcom povždy smelo — požívať mohli Krv, Božie Telo, — by si s nami — medzi nami — býval vždy, vernými ovečkami
— Požehnanie 8. Pobožné dnes Krista — oslavujme — a že nás občerstvil, — poďakujme, — nech mu je obeta naša milá — a všetkým kajúcim milostivá — Vyslyš, Pane, — nech sa stane, — aby sme obsiahli zmilovanie

▲▲▲

168.
— 1. Ó srdce kamenné — rozpomeň sa, — na bolesť Kristovu zadívaj sa' — Nastal čas bolesti, útrpnosti, — ach, prestaň už páchať bezbožnosti — Kristus veľmi je mučený, — na kríži ukrutne usmrtený
— 2. Ku stĺpu viazaný, posmievaný, — tŕňovou korunou doráňaný, — bičmi je ubitý, obnažený, — napokon nevinne odsúdený — K smrti kríža, hľa, zamdletý, — pod krížom upadá k tvrdej zemi
— 3. Prehrozná, skalnatá Kalvária, — kde smutná deje sa história, — tys' ciel a skonanie Krista môjho, — na kríži bolestne rozpiateho — Ja príčina, moja vina — krv svätú cedila Boha Syna
— 4. Tys' Kriste Ježišu, môj Spasiteľ, — najvyšší si Boh, môj Vykupiteľ, — hriešnikom som veľkým, plný viny, — ty si môj Spasiteľ, Boh jediný. — Dajže hriechov odpustenie, — zmiluj sa nado mnou, — daj spasenie
— 5. Nech tvoje presväté umučenie — získa mi nebeské oslávenie. — Daj, by som zotrval v kajúcnosti — a teba velebil vo večnosti; — skrze päť rán — ráč dať aj nám — po smrti sa s tebou radovať tam.

▲▲▲

169.
— 1. Bozjímaime s pokornosfou — a so všetkou pobožnosťou — o posledných Krista slovách, — ktoré v svojich veľkých mukách — z kríža trpiac nám povedal, — prv jak dušu svoju vydal.
— 2. Prvým prosí nebeského — Otca svojho láskavého, — by odpustil nepriaterom — a ukrutným mučiteľom, — lebo oni to neznajú, — s kým tak hrozne zachádzajú.
— 3. Druhým slovom kajúcemu, — z pravej strany visiacemu — lotrovi dá odpustenie — a láskavé uistenie, — že s ním bude v ten deň v raji, — tam v pokojnom, blahom kraji.
— 4. Tretím svojmu miláčkovi, — apoštolovi Jánovi, — Máriu za matku dáva, — v ochranu mu zanecháva, — za syna jej ho porúča: — tak sa s nimi Pán rozlú-ča.
— 5. Štvrtým, keď sa slnko stmelo, — z Ježišových úst odznelo: — »Bože, prečos' ma opustil?« — Ježiš slabý nemal už síl, — vzýval Otca a nezúfal, — v jeho lásku pevne dáfal.
— 6. Piatym, krvi pozbavený, — za nás celý skrvavený, — prebolestne zvolal: »Žíznim!« — Smäd ho veľmi kruto trýznil. — Ale ocot, čo mu dali, — ústa jeho neprijali.
— 7. Šiestym slovom napĺňa sa, — čo nám Sväté písmo hlása: — Ježiš oči k nebu dvíha, — od bolesti, trýz-ne vzdychá, — seba do rúk Otca dáva, — dušu svoju odovzdáva.
— 8. Siedmym slovom pri skonaní — a už samom umieraní — hlasno volá: »Dokonané!« — čo mu bolo uložené. — Dokonané je spasenie, — hriešnych ľudí vykúpenie.
— 9. Slová plné poučenia, — plné pre nás potešenia, — v mysli vždy nám ostávajte, — k potešeniu nás vzbúdzajte, — by sme mohli šťastne umrieť, — toho, čo nás spasil, uzrieť.

▲▲▲

170.
— 1. RozmýšFajme dnes — v svätom rozjímaní, — ako Pán Kristus trpel, — veľké rany: — od narodenia — do ukrižovania — nemá potešenia.
— 2. V záhrade najprv — prijal poľúbenie, — tým Judáš, zradca, — už im dal znamenie: — »Koho pobozkám, — to je Kristus, verte, — toho k súdu berte.«
— 3. Ježiša vzali, — súdu odovzdali; — ľud vinu hľadá, — jeho smrť si žiada. — Náš nebeský Kráľ, — hanu tíško znášal, — kým ľud divo jasal.
— 4. V hodinu tretiu — dal ho ľudu Pilát; — odsúdili ho — nevinnú krv vyliať. — Bičovali ho — ukrutne ho bili: — tak Pán trpel milý.
— 5. Hodina šiesta: — Pán šiel s krížom z mesta — vojaci z neho — zvliekali rúcho jeho; — postavili kríž, — Krista naň rozpiali, — v smäde žič mu dali.

▲▲▲

171.
— 1. Sem, dcéra sionská, — poď, duša kresťanská, — ku krížu, ku Kristu — cestu si zvoľ. — Pot krvi sa valí, — Krista sa zrak kalí, — k zemi on padá už — pre mdlobu, bôľ. — Kalich umučenia — piť má a trápenia. — Hovorí »Duša mi — zarmútená.«
— 2. Ach, jak ho sužujú — povrazmi zväzujú, — metlami a prútmi ho bičujú, — k stĺpu priväzujú, po tvári ho bijú, — tŕním ho ukrutne — korunujú. — »Ukrižuj!« volali, — jeho smrť žiadali, — hoc' na ňom zlého nič — nevideli.
— 3. K stĺpu je viazaný; — ťažko zbičovaný. — Jeho sväté rany — už zmodreli; — kríž nesúc omdlieva — a krv ho zalieva, — pozrite ako sa — trasie celý. — Tečie z rán krv čistá, — porutuj už Krista, — ukrutnosť katovská — smrť mu chystá.
— 4. S krížom ho vyzdvihli — a bok mu prebodli. — Keď horkou žlčou bol — napájaný, — prosil za katanov, — ukrutných tyranov, ktorými Pán bol — ukrižovaný. — Ach, Otče, odpusť im, — hoci mriem trápením, — nevedia, čo robia — tým mučením.
— 5. Viacej ho netrápte, — viacej ho nemučte, — svojimi hriechmi, — ach, bezbožníci; — valí sa krv z boka — na spôsob potoka, — svätý mier spočíva — v jeho líci. — Pozemské stvorenia, — pre vás tie mučenia; — smrť Krista je cena — vykúpenia.

▲▲▲

172.
— 1. Stála Matka bolestivá — vedľa kríža, Mtostivá, — [:keď na ňom Syn milý pnel.:]
— 2. Acíi, tej Matke preža-lostnej, — zarmútenej a Mtostnej, — [:sedmorý meč v srdci tkvel.:]
— 3. Ach, jak smutná, sužovaná — bola Matka požehnaná — [:pre Ježiša bôľneho.:]
— 4. Jak trúchlila a kvílila, — keď na kríži uvidela — [:muky Syna milého.:]
— 5. Ktože by s ňou nezaplakal, — ktože by sa nenaľakal. — [:vidiac Matku skľúčenú?:]
— 6. Ktože by ju neľutoval, keď by ju tak pozoroval — [:so Synáčkom strápenú?:]
— 7. Pre hriech ľudu bezbožného — vidí Syna mučeného, — [:krv sa leje z jeho žíl.:
— 8. Vidí, ako Syn milený — dokonáva opustený, — [:dušu Bohu poručil.:]
— 9. Matka, plná žalosťami, — obdaruj ma milosťami, — [:ach, veď s tebou nariekam.:]
— 10. Vždy mi srdce láskou planie, — veď sa k tebe. Kriste Pane, — [:aj v žalostiach utiekam.:]
— 11. Svätá Matka, Krista rany, — ktorými bol doráňaný, — [:hlboko mi v srdce vtlač.:]
— 12. Tvojho Syna premilého, — za nás hriešnych mučeného, — [:bolesť so mnou deliť ráč.:]
— 13. S tebou cítim tvoju bolesť, — tým chcem svoju dušu povzniesť, — [:umučenie precítiť.:]
— 14. S tebou, Matka bolestivá, — duša moja vierou živá — [:pod krížom chce žalostiť.:]
— 15. Kriste, keď zo sveta vyjdem, — nech skrz tvoju Matku prídem — [:do víťazstva slávneho.:]
— 16. A keď telo moje skona, — daj, nech duša moja spozná — [:blaho žitia večného.:]

▲▲▲

173.
— 1. S pobožnosťou oslavujme — Ježišove bolesti, — ktoré trpel on na kríži — pre náš hriech a neresti. — To pre-veľká milosť Pána — za teba svoj život dáva, — moja duša strápená!
— 2. Ľutujeme, ó Ježišu, — svoje hriechy a zlosti, — daj skrz svoje umučenie — nám kajú-cim milosti. — Daj, nech tvoje sväté rany — otvoria nám nebies brány, — Kriste, Bože láskavý!
— Evanjelium: 3. Z podaných presvätých spisov — známe sú nám zákony, — ktoré Ježiš divotvorný — hlásal vždy bez úhony; — máme skrze smrť vždy ctenú, — na Golgote podstúpenú, — pravosť ich potvrdenú.
— Krédo: 4. Milostivý Spasiteľu, — verím v tvoje učenie, — keď ho budem zachovávať, — prisľúbils' mi spasenie; — mne je kríž tvoj prebolestný, — a život tvoj prepočestný — slova dôkaz posvätný.
— Ofertórium: 5. Hla, obeta lásky plná — posväcuje všetkých nás, — ktorú konal Boho-človek, — trpiac kríža smrť za nás: — duše naše by vykúpil — smrťou svojou diabla zhubil, — preto z neba zostúpil.
— Sanktus: 6. Nech znie srdce i jazyk náš: — Svätý si, ó Ježišu! — Tys' lekárom najslávnejším, — uzdravuješ mi dušu. — Daj, nech čnostiam sa oddáme, — neprávostiam vyhýbame, — večnú slávu dúfame.

▲▲▲

174.
— 1. Srdce puká od žalosti — pre smrť Krista drahého, — keď ho vidím v útrpnosti — katmi strašne zbitého. — Svoje ruky rozťahuje, — hriešnikov chce objímať, — hriešne duše polutuje, — chce ich k sebe privíňať.
— 2. Ježiš, Boží Syn nevinný, — znáša pre nás bolesti. — Čo si, človek plný viny, — počneš v svojej hriešnosti, — keď raz budeš prinútený — ísť zo sveta biedneho — a keď budeš opustený — od priateľstva všetkého?
— 3. Jak sa budeš vyhovárať, — keď na súde budeš stáť, — až ti bude Boh dovrávať, — že si ho ty nechcel znať? — Tam nijaké pretváranie — nebude mať platnosti, — nenájdeš tam zmilovanie, — kde Boh súdi v prísnosti.
— 4. Ježišu náš. Kriste Pane, — skrze tvoje mučenie, — ach, odpusť nám keď nastane — nám posledné lúčenie. — Do tvojich rán sa skrývame, — Spasiteľu, Kriste náš, — daj, nech v nebi požívame — radosti, čo pre nás máš.

▲▲▲

175.
— 1. Tvoje múky ospevujem, — útrpnosti dar venujem, — ty, Baránku nevinný, — ktorý snímaš zlé činy. — Ježiš, svojich múk trpkosti — vlej do srdca hl-bokosti, — nech sú tvoje bolesti — pri smrti mne k radosti.
— 2. Tys' spasenie nám hriešnikom, — stal sa naším prostredníkom, — keď krvou zaronený — modlil si sa zomdlený. — Ježiš atď.
— 3. Ó Ježišu, moja vina — smrti tvojej je príčina; — korunoval, bičoval — ja som ťa ukrižoval. — Ježiš atď.
— 4. Zviazali ťa, kruto bili, — pohanili a trápili; — hľadíš na ich zločiny, — ty, Baránok nevinný. — Ježiš atď.
— 5. Skrvavený si už celý, — šarlátom ťa priodeli, — krvou pozalievaný, — hrozne si zbičovaný, — Ježiš atď.
— 6. Potupený mnohou hanou — od preukrutných tyranov, — ovenčený tŕňami, — posiaty si ranami. — Ježiš atď. — 7. Vidím, jak si zoslabnutý, — zmučili ťa kati krutí; — prebolestne skonávaš, — Otcovi sa oddávaš. —
Ježiš atď.

▲▲▲

176.
— 1. Umučenie drahého — Pána Jezu Krista, — jak ho spísal svätý muž. — Ján evanjelista
— 2. Ježiš Kristus, Boh-človek, — múdrosť Otca svojho, — mnohé múky vytrpel — pre hriech sveta zlého
— 3. Idúc k Jeruzalemu — ľud mu slávu volal, — spieval mu tam wHosana's — ako kráľa vítal
— 4. Ježiš vedel, že ten ľud, — ktorý ho dnes slávi, — premení sa o tri dni — v krvilačné davy
— 5. Pilát nechce súhlasiť — so žiadosťou divou, — kričia »Na nás krv jeho — a na našich synov1«
— 6. Odsúdený, zmučený — kráča s krížom z mesta — Aká hrozná potupa, — aká smutná cesta'
— 7. Pod krížom tam plakala — jeho Matka milá, — keď už smutná nastala — rozlúčenia chvíľa.
— 8. Kriste, skrze kríž a smrť — otvorils' nám nebe, — cestu spásy ukázals' — ráč nás prijať k sebe'

▲▲▲

177.
— 1. Ku krížu sa ponáhľam, — lebo inde nemávam — v srdci svojom radosti, — a tam nájdem Matku Pána, — jak je žiaľu odovzdaná, — pohrúžená v trúchlosti
— 2. Veľký žiaľ si znášala, — keď si Syna chovala — v opustenej maštali, — ale keď už nepriatelia — chceli zabiť Spasiteľa, — dušu ti tiež ranili
— 3. Slnko tiež sa ukrylo, — jak by nad ním trúchlilo, — i zem javí horký bôľ, — všetko v sebe zaplakalo, — hrozný súcit vydávalo, — ale žiaľ tvoj väčší bol
— 4. A keď si už docela — múky veľké videla, — ktoré Syn tvoj pretrpel — medzi lotri tam na kríži, — nikto ti žial nepriblíži, — trpelas' jak Spasiteľ
— 5. To ti, Matka žalostná, — moja vina prezlost-na — spôsobila nevďačné, — ja som Syna ubičoval, — na kríž hriechmi popribíjal, — ach, ja dieťa nešťastne
— 6. Prostrední čka milosti, — daj mi z tvojej trúchlos-ti, — bych tu s tebou nariekal, — a raz vstúpil už do seba, — pamätal vždy na vlasť neba — a tak hriechy zanechal
— 7. Smutná doba pôstna — volá ta kres-ťane, — aby si sa díval — na múky Kristove — napraviť chce, — čo diabol pohu-bil, — keď Adama, Evu — ku hriechu povzbudil

▲▲▲

KU KRÍŽOVEJ CESTE

178. — 1. Čo stanica prvá — tu vyobrazuje7 — Ježiša milého, — tebe ukazuje, — ortieľ smrti — on berie na seba, — by od večnej smrti — vyslobodil teba
— 2. Keď ortiel vydali, — hneď vzali Ježiša, — ktorý jak baránok — múky znášal kríža — Na zranené — rameno kríž dali, — na ceste žoldnieri — nim postrkovali
— 3. Pre krvi preliatie — celým telom vädol, — na smrť unavený — ťažko na zem padol, — leží Kristus — pod krížom zom-dlený, — bys' bol v predsavzatiach — svojich posilnený
— 4. Na to sa s Ježišom — Mária stretala, — nad jeho trápením — žalostne plakala — Kto by nemal — s Máriou zaplakať, — Syna i Matičku — spolu poľutovať
— 5. Keď videli teda — Krista zomdleneho — po mnohom mučení už unaveného, — že nevládze už viac — kríž s vo] uvliecť, — Šimona nútili, — by pomáhal kríž niesť
— 6. Vidiac Veronika — Krista krvavého, — ručník z hlavy sňala — utrieť mu tvár ]eho, — ktorý jej Pán — zas naspäť podáva — a doň tvár vtlačenú — odmenou jej dáva
— 7. Keď do brány prišiel, — upadol tam znovu, — posmieva sa zlý svet — v prachu ležiacemu — Ten pád Krista — pýcha spôsobila, — tá ho neľútostne — na zem povalila
— 8. Za bránou s Ježišom — ženy sa stretali, — nad mukami ]eho, — pre-horko plakali, — vidiac jeho, — krvou sfarbeného, — od katov ukrutných — na smrť vedeného
— 9. K hore Kalvárii — keď sa priblížili, — už viace] Pán Ježiš — v sebe nemal sily, — po tretí raz — tu padol zomdlený, — tým najbolestnejším — pádom dorazený
— 10. Keď prišli na horu, — na Krista hneď siahli, — a z tela mu odev — razom dolu stiahli, — všetky jeho — rany obnovili — a vyzlečeného — žlčou napájali
— 11. Krista strápeného — na kríž položili, — ruky mu a nohy — klincami pribili — Ach, akú to — preukrutnú bolesť, — ó človeče, musel — Kristus pre tvoj hriech niesť
— 12. A potom do výšky — kríž s Ježišom zdvihli, — až pre veľkú ťarchu — pukali v ňom žily, — tak rozpiaty — visel tri hodiny — nebeského Otca — Syn milý, jediný
— 13. Mŕtveho Ježiša — už z kríža zložili, — do lona bolestnej — Matky položili; — ó aký žiaľ jej srdce cítilo, — pováž, keď ľubala — Syna mŕtve telo
— 14. Napokon Ježiša — vložili do hrobu, — tu pováž si, duša, — pováž v túto dobu, — k čomu ťa smrť — Kristova vzbudzuje, — k čomu obeť jeho — teba zaväzuje
— 15. Skončila sa cesta — ku spaseniu sveta, — Syn Boží ju konal, — by ľudstvo zachoval — od večného — ohňa pekelného, — vďaku čaká vrelú — od sveta celého

▲▲▲

179.
— 1. Kresťania, sem pospiechajte, — nad mukami rozjímajte, — ktoré za nás trpel Pán, aby svojím umučením — a bolestným usmrtením — vykúpenie získal nam
— 2. Ach, Baránka nevinného, — vernej lásky k nám plného — na smrť kríža žiadajú — Pilát výrok vyslovuje, — lebo ľudí sa strachuje, — keď »Nech umrie1« volajú
— 3. Už Kráľ slávy, Kristus Ježiš, — na ramená berie svoj kríž — bez slovíčka trpkého, — aby dlhy naše splatil — a našiel, čo v raji stratil — hriech človeka biedneho
— 4. Ježiš cestou vysilený, — ťažkým krížom obťažený, — na zem padá v slabosti, — a predsa v tej smutnej dobe — nemá nikto k jeho mdlobe — v srdci svojom ľútosti
— 5. Ježiš s krížom znova vstáva, — a hľa, s Matkou sa stretáva, — zaronenou slzami, — ó dve srdcia, tie bez viny, — boli vtedy žalostnými — preniknuté citami'
— 6. Vždy viac slabnú sily tela — nebeského Spasiteľa, — už kríž uniesť nemôže, — Šimon k nemu pristupuje, — ochotne sa podvoľuje, — že mu kríž niesť pomôže
— 7. Tvár Kristova zapotená, — krvou svätou zarosená, — na ľud krutý pozerá — Veronika šatkou bielou, — s útrpnosťou, láskou vrelou, — tvár Kristovu utiera
— 8. Po druhy raz už Ježiša — k zemi tlačí ťarcha kríža, — na zem padá zomdlený, — slzou jeho zrak sa kalí — a z jeho rán krv sa valí, — ach, celý je strapený
— 9. Ježiš zasa sily zbiera, — vstáva s krížom a pozerá — ta na ženy plačúce — »Nad mojimi bolesťami — neplačte, lež nad svojimi — synmi slzte kajúcne'«
— 10. Pozbavený všetkej sily, — po tretí raz Ježiš milý — k zemi klesá skalnatej — hľa, človeče, naše zlosti — bremenom sú tej ťažkosti, — vinou krvi vyliatej
— 11. Už sa cesta dokonáva, — nova múka zas nastáva, — keď mu rúcho zvliekajú, — lebo s hroznou ukrutnosťou — a katan-skou násilnosťou — zaschle rany trhajú
— 12. Ježiš z rúcha vyzlečený — a na kríži rozostrený — ťažké múky skusuje, — jeho ruky, nohy jeho, — Baránka, ach, nevinného, — rana klincov katuje
— 13. Ach, už je Pan sveta, žitia, — plný bôľu, krvi, bitia, — na kríži povýšený, — Otcu ducha odovzdáva, — tak svoj úrad dokonáva, — aby svet bol spasený
— 14. Ježišovo svate telo, — čo za nas na kríži pnelo, — z kríža dolu skladajú, — v Máriino sväté lono, — kde spočinúť malo ono — so žiaľom ho vkladajú
— 15. Vykúpenie dokonané, — telo Krista pochovane — v novom skalnom hrobe je, — ale v hrobe neostalo, — na tretí deň slávne vstalo — a jak slnko sa skveje.
— 16. Ó Ježišu milostivý, — by sme boli večne živí, — smrť si za nás podstúpil, — daj, by plní po-vďačnosti — kráčali sme cestou čnosti — lebo si nás vykúpil

▲▲▲

PO KRÍŽOVEJ CESTE

180.
— 1. Ó hlava ubolená, — ranami pokrytá, — ó božská hlava, tŕním — tak strašne obvitá, — ó hlava, hodná úcty — a venca iného, — buď slzou pozdravená i od mňa hriešneho
— 2. Tvár tvoja krásna zbledla — i ústa v žalosti — a celá krása zvadla — v smrteľnej úzkosti, — no, tvoja trpezlivosť — zrie z tvojho pohľadu, — ty hriešnikov chceš blažiť, — dať im milosť svätú
— 3. Ach, Pane, čo všetko si — ty trpel na zemi, — to všetko som zavinil — ja, hriešnik neverný. — Všetko to zaslúžil som — ja hriechmi svojimi — Ó Kriste milosrdný, — mne zotri zločiny
— 4. Pod krížom, Pane, chcem stáť — vždy v duchu pokory — a srdce moje k tebe — tak láskou zahorí, — ťa nikdy neopustí — a v smrti hodine — sa s vierou pevnou k tebe — naveky privinie
— 5. Zo srdca tebe vzdávam, — ó Kriste Ježišu, — za bôle smrti horkej, — povďačnosť najhlbšiu — Daj, by som tebe verným — bol stále v živote, — kym duša z môjho tela — do neba nevojde

▲▲▲

KU KRÍŽOVEJ CESTE

181.
— 1. Rozjímať o umučení — do chrámu sa zoberme, — veď Boh toto tak si cení — ako v Jeruzaleme
— 2. Podlý Pilát výrok smrti — nad Ježišom vynáša — koľko ráz hriech čnosti škrtí — v krutých rukách Judáša'
— 3. Strhli k ranám prischlý šarlát, — vlastné rúcho dali mu — veď ho s krížom každý mal znať, — hoc' tvár nežne nevinnú
— 4. Krv z rán siakne, — keď len hne sa — Ježiš slabne, padá v prach, — ten, čo svety stvoril, klesá, — bys' ty obstál v nehodách
— 5. A tu uzrie svoju Matku — Ó jak smutné stretnutie' — Že ty nectíš matku svoju, — za to trpí múky tie
— 6. Ký div, že mu klesli sily, — že ich zlomil toľký trest — a tak teda prinútili — Šimona kríž pomôcť niesť
— 7. Z tvári šatkou Veronika — utiera mu krv a znoj, — krvou, čo do šatky vniká, — nakreslil Pán obraz svoj.
— 8. A keď došiel k mestskej bráne, — Ježiš padol druhý raz, — tvoj hriech vždy mu sily lame, — i keby ťa žehnal zas
— 9. Za bránou žien zástup celý — plače v smutnom záchvate — Nie mňa, vraví Kristus, deti — svoje oplakávajte
— 10. A v tom veľkom umučení — jak vosk v ohni mäkne sval, — padá Ježiš premilený, — kat ho kope, aby vstal
— 11. Pozri, ako na Gol-gote — driapu šaty z Ježiša. — Smilstvo páchaš osamote7 — Moc ťa stresce najvyššia
— 12. Klin, čo trhá kosti, svaly, — tupo vbíja kladivo, — rany pália, krv sa valí, — ľuďom v srdci je clivo
— 13. A včuľ zdvihnú s ním kríž hore, — rany sa mu otvoria — krv kríž farbí jak svit zore, — v zberbe hnev, zlosť zahoria.
— 14. Skonal. Z kríža sňali telo, — dali Matke do lona. — Nezhreje ho, zmeravelo, — hoc' vrelo ho objíma
— 15. Neberte mi Syna z lona, — nedávajte do hrobu! — Hrobu patrí ten, kto skona — Zastav, Matka, žalobu'
— 16. Kto za spásu svojich bratov — všetko, čo má, venuje, — tomu Pán Boh žiarou zlatou — v nebi miesto daruje

▲▲▲

NA KVETNÚ NEDEĽU

182.
— 1. Ježiš Kristus slávne vchádza — na oslici do mesta, — jasavo ho ľud sprevádza, — preradostná to cesta — Vítajú ho slávospevmi, — ozdobení palmami, — kade idú, všade kladú — rúcho jemu pred nohy — [ »Hosana Synov' Dávida1« — volajú, ako ho uvidia — »Hosana'« aj my dnes spievame, — »Hosana!« Kristovi voláme ]

▲▲▲

183.
— 1. Král neba, zeme — na oslici kráča — k Jeruzalemu, — jak to Písma značia — Šli mu naproti — s úctivosťou všetkou — as láskou veľkou
— 2. Vítali slávne — vladára a kráľa, — spievaním krásnym — oslávili Pána — Blahoslavený, — ktorý kráčaš k bráne, — láskavý Pane1
— 3. Niektorí z ľudu — hádzali mu palmy — a pred ním v úcte — na kolená padli, — stlali pod nohy — rúcho mu na cestu, — keď išiel k mestu
— 4. Dieťatka male, — ratolesti niesli — a v chráme Božom, vítajúc ho, riekli Isto tento je, — ktorý na zem stupil, — by ľud vykúpil
— 5. Poddané su mu — zástupy a tróny, — na slávu sa mu — zem a nebo kloní — Všetci jasali — »Hosana, ti, sláva'« — Vítali Pána
— 6. Neboj sa už viac, — ty sionská dcéra, — diabolskú chytrosť, — premohla už viera — Kráľa, prišlého — na oslici, vítaš, — jak v Písme čítaš
— 7. Velebnosť svatu — pozdravuje zástup, — na ktorú v raji — Pan Boh dal nam prísľub, — že sa zjaví nám — a tak sa k nam zníži — umrie na kríži

▲▲▲

184.
— 1. Kriste, Kráľu, tebe znejú — našej piesne pochvaly, — tebe hlasy pa-choliatok — »Hosana'« — dnes spievali
— 2. Teba Kráľom svojim zveme, — Dávidov Syn vznešený, — k nam prichádzaš v mene Pána, — Kriste, Kraľu slávený'
— 3. Teba slávi s citom vďakov — v nebi svätých duchov zbor — i zástupy smrteľníkov — a na svete každý tvor
— 4. Deti v cestu stlali palmy — pri tom tvojom príchode, — my spievame úcty žalmy — v tomto svojom sprievode
— 5. Oni ti tam slávu vzdali, — keď si k mestu pospiechal, — my ťa ctíme piesňou chvály, — veď si naš Boh, večný Kráľ
— 6. Prijímal si milo chválu — milo prijmi i náš hlas, — milostivý, dobrý Kráľu, — daj nám milosť a nas spas'

▲▲▲

NA ZELENÝ ŠTVRTOK

185.
— 1. K večeri sa zbližuje, — ó kresťania, s pobožnosťou, — k oltáru pristupujte, — zve vás Ježiš s úprimnosťou — [ k stolu, pri ktorom seba — dáva za pokrm z neba ]
— 2. Tak, hľa, nás Pán miloval — z nesmierneho zmilovania, — to, čo na smrť venoval, — telo, dal v dar požívania — [ Chcel nas urobiť šťastných, — zásluh smrti účastných ]
— 3. V pre-velebnej Sviatosti — z lásky veľkej kým dokonal, — prehojný on milostí — poklad svojim verným podal, — [ kto ju hodne prijíma, — slasti večné — prežíva ]
— 4. Moc hodného prijímania — v láske božej utvrdzuje, — úklad diablov rozháňa, — zlé žiadosti oslabuje, — [ napomáha v slabosti, — dodáva nám milosti ]
— 5. Poďte už s dôvernosťou, — ó kresťania spravodliví, — priblížte sa s radosťou, — v láske v Krista vždy horliví, — [ prijmite chlieb nebesky, — pravý pokrm anjelský ]
— 6. Toto je ten chlieb Boží, — ktorý dušu posilňuje, — svätú milosť v nás množí, — večnú spásu udeľuje, — [ pristúpte len z vrúcnosti — k tomu zdroju milosti ]

▲▲▲

186.
— 1. Prápor Kráľa slávne veje, — tajomstvo sa z kríža skvej e, — Pán sa smrti dnes podrobil, — smrťou život nám vydobyl
— 2. Jeho bok bol prebodnutý, — vzal ten spôsob smrti krutý, — by zmyl hriechy sveta zlého — krvou, vodou vyšlou z neho
— 3. Stalo sa, čo v dávnej dobe — prorokoval Dávid zbožne — Sam Boh, — večne] slávy knieža, — vládu sveta prevzal z kríža
— 4. Strom ty krásny a žiadúci, — ty kráľ stromov nehynúci — dostal sa ti osud blahý, — na tebe pnel poklad drahý
— 5. Dnes ti bola povesená — na ramenách sveta cena, — rozpiate na tebe telo — za nás hriešnych bôľne pnelo
— 6. Víta], krížu, náde] istá, — v te] bolestne] dobe Krista, — rozmnož svoje v nás milosti — z hriešnych zotri neprávosti
— 7. Ó Trojica, Božstvo večne, — chváľ ťa nebo, zem srdečne' — Dal si slávu krížu, Pane, — nech sa našou spásou stane1

▲▲▲

NA VEĽKÝ PIATOK

187.
— 1. Dokonané je! Smrť plesá, — Kristu svätá hlava klesá, — v mdlobách ducha vypúšťa — Skončená je kríža cesta, — duch sa nesie v nebies miesta — a svet tento opúšťa
— 2. Kalvárie zem stenala, — znak zármutku svojho dala, — triasla sa v te] hodine — Krása, sláva ľudstva zhasla, — pred ktorou sa moc zla triasla, — v skalnom hrobe spočinie
— 3. Božskou on sa skvel jasnosťou, — miloval svet s láskavosťou, — dobrodenia robil vždy, — napomáhal slabých, biednych, — očisťoval všetkých hriešnych, — preto skonal na kríži
— 4. Na presvätý kríž pozrite, — iste bôľom zakvilite, — Ježišovi ctitelia' — On nás v srdci verne choval, — za nás život obetoval, — plače za ním zem celá
— 5. Láska nebeská skonala, — zem sa triasla, pukla skala, — slnko stalo v temnosti — Žitia Pán sa smrti poddal, — Bohu Otcu dušu oddal, — smútime tu v žalosti
— 6. Telo, jeho už presväté — priateľmi je z kríža sňaté, — skrvavené mučením — drahou masťou pomazané — v skalný hrob je pochované — s veľkým plačom, kvílením
— 7. Spočiň, Kriste náš, v tej dobe — v svojom tmavom, tichom hrobe, — Kriste, na smrť mučený' — Dosť už tvoje drahé telo — bolestí, muk, rán trpelo, — by človek bol spasený
— 8. Podával si nám pomoci, — ako víťaz v tmavej noci — z mŕtvych vsta-neš vznešený — Ozdobený nebies žiarou — svetu zjavíš živou tvárou, — že si Pánom na zemi
— 9. Pane náš milý, ó Kriste, — zachovaj v nás srdce čisté, — od všet-kej nás zlosti chráň, — by sme zbožný život mali, — teba vrúcne milovali — milosti daj k tomu nám'
— 10. A keď bude zas po boji, — daj, nech duch tvoj uspokojí — duše naše žíznivé, — nech su k tebe uvedené, — slávou neba obdarené, — s tebou v svatom spojive

▲▲▲

188.
— 1. Ó ľude môj, národe môj, — azda som ja nepriateľ tvoj, — že ma na smrť odsudzuješ — a života pozbavuješ7
— 2. Z Egypta som ťa vyviedol, — do Ka-nánu ťa priviedol, — ty s' ma vyhnal, Kráľa svojho, — z kraja, miesta presvätého
— 3. Ja som ti dal berlu do rúk, — mne ty za to hrozný trest muk — Ja som ti dal hodnosť trónu — a ty z tŕnia mne korunu
— 4. Ukrutne som Egypt trestal, — aby teba trápiť prestal, — tys' mi za to zradu koval, — ukrutne si ma bičoval
— 5. Faraón ťa chcel obklopiť, — vojsko som mu dal potopiť, — a ty si ma k zlej náhrade — zradil zlostne v kňazské] rade
— 6. Otvoril som ti ja more, — zdvihol vlny ]ak múr hore, — vodil som ťa stĺpom jasným, — tys' smrť žičil krikom hlasným
— 7. Ja som teba všade vodil, — more s tebou som prebrodú, — tys' mi v srdce piku vrazil, — vodu s krvou mi vyrazil
— 8. Štyridsať liet som ťa vodil, — mannu som ti z neba hodil, — dal som ti a] zem pre-hojnú a ty páchaš zradu zbojnú
— 9. Kŕmil som ťa živou mannou — a napájal vodou skalnou, — ty si mi ocot podával, — keď na kríži som skonával
— 10. Proti zlému som ťa chránil, — tys' mi cele telo rami, — ty si octom ma napájal, — v žízni horkú žič podával
— 11. Ja som sa za teba modlil — celý čas len v mukách brodil, — tys' ma tupil, mne sa rúhal, — všetky zlosti na mňa luhal
— 12. Ja som horkú smrť podstúpil, — by som ťa, ľud svoj, vykúpil, — za hriechy čin už pokánie — večné mmie ťa trestanie

▲▲▲

189.
— 1. Umučený Kristus Pán — z kríža na svet hľadí, — krv mu kvapká z bôľných rán, — dušiam lásku radí, — umučený Ježiš môj, — vidíš hriešnosť moju, — chorú dušu, prosím, zhoj, — daj mi lásku svoju'
— 2. Toľké múky, bolesti — trápia Krista Pána, — ľudské hriechy, neresti — Ježiša vždy rania, — každý ľutuj Ježiša, — ktorý z kríža hľadí, — jeho oči rozlíšia, — dobrých od zlých rady
— 3. Umučený Kristus Pán, — pozeráš aj na mňa, — moja ľútosť, ktorú mam, — pravá je, nie klamná, — umučenie tvoje si — cením zbožne, verne, — hľaďže na mňa, Najmilší, — žitím veď ma pevne'

▲▲▲

NA BIELU SOBOTU

190.
— 1. Pozri, biedny, ó človeče, — z Krista Pána jak krv tečie' — [ Oplačme ho, — oplačme ho, — Ježiša milého ]
— 2. Jak je hrozne potupený — a od všetkých opustený — Oplačme ho atď
— 3. Ach, človeče, spomni na to, — že si popol len a blato — Oplačme ho atď
— 4. Božský zákon prestupuješ — a Bohu sa prehrešuješ Oplačme ho atď
— 5. Múky znášal on pre teba, — prijatý bys' bol do neba — Oplačme ho atď
— 6. Ty zapieraš cesty jeho — a držíš sa ešte zlého — Oplačme ho atď
— 7. Svetskú márnosť obľubuješ, — svojho Boha nemiluješ — Oplačme ho atď
— 8. Rozkoše a mar-notratnosť — užíva* na božiu žalosť — Oplačme ho atď
— 9. A keď hriechy neopustíš, — večne múky trpieť musíš — Oplačme ho atď
— 10. Hľaď na rany Krista Pána, — ony su do nebies brána — Oplačme ho atď
— 11. By nás spasil, prišiel z neba, — hriechy sveta vzal na seba. — Oplačme ho atď.

▲▲▲

191.
— 1. O tajomstvách umučenia — nášho Spasiteľa — rozjímajúc, premýšľajúc — duša sa nám chvela. — Kto by slzy tu neronil — a pred Kristom sa nesklonil, — veď na kríži za nás mrela — jeho lás­ka vrelá.
— 2. Ty si trónil nad oblohou, — kade slnko pláva, — nebo a zem preplňuje, — Kriste, tvoja sláva. — Zostúpil si v biedu sveta, — nového si zažal svetla, — aby hriešne ľudstvo k nebu, — nestra­tilo práva.
— 3. Rozjímania tie bolestné — Kriste, prijmi vďačne, — ach, stoj pri nás, keď sa s telom — duša lúčiť začne. — Nedal prístup satanášu, — prijmi dô rúk dušu našu, — ako Otec prijal tvoju, — keď si umrel vďačne.

NA VEĽKÚ NOC

192.
— 1. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕt­vych.,— Aleluja, chváľme Boha, — Boha svojho — Aleluja, chváľme Boha, — Boha svojho!
— 2. Na potechu všetkých hrieš­nych. — Aleluja atď.
— 3. Ktorý ťažkú smrť podstúpil. — Aleluja atď.
— 4. Aby hriešnych nás vykúpil. — Aleluja atď.
— 5. Ku hrobu tri Márie šli. — Aleluja atď.
— 6. Drahé masti ony niesli. — Aleluja atď.
— 7. Anjela tam uvideli. — Aleluja atď.
- 8. Od neho sa dozvedeli. — Aleluja atď.
- 9. Že Kristus Pán dnes z mŕtvych vstal. — Aleluja atď.
- 10. Jak pred smrťou to zvestoval. — Aleluja atď.
— 11. Preto plesaj vo dne v noci. — Aleluja atď.
— 12. Že Kristus vstal v svojej moci. — Aleluja atď.
— 13. Všetci teda prespe­vujme. — Aleluja atď.
— 14. Česť a chvá­lu mu vzdávajme. — Aleluja atď.

▲▲▲

193.
— 1. Aleluja, radujme sa, — Kris­tus Ježiš z mŕtvych vstal, — Rozpadla sa skala hrobu, — z mŕtvych vstal dnes krá­ľov Kráľ. — Spasiteľa privítajme, — vrúc­ne vďaky vzdávajme. — Aleluja, radujme sa, — Kristus Ježiš z mŕtvych vstal!
— 2. Aleluja, chvála planie — z prenesmiernej výsosti, — Ježišovo zmŕtvychvstanie — zmietlo pekiel mocnosti. — On je slávny Vykupiteľ, — milostivý Spasiteľ. — Ale­luja, chvála planie — z prenesmiernej vý­sosti.
— 3. Aleluja, z hrobu Pána — skvie sa viery víťazstvo, — ktoré Kristus zmŕt­vychvstaním — vydobyl pre kresťanstvo. — To je základ viery Krista, — oslávenia doista." — Aleluja, z hrobu Pána — skvie sa viery víťazstvo.
— 4. Aleluja, obeť čistá — koná sa na oltári, — prijmi ju, ó Bože veľký, — s ľúbeznosťou na tvári. — Daj, nech táto obeť naša — duše k nebu po­vznáša. — Aleluja, obeť čistá, — koná sa na oltári.
— 5. Aleluja, svätý Boh náš, — teba vrúcne vzývame, — vzkriesenému z mŕtvych Kristu — »Svätý, svätý!« — spievame. — Sláva jeho zmŕtvychvstania — hodná nášho plesania. — Aleluja, svä­tý Boh náš, — teba vrúcne vzývame.

▲▲▲

194.
— 1. Ježiš Kristus, Spasiteľ náš, — smrť premohol za nás, — slávne z mŕtvych vstal, — tým zlosť prekonal. — Aleluja, aleluja, aleluja.
— 2. Sám bez hriechu sa narodil, — z hriechu vyslobodil, — s Ot­com zmieril nás — Vykupiteľ náš. — Aleluja, aleluja, aleluja.
— 3. Oslavujme zmŕtvychvstanie — tvoje, Kriste Pane: — česť ti vzdávame, — vrúcne spievame. — Aleluja, aleluja, aleluja.
— 4. Jezu Kriste, Spasitelu, - vyslyš Cirkev celú, — skrz jej vedenie — daj nám spasenie. — Aleluja, aleluja, aleluja.

▲▲▲

195.
- 1. Kristus celý zranený, — na kríži umučený, — od skonania dňa tretieho — slávne vstáva z hrobu svojho. — Aleluja, aleluja!
— 2. Dáva nám uistenie, -— skrze svoje vzkriesenie, — že jak on vstal, tak vstaneme — a naveky žiť bude­me. — Aleluja, aleluja!
— 3. Kriste z mŕt­vych vzkriesený, — by bol človek spasený, — daj, nech tvoje zmŕtvychvstanie— pri­vedie nás k tebe, Pane! — Aleluja, aleluja!
— 4. Daj nám povstať z necnosti, — z hrobu našich hriešností, — daj nám svoje požehnanie, — v nebi večné oslávenie. — Aleluja, aleluja!
— 5. V dobrom pevnú stálosť daj, — k spáse duáe pomáhaj, — a po tela zmŕtvychvstaní — otvoriť ráč nebies brány. — Aleluja, aleluja!

▲▲▲

196.
— Kyrie: 1. Pán Boh všemohúci — z mŕtvych vstal žiarou skvúci. — Kyrie eleison, — Kriste eleison! — Pobožné mu zaspievajme, — Pána Boha vrúcne chváľ­me. — Ó zdravas', Panna Mária! — 2. Večný, mocný Pane, — obeť ti predkladáme, — Kyrie eleison, — Kriste eleison! — Vzkrieseného tvojho Syna, — svätú obeť chleba, vína. — Ó zdravas', Panna Mária!
— Glória: 1. A na zemi pokoj ľuďom, — bo zvíťazil Boh nad bludom, — brány nebies otvoril nám — Kristus Pán. — 2. Pokoj pravý nám zvestoval — učeníkov pozdravoval: — Pokoj svoj vám ja dnes dávam, — pokoj vám. — 3. Ó Baránku náš nevinný, — ktorý snímaš sveta viny, — milostivo zhliadni na nás, — vyslyš nás!
— Krédo: 1. Verme v Otca najmocnej­šieho, — Stvoriteľa sveta celého — i v Je­žiša Boha večného. — 2. Počatého z Du­cha Svätého, — z Panny na svet narode­ného, —preukrutné umučeného. — 3. Na tretí deň z mŕtvych vstalého, — Cirkev svä­tú spravujúceho — a naveky osláveného.

▲▲▲

197.
— 1. Pane mocný, Pane večný, — Stvoriteľu, všetko spravujúci, — Bože, Otče dobrý, — ty si všetkej chvály hodný — a stvorenie milujúci.
— 2. Všetkým ľu­ďom Písma velia — Spasiteľa uctiť na vý­sosti. — Zhliadni na nás z neba, - prosíme dnes vrúcne teba, — tu, v údolí smrteľnosti.
— 3. Duchu Svätý, tej podstaty — ako Otec a Syn: v Božstve jednom, — ty si naša nádej, — v duše, v srdcia svetla nalej, poteš nás v žití prebiednom.

▲▲▲

198.
— Ó slávny deň s Kristom víťa­zom — radujme sa, veseľme sa v ňom. .— Dnes je slávne vzkriesený — Kristus, náš Pán, — je oslávený, — Pána Boha chváľme: Aleluja!

▲▲▲

199.
— 1. Plesa), všetko stvorenie — dnes vstal z mŕtvych tvoj Pán; —prestalo už smútenie, — svätá radosť, príď k nám!
— Trápenie už prešlo, — potešenie nadišlo, - plesaj, Cirkev celá!
— 2. Svätí patriarchovia, — plesajte v radosti, — verní boží sluhovia, — vyjdite z temnosti. — To, čo ste žiadali, — šťastne ste i dočkali: — spasenie nám prišlo.
— 3. Radujte sa nebesá, — Otvárajte brány, — dnes nebeský Kráľ plesá: — Kristus, víťaz slávny. — Vykúpených vedie,— plesajúcich vovedie — do večnej radosti.
- 4. O nebeské slniečko, — sviéťže dnes jasnejšie, — krásne nebies ty očko, — hľaďže dnes veselšie, — Teš sa zo vzkriesenia, — keďs' trúchlilo z trápenia — Stvoriteľa svojho.
— 5. Teš sa, každý tvor zeme, — teš sa zo vzkriesenia, zemské, morské ty plemä, — vzdaj sa už kvílenia: — Vítaj Pána svojho, — z mŕtvych nám vzkrieseného, —Víťaza slávneho.

▲▲▲

200.
— 1. Priblížil sa deň radosti, deň preveľkej veselosti, — keď Kristus Pán z mŕtvych vstáva — a prázdny hrob zanecháva. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 2. Smrťou, svojou smrť premáha, — moc diablovi z rúk vymáha, — skrze svoje zmŕtvychvstanie — dokonáva vykúpenie. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 3. Preto všetci sa radujme, — celým srdcom pre­spevujme: — Za preveľkú lásku Pána — nech mu je vždy česť vzdávaná. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 4. Z hrobu starých hrie­chov vstaňme, — všemožne sa nových chráňme. — Kroťme v sebe zlé žiadosti, — nezriadené náklonnosti. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 5. V čnostiach sa vždy cvičievajmé, — dobré skutky konávajme, — by sme s Kristom po vzkriesení, — tešili sa v oslávení. — Aleluja, aleluja, aleluja!

▲▲▲

201.
— 1. Raduj sa, Cirkev Kristova, —veselo prespevuj: — Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, — raduj sa, duša, raduj. — [:Pre hriešne ludské pokolenie — pri­niesol sväté vykúpenie. — Spievajme, kres­ťania, — Bohu: Aleluja!:]
— 2. Veselá doba nastala, — Ježiš v tej chvíli vstal — a po­dľa písma prorokov — tretí deň hrob za­nechal. — [: Spasiteľ sveta nás potešil, — kajúce stvorenie rozhrešil. — Spievajme, kresťania, — Bohu: Aleluja!:]
— 3. Raduj sa, ľudské stvorenie. — Pán tvoj smrť oblúpil, — od smrti dnes ťa zachránil — a z diabla rúk vykúpil. — [:Anjeli na nebi spievajú — a duše v predpeklí plesajú. — Spievajme, kresťania, — Bohu: Aleluja.:]

▲▲▲

202.
- 1. Radujte sa, ó kresťania, — z víťazstva preslávneho, — z podivného zmŕtvychvstania — Krista, Syna Božieho. — Aleluja, spievajme, — chvála buď mu srdečná, — od stvorenia radostného — jemu česť nekonečná!
— 2. Plesaj, nebo i tvár zeme — i hriešnici plesajme,—- plesaj, všetko sveta plemä, — všetci chválu vzdávajme. — Aleluja, spievajme — Kristu z mŕtvych vstalému, — za milosť mu po­ďakujme, — Ježišovi drahému.
— 3. Ježišu, ty Kráľ jasnosti^ — ktorýs' slávne z hrobu vstal, — premohol si moc temnosti, — spasenie si svetu dal. — Pomáhaj nám, bezradným, — do neba, kde kraľuješ — s Bohom Otcom, s Duchom Svätým — a naveky panuješ.

▲▲▲

203.
— 1. Radujme sa všetci zbožne, — úctu Bohu tu predložme, — slávme jeho zmŕtvychvstanie. — Aleluja!
— 2. Prosme ho skrz sväté rany, — bol za nás ukrižovaný, — by nás z hriechov oslobodil. — Aleluja!
— 3. On je víťaz v tejto chvíli: — Ježiš Kristus, náš Pán milý, — Spasiteľ a Vykupiteľ. — Aleluja!
— 4. Zvestovala nám to žena, — kajúcnica Magdaléna, — že Pán Ježiš z hrobu povstal:--Aleluja!

▲▲▲

204.
— 1. Spoločne sa dnes radujme, —
Spasiteľa vychvaľujme — á veselo prespe­vujme: — Aleluja, aleluja!
— 2. Umučený povstal z hrobu -— a premohol pekla zlobu; — radujme sa v túto dobu: — Aleluja, aleluja,
— 3. Tak zvestoval anjel krásny, — od nebeskej žiary jasný, — ženám, ktoré prišli v bázni: — Aleluja, aleluja!
— 4. Povedal: »Už vstal Kristus Pán, — prišiel som to oznámiť vám, — Boh Otec ma sem vyslal sám: —Aleluja, aleluja!

205.
— 1. Tretieho dňa vstal — Stvoriteľ z mŕtvych, — [:náš milý Spasiteľ, — bož­ský Vykupiteľ, — ktorý smrť pretrpel — za hriešnych nás.:]
— 2. Veseľ sa, plesaj — nebeská ríša, — [:družina anjelská, — slávna archanjelská, — radosť je preveľká — z mŕtvych vstal Pán!:]
— 3. Raduj sa, spievaj, — stvorenie zbožné, — [:oslávme vzkriesenie, — prišlo k nám spasenie, — prestalo trápenie —- hriešnikom nám.:]

▲▲▲

206.
— 1. Utešený nám deň nastal, - v ktorý z mŕtvych Kristus Pán vstal, — Vstal on z hrobu zavčas rána, — radujme sa, ó kresťania!
— 2. Nenariekaj, Magdaléna, — Pán vstal ako zora ranná;— videla si Hospodina, — premilého Matky Syna.
— 3. Kristus Pán vstal z mŕtvych smelo, — oslávené jeho telo — raduje sa celé nebo —a svet spieva preveselo.
— 4. Dobrý Pane, náš Ježišu, — pohliadni na zbožnú ríšu: — odpusť naše veľké zlosti, — previnenia, neprávosti.
— 5. Počuj naše vrúcne hlasy, — pokojnejšie daj nám časy; — Jezu Kriste, veľký Kráľu, — prijmi svojho ľudu chválu.

▲▲▲

207.
— 1. V deň vzkriesenia Jezu Krista — chváľme Pána podľa Písma. —Aleluja, aleluja, aleluja!
— 2. V ten deň Kráľ náš nesmrteľný — vyhral boj nad nepriateľmi. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 3. Praotcovia ožiarení — z temnosti sú vyvedení. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 4. Bránu nebies Pán otvoril: — »Poďte ku mne«, nám hovoril. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 5. Kriste, buď nám na pomoci — z prenes-miernej svojej moci. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 6. By, vidiac ťa na pravici, — chválili sme ťa v Trojici. — Aleluja, aleluja, aleluja!
— 7. Aby sme tu zbožne žili, — s anjelmi sa raz tešili. — Aleluja, ale­luja, aleluja!

▲▲▲

208.
— 1. Víťaz Kristus z mŕtvych vstáva: — Aleluja! — Vykúpenie dokonáva: — Aleluja, aleluja!
— 2. Premáha moc nepria­teľov: - Aleluja. — Z pekla berie korisť diablov: — Aleluja, aleluja!
— 3. Ženy k hrobu pospieehali: — Aleluja!— Aby Pána pomazali: — Aleluja, aleluja!
— 4. Ten, ktorého vy hľadáte: — Aleluja! — Už ho v hrobe viac nemáte: — Aleluja, aleluja!

▲▲▲

209.
— 1. Obeť svoju veľkonočnú — oslavujme, kresťania, — Pán za nás dal krv nevinnú, — chváľme ho bez prestania!
— 2. Ovce našiel už Baránok, — nás, ovečky stratené; — zmieril nás so svojím Otcom, — hriechy nám sú zhladené.
— 3. Súboj divný viedli spolu — život i smrť ukrutná: — Pán života mrie i vstáva, — smrť nás už viac nesputná.
— 4. Povedzže nám, ó Mária, — čos' videla na ceste? — »Hrob som zrela oslávený, — kameň nebol na mieste«.
— 5. Videla som svedkov z neba, — na kameni sedeli, —plachtu, v ktorej Pán bol v hrobe, skladali už anjeli.
— 6. Vstal Pán Kristus, nádej moja! — Čuj a plesaj, ó svete! — Náhlite do Ga-lileje, — tam ho aj vy uzriete.«
— 7. Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, — Kristus náš: Aleluja! — Milostivý buď, Kráľ Krisrtus: — Sláva ti, aleluja!

▲▲▲

210.
— 1. Základ Cirkvi je na skale, — nemôže byť zrušená! — trvať bude neustále — pevná, nepremožená. — Základ ten jej Pán Boh dáva, — dodáva jej stálosti, — preto ju nič nepremáha, — ani zloba temnosti.
— 2. Nad smrťou už v svojej moci — Kristus slávne víťazí, — ako slnko v temnej noci, — svetlom svojím svet blaží. — Sláva, česť a ďakovanie — tebe buď, náš Spasiteľ — za preslávne zmŕtvychvstanie, — žes' nám vrátil pravý cieľ.
— Glória: 3. Za radostné zmŕtvychvstanie, — Pane, buď pochválený. — Prv, čo vyšli zory ranné, — kameň bol odvalený, — vyšiel z hrobu Pán tmavého — na prvé dňa svitanie; — dúfajme i my skrz neho — šťastné z hrobu povstanie.
— Evanjelium: 4. Anjelský zbor česť nech vzdáva, — Bohu spieva chválenie, — Ježiš Kristus z mŕtvych vstáva, — zvestuje nám spasenie. — Márne vojsko opatruje — hrob a strážci ho chránia, Kristus Pán smrť premožuje, — strážcov hrôza rozháňa.
— Krédo: 5. V Boha svpjho my veríme, — všetkých ľudí pôvodcu, — vzkrieseného Syna ctíme, — ktorý rovný je Otcu; — tak aj Ducha presvätého, — ktorý nás posväcuje. — Nech nás viera v pravdu jeho — pevne vždy osvecuje.
— Ofertórium: 6. Víťaz pekla prehrozného, — pre radost­né vzkriesenie — prijmi obeť ľudu svojho za hriechov odpustenie, — ktorú ti tu prinášame — a s ňou vďakovčinenie — »Aleluja!« dnes spievame — za dobyté spa­senie.
— 7. S darom týmto i to málo, — ktorým v svete vládneme, — čo by nás to život stálo — srdečne ti dávame. — Pane, prijmi do milosti, — čo sme ti tu oddali, — daj, by sme aj vo večnosti — »Aleluja!« spievali.
— Sanktus: 8. Svätý, svätý Pán na nebi, — ktorý si dnes z mŕtvych vstal, — celý svet ťa dnes velebí, — lebo ši mu spásu dal. — S anjelskými nebies hlasmi, — ktoré znejú radosťou, — nech ťa chváli spev náš hlasný, — obdaruj nás milosťou.

▲▲▲

211.
— 1. Žiaľ v radosť sa už premenil, — kresťania, plesajme, — po tme svetlo nastúpilo, — radostne spievajme: — Náš z mŕtvych povstal Spasiteľ, — drahý sveta Vykupiteľ, — on slávne z mŕtvych vstal, — náš Pán Boh, nebies Kráľ!
— 2. Deň radosti nám už nastal, —kresťania, plesajme, — veď Kristus, Víťaz z mŕtvych vstal, — radostne spievajme: — Náš z mŕtvych atď.
— 3. I my z hriešnosti povstaňme, — tak jeho vítajme — a vieru, nádej v ňom majme, — radostne spievajme: — Náš z mŕtvych atď.
— 4. Ó dobrotivý Pane náš, — hlas náš k tebe zneje, — ty slávu i moc sveta máš, — splň duše nádeje: — Náš z mŕtvych atď.

▲▲▲

212.
— 1. Hľa, žiarou skvie sa Kristov hrob, — premohol Víťaz peklo zlôb. — Bo­hu sa všetci klaňajme, — dnes Kristus Pán vstal, — spievajme: Aleluja!
— 2. Už nad hrobom niet kameňa, — smrť krátka pút je zbavená. — Bohu sa všetci klaňajme, — dnes Kristus Pán vstal, — spievajme: Aleluja!
— 3. Ó hriešnik, mysli na večnosť, — ži bohumilo, hľadaj čnosť, — Bohu sa všetci klaňajme, — dnes Kristus Pán vstal, — spievajme: Aleluja!

▲▲▲

213.
— 1. Vstúpil Kristus Pán do neba, — aleluja, — aby verným dával seba, aleluja!
— 2. Nesie veniec zvíťaženia, aleluja, — premohol smrť zatratenia, aleluja!
— 3. Na vstúpenie slávne jeho, aleluja, — ospevujme vznešeného, aleluja!
— 4. Prv ako by v nebo vchádzal, aleluja, — učeníkom svojim kázal, aleluja!
— 5. Aby v meste zotrvali, aleluja, — príchod Ducha tam čakali, aleluja!
— 6. On vás bude vyučovať, aleluja, — v ťažkých chvíľach potešovať, aleluja,
— 7. Preto i my, keď to známe, aleluja, — Boha Otca prosiť máme, alelu­ja!
— 8. Plameň Ducha by Svätého, aleluja, — očisťoval nás od zlého, aleluja!
— 9. By sme našli slávu večnú, aleluja, — radosť raja nekonečnú, aleluja!

▲▲▲

214.
— 1. Kristus Pán na nebo vstúpil, — smrť i diabla keď oblúpil — a hriešni­kov nás vykúpil. — Aleluja, aleluja!
— 2. Apoštolov požehnával, — svoju moc im odovzdával — a prísny im rozkaz dával, — Aleluja, aleluja!
— 3. Aby sa, nerozchádzali, — v meste svätom zotrvali, — Du­cha pravdy by čakali. — Aleluja, aleluja!
— 4. Štyridsať dní po vzkriesení — je do neba povýšený, — na pravicu posadený. — Aleluja, aleluja!
— 5. Učeníci zosmut­neli, — do neba za ním hľadeli, — kam vstupovať ho videli. — Aleluja, aleluja!

▲▲▲

NA NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

215.
— 1, Pôvod blaha duševného — ty Syn Boha jediného, — Ježiš, Svetlo putujúcich,-— potešenie milujúcich!
- 2. Ty si kríža smrť podstúpil, — aby si nás tak vykúpil — a nám získal život večný, — pokoj v sláve nekonečný.
— 3. Dielo svoje dokonávaš, — v nebeskú sa cestu dávaš — zaviesť v božské spoločenstvo — naše biedne človečenstvo.
— 4. Zveš za sebou Otcov svätých— do predpeklia dávno vzatých; — v raj už vchádza tvoja noha — na pravicu Otca Boha.
- 5. Všetky du­chov nebies zbory — a prehojné zemské tvory — tu pred tvojou velebnosťou — pokEakajú s pobožnosťou.
— 6. Ó ty Mocnár zvelebený, — Kráľ do neba povýšený, — zhliadni na nás vykúpených, — nene­chaj nás opustených.
— 7. Svätého nám Ducha pošli, — by sme v blaho raja vošli; — nech tu v čnosti sa tešíme, — verne zákon tvoj plníme.

▲▲▲

NA SVÄTÉHO DUCHA

216.
— 1. Poprosme Ducha Svätého, — Tešiteľa nám verného, — nech v ňom žije duša naša, — nepadne v moc satanáša.
— 2. By hrešiť sme už prestali, — čnosti sväté milovali, — milosť jeho v sebe mali — a radosťou oplývali.
— 3. Ó dobrý Duchu presvätý, — navštív ľud svoj ti odda­ný, — príď k nám s darmi nebeskými, — čnosťami plň nás svätými.
— 4. Ráč lásku v nás rozmnožovať, — vieru živú v nás pestovať, — daj nám hriechov odpustenie, — vo večnosti oslávenie.
— 5. Daj viery, daj pobožnosti, — sily, umu a múdrosti, — daj nám hriechov oplakanie — a vo viere zotrvanie.

▲▲▲

217.
— 1. Duchu Svätý, príď z neba — a vydať ráč zo seba — [žiaru svetla pravého.:] — Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, — príď k nám Duchu presvätý.
— 2. Príď k nám, Otče strápených, — Darca darov sľúbených, — [: svetlo srdca bôlne-ho.:] — Príď k nám atď.
— 3. Najvernejší tešiteľ, —- poslal ta nám Spasiteľ; — [:ty sladké občerstvenie.:] — Príď k nám atď.
— 4. V práci si poľahcenie, — v sparne si ovlaženie, — [:v plači si potešenie.:] — Príď k nám atď.
— 5. Svetlo, plné radosti, — naplň srdca temnosti, — [:ľudu tebe verného.:] — Príď k nám atď.
— 6. Bez pomocnej milosti — človek žije v hriešnosti, — [:nie je v ňom nič dobrého.:] — Príď k nám atď.
— 7. Očist duše pramene, — zaviaž, čo je znavené, — [:uzdrav, čo je ranené.:] — Príď k nám atď.

▲▲▲

218.
— 1. Duch Svätý sa dnes zjavuje — vo verných zhromaždení — a ich srdcia osvecuje, — prichádza k nám v plameni — víchor dvíha sa s prudkosťou — pre­niká dom úzkosťou. — Pán zvestuje skrze divy, — že v sľuboch je pravdivý.
— Gló­ria: 2. »Sláva« Otcu prespevujme — za nebeský jeho dar, — so Synom ho zvele­bujme, — Ducha, že Svätého dal. — Ducha, ktorý osvecuje, — teší a posilňuje. — Cirkev svätú vždy zastáva — vzrast a stálosť jej dáva.
— Evanjelium: 3. Šťastní, čo ťa uznávajú — vodcom v svo­jom konaní -— a na tvoj hlas pozorujú — vo svojom povolaní. — Ty bolesti uľavuješ, — smútiacich potešuješ, — pokoj dávaš skrúšenému, — silu viery slabému.
— Krédo: 4. Boha Otca, Syna jeho — a Du­cha vyznávajme, — v Trojici len jediného, — vrúcne sa mu klaňajme! — Cirkev svä­tú poslúchajme — a všetko to konajme, — čo nám robiť prikazuje, — lebo Duch ju spravuje.
— Ofertórium: 5. Túto obeť chleba, vína, — za hriech ľudu kreh­kého, — ktorý k tebe ruky spína — o dar Ducha Svätého,— prijmi, Otče milostivý,
— očisť od neprávosti, — neba plameň nech ohnivý — zažne lásku v nás k čnosti.
— 6. V telo a krv Syna tvojho — premení sa tá obeť. — Na prosbu nám pošli svojho — Ducha lásky sem na svet, — aby viedol ku svätosti — a dával nám mi­losti, aby sme ťa milovali, — vôľu tvo­ju konali.
— Sanktus: 7. Oslávený Zví-ťaziteľ, — ktorý s Otcom prebývaš, — milostivý náš Spasiteľ, — žehnaj ľud svoj, Bože náš! — Daj nám Ducha presvätého, — Tešiteľa verného. — Tebe chválu, česť vzdávame, — »Svätý, svätý!« spievame.

▲▲▲

219.
— 1. Let, prosba naša, k výšinám, — príď Duchu Svätý, z neba k nám; — naplň nám srdcia milosťou, — ktoré si stvoril múdrosťou.
— 2. Si Tešiteľom na­zvaný, — od Boha darom nám daný; si oheň, lásky pravý zdroj, — náš Potešiteľ, náš pokoj.
— 3. Tmu zmyslov ráč osveco­vať — a srdcia láskou spaľovať: — daj pomoc svoju v každý čas — niesť veľkú tela slabosť v nás.
— 4. Vzdiaľ nepriateľa škodného, — daj pokoja nám svätého; — buď vodcom naším na cestách, — by nezablúdili sme v tmách.
— 5. Buď sláva Otcu večnému, — i Synu zmŕtvychvsta­lému; — Svätému Duchu sláva tiež, — milosť jeho nás vždy poteš!

▲▲▲

220.
— 1. Ó Trojica najsvätejšia, — ó jednota najdivnejšia, — daj, nech každý ťa vyznáva, — Trojjednému chválu vzdáva.
— 2. Zrána, slnko, keď vychádza — až k večeru, keď zachádza, — každodenne ťa slávime, — vrelým srdcom velebíme.
— 3. Tys' oheň a blesk slnečný, — vyskúmať tvoj život večný — nevie nik; máš slávy hojnosť — a v jednote trojosobnosť.
— 4. Jasné slnko na tom svete, — čo nám svieti, hreje v lete, — pre trojjedno tvoje Božstvo — je nejaké podobenstvo.
— 5. Otče, tys' jak blesk slnečný, — Syn je sťaby lúč tvoj večný, — Duch Svätý je oboch plameň — až na veky vekov. Amen.

▲▲▲

NA NAJSVÄTEJŠIU ТВОJICU

221.
— 1. Najsvätejšia Trojica, jeden Bože, — nech ťa chváli celý svet, jak len môže; --—chcem ťa vždy milovať; — večne zvelebovať — Buď od nás vždy chválená, — Trojica nerozdielna!
— 2. Bohu Otcu, Pánovi najvyššiemu — vzdávaj chválu, stvorenie, spievaj jemu, — nebo, zem, chváľte ho — večného, mocného! — Buď od nás atď.
— 3. Všetkých ľudí on živí, opatruje, — všetok tento svet riadi a spravuje, — nebo ozdobuje, — slnko rozsvecuje. — Buď od nás atď.
— 4. Ježi­šovi ďakujme láskavému — i Duchu česť vzdávajme presvätému; — Boh Syn nás vykúpil — a Duch k nám zostúpil. — Buď od nás atď.
— 5. Najsvätejšia Trojica, ctí­me teba; — naše vrúcne žiadosti vyslyš z neba; — odvráť mor, hlad, vojny — daj nám čas pokojný. — Buď od nás atď.

▲▲▲

222.
— 1. ó Bože, Otče, sveta Stvoriteľu, — čuj hlas náš zbožný, vlej v nás lásku vrelú. — Nech vyznávame Trojicu presvätú, — zhromaždení v chráme.
— 2. Veríme, Otče, že si ty svet stvoril. — Syn, Múd­rosť večná, nebo nám otvoril; — Duch Svätý, verný Tešiteľ náš dobrý, — milosti udeľ mi!
— 3. Trojica svätá, Bože naj­mocnejší, — v podstate jeden Vládca naj­múdrejší, — hrej láskou srdcia vo svete vychladla, — hrej nás, láska vrúca!

▲▲▲

NA BOŽIE TELO

pri sv. omši

223. a.
— 1. Pri tejto slávnosti — s vrúc­nosťou plesajme — a plní radosti — Pánovi spievajme: - [:doba prešla stará, — nastala obnova — duše, skutkov, — tak aj slova.:]
— 2. Konáme Poslednej večere pamiatku, — kde Kristus, — jak známe, — chystal sa ku sviatku; — [:pri stole rozdával — chlieb, víno v poriadku, — jak to v Zákone — Boh kázal.:]
— 3. Baránka už zjedli — sviatočnom pri stole — a potom utíchli — v najväčšej pokore. — [:Jak šťastné bolo si, — Cedronské údolie, — plné radosti a hrôzy.:]
— 4. Dal sa nám za pokrm, — telo dal nehodným, — krv svoju predrahú — za nápoj trúchlivým: — [:»HIa, kalich spasenia«, — tak Ježiš vravel im: — »pite z kalicha mučenia!«:]
— 5. Tú obeť preslávnu — Pán Je­žiš založil — a službu jej hlavnú — len kňazom uložil, — [:by ju tí konali — a jak im naložil, — iným prijímať dávali.:]
— 6. Hľa, pokrm anjelský — všetkým nám rozdáva, — skrz ten chlieb nebeský, — dávny znak prestáva. — [:Tu je Chlieb výborný, — ktorý dnes dostáva — núdzny sluha a pokorný.:]
— 7. Ó Bože, jediný, — skloň sa k nám z výsosti — a navštív hlbiny — verných sŕdc v milosti; — [:ukáž nám tú cestu, —ktorou nám ísť sluší — k tebe večnému ku mestu.:]

▲▲▲

PRI 1. OLTÁRI

Pri procesii

223. b.
— Pri tejto slávnosti — s vrúc­nosťou plesajme — a plní radosti — Pá­novi spievajme; — doba prešla stará, — nastala obnova — duše, skutkov, tak aj slova.
Kňaz: Kŕmil ich drieňom pšeničným, aleluja.
Ľud: A nasýtil ich medom zo skaly, aleluja.

▲▲▲

PRI 2. OLTÁRI

224.
— Nebeské Slovo, ktoré si — vyšlo z Otca láskavosti, — ó žehnaj ľud svoj, Kriste náš, — čo v Sviatosti tu prebývaš!
— 2. Buď sláva Otcu i Synu — a Duchu, im vždy rovnému, — jak je a bolo pred vekmi — na zemi, tak aj na nebi!
Kňaz: Večný kňaz, Kristus Pán, aleluja. Ľud: Chlieb a víno obetoval, aleluja.

▲▲▲

PRI 3. OLTÁRI

225.
— 1. Ó Pôvodca nášho blaha, — Stvo­riteľ sveta celého, — Spasiteľ sveta celé­ho, — tys' Svetlo ľudu verného, — tys' Svetlo ľudu verného.
— 2. Buď, Bože, nám milostivý, — odpusť, čo sme previnili; — daj, by sme teba uzreli, — a v nebi sa ti korili — a v nebi sa ti korili.
Kňaz: Nebeský chlieb im dal, aleluja. Ľud: Anjelský chlieb požíval človek, aleluja.

▲▲▲

PRI 4. OLTÁRI

226.
— 1. Večný náš Kráľ a Najvyšší — Spasiteľ verných najdrahší, — ty si pre­mohol smrť ukrutnú — a žiješ slávou ve­čitou, — a žiješ slávou večitou.
— 2. Ježiš, ty nebies veleba, — víťazne stúpils' do neba, — kde s Bohom Otcom panuješ — i s Duchom Svätým kraľuješ, — i s Du­chom Svätým kraľuješ.
Kňaz: Zhromaždila nás vospolok, aleluja.
Ľud: Kristova láska, aleluja.

▲▲▲

K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU

227.
— 1. Daruj, ó Ježiš, srdce mne, — chcem teba milovať, — moje bez tvojho je mŕtve, — nemôže lásky mať. — Za nie ja svoje srdce mám, — keď Ježiša svojho nemám, — v Sviatosti skrytého — a Boha živého.
— 2. Ktorého more, zem celá — nemôže obsiahnuť, — v Sviatosti sa nám ukrýva, — srdcia chce pritiahnuť. — Pritiahni srdce aj moje — z márnosti sve­ta ku sebe, — duše mojej pravý, — ty Lekár láskavý!
— 3. V Oltárnej tejto Svia­tosti — krv, telo sú živé, — Bohočloveka vlastnosti — sú tu opravdivé. — Hoc' ne­vidíme, veríme, — prijímame, čo si ctíme: — Krista sväté telo — a pravú krv jeho.
— 4. Ó Ježiš môj, z dôvernosti — v te­ba nádej skladám, — žiadúci božských milostí — k tvojim nohám padám. Si anjelov potešenie, — srdciam našim osvie­ženie, — duší strážca istý; — z hriechov ich očisti!
— 5. Ty, Otca odblesk a svä­tosť, — ó Ježišu Kriste, — ty dušiam na­šim si radosť, — spasenie mám isté. — Daj, by nám srdcia zranené — tebou boli vyhojené, — Lekáru najsladší, — ty, po­klad najväčší!
— 6. Ó Ježiš, tebe v Svia­tosti — vrúcne sa klaniame; — čuj naše vrelé žiadosti, — ktoré tu skladáme: — Prosíme ťa, ochraňuj nás, — odvráť mor, vojnu, hlad ód nás: — daj šťastné skona­nie — a večné spasenie.

▲▲▲

228.
— 1. Nebo i zem, vyhlasujte — chválu Pána večného, — bez prestania pozdravujte — Srdce Krista milého! — [:Poďme k Srdcu Ježišovmu — a klaňaj­me sa jemu! — Znejte, piesne, k sláve jeho, — Srdca Pána večného!:]
— 2. Ono skôr nás milovalo, — než sme my ho mohli znať; — v pokrm sladký nám sa dalo, — čo nám mohlo viacej dať? — Poď­me atď.
— 3. Pre všetkých je otvorené, — nikoho nevytvára, — dary v sebe uzavreté — i hriešnikom podáva. — Poďme atď.
— 4. Ten, kto k nemu sa utieka, — potešenie nachádza, — lebo z neho vždy preveľká — radosť ducha pochádza. — Poďme atď.
— 5. Srdce jeho plápolalo — láskou k člo­večenstvu vždy, — od počiatku neprestalo — platiť láskou naveky. — Poďme atď.
— 6. Ó Ježiš náš najjasnejší, — prijmi naše volanie, —- prijmi svojich verných duší — najvrúcnejšie oddanie! — Poďme atď..
— 7. Ó Ježiš, skrz lásku svoju -— krvou Srdca Božského — obmy biednu du­šu moju — od všetkého hriešneho. — Poď­me atď.
— 8. Plameň mocný z ohňa tvoj­ho — v srdci našom nech horí, — nech rozpáli ducha môjho, — rany, hriechov za­hojí. — Poďme atď.
— 9. Žehnaj srdce moje stále, — daj mi silu, milosti — chvá­liť teba neustále — chcem tu i vo več­nosti. — Poďme atď.
— 10. Daj, nech v ne­bi poznávame — slávu tvoju u Otca, — tebe večne sa klaniame — a spievame zo srdca. — Poďme atď.

▲▲▲

229.
— 1. Oslavujme najsvätejšie — Srdce Ježišovo, — venujme mu najvrúc­nejšie srdca svojho slovo: —- Srdce svä­té, prevznešené — tys' prameňom milosti, — ó buď stále velebené — tu i vo večnos­ti!
— 2. Sedtnorým, hla, tokom z teba — presvätá krv prúdi, — prepotrebný liek to z neba — pre nás hriešnych ľudí. — Srdce sväté atď.
— 3. Otvor v boku, tá predrahá — ružoskvelá rana, — to je žriedlo lásky, blaha, — to do neba brá­na. — Srdce sväté atď.
— 4. Tys' potecha zarmúteným, — slabým posilnenie, ^ spomôženie ubiedeným, — hriešnym od­pustenie. — Srdce sväté atď.
— 5. Srdce tiché, ponížené, — všetkých ty vzor čnos­tí, — duše tebe zdôverené — vedieš k blaženosti. — Srdce sväté atď.
— 6. My sa teda s dušou, telom — tebe oddávame,
— teba Pánom, Spasiteľom —- svojím na­zývame. — Srdce sväté atď. — 7. S tebou tebe my žiť chceme, — ostávaj vždy s na­mi — a keď žiť tu prestaneme — spoj nás s nebešťanmi. — Srdce sväté atď.

▲▲▲

230.
— 1. Ó Srdce, poklad nebeský, — ty zbav nás všetkých nerestí, — tak tú­žime vždy po tebe, — ó veď nás k neba velebe!
— 2. Že ranila ťa kopija, — to kliatba hriechov spravila: — ó Srdce, hrozne zranené, — len ty si naše spase­nie.
— 3. Keď nepriateľ ma napadne,— chráň dušu moju, — ó Pane; — tys' brá­na nebies jedine — pri mojej smrti hodi­ne.
— 4. Krv z teba tokom prúdila, — by duša v nej sa umyla; —ty veniec z tŕňov na hlave — si uvil pre mňa k oslave.
— 5. Ó Milosrdnosť zázračná — nech slávi ťa reč povďačná; — len Srdce mi ty neod-ním, — nech so svätými vždy ho ctím.

▲▲▲

231.
— 1. Pozdravujme Božské Srdce, — plné lásky plameňa! — [.Prebodnutie, krvácanie —- lásku jeho znamená.:]
— 2. Pred presvätým Srdcom tvojím — prosíme ťa úprimne: — [:daj, nech všetci bez prestania — v službe tvojej horlíme.:]
— 3. Všetci chceme, žiadame si, — dokiaľ plynie život náš, — [:aby vždycky láska tvoja — plápolala živo v nás.:]
— 4. Po skonaní, Božské Srdce, — vezmi všetkých do neba, — [:aby sme ťa milovali, — te­šili sa u teba.:]

▲▲▲

232.
— Sem srdce k Srdcu dones, — by vzbíklo plameňom, —- nech dotýka sa nebies — tu v speve blaženom. — [:Ó Srd­ce, prameň lásky, —-ty večný božstva chrám, — ty život náš vždy spravuj — a udeľ nebo nám.:]
— 2. Zhas náruživosť vo mne, — čo k zlu ma vábi vše, — by uctil som ťa hodne, — ó Srdce najmilšie! — Ó Srdce atď.
—3. Ó Srdce, lásky more, zmy blato mojich vín,— a zdvihni zas ma hore, — mňa láskou k sebe viň. — Ó Srdce atď.
— 4. Daj vidieť očiam mo­jim, — jak márny je ten svet, — nech vždy sa toho bojím, — jak skoro musím mrieť. — Ó Srdce atď.
— 5. Ó Srdce len ma schovaj — do svojej rany dnu — a ihneď šťastný som, aj -— keď zlí ma napad­nú/— Ó Srdce atď.
— 6. Tu ťarcha núdze sladne — a zlahčie rameno, — tu teplie srdce chladné, — necíti bremeno. — Ó Srd­ce atď.
— 7. Nuž srdce moje, plesaj, — chváľ Krista blažené, — nech horia v tebe stále — očistné plamene.— Ó Srdce atď.

▲▲▲

233.
— 1. Tisíc ráz buď pozdravené, — Božské Srdce, neba skvost, — hľaď na srdce zarmútené, — ktoré vzdychá o mi­losť. — "Veď i teba prerazila — preostrá zbraň stotníka, — tak sa milosť rozmno­žila, — že nás všetkých preniká.
— 2. Od­tiaľ čerpá j zmilovanie, — pokolenie Evino, — lebo jeho krvácanie, ^- biedy tvoje zmenšilo. — Z rany jeho voda i krv — na teba vyprúdila, — aby dušu obťažen — od hriechov nám umyla.
— 3. Keď mi hrozí búrka istá — a žiaľ srdce zoviera, — u Božského Srdca Krista •— ono znova okrieva. — Keď ma mučí jarmo hriechu — a Sudcu sa obávam, — v Srdci tvojom mám potechu, — celkom sa mu oddávam.
— 4. Vitaj, Srdce prevelebné, — celé mo­je bohatstvo, — v tebe moje srdce verné, — v tebe nájde víťazstvo. — Do lásky ma svojej prijmi, — aby som len tebe žil — a tak obmyl svoje viny, — milosť v sebe rozmnožil.
— 5. Tebe žiť a zriecť sa viny — túžba moja jediná, — súd tvoj bude milostivý, — keď mi udrie hodina. — Do tvojich rán vdýchnem vtedy — dušu svo­ju úbohú, — nech do lásky večnej vletí — a sa teší vždy v Bohu.

▲▲▲

234.
— 1. Vzdajme chválu, česť i slávu — Ježišovi sladkému, — ohlasujme lásku jeho — Srdca svetu celému. [:Ono za nás neváhalo — bolestnú smrť podstúpiť — a tak nás od smrti večnej — milostivo vykúpiť.:]
— 2. V plamennom sa mori to­pí, — čo zaiste znamená, — že v tom Srdci vždy prebýva — k ľuďom láska plamenná. — [:Ohňom lásky chce zapáliť — srdcia naše studené, — aby v nich čnosť pre­bývala —- a žiadosti vznešené.:]
— 3. Kríž ho zdobí a tŕňový — veniec ho korunuje, — čnosti nám tak odporúča, — ktoré naj­viac miluje. — [:Ó predrahé Srdce Pána, — vzor tichosti, pokory, — daj nech radi pretrpíme — bolesti a priekory.:]
— 4. Rana Srdca Ježišovho — nebo nám otvori­la — a volá na dušu vernú: — »Poď, ne­vesta rozmilá! — [:Boje samé máš vo sve­te, — tu je sladkosť pokoja, :— tu je milo odpočívať, — tu sa rany zahoja.«:]
— 5. »Potrp málo, bojuj stále, — sleduj Syna Božieho, — po krížovej ceste kráčaj — hor' do mesta svätého.« — [.Príde doba, keď sa márnosť sveta nášho pominie — a na Srd­ci Pána svojho — duša verná spočinie.:]

▲▲▲

235.
— 1. Znej, pieseň, srdcom lásky,
— jej zvuky nech plynú — sťa sladké vtá-čat hlasy v nebeskú výšinu! — Kam blesky slnka zrána — jas, žiar roznášajú, — zem, nebo Srdcu Pána — nech chválu vzdávajú!
— 2. My sme nemilovali — to Srdce vznešené, — obrážať sa nebáli — za nás prerazené. — Kam blesky atď.
— 3. A ono lásky ohňom — vždy ešte k nám horí, — milosť vždy nájde ten v ňom, — kto sa mu pokorí. — Kam blesky atď.
— 4. Vždy ešte jeho rana — tu je otvorená, — tu k životu je brána — tu nádej bla­žená. — Kam blesky atď.
— 5. Ó Srdce lásky plné, — pokornú prosbu mám; — nech ma tvoja krv zmyje, — zbuduj vo mne svoj chrám. — Kam blesky atď.
- 6. Potom na búrnom svete — žiť budem v pokoji; — nech bieda trápi, hnetie, — láska tvoja zhojí. — Kam blesky atď.'—
7. Ty láskou osladíš mi — posleo!nú hodi­nu — spojíš ma so svätými, — dáš sláv­nu otčinu. — Kam blesky atď.

▲▲▲

KU SV. OMŠI

236.
— 1. Omša sa už začína, — obeť chleba a vína, -— ktorá bola Spasiteľom — ustanovená.
— 2. Chváľme Boha spoločne, — prosme všetci srdečne, — staň sa, Pa­ne, aby sme ťa — chválili večne.
— Gló­ria: 3. Sláva Otcu večnému, — Synu, Bo­hu milému, — buď podobne česť a chvála — Duchu Svätému.
— 4. Sláva buď na vý­sosti, — Bože, tvojej štedrosti — a nám pokoj ráč darovať — z veľkej milosti.
— Evanjelium: 5. Daj, ó Kriste premi-lý, — aby sme vždy plnili, — čo ty kážeš a tak sa ti — večne korili.
— Krédo: 6. V teba, Bože, veríme — a v tom sa ne­mýlime, — že si Bohom trojjediným, — vždy vyznávame.
— 7. Tys' náš Otec, Stvo­riteľ, — tvoj Syn je náš Spasiteľ — a Duch Svätý milostivý — náš Posvätiteľ.
— Ofertórium: 8. Prijmi, Pane, obetu, ktorú kňaz ti koná tu, — na oltári obe­tuje — obeť presvätú.
— 9. Skrze presvä­tú obeť — meno tvoje sa posväť, — aby ťa vždy ospevoval — s nami celý svet.
— Sanktus: 10. Svätý, svätý, svätý Pán, —^ najvyšší si ty Boh sám, — svätý Bože, ráč byť vždycky — milostivý nám!

▲▲▲

237.
— 1. Bože, plný láskavosti, — zhliadni na nás nehodných, — z náležitej pobožnosti — k omši svätej zídených, — Prijmi vďaky, ktoré, Pane, — z hlbín srd­ca vzdávame, — vyplň prosby prednášané, —- keď obetu konáme.
— Glória: 2. Slá­va Bohu na výsosti, — Pánu sveta večné­mu, — na zemi buď mier v stálosti — ľudu bohabojnému. — Česť Kristovi, Baránkovi, Ježišovi drahému, — každý vďaku nech vysloví — Bohu Duchu Svätému.
— Krédo: 3. Verím, v Boha jediného, — v troch osobách mocného: — V Boha Otca, Syna jeho, — tak i v Ducha Svätého, — Verím v Cirkvi založenie, — so svätými spoločnosť, verím v zmŕtvych ja vzkrie­senie — a v života večitosť.
— Ofertórium: — 4. Prijmi, Otče náš nebeský*. túto obeť, lásky dar, — ktorú skladá ľud kresťanský — skrze kňaza na oltár. — Prijmi obeť za veriacich — a daj hojnej milosti — prijmi ju i za trpiacich — a vyveď ich k radosti.
— Sanktus: 5. Svätý, svätý, najsvätejší — takto k Bohu voláme. — Zástupov Boh najmocnejší! — nábožne mu spievame. — Požehnaný, kto­ry z neba — na oltár náš vstupuje — a v obeti zmiernej seba — samého nám daruje.

▲▲▲

238.
— 1. Bože, svetov mocný Pane, —
zhliadni z výšky na svoj ľud, — ktorý v tvojom svätom stane — modlí sa tu za svoj blud. — Vzdáva ti tu čistú obeť — za nečistej mysle čin: — prijmi, Pane, ju i posväť — jak ju svätil Boží Syn.
— Glória: 2. Z prachu zeme k sláve neba — zaleť zvučnej chvály hlas. — Vesmír i lud, veleb Boha, — ktorý stvoril svet i nás, — Trojjediný i trojvečný — Boh, najvyšší, večný Pán; — tebe buď, ó Nekonečný, — budovaný v srdciach chrám.
— Evanje­lium: 3. Ľudská nádej, — život, spása, — v Kristovi je zložená, — ktorý v Písme svätom hlása — pravé cesty spasenia. — Kto vždy na nich kráča, koná, — nezblú-di, sa .nestratí; — kto nepozná hlas záko­na, — večná smrť ho zachváti.
— Krédo: 4. Jedna je loď, ktorá vodí — ľudstvo plav­bouJjjjpäiia, — ktorá pevnú cestu brodí, — mtíŠty sa nestroskotá: — loď tá jedna, to je viera — v pravdu Kristom zjavenú, — kto jej srdce neodpiera, — sväto kráča k spaseniu.
— Ofertórium: 5. Aké dary -priniesť máme, — tebe, Bohu sväté­mu? — Akú obeť ti my dáme? — Dal si život každému! — Prijmi za nás svojho Syna, — ktorý obeť vykoná, -— keď pod rúškom chleba, vína — plní nádej zákona.
— 6. S Božím Synom ti splácame — čistej lásky slušnú daň; — i sŕdc svojich prie­stor dáme — tebe, ktorý si náš Pán. — Bývaj večne v nás jak v stane, — v myslí, v srdci a v duši, — snaha naša, — milý Pane, — by hriech tvoj byt nerušil.
— Sanktus: 7. V jeden súzvuk naše hlasy — spája úcta veleby, — ktorou skvieš sa, Tvorca krásy, — v prírode i na nebi. — Malé tvory, veľké svety — teba chvália, Boh svätý, — z našich úst i z tvorstva znie ti: — Svätý, svätý, trojsvätý!

▲▲▲

239.
- 1. Bože, tvojej velebnosti —
skrúšene sa koríme, — zapáľ oheň v nás malosti, — daj nech láskou horíme, — afcysme ťa milovali —- ako v nebi anjeli, — obetu ti prinášali — hriechy svoje že-leli.
— Glória: 2. Sláva Bohu buď na nebi, — ktorý hľadí z výsosti, — pokoj ľuďom daj na zemi, — Ježiš, plný milosti. Snímaš hriechy sveta zlého, — nebies brány otváraš, — zveš do blaha nebeského, ktoré svojim verným dáš.
— Evanjelium: 3. Božie slovo ukazuje — pravú cestu do neba, — kto ho plní, verne čuje, tomu sa báť netreba. — Učiň, Bože, s láskavosťou, — aby sme vždy plnili — slová tvoje s ochotnosťou — a tak sa ti Fubili.
— Krédo: 4. V Boha všetci my veríme, — v Otca svojho večného, — v Stvoriteľa neba, zeme, — v Krista, Syna Božieho, — Duchom Svätým počatého — z Panny narodeného, — pre nás na svet poslaného — i v Ducha presvätého.
— Ofertórium: 5. Prijmi tieto dary, Pa­ne, — na znak vďakov činenia, — tvojím kňazom prednášané, — ktoré sa tu preme­nia — v telo a krv Syna tvojho, — jak on v pravde vyslovil, — keď zákona už nového — obetu ustanovil.
— 6. Tebe, Tvorca neba, zeme, — s touto žertvou roz-milou, — seba samých venujeme, — zbav nás hriechov, omylov. — Osvieť mysle leskom svitu, — zapáľ v srdciach lásky cit, — aby sme ti smeli ich tu — za obetu posvätiť.
— Sanktus: 7. Svätý, svätý, Boh náš svätý, — zástupov Pán nazvaný, — Otče, Synu, Duchu Svätý, — v každej dobe buď s nami. — Plné tvojej slávy nebe, — zem je plná jasnosti, — korí sa tu, Bože, tebe — ľud veriaci v radosti.

▲▲▲

240.
— 1. Dietky srdca nevinného do kostola prišli sme — uctiť Krista pre-milého, — jemu zbožne spievame. — Pri­nášame srdcia svoje, — ktoré horia zbož­nosťou, — čakajú nás žitia boje, — posilni nás milosťou.
— Glória: 2. Bohu slávu, velebenie — chóry neba spievali, — keď radostné narodenie — Ježišovo hlásali. —Aj my svojmu Ježiškovi — slávu, chvá­lu spievame, — nevinnému Baránkovi — svoju úctu skladáme.
— Evanjelium: 3. Tvoje slovo, Pane Kriste, — je nám cesta spasenia, — veríme len v pravdy čisté, — v slová tvojho učenia. — Podľa tvojej pravdy, Bože, — chceme žiť a chce­me mrieť, — tak nás diabol nepremôže, — akokoľvek bude chcieť.
— Krédo: 4. Ve­rím v Boha Otca, Syna, — v Boha Ducha Svätého: zbaví ma len moja vina — raja blaha večného. — Verím v Cirkev vše­obecnú,— tela z mŕtvych vzkriesenie, — verím tak i v slávu večnú, — v čistej duše spasenie.
— Ofertórium: 5. Ako die-tok milovníka, — Ježiško, ťa poznáme, — tak skrz tvojho služobníka — obetu ti ko­náme. — Na oltári chlieb na telo, — víno na krv premeníš, — vzývame ťa, Kriste, vrelo; — pomáhaj a k nám sa zníž!
— Sanktus: 6. »Svätý, svätý najsvätejší!« — s anjelmi tu spievame, — Ježiš Kristus najvzácnejší, — celí sa ti dávame. — Prijmi hlasy svojich dietok, — spievame ti s radosťou, — k tebe ako jarný kvietok — vinieme sa s nežnosťou.

▲▲▲

241.
— 1. Hlboko sa ti klaniame, — Bože náš na výsosti — na kolená v prach padáme — pred trón tvojej svätosti: — prijmi, ktoré ti konáme, — [:ó Bože, pobožnosti:]. — 2. Moc a múdrosť nekonečná ktorá svšetko stvorila, — velebnosť a svätosť .večná, — ktorá ľudstvo spasila: — to je láska tá srdečná, — [:čo nás sem privábila.:]
— Glória: 3. Sláva Bohu na výsosti, — ľudu pokoj, — spasenie, — Bo­že, chráň nás od úzkosti, — pravé daj po­tešenie. — Tys' Pán mocný od večnosti, — [:ty si naše spasenie.:] — Evanjelium: Buď nám, Pane, na pomoci, — privádzaj nás k pokániu, — milosti daj vo dne, v noci — ku každému konaniu. — Koríme sa. tvojej moci, — [:daj posilu žiadanú.:]
- Krédo: 5. Verím v Boha najvyššieho,
— v Syna jeho večného — verím v Du­cha presvätého, — obom v božstve rovné­ho. •— Vieru srdca veriaceho [.viď, keď vidíš hriešneho.:]
— Ofertórium: 6. OtČe, náš dar chleba, vína — na tvoj oltár skladáme, — pre zásluhy svojho Syna — požehnaj ho, žiadame. — Že tu krv sa stane z vína, — [:z chleba telo, veríme.:]
— Sanktus: 7. Sabaoth, Pán najsláv­nejší, — tebe »Svätý!« spievame, — že si ty sám najsvätejší, — pred svetom vyzná­vame. — K oslave, jak v čas terajší, — [:tak vždy vôľu nech máme.:]

▲▲▲

242.
— 1. Klaniame sa tebe, Bože — Pánu svojmu skrúšene; — tvoja milosť nám vymôže nebies dary túžené, — [:Láska tvoja nech nám zruší — všetky hriechy v našej duši, — by sme ho'dne prinášali — túto obeť pochvaly.:]
— Gló­ria: 2. Sláva, vďaka nech sa chystá — Pánu Bohu na nebi, — za každý dar Srdca Krista, — daný podľa potreby. — [:Po smrti nás vnes do neba, — by sme ďalej ctili teba, — tebe vrúcne sa klaňali, — vďaky ti tam vzdávali.:]
- Krédo: 3. Veríme, že v osobách troch — je Boh jeden jediný: — Otec, ktorý všetko stvoril, — Syn, čo sníma nám viny: — [:Svätý Duch nás posväcuje, — vo sviatostiach očisťuje. — V tejto viere posilni nás, — všemohúci Pane náš!:]
— Ofertórium: 4. Prijmi, Pane, svojho Syna, — nášho Pána obetu, — skrz ňu odpusť všetkým hriechy — a daj čnostiam rozkvetu; — [:s Božským Srdcom dať ti chceme — svoje srdcia ponížené — za oslavu a prosenie, — za vďaky a zmie­renie.:]
— Sanktus: 5. »Svätý, svätý!« prespevujme, — chválme Boha radostne, — bo sa ide vykonávať — tajomstvo to slávnostne. — [:Pod spôsobom vina, chleba, obetovať chce sám seba — Ježiš v láske svojho srdca — á tak prosiť u Otca.:]

▲▲▲

243.
— 1. Kresťania, sem spiechajte, — Bohu chválu vzdávajte, — o Kristovi Je­žišovi — tu rozjímajte.
— 2. Telo Božie trápené, — svätou omšou slávené, — hľa, tuí'.sa dnes predstavuje — naše spasenie,
- Glória: 3. Nech je Bohu sláva, česť, — anjelská tak znela zvesť; — nám na ze­mi pokoj daný — nech zavráti lesť.
— Evanjelium: 4. Bože, ráč do milosti — prijať Cirkvi žiadosti, — ktoré teraz ti predkladá — tvoj kňaz z vrúcnosti.
— Krédo 5. Boha, Otca večného, — v Krista Syna milého, — veríme tak ako v Božstvo — Ducha Svätého.
— Ofertórium 6. Prijmi, večný Otče, tú — najčastejšiu obetu, —' ktorú Ježiš sám pred smrťou — zanechal svetu.
— 7. Kňaz chlieb, víno predkladá — a pred tvoju tvár skladá: — ráč požehnať tieto dary, — s nami ťa žiada.
— Sanktus: 8. »Svätý, svôtýí* spievame, — s anjelmi česť vzdá-vame: — Bohu, Otcu nebeskému — sa vždy klaniame.

▲▲▲

244.
— 1. K stolu božej láskavosti — » pokorou prichádzame, — pred Ježišom v skrúšenosti — na kolená padáme, — keď večere Pána slávnej, — lásky jeho k svetu dávnej, — dnes pamiatku v úcte zjavnej — slávne vykonávame.:]
— Gló­ria: 2. Tebe slávu bez skončenia, — Kris­te, prespevujeme, — pre večeru tú spase­nia — teba zvelebujeme. — [-'Ty, nesmier­nej velebnosti, — prijmi naše povďačnosti, ktoré tvojej láskavosti — teraz prislu­hujeme.:]
— Krédo: 3. Veríme ťa prí­tomného — vo Sviatosti Oltárnej, — Boh-človeka láskavého, — čo v pamiatke pre-slávnej — [:pod spôsobom vína, chleba — k požívaniu dávaš seba — nám, veriacim, Pane z neba, — z lásky k hriešnym nám zjavnej.:]
— Ofertórium: 4. Oltár je, hla, tvoj stôl svätý, — kde ti obetuje kňaz — chleba, vína dve podstaty, — jak si nám to kázal raz; — [:obeť veľkej ve­lebnosti — ruší dávne pamätnosti, — pred tvár tvojej láskavosti — slávnostne pri­stupuje.:]
— Sanktus: 5. Naveky si, svätý Bože, — neba, zeme ty Pane, — všetko ťa len chváliť môže, — velebiť ne­prestajne. — [:V prevelebnej tu Sviatosti, —• v dare toľkej láskavosti, — v svojej svätej prítomnosti — skrytý byť nepre­staneš.:]

▲▲▲

245.
— 1. My klaniame sa tebe, — Bože na výsosti; — vyslyš naše v potrebe — na zemi žiadosti. — Keď my podľa zákona — obetu svätíme, — nech s tým, čo sa v nej koná, — tebe sa vďačíme.
- Glória: 2. Ó Bože náš na nebi,— tebe sláva sluší, -— odstrán všetko na zemi, — čo náš pokoj ruší: -~ nech tu strachu zbavení — pokoj požívame, — radosťou naplnení — zbožne ťa vzývame.
— Evanjelium: — 3. Evanjelium Pána — nie sú ľudské slová, — na ten základ stavaná — je Cirkev Kris­tova. — Pravdu, Boha samého — ono nám zjavuje, — šťastný, kto podľa neho — život svoj spravuje.
— Krédo: 4. Veríme, vy­znávame — Boha trojjedného: — Otec, tak ho voláme, — stvoril svet z ničoho; — Syna z lásky nám on dal, — Ježiša drahého, — ktorý Človekom sa stal — skrze Ducha Svä­tého.
— Ofertórium: 5. Ó zhliadni milo, Pane, — na chlieb, víno: dary — tebe obetované — na tomto oltári — a ktoré sa obrátia — v krv, telo Kristovo, — keď ony sa posvätia — skrz slovo kňazovo.
— Sanktus: 6. Ducha k nebu vznášajme — v; svojej skrúšenosti, — »Svätý, svätý!« volajme — Bohu na výsosti. — Plné sú slá­vy tvojej — nebo i zem, Pane, — daj, nech .z temnosti svojej— pohanstvo povstane!

▲▲▲

246.
— 1. Ó Bože na výsosti, — zhliadni na nás, tu prítomných — a pozbav ne­právosti — nás, hriešnikov poškvrnených, [:keď službu ti konáme — a obeť pred­nášame.:]
— Glória: 2. Buď sláva Naj­vyššiemu, — ktorý na nebi panuje, — mier ľudu pobožnému, — ktorý svoj hriech otutuje. — [:Teba, Otče, chválime, — tebe dohrorečíme.:]
— Krédo: 3. Veríme v>$ediného, — mocného vždy Stvoriteľa, — Veríme v Syna jeho, — Ježiša Vykupiteľa [:a v Ducha presvätého, — v podstate im rovného.:]
— Ofertórium: 4. Ráč prijať, Otče, lásky — obetu dnes nekrvavú,
— v ktorej ti ľud kresťanský — prináša česť a oslavu; — [:nech s vôňou ľúbeznosti — vznáša sa do výsosti.:]
— Sanktus: 5. Hlas vrúcne pozdvihujme — »Svätý, svä­tý, najsvätejší!« — s anjelmi prespevujme, — zástupov Boh najmocnejší. — [:Zem, ne­bo plné chvály, — sú Pána chorál stály.:]

▲▲▲

247.
— 1 Ó Ježišu náš najmilší, —
k obete sa schádzame, — ktorú tebe v čas terajší — skrze kňaza konáme. — Prijmi teda do milosti — vďačnú službu tu od nás, — aby s nami vo večnosti — tešili sa svätí z nás.
— Glória: 2. Tak je, buď vždy Bohu chvála, — jeho česť vždy hľa­dajme, — nech ho všetci ľudia chvália, — vrúcnym srdcom žiadajme, — lebo Otcom všetkých je nás, — ktorý nás tak miloval, — že i Syna svojho za nás — na smrť dať neľutoval.
— Krédo: 3. Každý verí z nás doista — v Stvoriteľa mocného, — veríme aj v Jezu Krista — Spasiteľa drahého, -— v Boha Ducha presvätého, — ktorý nás posväcuje, — a jedného z nás každého — k dobrému povzbudzuje.
— Ofertó-rium: 4. Otče milý, prijmi k sebe — obeť lásky synovskej, — ktorá sa tu vznáša k tebe, — požehnania udeľ jej, — aby nám tak umožnila — hriechov našich zotrenie — au teba zaslúžila — nám budúce spa­senie.
— 5. V tej obeti božia sláva — skrý­va sa v chlebe, víne — ale tvoja moc to dáva, — že podstata pominie — a sa sta­ne z chleba, vína — telo i krv pravého — Krista Pána, tvojho Syna, — pokrm ducha zbožného.
— Sanktus: 6. Svätý, svätý, najsvätejší, —- Otec, Syn, Duch láskavý, — trojjediný, najslávnejší, — v troch oso­bách Boh pravý. — Nebo i zem Bohu plesá — v oslave nekonečnej; — daj, by tešiť mohli sme sa — s tebou, Pane, več­ne v nej.

▲▲▲

248.
— 1, Ó trojjediný Bože, — pred tebou kľačíme — a zbožnou modlitbou ťa, ó Pane, prosíme, — by sme ti prinášali —- Kristovu obetu, — nech veľké zásluhy jej — nás k tebe privedú.
— Glória: 2. Na nebi oslavujú — ťa, Bože, anjeli,
— čo ľuďom dobrej vôle — tvoj pokoj spievali; — my sa ti tu klaniame — a dob-rorečíme, — i chválu prinášame ■— a vďa­ky úprimné.
— Krédo: 3. Ja verím v Boha Otca — i Syna Božieho, — nám z Panny zrodeného, —- i Ducha Svätého; tak v jednom večnom Bohu — tri ve­rím osoby, z nich každá na spasenie — mi mocne pôsobí.
— Ofertórium: 4. Včuľ prijmi, veľký Bože, — tú svätú obe­tu, — nech ti je ďakovaním, — za milosť presvätú; — skrz tieto dary všetkým — nám odpusť poklesky, — by sme ťa vele­bili, — Otče náš nebeský.
— Sanktus: S. Vždy »Švätý, svätý, svätý! « — ti vrúc­ne spievame, — bo takto blízko nikde — ťarv -svete nemáme; — nech je vždy po­žehnaný -— ten, ktorý vtelený — k nám prišiel v mene tvojom, — ó Bože milený!

▲▲▲

249.
— 1. Poďte, duše s radosťou —
svätú omšu sláviť, — s náležitou vrúcnos­ťou — Pána Boha chváliť. — Obeť srdca čistého — Pánu obetujme — a pred tvárou Mocného — hriechy oľutujme. — Ó Pane, zmiluj sa!
— Glória: 2. Sláva Bohu večnému, — Pánu na výsosti, — mier člo­veku stálemu — v každej svätej čnosti. — Bohu Otcu buď sláva, — Synovi milému, — podobne buď vzdávaná — česť Duchu Svä­tému. — Ó Pane, zmiluj sa!
— Evanje­lium: 3. Slovo Evanjelia — od Boha po­chádza, — v ňom sa Pána zjavenia zá­klad vždy nachádza, — v ňom nás sám vyučuje — Ježiš, Boh láskavý. — áťastný je, kto splňuje — jeho zákon pravý. — ó Pane, zmiluj sa!
— Krédo: 4. Verím v Boha jedného, — v podstatnej bytosti, — podľa osôb trojeho, — vždy bez pochyb­nosti. — Boh Otec, Syn, Duch Svätý — vo všetkom sú rovní, — to vyznáva každý z nás, — kresťan bohabojný. — Ó Pane, zmiluj sa!
— Ofertórium: 5. Milostivo ráč k sebe — prijať tieto dary, — Bože, ktoré kňaz tebe — kladie na oltári — a daruj nám milosti, — aby obeť naša — prispela nám k radosti — v sláve Mesiáša. — Ó Pane, zmiluj sa!
— 6. Tebe sa zasvä­cuje, — táto obeť čistá — a ťa rozpamä-tuje — na smrť Jezu Krista; — Mária, buď u Syna — Prostrednica naša, — aby naša zlosť, vina — odpustenia našla. — Ó Pane, zmiluj sa!
— Sanktus: 7. »Svätý, svätý!« spievame, —Bohu v nebi chvála, česť a sláva večnému — nech sa povždy dáva! — Prespevujú v radosti — všetky tvory zeme — preto Bohu v zbožnosti — verní ostať chceme. — Ó Pane, zmiluj sa!

▲▲▲

250.
— 1. Poďte, obnovme obetu, — ktorú Kristus nechal svetu. — Otče, zmi­luj sa nad nami, — nad ľudom svojím biednym — a daj nám svätej milosti, — v dobrom stálostí.
— 2. Stvoriteľa oslavuj­me — a srdcia mu obetujme. — Otče, zmiluj sa atď.
— Glória: 3. Sláva buď Bohu na nebi, — Bože, ľud tvoj ťa vele­bí. — Otče, zmiluj sa atď.
— Evanje­lium: 4. V srdci je nám zaštepené — Ježiša sväté učenie. — Otče, zmiluj sa atď.
— Krédo: 5. Veríme v Boha živého,— v svätej Trojici skrytého. — Otče, zmiluj sa atď.
— Ofertórium: 6. K tebe sa, Pane, modlíme, — o dar milosti prosíme. — Otče, zmiluj sa atď.
— Sanktus: 7. Spievajme »Svätý, presvätý, --Boh Otec, Syn i Duch Svätý!«— Otče, zmiluj sa atď.

▲▲▲

251.
— 1. Pred oltárom tu kľakáme, —
všemohúci Bože náš, — k tebe zrak svoj, obraciame, — ktorý v nebi prebývaš. — ©dpusť hriechy, neprávosti, — z prenesmiernej láskavosti, [:-hezavrhni, nesúď nás.:]
— Glória: 2. Mocný Bože, chváli­me ťa — bez skončenia spievame, — za ijjokajom tohto sveta — k tebe vrúcne vzdycháme. — Teba všemocného Boha— chváli more, zem, obloha, — [:aj my sa ti klaniame.:]
— Evanjelium: 3. Bla­honosné slovo Božie — nábožne počúvaj­me, — je v ňom pravda večná, istá — v srdci ho vždy chovajme. — Slovo Krista: pravá cesta, — vedúca do nebies mesta, — [:po nej zbožne kráčajme.:]
— Krédo: 4. Veríme a vyznávame — Boha Otca več­ného, — za pravého Boha máme — Krista, Syna milého; — jedno Božstvo vyznáva­me, — za milosti dar vzývame — [:Boha, Ducha Svätého.:]
— Ofertórium: 5. Zhliadni na nás dobrotivo, — Pane Bože náš, z neba, — prijmi vďačne, milostivo — dary vína i chleba. — Obráť k nám tvár prívetivo; — tebe daná tu úctivo, — [:nech je milá obeta.:]
— 6. Obeť túto ti dávame — na pamiatku mučenia, — po­žehnaj ju, ťa žiadame, — vlej do duší skrúšenia. — Obeť milú predkladáme, — nech skrz ňu u teba máme — [.večnú mi­losť spasenia.:]
— Sanktus: 7. K anje­lom sa pripojujme — plní živej vrúcnosti, — »Svätý, svätý« prespevujme, — chváľ­me Boha v zbožnosti. — Nesmierna je jeho sláva, — preto nech sa mu česť vzdáva — [:navždy až do večnosti.:]

▲▲▲ 252.
— 1. Pred trón lásky tvojej, Bože, — s dôverou si kľakáme, — láska tvoja všetko zmôže, — v nej my spásu hľadáme. — Otče, pre smrť svojho Syna, — ktorého dnes chceme ctiť, — daj, nech zmizne naša vina, — daj v milosti tvojej žiť.
— Glória: 2. Sláva večná Pánu slávy, — celý svet ho oslavuj — a tak všade pokoj stály — pozemčanov oblažuj. — Ráč udeliť, Otče večný, — pre kríž Syna drahého, — zá­sluh poklad nekonečný — mocou Ducha Svätého.
— Evanjelium: 3. Ó prebla-hé sväté slová, — slová lásky, zmierenia, — v ktorých svitla doba nová — slobody a spasenia! — Vám podľahli bludy, kla-my, — zloba, krivda, neprávosť, — ó ví-ťazte aj nad nami, — nech nás vodí pravá čnosť.
— Krédo: 4. Chválu, vďaku vzdá­vame ti, — Bože, za tú dobrotu, — že nám svetlo viery svieti — ku pravému životu; — keď tmy, tône smrti tlačia — ešte toľké národy, — nám púť k nebu istú značia — Cirkvi svätej návody.
— Ofertórium: 5. Čó ku chlebu, vínu, dáme, — Pane, v obeť za seba? — Vlastného my nič nemáme, — všetko máme od teba. — A tak teda dary tvoje — v obetu ti kladieme, — utíš naše nepokoje, — daj nám večné spasenie.
— Sanktus: 6. Tebe, Pane, neba zbory — stále »Svätý« spievajú, — ó nech s nimi všetky ťvory — slávu tvoju hlásajú. — I my teda povznášame — hlasy chvály ku nebu — a čnosťou sa domáha­me — zrieť tam božiu velebu.

▲▲▲

253.
— 1. Ráč nás, Pane, zbaviť neprávostí, — hriechov a premnohých našich zlostí, — keď zídení v tvojom chráme — Velebnosti tvojej sa klaniame.
— Glória: 2. Sláva ti buď, Bože, na výsosti, — pokoj ľuďom stálym v každej čnosti. — Otec i Syn je najvyšším — i so Svätým Duchom, Pánom naším.
— Krédo: 3. Verím v Boha, Otca, Stvoriteľa; — verím v Boha Syna, Spasíte­ľa, — verím v Ducha presvätého, — obom v božstve svojom rovnakého.
— Ofertórium: 4. Najsvätejší Pane na výsosti, — prijmi našu obeť z úprimnosti, — ktorú ti tu predkladáme — a s ňou seba samých oddávame.
— 5. Prijmi ju za naše hriechy, zlosti — a za naše veľké neprávosti, — kto­rých sme sa dopustili, — čím sme tvoju lásku obrazili.
— Sanktus: 6. Svätý,-svätý, svätý, najsvätejší, — ty si Pán zástu­pov najmocnejší. — Plné tvoje sídlo, nebo, — plná zem príslušnej slávy jeho.

▲▲▲

254.
— 1. Zmiluj sa Bože, z výsosti, — nad ľudom tu zídeným, — odpusť mu všetky krehkosti, — prosí srdcom skrúšeným. — Kyrie, zmiluj sa, 6 Pane, — tvoja vôľa nech sa stane. — Kyrie, kyrie, ó Pane, — tvoja vôľa nech sa stane.
— Glória: 2. Zem, brehy, more hlásajte — slávu Stvo­riteľovi, — hory a lesy plesajte — chválou Spasiteľovi. — Sláva ti, Bože náš, na nebi, — pokoj ľuďom buď na zemi. — Sláva ti, Bože náš, na nebi, — pokoj ľuďom buď na zemi.
— Krédo: 3. Veríme v teba, Bože náš, — v Boha Otca večného — veríme, že ty v moci máš — ľudí sveta celého. — Tys' náš Boh jediný na nebi, — teba spev náš dnes velebí. — Tys' náš Boh jediný na nebi, — teba spev náš dnes velebí.
— Ofertórium: 4. Obetný dar ti dvíha kňaz, — sluha z tvojej milosti, — prijmi ho v láske tu od nás, — prijmi odznak štedrosti. — Darom sa verný ľud dnes ti vďačí, — keď pred stánkom tvojím kľačí. — Darom sa verný ľud dnes ti vďačí, — keď pred stánkom tvojím kľačí.
— Sanktus: 5. Spievajme s chórom anjelov: — »Svätý Bože na nebi«, — tys' Pánom ne­bies zástupov — spev náš nech ťa velebí. —= Plné sú zem celá, nebesá, — k tvojej sláve spev náš plesá. — Plné sú zem celá, nebesá, — k tvojej sláve spev náš plesá.

▲▲▲

255.
— 1. Svätú obeť začíname — v mene tvojom, Ježišu, — aby bola, ťa žiadame, — užitočná pre dušu. — Ó Pane náš, Krá-ľu nebies, — prispej svojou milosťou, ^-by sme mohli omšu svätú — vypočuť s po­božnosťou.
— Glória: 2. Chváľme Boha jediného, -— jak len chváliť môžeme, —: lebo jeho velebného —^- chváliť dosť nemô­žeme. — Chváľme Boha spevom, rečou, — chváľme ho i skutkami, — chváľme ho vždy s úctou väčšou, — svojimi vždy čnos­ťami.
— Krédo: 3. Verím v Boha jediného, — ktorý je náš Stvoriteľ, — v Jezu-Krista, Syna jeho — ktorý je náš Spasiteľ; — verím v Ducha presvätého, — v božstve obom rovného, —Tešiteľa pre-sladkého — ak nám vždy láskavého.
— Ofertórium: 4. Nech je milá Obeť naša — ako obeť Ábela, — ktorú ti kňaz tu prináša, — bo Cirkev ho posiela: — prijmi obeť chleba, vína, — Synom nám založenú — učiň, Otče, by slúžila — nám všetkým ku spaseniu.
— Sanktus: 5. Svätý, svätý, Pán Boh svätý, — jediný v troch osobách, — Boh náš Otec, Syn, Duch Svätý, — nerozdielny v bytnostíach. — »Hosana« mu na výsostiach, — česť a vďaky vzdávajme, — chválu jeho majme v ústach — každý deň, keď vstávame.

▲▲▲

256.
— 1. Tu skrušení v prach padáme,
— Bože, pred tvoju tvár; — i srdce k tebe dvíhame — a oči na oltár. — Ach, ukáž nám tvár premilú — a odpusť našu nám vinu. — Ach, nás veľkých nevďačníkov, — neopúšťaj nás, hriešnikov, — nás, hrieš­nikov, — nás, biednych hriešnikov!
— Glória: 2. Buď Bohu na výsosti — spev chvály vzdávaný — a milovníkom čností — mier, pokoj dávaný. — Nech sláva tvoj­ho mena — je všade rozmnožená, — zvuk našej vrelej vďaky, — [:nech prejde obla­ky!:]
— Krédo: 3. Ó Stvoriteľu zeme, neba, — my tebe sa tu koríme — a bez pochyby všetkej v teba — vždy pevne, stá­le veríme, —• i v Syna, z Panny zrodeného, — nás hriešnych Vykupiteľa — i v Ducha, v daroch prehojného — [:a smutných duší Tešiteľa.:]
— Ofertórium: 4. Z rúk svojho kňaza ráč vziať — tú obeť presvätú — a ráč ju, Bože, prijať — za hriechov odplatu. — I keď sa ukazuje — len chlieb a víno nám, — predsa, čo naznačuje, — [:je Ježiš Kristus sám.:]
— Sanktus: 5. Presvätý, svätý, svätý, — je Boh náš Hospodin! — Tak svätou hrôzou jatý, — spieva ti Serafín. — Zem chváli teba, Krá-ľu, — česť tvory hlásajú, — jak svätí v nebi chválu — [:v svete ti vzdávajú.:]
— Po pozdvihovaní: 6. Ráč Otče, z nebies vysokosti — sem milostivo pozerať, — od svojich dietok v dôvernosti — danú ti obeť ráč prijať. — Zhliadni na horkosť umuče­nia, — čo tvoj Syn pre nás podstúpil, — by od večného zatratenia — nás drahou smr­ťou vykúpil.
— Prijímanie: 7. [:Jak smiem ísť k stolu tvojmu:] — hriechom poškvrnený? — [:Prihovor sa chorému,:] — bude uzdravený. — Ja svätou túžbou ho­rím, — včuľ schránkou tvojou byť, — [:keď tebe sa tu korím,:] — chcem, Pane, tebe žiť.
— Požehnanie: 8. Už obeť predô-stojnú — sme zbožne konali, — [:v nej Pánovu:] — moc hojnú a milosť poznali. — Ráč s nami útrpnosť mať, — ty, Otče milosti, — pre obeť túto ráč dať, — [:nám večné radosti,:] — nám večné radosti.

▲▲▲

257.
— 1. Ty si, Pane v každom chráme, — v svätostánku živý chlieb, — zbožnou piesňou česť ti dáme, — čuj hlas tichých modlitieb. — Svätá omša, obeť vznosná, — Bože dobrý, — už znie ti, — človek svoju hriešnosť pozná — nehodný je obeti.
— Glóyia: 2. Sláva Bohu! Pokoj ľuďom! — V nebi ples a v svete mier. — Koniec tme a všetkým bludom, — duša, zval si rovný smer. — Hviezda spásna, zažiar da­rom— pokoja a mieru nám, — prosbou, znieme pred oltárom, — slávou Pána zuní chrám.
— Evanjelium: 3. Božje slovo učí viere — nádeji a láske aj, — kto tu žije-V jeho smere — ten raz uzrie neba kraj. — Kto by nechcel v nebi bývať, — v sláve, v kruhu anjelov? — Kriste, daj žiť a ťa vzývať — podTa tvojich svätých slov!
— Krédo: 4. Verím v teba vrúcne pevne, — pravý Boh v troch osobách, — vyznávam ťa hlasne, spevne — a pred te­bou padám v prach. — Rozmnož Cirkev, Trojjediný — svetla žiarou obdar svet, — odpusť hriechy, posväť činy; — čistých prijmeš k sebe späť.
— Ofertórium: 5. Spásnu obeť obetoval — za nás Ježiš, Boží Syn. — Ktože by ho nemiloval? — Veď z nás sníma ťarchu vín. — Čo ti Bože, oddať máme, — biedni ľudia, z ochoty? — Všetko v obeť ponúkame, — duše, srdcia, životy.
— Sanktus: 6. »Svätý« nebom ozýva sa, — „Svätý" zvučí kostolom. — »Svätý!« Pane, ľudstva spása, — znie ti chvála nocou, dňom. — Sláva v nebi, v sveta hlase, —chvála, úeta, lásky daň — Bohu patrí v každom čase, — tebe, mocný, večný Pán.

▲▲▲

258.
— 1. Vstupujem do chrámu tvojho -—Pane, k stolu svätému, — medzi stĺpy okrášlené, — k trónu Kráľa večnému; — [:tu pred tebou na zem padám, — ach, odpusť naše viny nám — a úctou, Pane, pokornou — sa zavďačiť ti žiadam.:]
— Glória: 2. »Sláva Bohu na výsosti!« — anjeli prespevujú. — »A na zemi pokoj ľudu!« — jasavo oznamujú. — [:I my tu s nimi spievame — a Bohu chválu vzdá­vame: — ó Bože, mieru, pokoja, — staň sa vždy vôľa tvoja!:]
— Krédo: 3. Verím v Boha jediného, — Boha Otca večného, — ktorý mocou nekonečnou — stvoril svet ten z ničoho. — [:I v Otca, Syna večného — a Spasiteľa drahého, — ja verím v Du­cha Svätého — vždy s nimi jednotného.:]
— Ofertórium: 4. Na tvoj oltár čistú obeť, — chlieb a víno skladáme, — nech sa v telo a v krv Krista — premení, ťa žia­dame; — [:ráč obeť vína a chleba — od nás tu prijať do neba, — s ktorou sa tvo­jej svätosti — dávame do milosti.:]
— Sanktus: 5. Chóry nebies bez presta­nia — »Svätý, svätý!« spievajú; — všetci boží vyvolení — »Hosana!« ti volajú. — [:Ich príklad aj my sledujme — a usta­vične spievajme: —Nech Bohu večná slá­va je, — »Hosana!« mu spievajme.:]

▲▲▲

259.
— 1. Začína sa konať pravá obeť, — ktorú Pán založil, opustiac svet. — On ju konal, konať učil, — on ju konať kňazom — sám poručil.
— 2. Pristúpme sem v pravej pobožnosti, — ku slávnej obeti — tej Sviatosti. — Je to obeť nekr­vavá, — Otcu nebeskému — veľmi drahá.
— Glória: 3. Sláva ti buď, Bože, na vý­sosti, — tak ako vždy bola — od večnosti. — Pokoj ľuďom buď na zemi, — Syn Boží k nám schádza — oslávený.
— Evanje­lium: 4. Myseľ našu, Pane, ráč osvie­tiť, — ráč i naše srdce — tu roznietiť. — Nech čujeme a veríme — slová tvoje, Kris­te,— a plníme.
— Krédo: 5. Verím pev­ne v Boha jediného, — Otca, Syna, Ducha — presvätého, — tri rozdielne to osoby, — jediný Boh jednej — sú podoby.
— Ofertórium: 6. Otče, prijmi obeť chleba, vína —'- u ktorých podstata — bude iná; — z tvojej moci to premení, — že v telo, v krv Krista — sa premení.
— 7. Obeť tá za všetky naše zlosti, — nes sa k trónu tvojej — velebnosti, — bo spo­mienka a pamiatka — umučenia Krista — je nám sladká.
— Sanktus: 8. »Svätý, svätý, svätý!« prespevujme — a Boha več­ného —- zvelebujme, — bo najvyšší, naj­mocnejší — on je Pán, jedine -— najsvä­tejší.

▲▲▲

K NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ

260.
— 1. Pokľakni na kolená, — ó du­ša vykúpená! — Hľa, tu Sviatosť .preve-lebná — je vystavená.
— 2. Hlad na Boha večného — tu v Sviatosti skrytého: — pros ho srdcom poníženým — o milosť jeho.
— 3. Buď od všetkých uctený, — velebený, chválený, — Ježiš Kristus na oltári — tu vystavený!
— 4. Kriste, daj nám pomoci, — chráň nás v každej úzkosti; — chráň nás v každej ťažkej chvíli — vo dne i v no­ci.
— 5. Pozri na nás z výsosti, — zachráň naše živnosti, — daj všetkého potrebného — v svojej štedrosti.
— 6. Baránku, čo z milosti — snímaš nám hriechy, zlosti, — nedaj, by sme zahynuli — v nekajúcnosti.
— 7. A raz v smrti hodinu — odpusť nám hriech i vinu, — v cestu večnú nás posilni, — priprav hostinu.
— 8. Keď svoj život skončíme, — do večnosti vkročíme, — v svoje priveď nás kráľovstvo, — vrúcne prosíme.

▲▲▲

261.
— 1. Ach, láska preveľká — Boha môjho, — ktorého včuľ vidím — tu skry­tého, — v spôsobe chleba — prítomného, — tu na oltári — zníženého! —Ach, Bože môj milý, — nie som hodný, — by k tebe sa blížil —človek biedny.
— 2. Ach, bolí ma srdce, — že som zhrešil — a hriechmi svojimi — ťa obrazil. — Ľutujem hriechy, — neprávosti, .— ktoré som spáchal — z Vášnivosti! — Ach, odpusť, Otče môj, — zhliadni na mňa — okom milosrdným — a poteš ma.

▲▲▲

262.
— 1. Ach, vitaj, vitaj nám, — anjel­ský chlebe, — voláme radosťou - plní k teba, — abys' nás v tento čas — nasýtil zcela,'— by duša naša viac — nelačnela. — Z poníženosti a z pobožnosti — pristúp­te volaní — v tej žiadosti.
— 2. Ach, vitaj, vitaj nám, — presväté Telo, — ktoré si na kríži — pre nás pnelo! — Všetkých nás zvolávaš — ku stolu svojmu — a milosť rozdávaš —- dušiam hojnú. — Z poníže­nosti atď.
— 3. Ach, vitaj, vitaj, nám — krv Krista Pána, — za nápoj žíznivej — duši daná! — Ten žije kto z krvi — pije tej svätej, — na kríži z presvätých — rán vyliatej. — Z poníženosti atď.
— 4. Ach, vitaj, vitaj nám, — posvätný chlebe, — ktorý nám otváraš — sladké nebe! — Bo hodne kto z toho — chleba požíva, — podľa slov Krista :— spasený býva. — Z poníže­nosti atď.
— 5. Ach, vitaj, vitaj nám, — Hostia čistá, -— v ktorej je ukryté Bož­stvo Krista, — Do tvojich svätých rán — sa obetujem, — nad všetko, Ježišu, — ťa milujem. — Z poníženosti atď.
- 6. Ach, vítaj, vitaj nám, —Pane náš milý, — kto­rý sa ukrývaš—v tej Hostii! .— Tys' pra­vý Pán Boh náš, — ty si Spasiteľ, — ty si sám Kráľ, — slávny Vykupiteľ. — Z po­níženosti atď.

▲▲▲

263.
— 1. Buď vždy pozdravená, — čistá Hostia, — v ktorej je ukryté — tajom­stvo Krista. — Ach, vitaj, môj Kriste, — Boh neomylný, —- srdce mi daj čisté, — ducha posilni!
— 2. Teba pozdravujem — srdca z celého, — Boha, okrem teba, — nemám iného. — Ach, vitaj atď.
— '3. Ó nesmierna láska, -— Pane môj milý, — ktorý sa ukrývaš — v tejto Hostii. — Ach, vitaj atď.
— 4. Tebe, Bože drahý, — srdce venujem, — bo ťa nadovšetko, — Kriste milujem. — Ach, vitaj atď.
— 5. Ty si môj Boh pravý, — ty si Spasiteľ, — tys' Kráľ všetkej slávy — a Vykupiteľ. — Ach, vitaj atď.

▲▲▲

264.
— 1. Buď vždy pozdravené, —
ó presväté Telo, — ktoré si na kríži—.-pre nás hriešnych pnelo. — Ó jak si prekrásna, -— Sviatosť vznešená — základ nášho spa­senia!
— 2. Verím v teba, Bože, — Boh náš opravdivý, — v Oltárnej Sviatosti, — s te­lom, s dušou živý. — Ó jak atď.
— 3. Pod spôsobom chleba — Boh sa v pokrm dáva —pod spôsobom vína — krvou nás napá­ja. — Ó jak atď.
— 4. Kto, Hostia svätá, — hodne ťa požíva, — ten na duši svo­jej — uzdravený býva. — Ó jak atď.
— 5. Ó nebeská manna, — ty anjelský chlebe, — čistú srdca sladkosť — nachá­dzame v tebe. — ó jak atď.
— 6. Pri ho­dine smrti — bývaš posilnenie, — zarmú-tenej duši — bývaš potešenie. — Ó jak atď.
— 7. Poteš nás, ó Kriste, — skrytý v tomto chlebe, — v trápení a v biede — vinieme sa k tebe, — Ó jak atď.
— 8. Vitaj najsvätejšie, — a predrahé Telo, — vitaj i predrahá — Krv, vyliata z neho, — Ó jak atď.
— 9. Vitaj, veľká Sviatosť — od Syna Božieho, — a poklad milosti — človeka biedneho.— Ó jak atď.
— 10. Udeľ nám, náš Pane, — skrytý vo Sviatosti, — aby sme raz prišli — k tebe do radosti. — Ó jak atď.

▲▲▲

265.
— 1. Ctím teba pobožné, — vrúcne ťa ctím, — [:prítomný pod rúškom — tu sviatostným!:] — Tebe sa oddávam, — celý som tvoj — [:hľaď na mňa hriešneho, — ó Bože môj.:]
— 2. O tebe rozjímam, — Boh môj a Pán, — [: stvorením pohŕdam, — kéď teba mám.:] — Teba chcem milovať, — tebe česť vzdať, — [:v tebe sa tešiť chcem — a radovať.:]
— 3. Ježišu, ktorý si — len z lásky k nám — [:za pokrm nám, hriešnym, seba dal nám.:] — Nech žíznim po tebe, — nebeská slasť, — [:kiež hľadám v nebesiach — pravdivú vlasť.:]
— 4. Po smrti v nebi chcem — tvoju zrieť tvár, — [:ako dnes pozerám — tu na oltár.:] — S tebou chcem živý byť — vo večnosti, — [:prijmi ma láskavo do milosti.:]

▲▲▲

266.
— 1. Daj nám sväté požehnanie,
— ó Ježišu náš milý, — by sme tvoje zmilovanie — v každom čase skúsili. — Opatruj nás vo dne v noci, — bud nám vždy na pomoci.
— 2. Ó Ježišu, sľubujeme, — že ťa chceme milovať, — tvoje slová povždy chceme — až do smrti zachovať: — ráč posilniť nás v slabosti, — skrytý Bože v Sviatosti!
— 3. Pane, naše čuj žiadosti, — ktoré ti predkladáme, — v tvojej láske a štedrosti — nádej svoju skladáme. — Veď nás tu po ceste čnosti, — po smrti do radosti.

▲▲▲

267.
— 1. Hostiu vítajme,— tej 'manne česť dajme, — zástupov Pánovi — a krá-.ľov Kráľovi. — Zdrav' buď, ó anjelský chlebe, — voláme vrúcne ku tebe, — ^pre­drahé telo a krv.:]
- 2. Národ náš posil­ňuj,— vlasť našu ochraňuj, — ku blahu všetkých nás — zošli nám pravdy jas. — Chráň nás vždy od nepriateľov, — pokoja nežičiteľov — [:Ježiša telo a krv.:]
— 3. Daruj nám milosti, — ó Bože, v štedrosti, — ktorý si chránieval — a mannou kŕmie-val — oddaný ľud svoj v pravý čas, — napájaj krvou svojou nás: — [:ó Bože mi­lostivý:]
— 4. A v smrti hodine — obdar nás, prosíme, — vierou i dúfaním — a pra­vým pokáním, — by sme tu prijali teba, — po smrti prišli do neba, — [:naveky chváliť teba.:]
— 5. Zletujte, anjeli,--a všetci veselí — s nami sa spojujte, — »Presvä­tý!« spievajte. — Zdrav' buď tu, Kriste, v sviatosti — prítomný, Bože z výsosti, — [:v spôsobe chleba, vína.:]

▲▲▲

268.
— 1. Chvála tebe, ó Bože, — že si prišiel z neba, — a prebývaš tu s nami — v spôsob vína, chleba. — Nik z nás nemá pochybnosť, — každý pevne verí, — že v Oltárnej Sviatosti — Boh nám Syna zve­ril. — Ó Pane, zmiluj sa!
— 2. Ó Baránku nevinný, — ktorý hriechy snímaš, — ľutu­júcich za viny — na milosť prijímaš! — Nie sme hodní, ó Pane, — vo tvoj stánok vstúpiť, — tvoje slovo jediné — môže nás vykúpiť. — Ó Pane, zmiluj sa!
— 3. Za dar tejto Sviatosti — Bohu chválu vzdajme, •— v pokore, úctivosti — jemu sa klaňajme — Prosme, aby obeta —■ omše svätej zmy­la — hriechy naše a milosť — pre nás vyslúžila. — O Pane, zmiluj sa!

▲▲▲

269.
— 1. Chváľ, Sione, Spasiteľa, — chváľ Pastiera, Živiteľa — chválospevom srdečným.
— 2. Podľa svojej chváľ mož­nosti— jeho, lebo tej hodnosti — nie si ty dostatočný.
— 3. Dnes sa predmet chvályhodný, — chlieb živý, pre nás život­ný, — k sláveniu predstavuje.
— 4. Pri po­slednom večeraní, — k požívaniu že je da­ný — kresťan nepochybuje.
— 5. Nech je chvála dokonalá, — nech je plná, slávna, stála — a radostné uctenie.
— 6. Bo deň iste slávny ctíme, — keď večere tej svä-tíme — divné ustanovenie. — 7. Za po­svätnej tej večere — Baránkom tým no­vým berie — Starý zákon už svoj cieľ.
— 8. Nová doba nastupuje — tôňa pravde ustupuje, — svetlo dané za podiel.
- 9. Kristus večer čo zaručil, — na pamiatku to poručil, — na naše oslávenie.
— 10. Kňazi to aj obnovujú, — keď chlieb, víno posväcujú —- nám na večné spasenie.
— 11, Kresťanom sa článok dáva, — že sa Telo z chleba stáva, — víno v Krv sa zme-ňuje.
— 12. Keď aj zmysly nášho bytia — túto pravdu nedovidia, — viera nám ju zjavuje.

▲▲▲

270.
— 1. Klaniam sa ti vrúcne, — Bože večitý, — pod spôsobom chleba — z lásky ukrytý! — [:Srdce moje tebe — sa len od­dáva, — že si Pánom jeho — vďačne uzná­va.:]
— 2. Zrak môj i chuť chceli, — by ma oklamať, — ale sluch ma učí — pevnú vieru mať. — [/.Verím, čo Syn Boží — usta­novil nám, — ten klamať nemôže, — kto je Pravda sám.:]
— 3. Na kríži sa skrylo — samo božstvo len, — tu i človečen­stvo — skryté zbožňujem. — [:V oboje ja verím, — Bože vznešený, — a prosím, čo prosil — lotor skrúšený.:]
— 4. Ó pa­miatka smrti — Krista Ježiša, —■ chlieb náš živý, sladkosť —■ sveta najvyššia, — [:daj, nech duch môj vždy len ■— tebou sa živí, — po sladkosti tvojej — vždy je dychtivý.:]
— 5. ó Baránku Boží, — Kris­te, Pane môj, — v neskonalej láske — dnes sa so mnou spoj. — [:Tvojej krvi sta­čí — kvapka jediná, — aby z všehomíra
— zmyla sa vina.:]
— 6. Ako Tomáš rany — ja tu nevidím, — predsa ťa vyznávam, — že si Boží Syn. — [-.Rozmnož vo mne vieru — i nádej k tebe, — láskou srdce tiahni — do neba k sebe.:]

▲▲▲

271.
— 1. Ktorý na oltári — pod spô­sobom chleba, — v Hostii prečistej — div­ne skrýva seba, — je Boh opravdivý, — telom, dušou živý, — všetkým milostivý.
— 2. Svojimi očami — ja ho nikdy nezriem, — ale o tajomstve — pochybovať ne­smiem; — ja ho vždy vyznávam, Spasitela svojho, — tu vždy prítomného.
— 3. Skrze sväté Telo, — ktoré my tu ctíme, — a Krv najsvätejšiu, — ktorej sa koríme. — Bože, ťa prosíme: — daj, nech nezhrešíme, — nebo nestratíme.
— 4. S Magdalénou hrieš­nou — k nohám tvojim padám, — spomni, Pane, na mňa, — teba vrúcne žiadam: — Bože dobrotivý, — buď mi milostivý, — volám ľútostivý.

▲▲▲

272.
— 1. Kriste, zo srdca celého — po­klonu ti skladáme, — keď na kolená pred tebou — pred oltárom padáme. — Svoje Telo a Krv svätú —daj nám zbožne uží­vať— a svoju lásku nesmiernu — ráč v nás vždy viac rozžíhať.
— 2. Baránku čistý, nevinný, — hriechy snímaš ty svetu, — prebývaj vždy medzi nami, — udeľ nám milosť svätú — a pre svoje zmilovanie — zbav ľud svoj neprávosti, — daj, aby ver­ne zotrval —- v kresťanskej pobožnosti.
— 3. Nech ti je milá, ó Pane, — obeta na oltári, — nech každý hriešnik dostane — skrz ňu nebeské dary. — Nech je všetko, čo robíme, — tvoja chvála, veleba — a keď tu život skončíme, — veď nás k sebe do neba.

▲▲▲

273.
— 1. Lásky plní Serafíni, — dolu z neba stupujte, — vy ste Bohu večné milí, — s nami tu prespevujte! — Ježiš v chle­ba tu spôsobe — Ótcu sa predstavuje, — jak na kríži v každej dobe — za nás sa obetuje.
— 2. Ó Baránku, Boží Synu, — poznáš naše slabosti, — zotri našu veľkú viriu, — prijmi nás do milosti. — V teba verím, dôverujem, — teba najviac milujem, — že som zhrešil, sa žalujem — a srdečne ľutujem,
— 3. Nie je hodné srdce moje, — by si vstúpil do riého, — nech premocné slovo tvoje — urobí ma schopného. — Milovať ťa neprestanem, — lásky všetkej hodného, — sily v láske vždy ostanem, — posilni ma slabého.
— 4. Ó Trojica naj­svätejšia, — ty náš Bože, jediný, — buď ti vzácna služba naša, — ktorú sme tu činili, ^— vykonali k tvojej chvále, — k tvojho mena ucteniu. — Ráč milosti dať nám hojne — a priveď nás k spaseniu.

▲▲▲

274.
— 1. Na kolená padáme, — vrúc­nym hlasom voláme: — Buď od nás vždy velebená, — Sviatosť Oltárna!
— 2. Verme v Krista večného, *—v Sviatosti tu skry­tého. — Buď atď.
— 3. Ježiš je k nám znížený, — Syn Boží oslávený. — Buď atď.
— 4. Posvätný chlieb anjelov — stal sa chlebom ctiteľov. — Buď atď.
— 5. Kto ho hodne požíva, — milosť božiu dobýva. — Buď atď.
— 6. Tu je živé to Telo, — čo na kríži trpelo, — Buď atď. — Tu je sveta hodnota, — cena nášho života. — Buď atď.
— 8. Tu je všetkých pánov Pán, — Tu je všetkých kráľov Kráľ. —Buď atď.

▲▲▲

275.
— 1. Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo, — pod spôsobom chleba ukryté tu Božstvo! — [:K tebe vzdychám, teba vzývam. — »Svätý, svätý, svätý!« spievam.
— Ó Sviatosť prevelebná, — večne buď pochválená!:]
— 2. Kiežby som ťa chválil ako Cherubíni, — tebe česť vždy vzdával ako Serafíni! — K tebe vzdychám atď.
— 3. Kiežby som mal vieru arciotcov dáv­nych, — v tebe silnú nádej prorokov pre-slávnych! — K tebe vzdychám atď.
— 4. Teba chcem milovať ako učeníci, — krvou lásku stvrdiť ako mučeníci. — K tebe vzdychám atď.
— 5. Ale ja, tvor biedny, nič nemám iného, — len slzy za skutky života hriešneho. — K tebe vzdychám, atď.
— 6. Prijmi Jezu Kriste srdce kajúc­nosti. — Sviatosťou posilni, veď ma do večnosti. — K tebe vzdychám atď.

▲▲▲

276.
— 1. Ó Bože, Pane náš z vysokosti,
— tebe sa klaniame z úprimnosti, — verí­me silne, — že teba ctíme, — celého v byt-nosti, — plného štedrosti, — tu v Sviatosti.
— 2. Ty si Kráľ nad kráľmi najmocnejší, — Stvoriteľ si vecí najmúdrejší. —■ Predsa nás voláš, — k stolu prijímaš, — aby sme drahého — Baránka Božieho — požívali.
— 3. Vitaj, ó Kriste náš, Kráľ najvyšší, — Ježišu, priateľ náš si najmilší; — nebeská radosť, — anjelská sladkosť, — teba tu vítame, — vrúcne ti spievame, — Spasiteľ náš.

▲▲▲

277.
— 1. Ó Ježišu, ty chlieb živý, — ria
oltári prítomný, — Spasiteľ náš dobrotivý,
— mier a pokoj milovný! — Tvojej lásky prenesmiernej — zálohou sa tu stáva — obeť svätá, ktorú ti kňaz — [:na oltári podáva.:]
— 2. Ó Baránku náš nevinný, — ty si spasil celý svet, — odpusť aj nám naše viny, — by sme teba mohli zrieť; — daj nám preto, mocný Bože, — svetla svo­jej milosti, — čo prebývaš na oltári — [:v prevelebnej Sviatosti.:]

▲▲▲

278.
— 1. Ó láska, nádej, spása, — ó Spasitelu môj, — len tebe sa oddávam,
— ty pravdy, dobra zdroj. — [:Za tebou, Bože, túžim — jak v noci, tak vo dne; — ranami srdca svojho — raň srdce dnes vo mne:]
— 2. Igys' všemohúci Bože, — Pán sveta celého, — hlad" milostivo z nebá — tu na mňa hriešneho. — [;Tvoj Syn ma oslobodil — z rúk diabla, od hriechu — a dal mi dobrotivo— tú pravú potechu.:]
— 3. Jak by som nemiloval — jak by som nechválil — vždy teba, Jezu Kriste, — že si ma zachránil, — t'.že si sa obetoval,— môj Kriste nevinný, — a žé si pre mňa zomrel,— môj poklad jediný.:]

▲▲▲

279.
— 1. Ó milí kresťania, — radosťou plesajme, — Sviatosti Oltárnej — vrúcne sa klaňajme; — Boha svojho láskavého — chváľme z hnutia srdečného, —tu máme drahého — Ježiša milého,
— 2. Slnce a hviezdičky, — tvár svoju zjavujte, — a svojho mocného — Pána oslavujte; vzdajte chválu, znejte slávu, — zvučte pieseň neustálu — v Sviatosti skrytému, — Pánu najvyššiemu.
— 3. Buď vždy pozdra­vená, — presvätá Hostia, — v ktorej tu Kristus' Pán — sám seba ukrýva. — Tu je Telo; Krv presvätá, — pre nás hrieš­nych je vyliata; — Ježiša vítajme, — »Svä-tý Pán« spievajme.

▲▲▲

280.
— 1. Ó vitaj, Ježišu, ty chlieb živý!
— Ach, buď nám, hriešnikom milostivý.
— Nech nám cena prevznešená — je tvo­jej krvi dnes privlastnená.
— 2. Dušiam buď umrelých milostivá — drahá krv Kris­tova, dobrotivá. — My prosíme vrúcne te­ba, — zmiluj sa a priveď nás do neba.
— 3. Baránku, čo hriechy sveta snímaš, — zmiluj sa nad nami a vyslyš nás. — Od­pusť zlosti, neprávosti — a prijmi nás všetkých do milosti.
— 4. Pane, nie sme hodni tej milosti, — abys' nás navštívil v nehodnosti; — srdcia čisté daj nám, Kriste, — budeme hodní ťa prijať iste.

▲▲▲

281.
— 1. Pozdravená buď, Sviatosť Oltárna, — všetko stvorenie tebe sa kla­nia, — i všetci anjeli slávu spievajú, — tebe na nebi svätí úctu dajú.
— 2. Ako ťa uctím, Bože môj drahý, — ktorý prebývaš v Sviatosti s nami? — Ty si sa pokoril, — k chlebu ponížil, — zostúpil z neba, by tento svet ožil.
— 3. Drahý Ježišu, Spasi-telu môj, — prosím ťa zbožne, — teš ma, pri mne stoj. — Zmiluj sa nado mnou, prosím ťa, Pane, — nech mi je dané tvoje požeh­nanie.
— 4. Padám pred tebou tu na kole­ná, — nehodný tvoj tvor, —~ nič nezname-näm. — Buď mne milostivý, ó veľký Bože, — kto mi pomôže, — len ty sám jediný.

▲▲▲

282.
— 1. Pred tebou, Ježišu, padám na zem, od teba pomoc si — orodujem. — Skrytého v Sviatosti, — plného milosti, — nech každý chváli ťa — v skrúšenosti.
— 2. Buď navždy chválený, — môj Boh a Pán, — ktorý tu v Sviatosti — blížiš sa k nám. — Všetkým sa predkladáš, — za pokrm nám dávaš, — krvou nás presvätou — na-pájavaš
— 3. Radosťou oplývaš, — Ježišu môj, lebo ty vždy tešíš — verný ľud svoj; — nech je vždy chválené — presväté vtelenie, — od všetkých kresťanov — zve­lebené.
— 4. Ó manna nebeská, — najvzác­nejšia, — nežiadam si inšie, — len Ježiša. — Veľkú ja radosť mám, — keď teba vy­znávam, — Ježiša telo, krv, — keď požívam.

▲▲▲

283.
— 1. Radosťou oplývam, — keď sa
ja pozerám, — Ježišu môj, — na teba v Sviatosti, — plného milosti, — ó Bože môj! — [:Nech je pochválená — svätosť tvojho mena, Ježišu môj í:]
— 2. Ježišu, pred tebou — s úctou a velebou — na zem padám, — abys' ma požehnal — a väčšiu lásku dal, — vrúcna žiadam. — Nech je atď.
— 3. Tu v nebeskom chlebe — po­zývaš ma k sebe — vo Sviatosti, — by som ťa miloval, — tebe prespevoval — vo več­nosti. -— Nech je atď.
- 4. Srdce ti da­rujem, — tebe sa venujem, — Kriste Pa­ne! — Ty mi dáš; milosti — a večné radosti — zmilovanie. — Nech je atď.
— 5. Daj myseľ pokojnú, — odvráť mor, hlad, vojnu, — Ježišu môj. — Zachráň nás od škody, — od ohňa, od vody, — 6 Pane môj! — Nech je atď.

▲▲▲

284.
— 1. Radujme sa, ó kresťania, — z krvi z tela Pána, — verným dušiam mi­losť božia — k úteche je daná. — Na oltá­ri skrytého — Boha svojho máme. — Spa­siteľa svätého — všetci vrúcne uctievame, -— Krista premilého.
— 2. Ó predivné premenenie, — veľká božia chvíľa, — chlieb a víno v Božstvo mení — jej ne­beská sila. — Naša myseľ nebadá, — ako sa to stane, — kedy vchádza neba dar, — Božstvo samo milované, -— v spôsob chle­ba, vína.
— 3. Ó Ježišu vo Sviatosti,—pl­ný láskavosti, — ty chlieb živý, — ľuďom daný, — verím v skrúšenosti, — žes' pri tejto hostine — tajomne tu skrytý, — daj mi srdce nevinné — v celom svojom ži­vobytí, — aj v smrti hodine.

▲▲▲

285.
— 1. Slovu nekonečnému, — telom učinenému — sa klaňajme! — Boha tu prítomného — i s človečenstvom jeho — f:vyznávajme.:]
— 2. On je tu na oltári — pre nás obetovaný — na spasenie; — ktorý, by nás vykúpil, — prebolestné pod­stúpil — [:umuČenie.:]
— 3. Tuto je oprav­divé — telo Ježiša živé — i krv jeho. — Za pokrm tu sa dáva — a v srdci tiež ostá­va— [tkajúceho.:]
— 4. Kriste môj prelás-kavý, — večný Kráľ a Pán slávy —• oprav­divý! —Ako som to zaslúžil, — aby som ťa tu požil — [:v hriechoch živý;:]
— 5. Vďačnú chválu ti vzdávam — a tebe sa oddávam, — Boží Synu! .— K sebe prijmi ma, Pane, — keď mi už smrť nastane, — [:v tú hodinu.:]

▲▲▲

286.
— 1. Z neba na zem zostupujte, — vy, duchovia anjelskí, — všetkou úctou zvelebujte, — pokrm boží, nebeský. — Kristus hriešny svet vykúpil, — k nám na oltár zostúpil. — Krista Boha zvelebujme, — vrúcne, slávne naveky.
— 2. Ó Barán-ku, Jezu Kriste, :— ty pre sveta hriešnosti — skúsil si na kríži iste — nevýslovné trpkosti — zmilovať sa ráč nad nami — milými ti dietkami, — chráň v nás vždyc­ky srdce čisté •— z veľkej svojej milosti.
- 3. Dietky tvoje v skrúšenosti — tu pred tebou kľačíme, — aby si nás ku Sviatosti -— pozval, vrúcne prosíme. — Nech sme aj my anjelského — chleba tvojho účastní — a nech dary prenesmierne — tvojho te­la skúsime.
— 4. Na nás, Bože, z vysokos-ti -— požehnanie vylievaj — a nám svoje požehnanie — z nebies hojne zosielaj,— by sme boli čistí, čností — pokorní a ná­božní, — potom v nebi nám radosti — bez prestania udieľaj.

▲▲▲

287.
— 1. Z neba stupte, anjeli, — pri­stúpte, archanjeli, — [:nech vždy s nami — prespevuje — chválu svet celý.:]
— 2. Chváľme Boha svätého, — vo Sviatosti skrytého, — [:zvelebuj ho — všetko s na­mi — stvorenie jeho!:]
— 3. Bože mocný, teba len — prosíme, odvráť plameň — [:večný od nás, — požehnaj nás, — nave­ky. Amen..]

▲▲▲

288.
— 1. -Tebe žijem, Ježiš môj,— tebe Ježiš, umieram, — v živote a vo smrti — tebe patriť si žiadam.
— 2. Moje srdce úbohé — prijmi, Bože, láskavé, — naveky chcem tvojím byť — a žiť k tvojej oslave.

▲▲▲

289.
— 1. Z trónu slávy zostupuje — k svojmu ľudu Boží Syn, — ale Božstvo zahaľuje — pod spôsobom sviatostným. — Ó Baránku Boží tichý — vitaj, milý Pas­tier náš, —ktorý snímaš naše hriechy, — ktorý srdcu pokrm dáš!
— 2. Pristúp du­ša, k stolu Pána, — k hodom Syna Božie­ho, — v ktorých z lásky zľutovanie — hostí teba, biedneho; — zľutovanie, kto­rým svety — vyrval Kristus z večných muk — a vykúpil svoje deti — od bludu a z čiernych rúk.
— 3. Už sa slávnosť do­končila,— obeť, Bohu slávená, — kiežby bola Bohu milá, — ľudstvo zbožným spra­vila. — Bože, tebe sa koríme, — ty od­púšťaš a žehnáš — za to ťa vždy velebí­me, — Zľutovníku, Bože náš!

▲▲▲

290.
— 1. Telo Krista a krv svätá, — anjelský si pokrm ty, — pod spôsobom chleba, vína, — živý Bože ukrytý! — Po­kloňme sa, pokľakajme — pred velebnou Sviatosťou, —" my nehodní, v prach padá­me — pred Božou velebnosťou.
— 2. Hoci zázrak a tajomstvo — rozum náš neodhalí, — ale vierou skrz Ježiša — pravdy cieľ sme poznali. — Pokloňme sa atď.
— 3. Svätý pokoj, odpustenie — duša nájde tu naša, — lebo v tejto Sviatosti tu — mi­losť nám Boh prináša. — Pokloňme sa atď.

▲▲▲

291.
— 1. Velebme, kresťania, Boha naj­vyššieho, — v Oltárnej Sviatosti skutočne skrytého; — vrúcne mu spievame — česť, chválu vzdávame — a srdcom skrúšeným — vrúcne ho vítame.
— 2. Čo okom ne­vidíš, — veriť to silne máš, — že je tu prítomný — ten istý Pán Boh náš, — kto­rý k nám zostúpil, — aby nás vykúpil, — a ktorý príde raz, — by tento svet súdil.
— 3. Nebeský Pelikán — tu s nami ostá­va, — čo svojim veriacim — vlastnú krv podáva; — dobrým na spasenie, — zlým na zatratenie, — vyhýbaj vždy hriechu, — srdca poškvrneniu.
— 4. Ktorému anjeli — slávu vždy spievajú, — s ktorými blaže­ní — radostne plésajú, — s nami tu ostáva, — milosti rozdáva — a seba samé­ho — za pokrm nám dáva.
— 5. ó láska nesmierna, — Ježišu, ty vidíš, — že sa k nám, nehodným, — v Sviatosti unížiš. — Veľmi sa znižuješ, — že nás tak milu­ješ, — že nám krv a telo — hriešnym udeľuješ.
— 6. Ty, pokrm predrahý, — Je­žišu, Pán Boh náš, — čo telom a krvou — duše nám kŕmievaš, — daj, by sme hriech znali, — hodne ťa prijali, — a tak púť života — s tebou dokonali.

▲▲▲

292.
— Po pozdvihovaní: 1. Vele­bíme, Kriste, teba — otváraš nám nebesá: — keď v Spôsobe vína, chleba — nám za pokrm dávaš sa; — prebývať pri tvojom stole — väčšej slasti, krásy niet, — bys' nás spasil, — deti svoje, — znova ideš za nás mrieť.
— Agnus: 2. Baránka, čo hriechy sníma — sveta zlého, nevinný, — prosme, aby zmyté boli — naše hriechy, prečiny, ~— by sme žili Bohu milí, — ako príkaz jeho znie — raja nebies zaslúžili — a dosiahli spasenie.
— Požehnanie: 3. Bože, svoje deti žehnaj — rukou kňaza svätenou, — ochraňuj nás, nezanechaj — a priveď nás k spaseniu. — Požehnaj nás v tele, v duši, — ktorého máme od teba, — a keď telo v hrob sa vloží, — prijmi dušu do neba.

▲▲▲

293.
— 1. Veľkú milosť udeľuješ, — Bože, nehodnému, — veľkú lásku preja­vuješ — človeku hriešnemu, — keď mi sväté telo dávaš, — drahou krvou ma na­pájaš, — dušu moju prichystávaš — k ži­votu večnému.
— 2. Pod spôsobom chleba, vína — Boh človek ukrytý, — ty si pre mňa na kríži bol — ukrutne pribitý. — Tejto veľkej velebnosti, ■— Boha môjho vznešenosti, — takej divnej láskavosti, — spev nech znie večitý.
— 3. Zanechávam tohto sveta — klamlivé žiadosti, — Bohu sa už odovzdávam — v žiali i v radosti. — Pristúpiť chcem k tomu stolu, —kde obži­vím dušu svoju, — v smrti hriechu pozo­stalú, — podľa jej žiadosti.

▲▲▲

294.
— 1. Z hlbín srdca skrúšeného — obetu ti svätíme, — keď ťa Boha najvyš­šieho. — pod spôsobmi tu ctíme. — Svoje tello a krv svätú — hodne daj vždy požívať, — svoju lásku, v nás zažatú, — ráč vždy viac v nás rozžíhať.
— 2. Ó Baranku opravdivý, — čo snímaš hriech zo sve­ta, — buď nám povždy milostivý, — veď si za nás obeta. — Maj vždy s nami zmi­lovanie, — snímaj z nás neprávosti ■— a daj stále zotrvanie — v tvojej svätej milosti.

▲▲▲

295.
— 1. Vitaj, milý Jezu Kriste, — vitaj Synu Panny čistej, — vitaj, drahé Božie Telo, — čo za nás na kríži pnelo!
— 2. Krv Kristova, buď uctená — ty si duší našich cena, — pre naše sa leješ zlosti — z prenesmiernej láskavosti.
— 3. Zdravím ťa, ty chlieb anjelský, — pokrm dušiam ty nebeský! — Prevelebná vitaj Sviatosť, — ty si všetkých duší radosť.
— 4. Počuj, skrytý vo Sviatosti, — Kriste, náš vzdych a žiadosti — ty si pre nás na zem stúpil, — abys' hriešnych nás vykúpil.
— 5. Daj, Ježišu, tej milosti, — aby sme ťa vždy v Sviatosti — čistým srdcom požívali, — vrúcne sa ti vždy klaňali.
— 6. Bože, prv ako umrieme, — túto Sviatosť nech prij­meme — všetkých hriechov odpustenie, — duše našej na spasenie.

▲▲▲

296.
— 1. Vitaj, najsvätejšie — božie Telo, — ktoré si na kríži — pre nás pnelo; — [:v spôsobe chleba stajené, — pred na­mi k poklone — vystavené.:]
— 2. Vitaj, najsvätejšia — Krv Kristova, — ktorú na oltári — kalich chová, — [:obmy z viny a z hriechu nás, — vrúcne ťa prosíme, — ó Pane náš!:]
— 3. Baránku, ty sní­maš — naše viny, — naveky ostávaš — ty jediný — [:čo potešíš a pokoj dáš, — zmi­luj sa nad nami, — ó Bože náš!:]
— 4. Požehnaj nás, Kriste, — očistených, — tvojou milosťou — včuľ posvätených, — [:aby sme tak vždy spojení — zostávali s tebou — zjednotení.:]
— 5. Nech je nám, ó Pane, — milostivá — prítomná s Telom Krv — tvoja živá, — [:daj nám sväté požehnanie, — po smrti radostné — zmŕtvychvstanie.: ]

▲▲▲

297.
— 1. Zavítaj z nebies výsosti, — ó Sviatosť, plná milosti; — zavítaj, Jezu Kriste náš, — nám svätej lásky hojnosť dáš.
— 2. Ó príď k nám, naše spasenie, — a obnov chvíle blažené; — do srdca nášho zavítaj, — milostí hojnosť všetkých daj!
— 3. Ty si náš pokrm najsladší, — útecha v žitia bodľačí; — ctíme ťa jak slasť naj­vyššiu, — predrahý Kriste Ježišu!
— 4. Ó Kriste, Kráľu premilý, — daj, by Sme tebe slúžili; — v poslednej žitia hodine — k sebe nás prijmi, prosíme.

▲▲▲

298.
— Po pozdvihovali: 1. Vitaj, spása duší, Bože živý, — zostúpil si z ne­ba v tejto chvíli; — pred tebou tu v prach padáme, — o spasenie ťa žiadame.
— Agnus: 2. Baránku, čo hriechy sveta snímaš, — zmiluj sa nad nami — a vyslyš nás; —odpusť naše neprávosti — a prijmi nás do milosti.
— Požehnanie: 3. Ob­ľúb si, ó Bože, našu obeť — od nás tu ne­hodných — a ju posväť, ^-r udeľ nám včuľ požehnania, — neopusť nás do skonania.

▲▲▲

299.
— 1. Zdrav' buď, Kriste najmocnejší, — zdravas', sladkosť nebeská, — zdrav' buď, Ježiš náš najsladší, — zdravas' radosť anjelská! — K tebe hľadia Cheru-bíni, — s tebou sa vždy radujú, — tebe všetci Serafíni — hlboko sa klaňajú.
— 2. Ty prebývaš na oltári, — Baránok ty nebeský, — prijmi vďačne naše dary, — žehnaj národ slovenský. — Nech nás ruka tvoja vodí — chráň nám mravy, chlieb a reč, — daj, nech vlasti neuškodí — ani bieda ani meč.
— 3. Nám synom a dcé­ram rodným -rr udeľ ducha svornosti — a uštedri ľuďom hodným — dni pokoja, hojnosti. — Prosíme ťa, by zavládla — medzi nami jednota, — aby Cirkev objať mohla — všetkých členov národa.

▲▲▲

KU SV. PRIJÍMANIU

300.
— 1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne, —
ó jak túžim po tebe! — Tys' najdrahší priateľ môj, — príď do srdca, Ježiš môj, — príď do srdca, Ježiš môj!
— 2. Poteš srdce, zažeň žiaľ, — oheň lásky v ňom rozpáľ, — moja láska teba zve: — Ježiš, Ježiš, príď ku mne, — Ježiš, Ježiš, príď ku mne!
— 3. Prázdny svet, ten núka kvet — slasti, radosť ktorých niet. — Moja slasť je Ježiš môj, — Ježiš, Ježiš, lásky zdroj, — Ježiš, Ježiš, lásky zdroj.
— 4. Pre mňa si na kríži pnel, — pre mňa bôľny hlas tvoj znel. — Chcem ti oddať srdce dnes, — túžby srdca k nebu vznes. — Príď, ó Ježiš, navždy dnes!
— 5. Poklad drahý, Ježiš môj, — vôkol zúri sveta boj. — Ja som slabý, daj mi síl, aby v tebe ver­ne žil, — aby v tebe verne žil!

▲▲▲

K PRVÉMU SV. PRIJÍMANIU

301.
— 1. Príď, 6 Pane milý, príď mi do srdiečka, — nech sa rozplápolí, — nech sa rozplápolí — [:duša moja všetka!:]
- 2. Príď mi do srdiečka — a prebývaj vo mne, — nechže som ja navždy, —- nechže som ja navždy — [:dieťa tvoje verné!:]
- 3. Požehnaj ma, Qtče, — pokrm duši na-stoľ, — daj, by cit ku tebe, — daj, by cit ku tebe — [:vo mne vždy viac rástol.:]
— 4. Naplň dušu moju — láska svätá tvo­ja, — tak budem silne stáť, — tak bu­dem silne stáť — [:a nebáť sa boja.:]

▲▲▲

302. a.
— ó Pane, nie som hodný, — do srdca byš' vstúpil môjho, — ale len slo­vom povedz, — len jedným slovom povedz — a uzdravená bude duša moja.

302. b.
— Ô Pane, nie som hodný — abys' zostúpil od srdca môjho, — len slovom povedz, — len slovom povedz — a uzdra­vená bude duša moja — a uzdravená bu­de duša moja.

▲▲▲

303.
— 1. Duša Kristova, posväť ma, — telo Kristovo, spas ma, — krv Kristova, napoj ma, — voda z boku Kristovho, — obmy ma.
— 2. Utrpenie Kristovo, posilni ma; — ó dobrotivý Ježiš, vyslyš ma. — Nedaj mi od seba odlúčiť ma — a pred nepriateľom zachráň ma.
— 3. V hodinu smrti mojej povolaj ma — a káž mi príst k tebe; — by som ťa so všetkými svä­tými — chválil a velebil naveky. Amen.

▲▲▲

304.
— Litánie o najsv. mene Ježišovom

305.
— Litánie o najsv. Srdci Ježišovom

306.
— 1. Ó Spasiteľ všetkých ľudí, — Ježiš Kristus najsladší, — zhliadni na svoj národ, ktorý — pred oltárom tu kľačí, — pred oltárom tu kľačí.
— 2. Sladké Srdce, tebe sa my — všetci obetujeme, — by sme žili čnostne, zbožne — v tvojom Srdci blažené, — v tvojom Srdci blažené.
— 3. Je to smutná pravda, že ťä — mnohí po­znať nechceli; — zavrhli tvoj príkaz mno­hí — a tak teba zapreli — a tak teba za­preli.
— 4. Zmiluj sa i nad týmito, — Je­žišu náš milený, — k presvätému Srdcu svojmu — [:priviň všetkých v ľúbení.:]
— 5. Kriste, Bože buďžé Kráľom — nielen nad veriacimi, —- riaď aj synov márnotrat­ných — [:a zas kraľuj nad nimi.:]
— 6. Daj, aby títo pod otcovské — prístrešie sa vrátili, — aby takto hladom, v biede — f:večne nezahynuli.:]
— 7. Buďže Kráľom aj nad tými, — čo blud odňal od teba, — a priveď ich k pravej viere, — [:tebe patrí veleba.:] — 8. Buďže kráľom — aj nad tými, — ktorí žijú v pohanstve, — aby zo tmy prišli k tebe, — [:a nemreli nešťast­ne.:]
— 9. Nad všetkými ľuďmi kraľuj, — by ťa každý miloval. — aby jeden ovčinec NEDOKONCENE

▲▲▲

308.
- 1. Slávna Matka Spasiteľa, - hviezda morská putujúcich, - brána nebies otvorená, - buď pomocou padajúcich!
- 2. Zastaň nás, ó milostivá, - ktorá keď si porodila - svojho Boha Spasiteľa, - príroda sa zadivila.
- 3. Matka, ktorás´ pred pôrodom - i po ňom vždy panna bola, - oroduj vždy za nás hriešnych - tam, u nášho Spasiteľa.
Do Vianoc:
Kňaz: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
Ľud: A ona počala z Ducha Svätého.
Po Vianociach:
Kňaz: Po pôrode, Panna, nepoškvrnenou si ostala.
Ľud: Rodička Božia, primlúvaj sa za nás.

▲▲▲

309.
latinský nápev antifóny

▲▲▲

310.
iný nápev adventnej antifóny

▲▲▲

311.
- 1. Zdravas' Kráľovná nebeská, - zdravas`, Pani ty anjelská, - Koreň Jessov, nebies brána, - ktorá svetu svetlo dala.  
- 2. Plesaj Panna najslávnejšia, - ty zo všetkých najjasnejšia, - milostivá Panna čistá, - pros vždy za nás Syna Krista.
Kňaz: Učiň ma hodným chváliť teba, Panna presvätá.
Ľud: Daj mi sily proti nepriateľom tvojim.

▲▲▲

312.
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja, aleluja! Lebo koho si nosila, aleluja, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, aleluja! Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja, aleluja!

▲▲▲

313.
latinský nápev antifóny

▲▲▲

314.
- 1. Zdravas', Kráľovná – Matka milosrdenstva, - život náš i sladkosť – a nádej naša zdravas'!
- 2. K tebe voláme – hriešni synovia Evy – v tomto sĺz údolí – stenajúci, plačúci.
- 3. A preto teda, - Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje – premilosrdné oči.
- 4. A nám Ježiša, - ktorý je požehnaný – plod života svojho – tam vo večnosti ukáž.
- 5. Ó, milostivá – a nad všetkých pobožná, - ó, prekrásna Panna – Matka Božia, Mária.
Kňaz: Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Ľud: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

▲▲▲

315.
latinský nápev antifóny

▲▲▲

316.
- 1. Bože, všetko stvorenie – prosí teba pokorne – čaká tvoje požehnanie, - Pane, skrúšene.
- 2. Aj my, núdzni, kľačíme, - pred tebou sa koríme, - abys' sväté požehnanie – dal nám, prosíme.
- 3. Ó bohatý Pane náš, - ktorý všetko v moci máš, - netrestaj nás, - neopusť nás, - včuľ a každý čas.
- 4. V tejto veľkej Sviatosti – tróniš vo velebnosti – a z nej ľudu požehnávaš, - dávaš milosti.

▲▲▲

317.
- 1. Javte ústa, dôstojného - tela Pána tajomstvá - i predrahej krvi jeho, - ktorú z milosrdenstva - vylial Otca Syn večného - k spaseniu človečenstva.
- 2. Nám sa v svojom zmilovaní - z čistej Panny daroval, - v svojom s ľudom obcovaní - pravdu večnú zvestoval - a po svojom dokonaní - dôkaz lásky zanechal.
- 3. Prevelebnej tu Sviatosti - vzdajme úctu, poklonu, - ustúp obrad minulosti - novému včuľ zákonu, - zmyslov nedostatočnosti - viera vezmi záclonu.
- 4. Otcu, Synu premilému - buď česť a velebenie, - chvála, vďak a sláva jemu - buď i dobrorečenie; - od obidvoch poslanému - rovnaké buď uctenie.
5. Ctime túto Sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená, bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená; pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená.
6. Otcu, Synu jedinému chvála buď a plesanie, sláva, moc a česť ich menu, tak aj dobrorečenie; od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie.
K. Z neba si im dal chlieb.
Ľ. Ktorý má v sebe všetku slasť.
K. Modlime sa.
Ľ. Amen.

▲▲▲

318.
- 1.Klaniame sa Tebe, živý Chlebe, - milostivý, večný Bože, Tebe. - Svätý, svätý, svätý, - nadovšetko svätý, - chváľme Boha z vrúcnosti - v najsvätejšej Sviatosti.
- 2.Prosíme Ťa, - zmiluj sa nad nami, - požehnaj nás, - Pane, milosťami. - Svätý, svätý, svätý, - nadovšetko svätý, - chváľme Boha z vrúcnosti - v najsvätejšej Sviatosti.

▲▲▲

319.
- 1. Živý Chlebe, s anjelmi ctíme Teba, - spolu človek v pravde - a veľký Boh z neba!- Svätý, svätý, svätý, - svätý, najsvätejší! - Ježiš plný milostí, - v prevelebnej Sviatosti!

▲▲▲

320.
- 1. Na kolená padám, - česť a chválu vzdávam,- [:teba, Boha svojho, - v Sviatosti uznávam:]
- 2. Srdce to nehodné - k príbytku ti dávam, - [: služobníkom tvojím - do smrti ostávam:]
- 3. Svätý, svätý, svätý, - svätý, najsvätejší, - [:Ježiš milostivý, - v Oltárnej Sviatosti:]

▲▲▲

321.
- 1. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, - požehnaj nás svojimi milosťami. - Vrúcne ťa žiadame, - daj nám požehnanie! - Svätý, svätý, svätý, - svätý, najsvätejší, - Ježiš milostivý, - v Oltárnej Sviatosti!

▲▲▲

322.
- 1. Svätý, svätý, svätý, - nadovšetko svätý, - Ježiš plný milosti, - v prevelebnej Sviatosti!
- 2. Na kolená padám, - česť a chválu vzdávam, - tebe, Bohu živému - v Sviatosti sa ti klaniam.
- 3. Skromné srdce svoje - príbytkom ti dávam, - sluhom tvojím pokorným - až do smrti ostávam.

▲▲▲

323.
- 1. Mária, Matka milosti, - hľaď na nás z nebies, výsosti, - [: ochráň nás pred nepriateľom - a spoj nás so Spasiteľom:]

▲▲▲

324.
Neopusť nás nikdy, Ježišu najsladší! Ježišu najsladší, neopusť nás nikdy!

▲▲▲

325.
- 1. Požehnaj nás z vysokosti, - Bože, v svojej láskavosti; - Pane, Kriste, Spasiteľ náš, - chráň od zlého, opatruj nás!

▲▲▲

326.
- 1. Srdce predrahé, - žehnaj, pomôž nám - a vždy nás chráň! - Neodvrhuj nás, - udeľ milosť všetkým nám!

▲▲▲

327.
- 1. Nech je zvelebený Boh, - Nech je zvelebené jeho sväté meno.
- 2. Nech je zvelebený Ježiš Kristus, - pravý Boh a prvý človek. - Nech je zvelebené meno Ježiš.
- 3. Nech je zvelebené jeho najsvätejšie Srdce, - nech je zvelebený Ježiš - v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
- 4. Nech je zvelebená slávna Matka Božia, - najsvätejšia Mária, - nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie.
- 5. Nech je zvelebené meno Márie Panny a Matky, - nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích.
- 6. Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch - a svätých.
- 7. Nech je najsladšie Srdce Ježišovo - v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej- zvelebené, oslávené a milované - s veľkou záľubou v každej chvíľke,- vo všetkých svätostánkoch sveta - až na veky vekov. Amen

▲▲▲

318.
- 1. Panna preslávna, - ochrana hlavná, - prekrásna zornička, - nepoškvrnená - Kristova Matička!
- 2. Plod požehnaný, predpovedaný, - z Dávidovho lona, o tebe zneje - pieseň Šalamúna.
- 3. Ľúbezná zora, - hviezdička skorá, - slnce jasnoskvelé, - oblažujúce - leskom ľudstvo celé.
- 4. Vďak, česť, sláva, - nech sa vždy vzdáva - Otcovi večnému, - Synovi jeho - a Duchu Svätému.

▲▲▲

329.
- 1. Anna si ťa vyprosila - od Boha a porodila. - [: ó, Panna Mária!:]
- 2. Pán Boh si ťa zamiloval, - za Matku Syna svojho dal, - [: ó, Panna Mária!:]
- 3. Krásna si, svätá, bez viny, - hriech dedičný ťa neškvrní. - [: ó, Panna Mária!:]
- 4. Čistotou si sa skvela vždy - jak biele kvieťa po daždi, - [: ó, Panna Mária!:]
- 5. Duch Svätý z neba zostúpil, - ťa silou Božou zatônil, - [: ó, Panna Mária!:]
- 6. Klam diabolský, pokušenia - nezviedli ťa - do zhrešenia, - [: ó, Panna Mária!:]
- 7. Zem Pannu ešte neznala, - a už na jej plod čakala, - [: ó, Panna Mária!:]

▲▲▲

330.
Anjelským pozdravením zvon sa ozýva, každý verný kresťan dnes Máriu vzýva: Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Pannu anjel Pánov bol takto pozdravil, poklonil sa Márii a jej hovoril: Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Plná božej milosti, nevinnosti kvet, počneš Krista milého, ktorý spasí svet. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Na tie slová Mária uľakala sa. Ako sa to môže stať? posla pýta sa. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Anjel Pána zvestoval v poníženosti: Neľakaj sa, Mária, plná milosti. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Vôľu ti ja zvestujem Boha silného: počneš v svojom panenstve z Ducha Svätého. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Z teba, Panna, zrodí sa slávny Spasiteľ, najvyššieho Boha Syn, náš Vykupiteľ. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Po tých slovách Mária hlavu sklonila, nebeskému posolstvu vďačne zvolila. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
»Ajhľa, dievka Pánova«, Panna vravela, odovzdaná do vôle hneď Stvoriteľa. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Slovo Telom stalo sa, Slovo preslávne, pre spasenie všetkých nás, na zem zoslané. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Ó ty ruža spanilá kvetu bieleho, teba chválim zo srdca svojho celého. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Tys' nám všetkým za Matku bola zvolená, večnej slávy korunou si ozdobená. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Nad všetky ťa stvorenia Boh sám povýšil, rúchom všetkých čností ťa plne okrášlil. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Ty si všetkých hriešnikov istá bezpeka, cesta v život vedúca, radosť, útecha. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
Ty si všetkých strápených pravá potecha, ktorá v srdciach ranených nádej zanechá. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!

▲▲▲

331.
Bez prestania nám žiari Panna, výkvet duchovný vychvaľujme dary jej neba, zeme Kráľovnej. S citom radostným, spevom slávnostným chceme ospievať a zvelebovať teba, Matka premilá, ó Panenka Mária!
Ku Márii spiechajme, vrúcne ju uctievajme, ku nej sa utiekajme, o pomoc ju žiadajme; by Mať premilá nám vyprosila lásku z výsosti, poklad milosti, dary Ducha Svätého, k nám vždy dobrotivého.
Buď od nás vždy uctená, Panna nepoškvrnená, Matka božej milosti a potecha v žalosti. Panna prekrásna, hviezda prejasná, nebies Kráľovná, ruža duchovná, ty si brána do neba, spoliehame na teba.
Zrkadlo si čistoty, plná božej dobroty: ty si zdravie nemocných, pomocnica chudobných, prameň sladkosti, čistej radosti, biela ľalia, Panna Mária, krásna ruža rumenná, v raji božom štepená.
Milosť všetkým rozdávaš, milujúcim pomáhaš, svojich verných ctiteľov vždycky verne zastávaš; Panna presvätá, na čnosť bohatá, mesiac prečistý v biede liek istý, pros vždy za nás u Syna, ó Matička spanilá!
Dcéra Otca večného, Matka Syna Božieho najmilšia si Nevesta Boha Ducha Svätého: rajská záhrada, sladká náhrada zemských nerestí, liek si v bolesti, ruža lásky v rozkvete, jediná si na svete.

▲▲▲

332.
Celá krásna si Mária, v tebe škvrny nijakej niet; dcéra Otca, Matka Syna, nedaj by nás premohol svet. [:Slávna Matka Spasiteľa, chráň každého ctiteľa. Celá krásna si, Mária,v tebe škvrny nijakej niet.:]
Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu viny; pros u Syna za nás v smútku, keď v nás znie hlas zlého skutku. [:A keď život náš sa skloní, veď nás ta, kde Syn tróni. Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu viny.:]

▲▲▲

333.
Hor' sa srdcia maloverné, pohliadnite na oltár, viďte oči dobrotivé, usmievavú, milú tvár. [:Zve vás Matka milostivá, chce vás k sebe pri vinúť, v srdci vrelú lásku skrýva, nedá, nedá zahynúť, nedá, nedá, zahynúť.:]
Tí, čo v bludu tmách sa tratia, prameň šťastia nechcú znať, ó daj, nech sa k tebe vrátia, nájdu v tebe dobrú mať. [:Vyprosuj nám dar nebeský svojej dobrotivosti, daj, nech národ náš slovenský rastie v božej milosti, rastie v božej milosti.:]
Pošli zhora palmu mieru, sprav z nás pravdy víťazov, daj nám v nový život vieru, staň sa kňažnou národov. [:Svorne ti tu prisaháme, vytrváme, uvidíš, srdcia tebe v obeť dáme, Matka dobrá, k nám sa zníž, Matka dobrá, k nám sa zníž!:]

▲▲▲

334.
Horí naša láska, k tebe, Matka Božia, ó Panenka Mária! Ty si Panna čistá, naša pomoc istá, spanilá konvália! Ó Mária, Matka nádej naša sladká! Vypros nám milosti, veď nás do radosti zo života smutného.
Milosť plynie z neba tým, čo ťa velebia a vrúcne ťa vzývajú, v tebe s dôvernosťou, s pravou pobožnosťou svoju nádej skladajú. Viem, že pomoc svoju dáš za lásku moju a vyprosíš z neba pre nás zdravia, chleba, Matka Božia, Kristova!
My k tebe voláme, o pomoc žiadame v úzkosti a v trápení; my, Evine deti, hriechom priodetí, z raja, ach, vytvorení! Z neba vysokosti, ó plná milosti, obráť oči na nás v každý žalostný čas, Matička dobrotivá!
Ó Mária Panna, ty dennica ranná, Evina krv nevinná, ktorá z panenského života čistého Pána nám porodila. Pros, by vieru pravú, väčšiu božiu slávu sme vyhľadávali, bludom vyhýbali, a cestám nebezpečným.

▲▲▲

335.
-1. Ja som si vyvolil silno, iste – Panenky Márie srdce čisté, - Máriu chcem vzývať vo dne, v noci – aby mi vždy bola na pomoci. – Mojej duši najvrúcnejšia – ó Panna Mária najčistejšia!
- 2. I keď by nemali dôvernosti – niektorí vždy v tvojej láskavosti, - ku tebe pospiecham skormútený, - bo v každom ty tešíš ma súžení; - nádej ty najsilnejšia, - ó Panna Mária najčistejšia!
- 3. Tebe, ó Matička oddávam, - pod tvoju ochranu odovzdávam, - zbaviť ma ráč všetkých neprávostí, - a dušu očisť z hriechu, zlosti; - z panien si ty najkrásnejšia, - ó Panna Mária najčistejšia!

▲▲▲

336.
Lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária, ty si našej duše vždy túžba jediná. K tebe sa my utiekame, Matka Božia, uslyš nás! Tvoja moc je slávená, lebos' blahoslavená, lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária!
Ty si slávy koruna, Matka vznešená, nad zbor svätých v nebesiach si povýšená. Ty vymáhaš naše prosby, pomoc dávaš v každý čas, lebo ty si jediná Matka premilostivá, lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária!
My žijeme v nádeji, Blahoslavená, že nás k sebe privinieš, Matka Kristova! Lebo každý, kto ťa vzýva, je tebou potešený; ty si láska úprimná, milosťou naplnená, lurdská hviezda atď.
Neopúšťaj nás v kríži, v našom trápení, teba, Matka, prosíme my zarmútení! Život svoj si polepšíme, milosť svätú keď nám dáš. K tebe sa utiekame, teba vrúcne vzývame, lurdská hviezda atď.
Nádej, lásku, úprimnosť v sebe vzbudíme, keď na krásnu tvár tvoju zbožne hľadíme. Ty si verná Matka naša, ktorá k sebe voláš nás. Láskavo nás požehnaj, pod ochranu prijímaj, lurdská hviezda atď.

▲▲▲

337.
K Márii voláme v každej úzkosti: Pros u Boha za nás, Matka ľútosti! [:Vinieme sa k tebe, Ruža duchovná, pros u Boha za nás, nebies Kráľovná!:]
Ku tebe vzdycháme, Panna ctihodná: pros u Boha za nás, Brána nebeská! [:Vinieme sa k tebe, Ruža duchovná, pros u Boha za nás, nebies Kráľovná!:]
Ochraňuj nás, Matka Slova Božieho: Pros u Boha za nás, u Syna svojho! [:Vinieme sa k tebe, Ruža duchovná, pros u Boha za nás, nebies Kráľovná!:]
My k tebe voláme, Matka premilá: Pros u Boha za nás, Matka predivná! [:Vinieme sa k tebe, Ruža duchovná, pros u Boha za nás, nebies Kráľovná!:]
Prosíme ťa zbožne: Neopúšťaj nás! Mária, buď s nami, oroduj za nás! [:Vinieme sa k tebe, Ruža duchovná, pros u Boha za nás, nebies Kráľovná!:]

▲▲▲

338.
Kráľovná buď pozdravená, ó Mária, neba, zeme Cisárovná, ó Mária! Radujte sa Cherubíni, chválu vzdajte Serafíni, pozdravte si Kráľovnú, tú nebeskú Cárovnú: Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď ó Mária!
Z nebešťanov najkrajšia si, ó Mária, a nad slnko jasnejšia si, ó Mária! Radujte sa Cherubíni, chválu vzdajte Serafíni, pozdravte si Kráľovnú, tú nebeskú Cárovnú: Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď ó Mária!
Ty si rajská ruža krásna, ó Mária, leskom každej čnosti jasná, ó Mária! Radujte sa Cherubíni, chválu vzdajte Serafíni, pozdravte si Kráľovnú, tú nebeskú Cárovnú: Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď ó Mária!
Potešuješ všetkých ľudí, ó Mária, jasnosť tvoja radosť budí, ó Mária! Radujte sa Cherubíni, chválu vzdajte Serafíni, pozdravte si Kráľovnú, tú nebeskú Cárovnú: Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď ó Mária!
Po smrti nás veď do neba, ó Mária, nech tam tešíme sa z teba, ó Mária! Potešuješ všetkých ľudí, ó Mária, jasnosť tvoja radosť budí, ó Mária! Radujte sa Cherubíni, chválu vzdajte Serafíni, pozdravte si Kráľovnú, tú nebeskú Cárovnú: Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď ó Mária!
Čuj nás všetkých vždy srdečne, ó Mária, so Synom, kde plesáš večne, ó Mária! Potešuješ všetkých ľudí, ó Mária, jasnosť tvoja radosť budí, ó Mária! Radujte sa Cherubíni, chválu vzdajte Serafíni, pozdravte si Kráľovnú, tú nebeskú Cárovnú: Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď ó Mária!

▲▲▲

339.
- 1. Kráľovná nebeská, - Matka milosti, - ozdoba panenská, - plesaj v radosti! - Matka vyvolená, - blahoslavená - Syn tvoj víťazne z mŕtvych vstal, - tak predpovedal! - [: Aleluja!:]
- 2. Boha si nosila - v svojom živote, - Boha si zrodila, - Panna, v čistote. - Sveta Vykupiteľ, - ľudu Spasiteľ, - Ježiš slávnostne zmŕtvych vstal, - tak predpovedal. - [: Aleluja!:]
- 3. Preukáž sa nám byť - Matkou milosti - a ráč nám vyprosiť - účasť v radosti - v raji Syna svojho, - Spasiteľovho, - ktorý nám k spáse z mŕtvych vstal, - tak predpovedal. - [: Aleluja!:]

▲▲▲

340.
- 1 Kráľovná nebeská, - ozdoba anjelská! - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!
- 2. Znej, pieseň najkrajšia, - Rodičke Ježiša! - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!
- 3. Každý sa radoval, - keď anjel zvestoval; - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!
- 4. Slávi ťa duchov zbor, - spieva ti každý tvor! - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!
- 5. Dvakrát sa modlieva, - kto zbožne zaspieva; - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!
- 6. Tebou vždy v súžení - bývame tešení. - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!
- 7.Keď budem skonávať, - ráč pri mne vtedy stáť. - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!
- 8. Keď dôjdem v nebesá, - duša mi zaplesá; - Pozdravená si, Mária, - od Gabriela anjela. - Zdravas´ buď Mária!

▲▲▲

341.
- 1. Kvetom si, ó Matka Božia, - tebou svitla nádej istá; - a kým kvety vädnú, padnú, - tys` ľalia večne čistá!
- 2. Hviezdou si, ó Matka Božia, - ty si Svetlo večné niesla: - a kým hviezda padne, hasne, - len tys` nikdy nepoklesla!
- 3. Zorou si, ó Matka Božia, - hviezdy blednú ti pred tvárou; - a kým zora slnkom hynie, - čnosti tvoje skvú sa žiarou.
- 4. Slnkom si, ó Matka Božia, - bez neho je srdce chladné; - a kým slnko raz vyhasne, - svit tvoj nikdy nezapadne.

▲▲▲

342.
- 1. Mária, buď pochválená, - lebo ty si vyvolená, - že si Božou Rodičkou, našou Orodovníčkou. - U Boha ráč nás zastávať - a Matičkou nám zostávať; - pros za nás, - pros za nás, - Syna svojho pros za nás, - ochraňuj nás v každý čas.
- 2. Ty si Panna najčistejšia, - preto Bohu najvzácnejšia; - ty si naša jediná, - Matka Božia premilá. - U Boha ráč nás zastávať - a Matičkou nám zostávať; - pros za nás, - pros za nás, - Syna svojho pros za nás, - ochraňuj nás v každý čas.
- 3. Panna mocná, dobrotivá, - buď nám hriešnym, milostivá, - Panna pravej vernosti, - plná Božej milosti. - U Boha ráč nás zastávať - a Matičkou nám zostávať; - pros za nás, - pros za nás, - Syna svojho pros za nás, - ochraňuj nás v každý čas.
- 4. Matka Božia prevznešená, - najhodnejšia toho mena, - tebe milosť je daná, - preto za nás pros Pána. - U Boha ráč nás zastávať - a Matičkou nám zostávať; - pros za nás, - pros za nás, - Syna svojho pros za nás, - ochraňuj nás v každý čas.
- 5. Ty si Matkou Stvoriteľa, - Krista Pána Spasiteľa, - vypros milosť u neho, - chráň nás hriechu každého. - U Boha ráč nás zastávať - a Matičkou nám zostávať; - pros za nás, - pros za nás, - Syna svojho pros za nás, - ochraňuj nás v každý čas.
- 6. Ty si trónom božských čností, - vovedieš nás do radosti, - nádoba si milosti - a výbornej zbožnosti. - U Boha ráč nás zastávať - a Matičkou nám zostávať; - pros za nás, - pros za nás, - Syna svojho pros za nás, - ochraňuj nás v každý čas.
- 7. Nemocných ty uzdravuješ, - a hriešnikov zachraňuješ, - ty si pomoc kresťanov, - Kráľovná si anjelov. - U Boha ráč nás zastávať - a Matičkou nám zostávať; - pros za nás, - pros za nás, - Syna svojho pros za nás, - ochraňuj nás v každý čas.

▲▲▲

343.
Mária najčistejšia, Kráľovná najmocnejšia; ku tvojej láskavosti ľud volá o milosti. Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.
Komu sa všetko korí na nebi, zemi, v mori, je Syn tvoj oslávený, v ňom kresťanský svet verí. Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.
Ty chorých, opustených, v zármutku postavených útechou naplnila, si Matička premilá! Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.
I my k tebe voláme, nádej pevnú skladáme, že nájdeme u teba, čoho nám najviac treba. Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.

▲▲▲

344.
Mária, ochrana od Boha mne daná, nemusím sa ja báť, lebo je pri mne Mať, Mária, Mária,
Kamkoľvek ja pôjdem, čo robiť len budem, Mária je pri mne, chráni ma úprimne, Mária, Mária,
Po horách, dolinách a veľkých pustinách, i tam mňa zastáva, pomoci dodáva, Mária, Mária.
Keď budem skonávať, svet ten zanechávať, ráč pri mne, Matka, stáť, dušu mi zastávať, Mária, Mária!

▲▲▲

345.
- 1. Matka lásky a milosti, - oslávená na výsosti, - ktorá teší svoje dietky, - vyslyš naše prosby všetky. – Pros, Mária, vždy za nás - u Boha a ochráň nás!
- 2. Zhliadni na nás v biede mnohých, - na hriešnikov preúbohých, - keď sa k tebe utiekame - a ružencom ťa vzývame. - Pros, Mária, vždy za nás - u Boha a ochráň nás!
- 3. Matka, tvoje dni radosti, - tvoje bôle a žalosti, - tvoju slávu spomíname, - keď ruženec odriekame. - Pros, Mária, vždy za nás - u Boha a ochráň nás!
- 4. U Boha nám žiadaj milosť, - nepriateľskú prekonaj zlosť, - bludy temna a pohanstva - odvracaj vždy od kresťanstva. - Pros, Mária, vždy za nás - u Boha a ochráň nás!
- 5. Veď, nás Matka, do radosti, - vytrvania daj v ťažkosti: - teba chceme nasledovať, - tebe slávu prespevovať. - Pros, Mária, vždy za nás - u Boha a ochráň nás!

▲▲▲

346.
- 1. Matka milá, Matka svätá, - ty si najčistejšia, - bez poškvrny si počatá, - Matka najslávnejšia. - V tebe nádej vždy skladáme, - k tebe zrak svoj vždy zdvíhame, - [: k tebe na nebesá.:]
- 2. Ty si Matka vyvolená, - Bohom vyvýšená, - od viny si ochránená, - celým nebom ctená. - Počuj Matka, naše žiale, - ukáž cestu v nebies diale, - [: buď nám naklonená.:]
- 3. Ty si hada zneškodnila - dľa Božieho sľubu, - porodila Spasiteľa - na spasenie ľudu; - počala si ty bez viny - a tvoj život neznal viny - [: Adamovho bludu:]
- 4. Archanjel ti predzvestoval, - že porodíš Syna, - podobne ťa pozdravoval: - milosti si plná.- Boh je s tebou, požehnaná, - vyvolená si od Pána! - [: Ó, Panna Mária!:]

▲▲▲

347.
- 1. Matka presvätá, - láskou bohatá, - zdravas`, Panna Mária! - [:Panna prečistá, - ochrana istá, - stoj pri nás, ó, Mária!:]
- 2. Vo dne i v noci - buď nám k pomoci, - zastávaj nás, Mária! - [: Ty si odveká - naša potecha, - v chorobe, ó, Mária.:]
- 3. Hľaď na nás v mdlobe, - čuj nás v porobe, - nakloň sa k nám, Mária! - [: Hriech nás napáda, - sila upadá, - pomôž nám, ó, Mária!:]
- 4. Ty si prístav náš, - žitia cestu znáš, - veď nás, Panna Mária! - [: Pre svoje slasti, - pre svoje slasti, - uslyš nás, ó, Mária!:]
- 5. Orodovkyňa, - buď, keď nás vina - tlačí k zemi Mária! - [: Nech naše zlosti - Syn tvoj z milosti - sníme z nás, ó, Mária!:]
- 6. V každom túžení, - v každom súžení - prikloň sa k nám, Mária! - [: Buď potešením, - buď spomôžením - naším vždy, ó, Mária!:]

▲▲▲

348.
Matka milá, v svete toho nikdy počuť nebolo, že by tvoje srdce koho bolo kedy zavrhlo. Ó Kráľovná láskavá, ľudstvo o tom svedčí pevne; kto sa k tebe vinie verne, nadarmo ťa nevzýva. Ty ho čuješ, ty ho čuješ, [:jeho prosbám vyhovieš.:]
Kto ku tebe, Matka vzdychá, keď len plní príkazy, vie, že nad ním ani pýcha pekelná nezvíťazí. Ó Kráľovná láskavá, ľudstvo o tom svedčí pevne; kto sa k tebe vinie verne, nadarmo ťa nevzýva. Ty ho čuješ, ty ho čuješ, [:jeho prosbám vyhovieš.:]
Matka, ty si naše hlasy počula vždy láskavé, ty si nádej všetkej spásy pre údolie slzavé. Ó Kráľovná láskavá, ľudstvo o tom svedčí pevne; kto sa k tebe vinie verne, nadarmo ťa nevzýva. Ty ho čuješ, ty ho čuješ, [:jeho prosbám vyhovieš.:]
K tebe, Panna panien čistá, pokorne sa utiekam: Pros i za mňa Matka Božia, nech nad hriechmi nariekam. Ó Kráľovná láskavá, ľudstvo o tom svedčí pevne; kto sa k tebe vinie verne, nadarmo ťa nevzýva. Ty ho čuješ, ty ho čuješ, [:jeho prosbám vyhovieš.:]
Nazavrhni moje prosby, ktoré ti tu prednášam: keď ma trápia pekla hrozby, v tebe, Matka, nádej mám. Ó Kráľovná láskavá, ľudstvo o tom svedčí pevne; kto sa k tebe vinie verne, nadarmo ťa nevzýva. Ty ho čuješ, ty ho čuješ, [:jeho prosbám vyhovieš.:]

▲▲▲

349.
Matka Pána Krista, Panna Mária, tys’ ľalia čistá; Božia ty dcéra, sveta nádhera.
Slnkom ozdobená Panna Mária, vôkoľ ovenčená nebies hviezdami: bedlíš nad nami.
Slnko prevyšuješ, Panna Mária, hviezdy zatieňuješ, všetko ti plesá: zem i nebesá.
Ty si krásna dúha, Panna Mária, po potope druhá, ktorá nesie zvesť, že Boh odňal trest.
Sladkosť nad sladkosti Panna Mária, Matkou si milosti, Kňažná víťazná, hviezda prekrásna!
Ruža krásna, vonná, Panna Mária, v tebe úctu koná v plači Evina klesla rodina.
Pros za nás u Syna, Panna Mária, nech sa každá vina nám raz odpustí v smrti úzkosti.

▲▲▲

350.
- 1. Milosťou Božou zdobená, - ó, Mária, Matka milá, - Kráľovná svätých presvätá, - Panna čistá, - spanilá! - Ach, pros za nás, Matka, - ty lásky zdroj, - zachráň od zlého nás, - vždy pri nás stoj. - Mária, Mária, - vypros nám milosť u Syna.
- 2. Od večnosti si zvolená - za Matičku Spasiteľa - a v raji zasľúbená - od Otca Stvoriteľa. - Ach, pros za nás, Matka, - ty lásky zdroj, - zachráň od zlého nás, - vždy pri nás stoj. - Mária, Mária, - vypros nám milosť u Syna.
- 3. Matička naša, stoj pri nás, - Syna svojho pros vždy za nás; - prijmi nás v láske pod svoj štít, - pod ním stále daj nám žiť. - Ach, pros za nás, Matka, - ty lásky zdroj, - zachráň od zlého nás, - vždy pri nás stoj. - Mária, Mária, - vypros nám milosť u Syna.
- 4. Vrúcne my teba vzývame, - ty tróniš v nebeskej ríši, - a istú nádej chováme, - že tvoj Syn ťa vyslyší. - Ach, pros za nás, Matka, - ty lásky zdroj, - zachráň od zlého nás, - vždy pri nás stoj. - Mária, Mária, - vypros nám milosť u Syna.

▲▲▲

351.
- 1. Nebeská Pani, - Štít, čo nás chráni - od všetkého zlého. - Prútok vyrastlý - z koreňa slávneho!
- 2. Palma vysoká, - ty nemáš soka - v múdrosti a v čnosti; - nedaj nám zablúdiť - z cesty nevinnosti.
- 3. Retiazka zlatá, - Lúka kvetnatá, - Veža z kosti drahej, - ty dávaš príklad - nábožnosti pravej.
- 4. Česť, vďaka, sláva, - nech sa vždy vzdáva - Otcovi večnému, - Synovi jeho - a Duchu Svätému.

▲▲▲

352.
[:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás! Dietky hynú, nesú vinu, v kajúcnosti slzách plynú; volaj k Pánu pre ochranu, nech zahojí duše ranu. [:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás!
[:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás! Nachýľ uši, pomôž duši, nech okovy hriechu zruší, nech vždy čistá v rukách Krista k nebu kráča pevná, istá. [:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás!
[:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás! Chráň nás v šťastí i v nešťastí, veď nás k svetlu večnej vlasti, duša naša v bôľov kríži, nech sa k tebe čím viac blíži. [:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás!
[:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás! Keď sa v boji duša bojí, tvoja ruka nech ju hojí; tvojou mocou dňom i nocou, netŕpneme pred nemocou. [:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás!
[:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás! Keď čas príde a Pán kynie, keď smrť k sebe nás privinie, vypros pre nás v tom zápase, nech nás Boh sám vedie k spáse. [:Neopúšťaj nás,:] Matka, neopúšťaj nás!

▲▲▲

353.
- 1. Ó, čisté Srdce Márie, - čo najviac Srdcu Božskému - si podobné a pravdivé - jak mesiac slncu krásnemu. - Ó, Srdce, pomôž v biede mi, - a blaž ma už tu na zemi!
- 2. Ó, čisté Srdce, ktorým raz - sťa lúče slnca cez krištáľ, - tak prenikol bol Božstva jas, - až v ňom sa dúhou zablyšťal. - Ó, Srdce, pomôž v biede mi, - a blaž ma už tu na zemi!
- 3. Ó, krásne Srdce, pod ktorým - v živote sám Boh spočíval - jak pôvabným pohorím - kov zlata v žilách vzácnych skál. - Ó, Srdce, pomôž v biede mi, - a blaž ma už tu na zemi!
- 4. Ó, krásne Srdce, na ktorom - si odpočíval sveta Kráľ, - keď pod nebeským dozorom - si v lone driemal, sa ihral. - Ó, Srdce, pomôž v biede mi, - a blaž ma už tu na zemi!

▲▲▲

354.
- 1. Ó, Mária, Panna čistá, - Panna krásna, - ty si Matka Pána Krista, Hviezda jasná! - [: Syn tvoj milý uctil teba, prespanilá, - obdaril ťa darmi z neba, ó, Mária!:]
- 2. Chráň od všetkej nevernosti, - odvráť bludy - a od každej nemravnosti ochráň ľudí - [: By sme nimi nakazení nebývali, - v pravej viere upevnení vytrvali.:]
- 3. Pros od Syna premilého požehnania, - láskavého a Božieho zmilovania - [: aby rástla viera i čnosť bez prestania - a dobrého vždycky hojnosť do skonania.:]

▲▲▲

355.
- 1. Ó, ty prekrásna, - Hviezda prejasná, - Pani prívetivá, - celého sveta - Matka milostivá.
- 2. S anjelmi z neba - svätí ctia teba, - dcéra Dávidova, - dnes tebe pieseň - znie Šalamúnova.
- 3. Kráľovná nebies, - nakloň sa k nám dnes - hriechom nerušená, - k podpore sveta - od Boha zvolená!
- 4. Hviezda si ranná, - Mária Panna, - slnka rozjasnenie, - tmy našej mysli - ty si osvietenie.
- 5. Mesiac prečistý, - v biede liek istý - v opustenom svete, - v údolí plaču, - kde nás hriech náš hnetie!
- 6. Nad slnko jasná, - Panna prekrásna, - Bohom obľúbená, - hriechom Eviným - nie si poškvrnená.
- 7. Ó, Reťaz zlatá, - ó, Berla svätá, - ty si nebies Brána, - skrz teba príď k nám - podpora od Pána.
- 8. Ó, Palma čnosti, - poníženosti, - Cesta nášho blaha, - buď poblúdilým - Matka dobrá, drahá.

▲▲▲

356.
- 1. Ó, Mária Panna krásna, - ó, Mária, Mária, - nad slnce si, Panna, jasná, - ó, Matička spanilá! – Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.
- 2. Ty si Boha Otca dcéra, - ó, Mária, Mária, - už pred vekmi vyvolená, - ó, Matička spanilá! - Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.
- 3. Chcel ťa mať Syn Boh za Matku, - ó, Mária, Mária, - prispej nám vždy v nedostatku, - ó, Matička spanilá! - Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.
- 4. Boha Otca si Nevesta,- ó, Mária, Mária, - ty nám buď do neba cesta, - ó, Matička spanilá! - Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.
- 5. Raduješ sa už na nebi, - ó, Mária, Mária, - zastaň všetkých nás na zemi, - ó, Matička spanilá! - Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.
- 6. Koľko je tam hviezd na nebi, - ó, Mária, Mária, - toľko ráz ťa svet velebí, - ó, Matička spanilá! - Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.
- 7. Koľko je tam hviezd na nebi, - ó, Mária, Mária, - toľko ráz ťa svet velebí, - ó, Matička spanilá! - Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.
- 8. Keď nás telo, svet pokúša, - ó, Mária, Mária, - v tebe dúfa naša duša, - ó, Matička spanilá! Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - tys` Patrónka nášho - Slovenska.

▲▲▲

357.
- 1. Ó, Mária, pozri na mňa, - na človeka hriešneho, - lebo nemám okrem teba - po Bohu nič verného; - ty ma všade ochraňuješ, - Matka plná milosti, - ty hriešnikov poľutuješ, - pomáhaš im ku čnosti.
- 2. Ó, Mária, pozri na mňa, - hľa ja väzím v temnosti, - ku ochrane nakloň seba, - sužujú ma hriešnosti. – Pros nech v duši osvietení - žijeme len v zbožnosti, - zcela k Bohu obrátení, - oddaní boli čnosti!
- 3. Ó, Mária, pozri na mňa, - varuj ma od nečnosti, - nech len cestou čnosti kráčam, - v duši plný ľútosti, - vypros mi u Syna svojho - odpustenie previny, - aby jeho krvou boli - zmyté moje zlé činy
- 4. Ó, Mária, spomni na mňa, - v neprávosti kleslého, veď ma tlačí prenáramne ťarcha hriechu ťažkého. Vypros pravej kajúcnosti u Ježiša dobrého, nech ma prijme do milosti a dá neba večného.
- 5. Ó, Mária, spomni na mňa, - pri rozličnom skúšaní, - aj ty, Matka, bojuj za mňa, - vezmi ma do ochrany; nech zlosť diabla a chytrosti - ku zlému ma nezvedú, - podporou mi buď v krehkosti, - nech sa blížim ku nebu.

▲▲▲

358.
- 1. Ó, Mária, prespevuje - tebe česť náš hlasný spev - a radostne zvelebuje - života tvoj časný beh. – Vďačná buď ti veleba, - ktorou slávi svet teba!
- 2. Od večnosti vyvolená - ty, Rodička Kristova, - počatá a narodená - bez poškvrny si, čistá; - anjelov potešenie, - tvoje bolo zrodenie.
- 3. Anna teba pestovala - láskou Matky premilej - a v tebe si vychovala - kvet Panenky spanilej; - zasvätila hneď teba - Pánu zeme i neba.
- 4. Tvoj život bol plný čnosti, - v podivenie každému, - lebo dal ti Boh vlastnosti, - ako nikdy inému. – Ty si hviezda plná krás - a života dar pre nás!
- 5. Ty z príbytku chrámového - v Nazaret sa sťahuješ, - kde od posla nebeského - pozdravenie počuješ, - že posvätný Betlehem - oblažiť má hriešnu zem.
- 6. Od mudrcov venované - dary berie s vďačnosťou - a dieťa na smrť hladné - hájiš pred ukrutnosťou; - abys` ho ochránila, - v Egypt cestu volila.

▲▲▲

359.
Ó Mária, Primluvnica naša, teba anjel Pánov pozdravil: »Panna čistá, počneš Mesiáša, by ľud z moci diabla vymanil.« Počuj, Matka, naše vrúcne prosby, by nás nezasiahli pekla hrozby. Pros, nech Boh Syn, tebou zrodený, otvorí zas nám raj stratený.
Panna, keď si porodila zemi Dieťa krásne, slávy nebeskej, anjeli, čo Boha chvália v nebi, zaplesali v obci betlemskej: »Sláva nech je Bohu na výsosti, buď na zemi pokoj ľuďom v čnosti!« Ach, pros, Matka, by Duch pokoja nás voviedol všetkých do raja.
Krutý kráľ chcel zabiť v svojej zlosti Božie Dieťa v rukách materských, ale Jozef dostal znak z výsosti, by šiel až do zemí egyptských. Preto Syn tvoj stúpil z nebies trónu a sa znížil k panenskému lonu, aby svojich verných vykúpil a tak pre nich nebo zaistil.
Keď si niesla, Matička, do chrámu Panovníka zeme i neba, obetou si dala Najvyššiemu toho, čo vzal viny na seba. Vznášame tu v plnej skrúšenosti Bohu svoje slová a žiadosti, chceme povždy Krista milovať v krížoch svojich ho nasledovať.
Keď si, Matka, svojho Syna v chráme do rúk Simeona skladala, zvestoval ti bolesti len samé, ktoré si ty potom prestala. Chovala si Syna Najvyššieho, odovzdala si sa moci jeho, svätý, svätý, Pán Boh z výsosti, staň sa podľa tvojej žiadosti!

▲▲▲

360.
- 1. Ó, Mária, Mať premilá, - ku tebe vrúcny hlas náš volá. - Dietok svojich tys` ochrana, - ktorú moc diablova nezdolá. - Tys` ochrana nám jediná, - pros za nás v nebi svojho Syna!
- 2. Nad všetko si povýšená, - preblahoslavená Matička! - Najsvätejšia ty si žena, - milostivá Božia Rodička! - Tebe vernosť sľubujeme, - tvoje čnosti zvelebujeme.
- 3. Ó Mária, Matka naša, - verné srdcia k tebe volajú, - pred úkladmi satanáša - len v tvoju moc vždy úfajú. - Z prevznešenej tvojej tvári - útecha nebies na nás žiari.

▲▲▲

361.
- 1. Pozdravená buď, Matička, - preslávna Božia Rodička! - Ty, hviezda jasná nebeská - presladká Pani anjelská!
- 2. Ó, Panna panien čistotná, - tys` nám pomoc istotná. - Odvracaj naše neresti, - zbavuj nás diablových lestí.
- 3. Buď chvála Bohu večnému, - Synovi jeho milému, - i Duchu najsvätejšiemu, - tak Bohu trojjedinému!

▲▲▲

362.
- 1. Pani anjelská, - Ruža nebies krásna, - ozdoba čnosti, - Hviezda jasná, - modlitby naše k Bohu nes, - otvor nám brány do nebies.
- 2. Buď zvelebená, - nebies Cisárovná, - nadzemská krása - nevýslovná, - veď naše kroky k dobrému, - priveď nás k Bohu milému.
- 3. Ty vyvolená – od Boha si žena – Matička naša – oslávená – hriešnici k tebe volajú – a pomoc tvoju žiadajú.

▲▲▲

363.
- 1. Panna čistá, - Matka Krista, - plná Božej milosti, - buď slávená, - Vyvolená, - nádej našej radosti! – Ó, Mária, jak ľalia, - čistá, neporušená, - od škodného – dedičného - hriechu nepoškvrnená.
- 2. Tú česť preto - si dosiahla, - bez hriechu by si bola, - aby čistá, - svätojasná - Bohu slúžiť mohla. - Ty kvet rajský, - čo anjelský - kvitneš krásou milosti, - pred úkladmi - diablovými - istá si vo svätosti.
- 3. Tys` prekrásna, - Hviezda jasná - istý prístav na mori, - ukazuješ cestu v nebo, - celý svet sa ti korí. - Dcéra Anny, - si nad panny od Boha povýšená, - od všetkého - hriechu zlého, - čistá, nepoškvrnená.
- 4. Boh ťa večný, - nekonečný - od dedičného hriechu - oslobodil - a vyvolil - ako ľudstva potechu. - Tys` bez hriechu - diabla pýchu - víťazne zahanbila, - nikdy jeho - pekelného - hnevu neokúsila.
- 5. Plná krásy, prečistá si, - Dcéra Otca večného, - Matka milá, - prespanilá, - Krista, Syna Božieho. - Ducha čnostná - a preskvostná - Nevesta si Svätého, - v tebe iba - čnosť prebýva, - veď si srdca čistého.
- 6. Dom si zlatý, - v ktorom Svätý - Duch príbytok pripravil - Bohu Synu, - a pred vinou - dedičnou ho ochránil. - Vyvolená, - povýšená si nad nebo, svet celý, - prespevujú, - pozdravujú - s nami teba anjeli.
- 7. Nádej silná, - neomylná - pokolenia ľudského, - Zástankyňa, - Zástupnica - ty si ľudu verného. – Svätá Pani, - nech nás chráni - mocná tvoja prímluva, - vo dne v noci - buď k pomoci, - pros za nás Spasiteľa

▲▲▲

364.
- 1. Panna vznešená, - slnkom odená, - skvieš sa čo nebies krása. – [:Tvojej neviny - plod, syn jediný - svetu je život, spása:]
- 2. Biela ľalia, - čo si zmarila - pekelnú vládu hada, - [: svet ťa velebí, - tu i na nebi, - pred tebou v úcte padá.:]
- 3. Nebies Kráľovná, - vzývame teba, - hľaď na nás nebeských krás! - [: Ty si nám Matka, - nádej presladká, - oroduj stále za nás.:]

▲▲▲

365.
- 1. Pod tvoj plášť sa utiekame, - ó Panenka Mária, - o ochranu ťa žiadame, - najčistejšia ľalia! – Ochráň, zastaň, - vysloboď nás, - ó, Mária spanilá! - Nedaj, nedaj - zatratiť nás, - Matka naša premilá!
- 2. Chráň nás dietky, ó, Matička, - pred tebou tu plačúce, - bráň nás, Božia ty Rodička, - v teba vždy dúfajúce! – Ochráň, zastaň, - vysloboď nás, - ó, Mária spanilá! - Nedaj, nedaj - zatratiť nás, - Matka naša premilá!
- 3. Zo všetkých strán obkľučujú - preveľké nás úzkosti, - prúdy sĺz nám vynucujú - srdca nášho žalosti. - Ochráň, zastaň, - vysloboď nás, - ó, Mária spanilá! - Nedaj, nedaj - zatratiť nás, - Matka naša premilá!
- 4. Nakloň sa k nám, Matka mocná, - viď, čo sa s nami deje, - buď nám v núdzi nápomocná, - Hviezda našej nádeje. - Ochráň, zastaň, - vysloboď nás, - ó, Mária spanilá! - Nedaj, nedaj - zatratiť nás, - Matka naša premilá!
- 5. Keď opustíš nás v žalosti, - Potešenie premilé, - kto poteší nás v úzkosti - pri poslednej hodine. - Ochráň, zastaň, - vysloboď nás, - ó, Mária spanilá! - Nedaj, nedaj - zatratiť nás, - Matka naša premilá!
- 6. U Ježiša, Syna svojho, - pros vždy za nás, žiadame, - on si všíma hlasu tvojho, - preto v teba dúfa. Ochráň, zastaň, - vysloboď nás, - ó, Mária spanilá! - Nedaj, nedaj - zatratiť nás, - Matka naša premilá!
- 7. Skrze päť rán Krista Pána, - skrze hroznú smrť jeho - prosíme ťa, požehnaná, - osloboď nás od zlého. Ochráň, zastaň, - vysloboď nás, - ó, Mária spanilá! - Nedaj, nedaj - zatratiť nás, - Matka naša premilá!

▲▲▲

366.
Pozdravená buď, Mária, vrúcne od nás každého ty si svetu porodila Spasiteľa drahého, ktorý v nebi a na zemi kraľuje od večnosti, pretos' hodná pred všetkými úcty plnej vďačnosti.
Sláva Bohu na výsosti, zeme, nebies Pánovi, Matku plnú dal milosti, nádeje kvet ružový, vzdajme česť Trojici svätej, splna srdca čistého, aj Márii, Matke Božej, hlasom spevu vrúcneho.
V Boha Otca Stvoriteľa nepochybne veríme, Boha Syna Spasiteľa zbožným spevom chválime; i Ducha vždy vyznávame, darcu každej svätosti, skrz Máriu nádej máme dostať všetky milosti.
Prijmi, Otče, obeť našu, daj, by sa ti ľúbila, ktorú teraz prináša tu Cirkev tebe vždy milá. Podporou nám buď v slabosti Márie hlas prosebný, skrz ňu prijmi do milosti dar náš, Otče velebný!
Bohom dávno vyvolená dievka s úctou hovorí: „Nech sa stane vôľa neba, pred ktorou sa svet korí!“ Preto všetci úctou jatí prespevujme v radosti: Svätý, svätý Pán Boh svätý daj nám v dobrom stálosti.

▲▲▲

367.
- 1.Predivne spanilá, - Matička premilá, - Bohom si zvolená, - ty Hviezda hviezd! - Zídení tu v chráme - ku tebe voláme: - pomôž nám úbohým, - ťažkosti niesť! - Za to ti dáme, - všetko čo máme, - všetko, ach, všetko - čím len vládneme, - Márii s radosťou darujeme.
- 2. Predivne si krásna,- nad každý blesk jasná - a nebo velebou - ozdobuješ; - ako si chránila, - pred zlobou bránila - Synáčka milého, - tak nás chráň tiež. - Ty hodnosťami - a milosťami, - Panna, si prehojne ozdobená - a Bohom samým si vyvolená.
- 3. Bola si bez viny, - bez hriechu poškvrny, - keď si sa, Mária, - narodila; - Božia moc ťa Matkou - určila presladkou, - preto ťa milosťou - ozdobila; - Duch Svätý teba - zvolil pre seba, - za svoju Nevestu v nevinnosti, - jeho si vždy bola od večnosti.
- 4. Zástupy anjelské - ti spevy nebeské - prekrásne celý čas - prespevujú, - Panna, ty panuješ - a slávne kraľuješ, - všetky ťa národy - zvelebujú. - I my ťa ctíme - a velebíme; - anjeli srdečne ťa vítajú, - Kráľovná, tebe sa poddávajú.
- 5. Do neba si bránou - a všetkým ochranou - hriešnikom nešťastným, - zarmúteným; - si našou posilou – a Matkou premilou - nám, biedou, - úzkosťou utrápeným; - ráč nám deň i noc - potrebnú pomoc - vyprosiť od Boha - Najvyššieho - a veď nás do raja nebeského.

▲▲▲

368.
- 1. Preslávna panien Ochrana, - Matička neporušená, - ty brána vlasti nebeskej, - nádej koruny slávnostnej.
- 2. V kroví prekrásna ľalia, - všade ju znajú a chvália; - Panna, z ktorej pozdravenia - vyšiel pre nás čin spasenia.
- 3. Veža drakom nedobytná, - tonúcim Hviezda pomocná, - nás ochraňuj od úkladov, - svetlom svojím nás voď, spravuj!
- 4. Mraky bludárstva rozptyľuj, - záhubné cesty odstraňuj; - v búrlivom mori života - ukáž nám, kde je istota.
- 5. Buď sláva tebe, kriste náš, - ktorý za Matku Pannu máš; - sláva buď Otcu večnému, - sláva i Duchu Svätému!

▲▲▲

369.
- 1. Panna, teba uctievame, - Matka škapuliarska! - O pomoc teba žiadame, - Patrónka Slovenska! - Stoj vždy pri nás, neopusť nás, - čuj v každý čas národa hlas, - milého Ježiša upros za nás!
- 2. Sto ráz ťa pozdravujeme, - Matka škapuliarska! - Tisíc ráz ťa velebíme, - Patrónka Slovenska! - Stoj vždy pri nás, neopusť nás, - čuj v každý čas národa hlas, - milého Ježiša upros za nás!
- 3. Ach vyslyš nás v tomto chráme, - Matka škapuliarska! - Daj pomoc, v čom ťa žiadame, - Patrónka Slovenska! Stoj vždy pri nás, neopusť nás, - čuj v každý čas národa hlas, - milého Ježiša upros za nás!
- 4. Pomôž nám v našej chudobe, - Matka škapuliarska! - Prosíme ťa v každej dobe, - Patrónka Slovenska! - Stoj vždy pri nás, neopusť nás, - čuj v každý čas národa hlas, - milého Ježiša upros za nás!
- 5. Vypros, by sme žili v čnosti, - Matka škapuliarska! - Vypros nám Božej milosti, - Patrónka Slovenska! - Stoj vždy pri nás, neopusť nás, - čuj v každý čas národa hlas, - milého Ježiša upros za nás!

▲▲▲

370.
Radosťou je moje srdce celé naplnené, láskou k tebe, ó Mária, celé zapálené. V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!
Ó Mária, meno sladké, keď ťa vysloviť mám, srdce jasom naplní sa, radosťou oplývam. V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!
Nie som hodný ospevovať mena tvojho slávu, ale s veľkou pokornosťou vzdávam ti česť, chválu. V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!
Anjeli ti prespevujú, ó Mária Panna, Cherubíni ti volajú Zdravas’, Hviezda ranná! V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!
Skromnosť svätá, ponížená, ktorú Boh obľúbil a anjelským pozdravením Spasiteľa sľúbil. V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!
Z lásky k tebe, ó Mária, dám ti srdce svoje, dám ti telo, dám ti dušu, dám ti obidvoje. V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!
Vyprosiť mi ráč tú milosť, keď skonanie príde, Mária a Ježiš buďte tešiteľmi pri mne. V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!
Ešte jednu milosť žiadam, Mária, od teba oroduj za duše mŕtvych a veď ich do neba. V svojej duši z plnej sily volám: Sláva buď Márii! Mária, Mária, zdravas’, Panna Mária!

▲▲▲

371.
- 1. Raduj sa, Kráľovná nebeská, - teš sa, Panna čistá! - Plesaj Rodička Božia, - Panna čistá! - Pros za nás Boha, ó, Mária! - Teš sa Panna čistá
- 2. Bránou si k nebeskej radosti, - teš sa, Panna čistá! - Hodna božskej radosti, - Panna čistá! - Pros za nás Boha, ó, Mária! - Teš sa Panna čistá.
- 3. Archou si úmluvy, Matička, - teš sa, Panna čistá! - Vzácna Božia rodička, - Panna čistá! - Pros za nás Boha, ó, Mária! - Teš sa Panna čistá
- 4. Kráľovná anjelov prekrásna, - teš sa, Panna čistá! - Ranná Zornička jasná, - Panna čistá! - Pros za nás Boha, ó, Mária! - Teš sa Panna čistá

▲▲▲

372.
Pred vekmi zvolená Pani anjelská, slávou ozdobená Hviezda nebeská! My sa k tebe utiekame, Panna Mária, vrúcnym srdcom ti spievame: Salve, Regina! Žila si na svete v čnosti, svätosti, ó, Ruža v rozkvete, plná milosti! Vyvolená Matka Krista, Panna nevinná, zdravas´, zdravas´, Panna čistá: Salve, Regina!
K tebe bol poslaný posol anjelský, by niesol presvätý pozdrav nebeský, že jak panna, tak zvestoval, porodíš Syna, pokorne ťa pozdravoval: Salve, Regina! Prekrásna Ľalia, Panna spanilá, nebeská Mária, Matka premilá! Ráč za nás vždy orodovať u svojho Syna, večne ti chcem prespevovať: Salve, Regina! Ku tebe v úzkosti všetci voláme, zo srdca vernosti my ťa vzývame; chválu, česť ti prinášame, Panna nevinná, pieseň slávy ti spievame: Salve, Regina!

▲▲▲

373.
- 1. Ranná Hviezda jasná, - skrúšene ťa prosíme, - si nad všetko krásna - láskou k tebe horíme. - [: Ach, pros za nás biednych, - Matka naša milá, - zmiluj sa nad nami - a pomôž, Mária:]
- 2. Tá dennica krásna - dňa príchod nám zvestuje, - už nebo zorí sa - a Ježiš sa zbližuje. - [: Ach, pros za nás biednych, - Matka naša milá, - zmiluj sa nad nami - a pomôž, Mária:]
- 3. Ó, milí kresťania, - dnes Otca nebeského, - chváľme, bez prestania - chváľ každý milosť jeho. - [: Ach, pros za nás biednych, - Matka naša milá, - zmiluj sa nad nami - a pomôž, Mária:]
- 4. Pros, Panna prečistá, - za ctiteľa každého, - oroduj u Krista, - pros Synáčka milého. - [: Ach, pros za nás biednych, - Matka naša milá, - zmiluj sa nad nami - a pomôž, Mária:]

▲▲▲

374.
- 1. Ruža duchovná, - svätých Kráľovná, - Pokladnica skvostná - Ducha Svätého, - Nevesta milostná!
- 2. Ľalia svieža, - pokoja Knieža - v lone ti spočíval, - Spasiteľ sveta - Matkou ťa nazýval.
- 3. Niva rozkošná, - deva pobožná, - Kvietok ľubovonný, - po tebe túži - ľud tvoj bohabojný.
- 4. Vďaka, česť, sláva - nech sa vždy vzdáva - Otcovi večnému, - Synovi jeho, - aj Duchu Svätému!

▲▲▲

375.
- 1. Salve Regina, - vitaj, Kráľovná, - Kráľovná nebies - i Cisárovná! - Vitaj, ó, Matka - milého Syna, - vitaj, zavítaj, - Salve Regina!
- 2. Ó, milostivá, - ó dobrotivá, - ty, Hviezda ranná, - Panna Mária! - Sladkosti plná - Matka jediná, - ty nádej naša, - Salve Regina!
- 3. Ku tebe volá - stvorenie zeme, - volá vyhnané - Adama plemä,- volá syn, volá - dcéra Evina - k tebe Kráľovná: - Salve Regina!
- 4. Pod plášť tvoj, Matka - sa utiekame, - teba o pomoc - vrúcne žiadame, - pomôž nám v biede, - Panna nevinná, - ochráň nás, Matka, - Salve, Regina!

▲▲▲

376.
Slávna si, Kráľovná, nebies Pani, ty si nám pomocou v utrpení. [:Prikloň, ó prikloň svoj zrak premilý k plačúcim v slzavom tu údolí!:]
Ruža si bez tŕnia, ó Mária, Hviezdou si nám čností a spasenia. [:Prikloň, ó prikloň svoj zrak premilý k plačúcim v slzavom tu údolí!:]
Každý z nás v srdci vždy teba nosí a preto, Matička, vrúcne prosí: [:Prikloň, ó prikloň svoj zrak premilý k plačúcim v slzavom tu údolí!:]
Oroduj, Mária, v nebi za nás a svätej Trojici porúčaj nás. [:Prikloň, ó prikloň svoj zrak premilý k plačúcim v slzavom tu údolí!:]

▲▲▲

377.
Slávne meno Márie v srdciach našich nech žije, Mária! Teba uši počujú, teba ústa volajú: Mária! Srdce plesá, raduje sa, žiada si ťa vždy chváliť, celým srdcom osláviť, Mária!
Srdce moje cíti slasť, povznášaš ho v rajskú vlasť, Mária! Jazyk ťa ospevuje, srdce verne miluje, Mária! Ó Mária, krása neba, milosť nám vyprosuješ, zbožné duše miluješ, Mária!
Tvoja láska pomôže, spasenie nám vymôže, Mária! Ku tebe dnes spiechame, dietky k Matke voláme: Mária! Ochraňuj nás, obhajuj nás, aby sme tu blažení prišli k tebe spasení, Mária!
Hriechy nás vždy sklučujú, bo nás neba zbavujú, Mária! Sužovaných obrana a hriešnikov ochrana, Mária! Ó Mária, čistá Panna! Ach, pros za nás v každý čas a pri smrti stoj pri nás, Mária!
Ty si nám na svet dala, koho duša žiadala, Mária! Tvoja prosba je milá, ó Mária spanilá, Mária! Oroduj vždy, nebies Krása, za tých, čo ťa milujú, Matkou svojou menujú. Mária!
Vypros, kto sa obracia a k tebe sa navracia, Mária! Aby v dobrom zotrval, úprimne ťa miloval, Mária! By ťa chválil, Boha slávil i teraz tu na zemi, aj tam s tebou na nebi, Mária!

▲▲▲

378.
- 1. Srdce pravde poddávaj - a poklonu vzdávaj, - Sion, Bohu pravému, - Mesiášu svojmu. - Matka v chrám s ním vstupuje, - tam ho obetuje. - On je Pánom života, - Pravda a Dobrota.
- 2. Panna neporušená, - vyvolená žena, - hrdličky dve venuje, - zákon tu splňuje. Pannu svätú prosíme, - keď ju uctievame, - aby pre nás u Syna, - milosť vyprosila.
- 3. Jak prepúšťaš v pokoji - zo života boji - proroka tu starého, - Simeona svojho: - tak daj, Bože, nám umrieť, - slávu večnú uzrieť; - nech ťa večne vidíme, - nikdy nestratíme.
- 4. Ó, Ježišu, prejasné - Svetlo sveta krásne, - osvecuj nám vždy cestu - k nebeskému mestu. Udržuj nás v milosti, - by sme žili v čnosti, - vyhli pekla temnosti, - došli do radosti.
- 5. Bohu Otcu buď sláva, - i Synovi chvála, - Svetlu v sveta temnosti, - plnému jasnosti, - česť Duchu presvätému - od oboch pošlému; - nech len svetlo vždy jeho - osvieti každého.

▲▲▲

379.
- 1. Svätá Mária! - Oroduj za nás! - Zhliadni na nás, - počuj náš hlas - a prosby naše - pred Ježiša predlož, - Panna Mária! - Pros, Mária, Syna svojho, - nášho Krista premilého, - ktorého si zrodila - a na rukách nosila, - Matka Božia!
- 2. Svätá Božia Rodička! - Oroduj za nás! - Zhliadni na nás, - počuj náš hlas - a prosby naše - pred Ježiša predlož, - Panna Mária! - Pros, Mária, Syna svojho, - nášho Krista premilého, - ktorého si zrodila - a na rukách nosila, - Matka Božia!
- 3. Svätá Panna Panien! - Oroduj za nás! - Zhliadni na nás, - počuj náš hlas - a prosby naše - pred Ježiša predlož, - Panna Mária! - Pros, Mária, Syna svojho, - nášho Krista premilého, - ktorého si zrodila - a na rukách nosila, - Matka Božia!
- 4. Matka Kristova! - Oroduj za nás! - Zhliadni na nás, - počuj náš hlas - a prosby naše - pred Ježiša predlož, - Panna Mária! - Pros, Mária, Syna svojho, - nášho Krista premilého, - ktorého si zrodila - a na rukách nosila, - Matka Božia!

▲▲▲

380.
- 1. Teba Matka chválime, - jak ťa v nebi vychvaľujú, - teba, Panna, slávime - jak ťa svätí oslavujú. – V celom svete každý tvor, - ctiteľov ťa chváli zbor.
- 2. Panna, tvoju čnosť, milosť - obdivujú Cherubíni, -tvojej lásky spanilosť - ospevujú Serafíni; - ozýva sa zvučný hlas: - Svätá, svätá, náš vzor krás!
- 3. Teba v lesku skvúcich tiel - krášli more hviezdnych svetov, - na tvoju tvár Stvoriteľ- slní plné krásy kvetov; - jednotrojná Velebnosť - sama vznáša tvoju čnosť.
- 4. Patriarchov teba ples - i prorokov svet velebí, - apoštolský zástup tiež - slávu tvoju mnohí v nebi; - mučeníkov svätý voj - vzdáva tebe chváloslov.
- 5. Panien zástup kvetúcich, - vyznavačov veľké množstvo, - hlasov týchto znejúcich - spev velebí spolu Božstvo - s tebou, ktorú zvoliť chcel - tohto sveta Spasiteľ.
- 6. V Cirkvi ťa ctia kajúci, - tebe, Dcéra Boha Otca, - vrúcne tak spievajúci: - Z neba sa nám zrodil Vodca, - čo za nás smrť podstúpil, - z večných múk nás vykúpil.
- 7. Ó, šťastlivá Nevesta, - z nej Syn Boží bol zrodený, - Panna svätá, prečistá, - nám podobným učinený, - Matkou milou si jeho, - ach, pros za nás u neho!
- 8. On Pán neba i zeme, - on prevládol smrť a peklo; - tým skôr prosiť môžeme, - by nás on, to večné Svetlo, - tebou chránil od zlého - vždy, od hriechu každého.
- 9. Matka chráň si ctiteľov, - Syna svojho pros o milosť, - by sme od nepriateľov - neutrpeli škodlivosť, - aby sme ťa z vďačnosti - chválili na večnosti.
- 10. K tebe, Matka, v každý čas, - s dôverou sa utiekame, - milostivo hľaď na nás, - o to vrúcne ťa žiadame, - by sme dobre robili, - a zlého sa chránili.

▲▲▲

381.
Tisíc ráz buď nami ctená, Mária od anjelov pozdravená Kráľovná! Mária, Mária, ó, Mária Kráľovná.
Milosti si božej plná, Mária, nad svätých si povýšená, Kráľovná! Mária, Mária, ó, Mária Kráľovná.
Pán Boh s tebou, Panna verná, Mária, Duchom Svätým zatônená, Kráľovná! Mária, Mária, ó, Mária Kráľovná.
Požehnaná si nad ženy, Mária, plod tvoj svätý požehnaný, Kráľovná! Mária, Mária, ó, Mária Kráľovná.
Ježiš Kristus, príklad čností, Mária, udeľuje nám milosti, Kráľovná! Mária, Mária, ó, Mária Kráľovná.
Matka Božia, nádej spásy, Mária, počuj naše vrúcne hlasy, Kráľovná! Mária, Mária, ó, Mária Kráľovná.
Amen, všetkým nech sa stane, Mária, tvojim dietkam, jak žiadame, Kráľovná! Mária, Mária, ó, Mária Kráľovná.

▲▲▲

382.
- 1. Tisíc ráz buď pozdravená, - ó, Mária, Mária! - Milión ráz velebená - buď, Matička spanilá! – Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - Patrónka nášho Slovenska.
- 2. Nad slnko si ty jasnejšia, - ó, Mária, Mária! - Nad mesiac si lahodnejšia, - ó, Matička spanilá! Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - Patrónka nášho Slovenska.
- 3. Hviezda jasná na svitaní, - ó, Mária, Mária! - Neba, zeme mocná Pani, - ó, Matička spanilá! Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - Patrónka nášho Slovenska.
- 4. Čistejšia si nad ľaliu, - ó, Mária, Mária! - Vonnejšia nad konvaliu, - ó, Matička spanilá! Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - Patrónka nášho Slovenska.
- 5. Ty si Céder na Libane, - ó, Mária, Mária! - Krásny Cyprus na Sione, - ó, Matička spanilá! Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - Patrónka nášho Slovenska.
- 6. Tvoja pomoc buď vždy s nami, - ó, Mária, Mária! - Chráň vlasť našu pred vojnami, - ó, Matička spanilá! Hviezda nebeská, - Pani anjelská, - Patrónka nášho Slovenska.

▲▲▲

383.
Tisíc ráz pozdravujeme teba, ó Matička Božia Ježišova! Ty si hviezda najjasnejšia z neba, tebe naša zem sa korí celá. Po Bohu si v nebi najslávnejšia, ktorej chvála patrí najprednejšia, všetci svätí ťa zvelebujú, Paňou svojou ťa nazývajú.
Buď nám ty, ó Matka, zástupnicou, keď ťa vrúcnym srdcom prosíme tu, jedinou si našou pomocnicou, obráť k nám a skloň tvár svoju svätú. Daj, nech ti dnes chválu a česť vzdáme, meno tvoje sväté uctievame, ako tebe patrí po Bohu, ktorá krásou zdobíš oblohu.
Stvoriteľ náš, Pán zeme i neba, za svoj stánok teba si vyvolil, keď podobu ľudskú vzal na seba, v panensky tvoj život sa uložil. Ježiš Kristus, Syn Boha živého, on je Svetlom tajomstva svätého. On smrť kríža trpkú podstúpil, by nás z večnej smrti vykúpil.
Na Sione si ty ubydlená, bývaš v meste Bohu posvätenom, prv, ako si bola porodená, vzývaná si v ľude vyvolenom. Včuľ požívaš večné blaženosti, ktoré boli za tie krásne čnosti od Boha ti dané mocného, Otca, Syna, Ducha Svätého.
Zdravas’, Stánok Boží najsvätejší, zdravas’, Panna, hriechom nerušená, Trojice chrám ty najdôstojnejší, od večnosti Matka vyvolená! Ty si Hviezda nebies najjasnejšia, Kráľovná a Pani najsvätejšia, ty si istá brána nebeská, ó Kráľovná veľká anjelská!

▲▲▲

384.
- 1. Vitaj, kráľovná nebeská, - milosrdná Matička; - vitaj sladkosť ty nadzemská, - vitaj nádej naša istá! - Ó, pros za nás, - ochraňuj nás, - Matka Božia, v každý čas! - 2. Prosíme v tomto údolí, - prednes prosby Synovi, - nárek, vzdychy naše počuj, - nad nami sa, Matka, zľutuj! - Ó, pros za nás, - ochraňuj nás, - Matka Božia, v každý čas! - 3. Obráť j nám oči ľútostné, - zahoj rany bolestné. - Oroduj vždy za nás biednych, - hriechmi veľmi obťažených! - Ó, pros za nás, - ochraňuj nás, - Matka Božia, v každý čas! - 4. Ó, milostivá a pobožná, - Matka drahá pomocná! - Vypros nám u syna svojho - účastenstvo sľubov jeho. - Ó, pros za nás, - ochraňuj nás, - Matka Božia, v každý čas!

▲▲▲

385.
- 1. Veseľ sa, Nebies Kráľovná: - Aleluja! - Ty, sveta krásna Cárovná: - Aleluja!
- 2. Mŕtveho si oplakala: - Aleluja! - Z mŕtvych ti radosť povstala: - Aleluja!
- 3. Rany sú jeho zhojené: - Aleluja! - Svietia jak drahé kamene: - Aleluja!
- 4. A oči smrťou skalené: - Aleluja! - Jak hviezdy sú osvietené: - Aleluja!
- 5. Nad všetko Syn tvoj mocnejší: - Aleluja! - Nad slnko nebies jasnejší: - Aleluja!
- 6. Raduj sa z Krista milého: - -Aleluja! - Oroduj za nás u neho: - Aleluja!
- 7. Prosíme ťa, ó, Rodička: - Aleluja! - Pros za nás svojho Synáčka: - Aleluja!

▲▲▲

386.
- 1. V každú chvíľu - chválu milú - vzdávať nikdy neprestaň - Matke zbožnej, - Panne čnostnej, - každý tvor, každý kresťan! - Oslavujme, obdivujme - Pannu nepoškvrnenú - a presladkú - Božiu Matku - ctime, blahoslavenú!
- 2. Keď ťa hriechu, - neúspechu - búrka v žití zachváti, - k nej len spiechaj - a utekaj, - ona neresť odvráti. - Svätá Panna - je nám daná - Stvoriteľom múdrosti; - ó, Kráľovná, - vypros pre mňa - hojnej Božej milosti.
- 3. Ty, nevinná, - splodíš Syna, - mimo behu prírody, - aby hriešnych, - bezútešných - zbavil pekla nehody. – Preto stály, - neskonalý - chválospev ti zaznievaj; - ty vždy žehnáš - v svete beh náš, - otváraš nám blaha raj.
- 4. Duša čistá - Matku Krista - povždy vrelo uctieva, - k jej nevine - vždy sa vinie: - Mária vždy tešieva. – Božia Matka, - pomoc sladká, - utešuje všetkých nás; - neprestane - vďaky vzdajme - Matke Božej v každý čas!

▲▲▲

387.
- 1. Zdravas`, ó, slávna Panna, - ty Hviezda jasnosti, - Svätým Duchom počals` nám - Pána z výsosti. – Ty pozdvihla si ľudstvo - ku svetlu milosti - a Evy, matky našej, - odňala žalosti. - Matka Božia, Mária!
- 2. Máš mesiac pod nohami, - si krásou na nebi, - zbor duchov nadpozemských - ťa vrúcne velebí. – Ty čností kvet si biely - a naša ochrana, - skrz teba, ó, Matička, - nám blaženosť daná. - Matka Božia, Mária!
- 3. Ó, preblažená chvíľa, - keď dávno žiadaný - Boh Syn vzal telo ľudské - a svetu bol daný; - tak chcel on pre nás trpieť, - smrť hroznú podstúpiť, - by od večnej nás smrti - zlých mohol nás vykúpiť. - Matka Božia, Mária!
- 4. Skvie sa drahá koruna - Márii na hlave, - hviezd dvanásť sa ligoce - k jej cti a oslave. – Sťa slnka lúče jasné, - tak, Panna, si čistá, - tys` pravá Mať Krista, - Matka Božia, Mária!

▲▲▲

388.
Zaznite piesňou údolia, i vŕšky kvetnaté, nech nám srdcia láskou zahoria milosťou zažaté. [:Ta hor’, ta hor’ na neba sklon, kde Matkin sídli trón, nech vznáša sa náš zbožný hlas jak vďaky plný tón, nech vznáša sa náš zbožný hlas jak vďaky plný tón.:]
My sme jej dietky združené jej slúžiť oltáru, i svoje my srdcia skrúšené dáme jej do daru. [:Ta hor’, ta hor’ na neba sklon, kde Matkin sídli trón, nech vznáša sa náš zbožný hlas jak vďaky plný tón, nech vznáša sa náš zbožný hlas jak vďaky plný tón.:]
Jej chrámy, tiché svätyne, sú naším domovom, tam mávajú duše nevinné, tichý zhovor s Bohom. [:Ta hor’, ta hor’ na neba sklon, kde Matkin sídli trón, nech vznáša sa náš zbožný hlas jak vďaky plný tón, nech vznáša sa náš zbožný hlas jak vďaky plný tón.:]

▲▲▲

389.
- 1. Zdravas`, Hviezda morská, - zdravas`, Matka Božia! - My k tebe voláme, - o pomoc žiadame. - Ty buď naša zástankyňa - u Ježiša, svojho Syna. - Ó, Panna Mária!
- 2. My, hriešne stvorenia, - Evini synovia, - teba tu prosíme, - bo v teba veríme, - že u Syna pamätuješ na nás, - za nás oroduješ. - Ó, Panna Mária!
- 3. Ty si hviezda jasná, - nado všetko krásna, - Kráľovná dôstojná,- ó, Matka ctihodná! - My v teba pevne úfame, - o pomoc teba žiadame. - Ó, Panna Mária!

▲▲▲

390.
- 1. Zdravas`, Mária, - milosti plná, - na stotisíc ráz - buď pozdravená! - Ja ťa pozdravujem, - srdcom zvelebujem, - najmä v dnešný deň.
- 2. Neopúšťaj nás - v dnešný smutný čas, - odvšadiaľ biedy - obkľučujú nás. - Mária, zastaň nás, - Mária, zachráň nás, - pod tvoj plášť skry nás!
- 3. Vypros milosti - pre naše čnosti, - priveď nás v nebo - večnej radosti, - kde je Bytosť večná, - sláva nekonečná - po všetky časy.
- 4. Veď nemáme - komu žalovať, - u koho máme úľavu hľadať? - U teba, Mária, pomoc je hotová, - Matka Kristova!
- 5. Zavieram na dnes - túto pesničku, - ňou pozdravujem - sladkú Matičku, - Kráľovnú nebeskú, - Pannu archanjelskú, - Pannu Máriu.
- 6. „Amen“, spievajte, - anjeli s nami - a pozdravujte - Kristove rany, - aby boli ctené, - nami velebené - naveky. Amen.

▲▲▲

391.
- 1. Zdravas`, zdravas`, ó, Mária! - Zdravas`, Matka milostivá! - Pozdravené v celom svete - nech je tvoje meno sväté! - Zdravas`, zdravas` ó, Mária! - zdravas`, Matka milostivá!
- 2. Ó, Mária, ty si Panna - nad pannami požehnaná, - nad všetko si povýšená; - od večnosti vyvolená. – Zdravas`, zdravas` ó, Mária! - zdravas`, Matka milostivá!
- 3. Krásou nebies obdarená, - milosťou si naplnená; - požehnaný plod tvoj svätý, - z panenského lona vzatý! - Zdravas`, zdravas` ó, Mária! - zdravas`, Matka milostivá!
- 4. Ako včuľ, tak v každom čase - počuj vrúcne hlasy naše; - o to všetci ťa žiadame, - čo sa k tebe utiekame. - Zdravas`, zdravas` ó, Mária! - zdravas`, Matka milostivá!

▲▲▲

392.
- 1. Zdravas`, Ruža nebeská, - ó, Panna krásna! - Milosti si Božej plná, - Hviezda jasná! - Na nás úbohých hriešnikov, - neráč sa hnevať, - daj dušiam našim ľútosť, - by hriechy svoje mohli - vrúcne oľutovať.
- 2. Ty si ako ker horiaci, - nespálený, - skrz teba je Vykupiteľ - narodený. - On, Boh, si zvolil teba - za Matičku svoju - a do nadhviezdnych výšin - ku trónu nebeskému - zdvihol svätosť tvoju.
- 3. Prosíme ťa, Matka Božia, - na tisíc ráz, - u Ježiša, Syna svojho, - zastávaj nás! - Kríž jeho vládal jedine - hriechy sveta zmyť, - nech udelí nám milosti - zbožne dlho žiť - a Boha večne chváliť.

▲▲▲

393.
- 1. Zdrav` buď, zdrav` buď, Kráľovná neba! - Obráť na nás oči krásne, - pred ich žiarou slnko hasne, - vrúcne vzýva svet teba: - Matka Božia, Mária!
- 2. Vypros, vypros spásy nám milosť - od Božieho svojho Syna, - by nám bola zmytá vina, - odpustená naša zlosť, - vypros nám Božiu milosť!
- 3. Krásou svojou nás hriešnych zacloň, - zastaň nás pred trónom neba, - ochraňuj, keď toho treba; - keď nás príde súdiť On, - láskavo sa ku nám skloň!

▲▲▲

394.
Ó, Mária bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha. [:Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.:]
Matka drahá, spomni na nás tu pod Tatrami, verní sme my svätej Cirkvi, prebývaj s nami! [:Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.:]
Po horách i po dolinách venčíme tvoj chrám, pútne miesta volajú ti: Matka, národ chráň! [:Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.:]
Hlad, mor, vojny odstráň od nás, vypros pokoja, slovenský ľud nech vždy stráži ochrana tvoja. [:Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.:]
Tebe sa tu oddávame, Matka, pomôž nám, by sme i my i potomci vyhli vždy vojnám. [:Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.:]
Vlasť našu stráž a obhajuj: vypros milosti, nech nás Syn tvoj posilňuje: vo viere, čnosti. [:Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.:]

▲▲▲

395.
- 1. Oplakáva Mária - Syna premilého, - keď ho v mukách na kríži - vidí rozpiateho. - Ruky spína, zalamuje, - hlavu kloní, sotva čuje - z veľkej bolesti; - slzy oči zalievajú, - krásne líca oblievajú - v hroznej úzkosti.
- 2. A keď pozdvihla nahor - smutné oči svoje, - uzrela tam zdesená - hrozné rany, znoje - tela jeho raneného, - celkom ubičovaného - a trýzneného; - jej žalosť sa tu rozmohla, - potešovať - že nemohla - umučeného.
- 3. Od celého je sveta - v žiali zanechaná, - smúti, plače, narieka - Matka zarmútená. - Ach, ktože ju, kto poteší, - kto bolesti jej umenší - v tomto zármutku? - Slnko, mesiac, hviezdy jasné, - aj vy poľné kvietky krásne, - potešte Matku!
- 4. Ani slnce na nebi - jasnosť nevydáva, - mesiac medzi oblakmi - svetla nedostáva, - tvrdé skaly sa pukajú - mŕtvi z hrobov povstávajú - a nariekajú. - Len jedine hriešni ľudia - majú také tvrdé srdcia, - že neľutujú.
- 5. Ženy, dcéry sionské, - sem sa rýchle majte - a pod krížom zomdletej - Matke pomáhajte; - balzamom ju potierajte, - podlomenú podpierajte, - klesnúť nedajte. - Máriu, hľa opustenú, - žalostivú, zarmútenú, - ach, poľutujte!

▲▲▲

396.
Pozdravujeme ťa, Patrónka Slovenska, Sedembolestná Matička, našej zeme si Patrónka, naša dobrá Matka!
K tebe nás priviedli apoštoli viery svätý Cyril, svätý Metod, keď pohanstva ťažkých nehôd zbavili nás vtedy.
Národ slovenský ťa už oddávna volá Patrónkou svojej krajiny, veď ho neochránil iný, len ty, tvoja ruka.
Tys’ nás ochránila, keď turecká sila dobýjala naše hory, a v krvavom, hroznom boji ty si pri nás stála.
Pomáhala si nám ochrániť Boží chrám, keď zo srdca vieru Krista i teba, vziať, Panna čistá, nežičlivci chceli.
Mocná Panovnica a Orodovnica, k tebe oči obraciame, ruky svoje tu spíname za stratené deti.
Tvoje deti v svete zo slovenskej zeme ďaleko zašli za chlebom, robia v pote každodennom, národu vzdialení.
Vypros im pomoci, žehnaj vo dne, v noci a zachovaj ich vo viere keď nepriateľ im ju berie, pomáhaj im v boji.
Naša dobrá Matka, Patrónka Slovenska, tebe národ porúčame, svoje srdcia oddávame, tebe žiť, mrieť chceme.

▲▲▲

397.
- 1. Čo dnes tak milo zaváňa, - sem z rozvitého hája? - To konvalinka vyzváňa - na príchod Kňažnej mája.- [:Ó, vitaj, vitaj Svätica, - Kráľovná krásy, kvetu, - hlas každý háj i kvetnica - jej čnosť a krásu svetu!:]
- 2. Ó, vitaj, Panna Mária, - svet chváli ťa a jasá; - čistotu chváli ľalia - a lásku ruža hlása. – [: Fialky milo v pokore - po háji sa ti klonia - a v nížine i na hore - k oslave zvonky zvonia.:]
- 3. Na lúke milé slzičky - jak ťažkých bôľov bratia, - chudôbka núdzu Matičky - po horách dolách tratia; - [: rozmarín zasa panenstvo - v záhrade slávne hlása - a krásy tvojej tajomstvo - velebí sedmokrása:]
- 4. Tak i my plesmi oslávme - radostnú Kňažnú mája, - oltáre kvetím ozdobme, - nech chrám je obraz raja; - [: ozdobme srdcia čistotnou - k Rodičke oddanosťou, - hľa, ona palmou víťaznou - ide k nám s láskavosťou.:]
- 5. Ráč, Panna, v mocnú ochranu - vziať duší čistý výkvet - a prosby naše nes Pánu, - nech žehná celý náš svet. - [:Nech rosa Božej milosti - nám srdce blaží hojne, - nech takto žijúc v svätosti - umrieme bohabojne!:]

▲▲▲

398.
- 1. Jar už prišla, krásne kvety - sťa hviezdičky zem kryjú, - z ktorýchže ti, Matka svätá - [: dietky veniec uvijú?:]
- 2. Vyhľadáme fialôčku - nízku, milú, voňavú; - tak pokorne ako ona - [: klonilas` aj ty hlavu.:]
- 3. Snehobiela konvalinka: - obraz tvojej čistoty, - nech je druhým darom naším - [: prepokojnej štedroty.:]
- 4. Ružu, čo sťa plameň horí - a je kvetín kráľovná, - dáme Matke večnej lásky, - [: tebe Ruža duchovná.:]

▲▲▲

399.
Kvetinky májové, Márii sa kloňte, zvončeky hájové, Márii zazvoňte, [:vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne, proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne.:]
Konvalinky biele, fialky voňavé k ozdobe oltára hojne prinesieme; [:a kiežby sme zniesli všetky sveta kvety, by ťa ozdobili tvoje verné deti.:]
Z ruži je zložený náš ruženec milý, ako nám ho ruky Dominika zvili. [:»Zdravas, buď Mária« koľko ráz voláme, toľko ráz, Kráľovná, ku tebe vzdycháme!:]

▲▲▲

400.
[:Matička Kristova, Kráľovná neba,:] [:spíname ručičky,:] [:prosíme teba :]
[:Stoj pri nás v každý čas, pros za nás Krista:] [:by naša dušička,:] [:zostala čistá.:]
[:Čistú jak ľaliu prijmi ju vrelo:] [:do raja večného,:] [:v rozkošné nebo.:]

▲▲▲

401.
- 1. Často ja spomínam - teba, Mária, - koľko si na svete - trpieť musela - pre svojho Syna, - [:by naša vina – jeho svätou krvou - zotretá bola:]
- 2. Pri očisťovaní - Panny Márie - Simeon proroctvo - presmutné povie: - [: Dieťa pobozkal, - Matke povedal, - že jej meč prebodne - srdce, zavolal:]
- 3. Herodes chcel dieťa - života zbaviť, - ale Boh nebeský - dal smrť prekaziť. - [: Do Betlehema - poslal anjela, - by svätá Rodina - odísť vedela:]
- 4. V Egypte prežili - v samote roky. - Až anjel priniesol - Božie výroky: - [: aby z tej zeme - už sa strojili – a do svojej vlasti - sa navrátili:]
- 5. Keď vyrástol Ježiš, - Matku zanechal, - a svojmu poslaniu - sa len venoval. - [: Vyvádzal duše - z hriechu a z bludu, - aj počúvali ho - zástupy ľudu:]
- 6. Ľudia zo všetkých strán - k nemu chodili, - boli by ho krá-ľom svojim zvolili, - [: Ale kniežatá - v priek s stavali, - a Pilátovi ho - na smrť vydali.:]
- 7. Pilát súdi Krista, - vojsko vyzýva, - aby bol pribitý – na kríž za živa. - [: Matička jeho - bôľom padala – a na cestu sa hneď - za ním vydala.:]

▲▲▲

402.
- 1. Počul som krásny hlas, - Mária volá nás. - Poďte ku mne! - Poďte sem, pútnici, - verní služobníci, - Matka vás zve! - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.
- 2. Buď vždy pozdravená, - tisíc ráz uctená, - ó, Mária! - My ti srdce dáme - v tvojom svätom chráme, -Matka milá! - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.
- 3. Teba som obľúbil, - srdce ti zasľúbil, - ó Mária! - Chráň ma svojou mocou, - dňom i tmavou nocou, - Matka milá! - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.
- 4. Ó Matička čistá, - pros Ježiša Krista, - Syna svojho, - Krista Spasiteľa – a Vykupiteľa – Matka, pros ho! - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.
- 5. Pobožní pútnici, - verní služobníci, - sem spiechajte. - K šaštínskej Matičke, - Slovenskej patrónke - sa zberajte. - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.
- 6. Ďaleká je cesta, - mnohé prejdeš mestá, - pútniku náš, - kým Božej Rodičke, - šaštínskej Matičke, - poklonu dáš. - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.
- 7. Po zemských ťažkostiach, - biedach a úzkostiach, - ó, Mária, - priveď nás ku slasti, - do nebeskej vlasti, - Matka milá! - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.
- 8. Amen! Zaspievajme, - srdečne volajme; - ó, Mária, - vypros požehnanie - ním za putovanie - tam u Syna! - Matka dobrotivá, - Pani naša, - oroduj vždy za nás, - za svojich ctiteľov, - u Ježiša.

▲▲▲

403.
Počúvajte vrúcny hlas, Jak Mária volá nás! Putujme k nej s radosťou, spievajme jej s vrúcnosťou: Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
Mariánsky ctiteľu, pozdrav Pannu Máriu; keď uvidíš jej obraz, volaj k Márii: Zdravas’! Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
»Zdravas’!« prvé sú slová ľudského vykúpenia, ktoré anjel vyslovil, keď Máriu pozdravil. Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
Svätá Panna Mária, Matička dobrotivá, tebe sa tu venujem a vernosť ti sľubujem. Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
Ani rozkoš, útecha nevezme ma od teba, vo smrti aj za živa chcem byť tvojím, Mária! Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
V teba len dôverujem, k tebe hlas pozdvihujem; za mňa v nebi oroduj, od zlého ma ochraňuj. Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
Počuj ma pri modlení, v trápení pomáhaj mi; vypros nám trpezlivosť, v dobrom stálosti vždy dosť. Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
Kresťanov Pomocnica, hriešnikov Zľutovnica, veľká nebeská Pani, potecha v nariekaní! Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
Kto k tebe vrúcne volal a tebe sa žaloval, tys’ ho vždy vypočula a pomoc vyprosila! Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!
Preto ja volať budem, o tom nepochybujem, že mi prídeš k pomoci jak vo dne, tak i v noci. Zdravas’ buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!

▲▲▲

404.
Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme, nebeská Kráľovná, Patrónka zeme. Od Boha si zvolená, svätou Annou zrodená, prekrásne meno máš, Panna Mária! Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Nebeské zbory ťa oslavovali, keď si sa zrodila zo svätéj Anny. Vedeli to zjavenie, že nám nesieš spasenie, tak ťa za Kráľovnú zvelebovali. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
V chráme ty bola si v detinstve svojom, modlili sa s tebou pred Pánom Bohom drahí tvoji rodičia a prosili nebesia, keď ťa za obetu Bohu dávali. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Teba si vyvolil Duch Svätý z neba, by sa stal Syn Boží človekom z teba. Ty si to zaslúžila bohabojne si žila, aby si sa stala Matkou Ježiša. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Bývala si vtedy tam v Nazarete, keď prišiel Gabriel s posolstvom k tebe. Pokorne ťa pozdravil a takto ťa oslovil: »Zdravas’, buď, Mária, milosti plná!« Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Radosťou plesala Rodička Božia, lebo sa splnila už Božia vôľa. Porodila v Betleme Pána neba i zeme. Anjeli spievali, Boha chválili. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
I traja králi ta zďaleka prišli a drahé dary mu so sebou niesli. Jemu sa tam klaňali, dary obetovali a teba, Matička, vrúcne uctili. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Tešila si sa aj z neho v kostole, keď kňazom rozprával učenie svoje. Múdrosť Božia v ňom bola, keď im rečnil z prestola, ty si sa tešila zo svojho Syna. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Na svadbe kánanskej svedkom si bola, že Syn tvoj zázrakom prírodu zdolá. Tebe k cti to dokázal, keď prírody moc zviazal. Ty si sa tešila, že ho ľud volá. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Z mŕtvych vstal Spasiteľ, tebe sa zjavil, zármutok tvoj veľký v radosť obrátil. »Aleluja!« spievali, ľudia sa radovali, a teba, Matička, zvelebovali. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!
Syn tvoj ťa nenechal skazu vziať v hrobe, vzal si ťa do nebies v ľudskej podobe; tam ťa aj korunoval, s anjelmi oslavoval: nebo, zem chváli ťa po večnej dobe. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna!

▲▲▲

405.
Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú, Patrónke Slovenska poklonu vzdávajú. Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenská spieva krajina: Tisíc ráz buď »Zdravas’«, oroduj vždy za nás!
Radostná chvíľa nám, vždy vtedy nastáva, keď Matka Šaštínska zvonmi nás zvoláva. Poďme, rodáci, ženy a panny milostivý chrám tu je pred nami. Radostne spievajme, Máriu vítajme.
Šaštínsky chrám vzácnou zdobený je perlou; Patrónka Slovenska tu si tróni s berlou. Matka premilá nášho národa, oroduj za nás u svojho Syna! Národ ťa zve, volá, vypros mu pokoja!
Vy„ šaštínske zvony, hlaholte slávnostne, nech sa váš zvučný hlas Slovenskom roznesie. Zaznej radosťou každá dedina, slávou zajasaj celá krajina! Slovenský národ náš ochraňuj v každý čas!

▲▲▲

406.
1. Vykvitla ruža - v starohorskom chráme, - krásne a skveje - na presvätom stane. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, - ku tebe volá - široký celý svet!
- 2. Chrám je záhradou - ruženca svätého, - bratia a sestry, - vstupujme do neho. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet,- ku tebe volá - široký celý svet!
- 3. Tá záhrada je,- zo zlata čistého, - tam ona čaká - na ctiteľa svojho. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, - ku tebe volá - široký celý svet!
- 4. Záhradná brána, - zo zlata čistého, - tam ona čaká - na ctiteľa svojho. - Mária, Mária, Mária z ruže Kvet,- ku tebe volá - široký celý svet!
- 5. Brána bez zámky, - ľahko je do nej prísť, - maj čisté srdce, - ružou z nej môžeš vzísť. Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, - ku tebe volá - široký celý svet!
- 6. Tam ju anjeli - pekne privítajú - a medzi ruže - nebeské ťa dajú. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet,- ku tebe volá - široký celý svet!
- 7. Záhradnica je - táto ruža milá, - ktorá nám tu tak - ľúbezne vykvitá. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, - ku tebe volá - široký celý svet!
- 8. Preto, ó, Matka, - prijmi nás za dietky, - by sme byť mohli - v tej záhrade kvietky. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet,- ku tebe volá - široký celý svet!
- 9. A keď nám príde - posledná hodina, - príď nám na pomoc, - Matka naša milá. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, - ku tebe volá - široký celý svet!
- 10. Lebo my v tebe - nádej pevnú máme, - že ťa uzrieme - tam v nebeskej sláve. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, - ku tebe volá - široký celý svet!
- 11. Ráč nás ta doviesť - skrz Syna Božieho, - by sme naveky - videli tvár jeho. – Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, - ku tebe volá - široký celý svet!

▲▲▲

407.
- 1. Vitaj, tisíc ráz vitaj, - ó, Mária, - vitaj, poklad náš skrytý, - Matka milá! - Buď uctená, velebená, - spevom vrúcnym oslávená! - Ó, presvätá Rodička, - Ježišova Matička!
- 2. Teba sme žiadali, - ó, Mária, - by sme ťa tu uzreli, - Matka milá! - Buď uctená, velebená, - spevom vrúcnym oslávená! - Ó, presvätá Rodička, - Ježišova Matička!
- 3. Pohliadni na nás zhora, - ó, Mária, - vypros nám milosť Boha, - Matka milá! - Hľa pred tebou sa koríme, - teba o pomoc prosíme - Ó, presvätá Rodička, - Ježišova Matička!
- 4. V kríži, v biedach, v trápení, - ó, Mária, - vlej nám do sŕdc útechy, - Matka milá! - Hľa pred tebou sa koríme, - teba o pomoc prosíme - Ó, presvätá Rodička, - Ježišova Matička!
- 5. Obráť k nám oči svoje, - ó, Mária! - Vypros milosť, dar Boží, - Matka milá! - Oroduj za nás u Syna, - bo veľká je naša vina. - Ó, presvätá Rodička, - Ježišova Matička!
- 6. Nech hriechov odpustenie, - ó, Mária, - dosiahnem i spasenie, - Matka milá! - Oroduj za nás u Syna, - bo veľká je naša vina. - Ó, presvätá Rodička, - Ježišova Matička!
- 7. Amen, amen! Spievame, - ó, Mária, - v tebe nádej skladáme, - Matka milá, - že nás uchrániš pred svetom - a zastaneš tam pred Sudcom. - Ó, presvätá Rodička, - Ježišova Matička!

▲▲▲

408.
a
- 1. Prijmi, Matka, veniec, - radostný ruženec! - Počalas` z Ducha Svätého - Ježiša Syna Božieho. – Prijmi, Matka veniec, - radostný ruženec!
- 2. Prijmi, Matka, veniec, - radostný ruženec! - Počalas` z Ducha Svätého - Ježiša Syna Božieho. – Prijmi, Matka veniec, - radostný ruženec!
- 3. Prijmi, Matka, veniec, - radostný ruženec! – Pokorou si slúžila, - bys' Ježiša porodila. – Prijmi, Matka veniec, - radostný ruženec!
- 4. Prijmi, Matka, veniec, - radostný ruženec! - Plod svojho niesla si do chrámu - obetovať jeho Pánu. - Prijmi, Matka veniec, - radostný ruženec!
- 5. Prijmi, Matka, veniec, - radostný ruženec! - Ty si našla strateného - Syna v chráme premilého. – Prijmi, Matka veniec, - radostný ruženec!

b
-. 1. Prijmi, Matka, veniec,- bolestný ruženec! - By nás tvoj Syn vyslobodil, - bolestne sa krvou potil. - Prijmi, Matka veniec, - bolestný ruženec!
- 2. Prijmi, Matka, veniec,- bolestný ruženec! - Tvoj Syn k stĺpu priviazaný, - celý hrozne zbičovaný. - Prijmi, Matka veniec, - bolestný ruženec!
- 3. Prijmi, Matka, veniec, - bolestný ruženec! - Hoc` bol Syn tvoj Synom Božím, - mučili ho tŕním, hložím. - Prijmi, Matka veniec, - bolestný ruženec!
- 4. Prijmi, Matka, veniec, - bolestný ruženec! - Tvoj Syn pre nás kríž svoj niesol, - pre nás trikrát pod ním klesol. - Prijmi, Matka veniec, - bolestný ruženec!
- 5. Prijmi, Matka, veniec, - bolestný ruženec! - Ježiš, Syn tvoj milovaný - ukrutne je križovaný. – Prijmi, Matka veniec, - bolestný ruženec!

c
Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec! Tvoj Syn, diabla Premožiteľ, z mŕtvych vstal, náš Vykupiteľ. Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec!
Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec! Tvoj Syn pekla moc oblúpil, na nebesia slávne vstúpil. Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec!
Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec! Tvoj Syn podľa sľubu svojho zoslal Ducha nám Svätého. Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec!
Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec! Tvoj Syn z toho sveta teba k večnej slasti vzal do neba. Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec!
Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec! Tvoj Syn teba odmeňoval, keď ťa slávne korunoval. Prijmi, Matka, veniec, slávnostný ruženec!

▲▲▲

409.
a
- 1. Tys` Matka Božia odveká, - ty Boha Syna človeka - si svetu k spáse zrodila, - nuž zaznej, pieseň roztomilá!
- 2. Do Nazaretu archanjel - s pozdravom z neba priletel - a hlavu sklonil skrúšene, - ctil svoju Kráľovnú v tebe.
- 3. Bys` lásky dala obetu, - ideš navštíviť Alžbetu, - tá Matku Pána v tebe ctí - a pokorne ťa uhostí.
- 4. Toho, čo stvoril nebo, zem, - objíma nízky Betlehem: - v chudobe si ho zrodila, - oddane jemu slúžila.
- 5. Ó, Panna panien presvätá, - veľká je tvoja obeta; - očisteniu sa poddávaš, - nám Syna svojho oddávaš.
- 6. Syn v chráme Písmo vykladal, - na púti starosť keď ti dal. - Ó, Panna s tebou pôjdeme - a v chráme zas ho nájdeme.
b
- 1. Tys` Matka Božia odveká, - ty Boha Syna človeka - na kríži zrela žalostná, -nuž zaznej, pieseň bolestná!
- 2. Syn Boží k zemi sklonený - a krvopotom skropený - modlí sa vrúcne: „Kalich múk - prijímam, Otče, z tvojich rúk.“
- 3. Pri stĺpe zo šiat strhaný - Syn tvoj je prudko šľahaný; - aj my si telo križujme -a vášne svoje skrocujme.
- 4. Má hlavu krvou skropenú, - potupne tŕním zdobenú, -by srdcia naše pokoril -a pýchu našu vyhojil.
- 5. Pod ťarchou kríža znížený, -Syn boží kráča zronený; -aj my si kríž svoj znášajme, - za ním v pokání kráčajme.
- 6. Pod krížom stála Mária, -prekrásna biela Ľalia, -jej srdce meč ťal sedmorý, -k nej láska naša nech horí!
c
- 1. Tys` Matka Božia odveká, -tys` Boha Syna človeka -videla v sláve radostná, -nuž zaznej, pieseň, slávnostná!
- 2. Víťazne Syn tvoj z hrobu vstal -a moci smrti odolal; -aj my povstaňme k životu, -nechajme bludu temnotu.
- 3. Keď smrťou nás bol vykúpil, - do neba slávne nastúpil; -v nebi kraľuje u Otca -a je náš večný Zástanca.
- 4. Od Otca Boha večného -poslal nám Ducha Svätého, -Pravdu, svetlo, Učiteľa, -v utrpení Tešiteľa.
- 5. Ten, ktorémus` ty na zemi - slúžila, Matka, v trápení, - do neba slávne teba vzal, -za kráľovnú korunoval.
- 6. Ty si nad ľuďmi Kráľovná, - nad anjelmi Cisárovná, - tvojmu sa panstvu koríme, -o pomoc tvoju prosíme.

▲▲▲

410.
- 1. K tebe, Matka ružencová, - verné srdcia nesieme, - iných darov obetovať - tebe priniesť nevieme. – [: Vrúcna česť a poklona - tebe, nebies Kráľovná! - Oroduj za nás, - Matka každý čas, - ružencová Kráľovná, - oroduj vždy za nás!:]
- 2. Prijmi naše detské srdcia - plné lásky, zbožnosti, - u Synáčka, u Ježiša, - vypros pre nás milosti. – [: Vrúcna česť a poklona - tebe, nebies Kráľovná! - Oroduj za nás, - Matka každý čas, - ružencová Kráľovná, - oroduj vždy za nás!:]
- 3. Ochrankyňa našich krajov, - stoj nad nami každý čas, - poteš, povzbuď klesajúcich, - vypočuj náš prosby hlas: - [: Vrúcna česť a poklona - tebe, nebies Kráľovná! - Oroduj za nás, - Matka každý čas, - ružencová Kráľovná, - oroduj vždy za nás!:]
- 4. Sedembôľne svoje srdce - otvor pre nás dokorán, - my ti vernosť prisaháme, - ty nás Matka, ľúb a chráň! - [: Vrúcna česť a poklona - tebe, nebies Kráľovná! - Oroduj za nás, - Matka každý čas, - ružencová Kráľovná, - oroduj vždy za nás!:]

▲▲▲

411.
Ó Mária, Kráľovná ružencová, pros vždy za nás v nebesiach svojho Syna, by nás miloval a ochraňoval, pomocnú ruku svoju podával.
Zišli sme sa pomodliť tvoj ruženec, z prosieb svojich vijeme tebe veniec. Matka premilá, pros za nás Syna, naša pobožnosť nech mu je milá.
Smutné vdovy, siroty ťa volajú a chudobní pomoci tiež čakajú. V biede, v úzkosti každý ťa prosí. Všetkých porúčaj svojmu Synovi.

▲▲▲

412.
- 1. Ó, Mária, Lásky zdroj, - pros za mňa a pri mne stoj, - [:ružencom ráč najsvätejším - žehnať život môj.:]
- 2. Čností tvojich skvelý lúč - z duše mojej nevylúč, - [:protivenstvá sveta znášať - v pokore ma uč.:]
- 3. V srdci mojom citov plam - buduje ti lásky chrám, - [:Za teba, ó, Matka Božia, - vďačne život dám.:]
- 4. Pomiluj len naposled, - keď opustím tento svet. - [:tak sa budem skrze teba - večne v nebi skvieť.:]

▲▲▲

413.
Pôjdem v tejto chvíli šťastnej k čistej Ľalii, k ružencovej a prekrásnej Panne Márii. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Zázraky a milosť tvoja, Rodička Božia, v tomto milom pútnom mieste radosti množia. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Zatvrdlivci bez potechy, preč odchádzajú, ale teba milujúci vrúcne volajú. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Duša moja v krehkom tele dnes sa raduje, moje srdce v slabom tele k tebe putuje. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Ty si svojim Matka milá, číra dobrota, radosť, rozkoš ušľachtilá, sladkosť života. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Ty si svojim Pomocnica v biede, v úzkosti, ty si istá Prostrednica božej pomoci. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Ty si v žiali potešenie, v boli úľava, v slabosti si posilnenie, v boji oslava. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Útočište pre hriešnikov ty si bezpečné ty počuješ nešťastníkov vzdychy srdečné. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Keď posledný nám nastane boj pre nebesá, vrúcne vtedy k Panne mocnej utiekajme sa. Volať budem: »Zdravas’«, Mária, pros za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás!
Teraz ešte, zakiaľ žijem, Matička moja, chcem pokorne v protivenstvách trpieť pre teba. Pros milosť u Boha, ktorá hriechy zdolá a dá, aby moja vina zotretá bola.
Pros, Matka, u Boha milosť, by nás požehnal, odpustil nám naše viny a zdravia nám dal. Ochraňuj nám pole, chlebodarné role, by sme žili odovzdaní do božej vôle.
Nebojím sa nepriateľov, keď ja teba mám, zhliadni na nás, Dobrotivá, vypros milosť nám. Chváliť ťa vždy budem, ani neprestanem, v tebe chcem žiť, v tebe umrieť, Mária! Amen.

▲▲▲

414.
Ruža rajská spanilá, ružencová Mária, [:my sme tebe oddaní slúžiť, Panna Mária!:]
Buď ty naša ochrana, od Boha nám vždy daná, [:oroduj povždy za nás v nebi u svojho Syna.:]
Chceme slúžiť vždy tebe a koriť sa velebe, [:ktorou skvieš sa nad nami, ozdobená čnosťami.:]
Ako svätý Dominik chceme každý taký byť [:a tvoj svätý ruženec chceme dalej rozšíriť.:]
Nikdy nedaj ho tupiť, nepriateľom pohaniť, [:prosíme, tvoje deti, ráč nás vždycky ochrániť.:]
Ten tvoj svätý ruženec, ctí ho panna, mládenec, [:manžel, vdovy, siroty, v srdci má ho i starec.:]
Naprav ty i blúdiacich, ukáž im svojej moci; [:vyprosiť všetko môžeš, k duševnej nám pomoci.:]
Ty, Kráľovná nebeská, kto sa k tebe utieka, [:každého hneď počuješ, naša Ochraniteľka!:]
Vypočuj našu žiadosť, Mária, naša radosť, [:by sme povždy tu mali ružencovú pobožnosť.:]
Požehnanie zošli nám, statku, roliam, rodinám. [:tvojím menom, Mária, nechže zneje každý chrám.:]
Zachráň nás od pijanstva, zlorečenia, zlodejstva, [:by sme hodní boli raz nebeského kráľovstva.:]
Daj nám žitie striezlivé, bohabojné, statočné, [ :by sme mohli velebiť Boha všetci spoločne.:]
Ty, Matička Kristova, Mária ružencová, [:predlož svojmu Synovi prosebné naše slová.:]

▲▲▲

415.
Spievajme Márii radostnú pieseň. Ona nám zavráti žalosti tieseň. Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, prekrásna Mária ružencová!
Dal nám ju Spasiteľ v chvíli presmutnej, lúčiac sa na kríži v muke bolestnej. Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, prekrásna Mária ružencová!
Hľa tvoja Matička! Tak zneli slová pod krížom Jánovi, keď Kristus zvolal. Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, prekrásna Mária ružencová!
Celý svet kresťanský Matkou ju vzýva a srdce ľudské k nej láskou oplýva. Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, prekrásna Mária ružencová!

▲▲▲

416.
- 1. Zaleť piesňou každá duša - k ružencovej Matičke, - nech sa v našich srdciach rušia - city verné i sladké. - Počuj prosby spievajúcich, - k tebe, Matka putujúcich! - [:Ó Mária, Matka Božia, oroduj za nás!:]
- 2. Ty si naša pevná nádej, - v žiaľoch si potešenie, - úctou našou nepohrdni, - viera k tebe nás ženie. - Počuj prosby spievajúcich, - k tebe, Matka putujúcich! - [:Ó Mária, Matka Božia, oroduj za nás!:]
- 3. Vypros pre nás milosť Božiu, - hriešnym ľútosť, posilu, - všetkým Božie požehnanie, - ochraňuj nám vlasť milú! - Počuj prosby spievajúcich, - k tebe, Matka putujúcich! - [:Ó Mária, Matka Božia, oroduj za nás!:]

▲▲▲

417.
Hľa, otvára sa Brána nebies dokorán a oko hľadí ta k nebeským výšinám. [:Tam chóry svätých Boha zvelebujú a zbory Serafov mu prespevujú.:]
My pripojme sa k nim so spevom nábožným, a vzdajme slávu Bohu hlasom ľúbezným. [:Ich viera v Boha tam už zvíťazila a láska našla tiež, po čom túžila.:]
Ó svätí, ktorí Boha v nebi chválite; a s anjelmi ho spevom vrúcnym slávite; [:ach, na nás bratov, sestry, si spomnite tam, pred Bohom, nebeskom na úsvite.:]
Náš chválospev nech letí k nebies výšinám, v ňom túžba srdca obracia sa vrelo k vám: [:vy, ó drahí svätí, pomôžte v boji, nech čnosť snahy diablove tu pokorí.:]

▲▲▲

418.
Svätý Blažej, div múdrosti, najkrajší dar ľudskej čnosti, bol si všade vždy vážený, za biskupa postavený.
V strašnej obave kresťanov, katovaný od pohanov z mesta sa preč odoberáš a do pustých hôr uberáš.
Tam v jaskyni si sa modlil a pred krížom zbožne horlil; od lovcov si bol nájdený a pred sudcu privedený.
On ťa do pút zakutého do žalára do tmavého; núti Krista viery sa vzdať a falošným bohom česť dať.
A nezmôžuc nič láskaním, začne krútiť vyhrážaním; najprv káže ťa bičovať, potom škripcom naťahovať.
Preostrými železami, hákmi si bol dopichaný; tvoje hrdlo zohavili, keď ťa mečom popravili.
Pros, aby Boh dobrotivý, ráčil nám byť dobrotivý, ráčil nám byť milostivý, by nás zbavil hrdla bôľu, plňme preto jeho vôľu.

▲▲▲

419.
K tebe prichádzame, ó, ženích slávny Kráľovnej nebeskej, Márie Panny; ty, pestún Kristov, s ochrannou istou, vypočuj, prosíme, náš vrúcny hlas, pod tvoju ochranu ráč prijať nás.
Slávime úctivo dnes tvoje čnosti, vieru nepochybnú, kvet nevinnosti; prosíme teba, hľaď na nás z neba, chceme ťa v zbožnosti nasledovať a s tebou v nebi raz sa radovať.
Vypros nám u Boha, šťastné skonanie, u tvojej Nevesty orodovanie; Ježiš, Mária, najsladšie mená, nech sú nám láskavo na útechu, posledným šepotom nášho dychu.

▲▲▲

420.
- 1. Rozliehaj sa tvoja sláva - nebom, svetom, česť a chvála, - Jozef, čos` bol čistej Panne - z neba daný ku ochrane.
- 2. Syna Pána verne chrániš, - do Egypta sa s ním strániš; - hľadáš v chráme strateného, - nájdeš Syna premilého.
- 3. Iní v tomto svete márnom - túžili za nebies stanom; - ty podobný nebešťanom, - žiješ už na zemi s Pánom.
- 4. Pre zásluhy Jozefove - odpusť naše chyby, Bože, - by sme prišli v nebo k tebe, - k večnej sláve a velebe.

▲▲▲

421.
- 1. Svätý Vojtech, patrón náš, - strážca vlasti našej milý! - U Boha, kde prebývaš, - pros za národ v každej chvíli! - Nami buď oslávený, - chválou vrúcnou uctený!
- 2. Tys` lahoda nám daná, - jak rosa, čo zrána padá: - prišiel si k nám od Pána, - aby skvitla Cirkev mladá. - Svätý duch ťa pripravil, - abys` nám vlasť oslávil.
- 3. Bojovať si neváhal, - proti tmám a bludom noci, - diabla zléhos` premáhal - upevnený v Božej moci. – V slovách Pána zdroj si mal, - víťazom si sa tak stal.
- 4. Divých strastí záplava - teba stále zastíhala, - ale Krista zástava - cestou ťa vždy sprevádzala; - preto si vždy zmužile - obstál v boji víťazne.
- 5. Ako Božia studnica - duše slasťou si napájal, - srdce ako orlica - k nebesiam si pozdvihoval; - tam, kde nebies obloha, - mysľou bol si u Boha!
- 6. Ty si svätá Biskup náš, - drahá perla našej vlasti, - ako prorok Eliáš, - oblažoval si nás v strasti; - verných Bohu kresťanov - tebe milých krajanov.
- 7. Vtedajší svet kresťanský - bol primalý tvojmu duchu, - chcel si celý pohanský ľud - vymaniť z hriechov bludu; - národy si miloval, - Krista si im zvestoval.
- 8. Teraz v nebies radosti, - prespevuješ chválu Pánu; - vysloboď nás zo zlosti, - otváraj nám k čnostiam bránu; - pros za ľud svoj srdečne, - nech ho chráni Pán večne.
- 9. Spolok slávny ťa svätí - tvojmu menu zasvätený; - maj ho vždycky na pamäti, - nech je tebou ochránený. - Pros za jeho vzrast, rozkvet, - slovenský nech vzdelá svet.
- 10. Bohu Otcu sláva buď, - česť vstalému Synu z hrobu; - k tebe volá zbožný ľud, - ochraňuj ho každú dobu. - Bože, s nami prebývaj, - Spolku nášmu vždy žehnaj!

▲▲▲

422.
- 1. Oslávený mučeník náš, - veľký svätý Florián, - ty sa na nás strážne dívaš, - ty si príklad čností nám. – Vo večnosti nebeskej ty, - oslávený prebývaš, - kde si cenia čnosti kvety - a kde blaho požívaš.
- 2. Od všetkého chráň nás zlého, - chráň nás najmä od ohňov, - v čase živlu škodlivého - buď nám mocnou ochranou, - Tvoj štít nech nás ochraňuje, - nech nám nedá zahynúť, - nech nás v žiali utešuje - a zaháňa viery blud.
- 3. Keď Boh mračná a blýskanie - s hromobitím zosiela, - pros, aby sa v požehnanie - vôľa Božia zmenila. - Nech sme vierou pevní v žiali, - prosíme ťa, pomôž nám, - aby sme vždy pevne stáli, - hľadiac k nebies výšinám.
- 4. Naše vrúcne čuj volanie, - ctiteľov ti zverených, - vypros pravé nám pokánie - v potoky sĺz skrúšených. - Nedaj, aby ohne časné - a večné nás pálili, - ale s tebou v sláve neba - by sme Boha chválili.

▲▲▲

423.
- 1. Boha svojho vzývam, - pieseň zbožnú spievam - vrúcnym srdcom - o vzornom kňazovi, - o svätom Jánovi - Nepomuckom. - [:Ja už patróna mám, - a to je svätá Ján - Nepomucký.:]
- 2. Dobre zná Boh milý, - že poklad roztomilý - česť moja je; - tá skrze zlostníkov, - mojich nežičníkov, - mne vzatá je. - [:Ja už patróna mám, - a to je svätá Ján - Nepomucký.:]
- 3. Boh na mňa dopustil, - ale neopustil - v zármutku tom, - v ktorom som trápený, - na mysli mámený - v žiali svojom. - [:Ja už patróna mám, - a to je svätá Ján - Nepomucký.:]
- 4. Srdce zarmútené, - nebuď utrápené - viac v ťažkosti; - tak sa často stáva, - Boh divne rozdáva - vždy milosti. - [:Ja už patróna mám, - a to je svätá Ján - Nepomucký.:]
- 5. V Jánovi nádej mám - a vrelo ho žiadam - v pobožnosti, - aby mi pomáhal, - láskavo pri mne stál - vždy v úzkosti. - [:Ja už patróna mám, - a to je svätá Ján - Nepomucký.:]
- 6. On priateľ súžených, - v svete opustených, - otec milý, - vyprosil milosti - pre toho, kto ho ctí, - v každej chvíli. - [:Ja už patróna mám, - a to je svätá Ján - Nepomucký.:]
- 7. Svätý Nepomucký, - teba vzýva ľudský - hlas premnohých, - ochráň mňa, ťa žiadam, - najmä keď v hriech padám, - ja úbohý. - [:Ja už patróna mám, - a to je svätá Ján - Nepomucký.:]

▲▲▲

424.
- 1.Teba oslavuje, ľud tvoj zvelebuje, ó, svätý Ján, zhliadni na pobožných, v úcte zhromaždených v posvätný chrám. - [: Láskavý buď vždy k nám, predrahý, svätý Ján Nepomucký!:]
- 2. Tys` príklad svätosti, lásky a zbožnosti od liet prvých, výborný učiteľ, horlivý kazateľ, slov Kristových; [: kráľovský almužník, úbohý pomocník, ó, svätý Ján!:]
- 3. A keď Václavovi, zlostnému kráľovi nechceš zjaviť spoveď prenábožnej Johany, kráľovnej, dá ťa chytiť; - [: na smrť ťa odsúdi, katmi do Vltavy hodí zlými.:]
- 4. Svätý, oslávený, buď nám naklonený z celej moci, buď svojim ctiteľom, vrúcnym vzývateľom na pomoci; - [: vypros nám milosti ku šťastnej večnosti, ó, svätý Ján!:]
- 5. Pätoro hviezd z neba ihneď sa na teba dolu spúšťa, kade plávalo tvoje sväté telo, tam kde blyštia; [: pohreb ti konajú, slávu ti hlásajú, ó, svätý Ján!:]

▲▲▲

425.
- 1. Svätý Urban, teba my vrúcne žiadame, pod tvoju ochranu my sa utiekame. [:Teba žiadame, pros v nebi za nás, mrazy, nehody odvráť vždy od nás, slávny patrón náš.:]
- 2. Ty Cirkev Kristovu mocne si spravoval, duše ti zverené do neba uvádzal. [:Teba žiadame, pros v nebi za nás, mrazy, nehody odvráť vždy od nás, slávny patrón náš.:]
- 3. Veriaci ťa ctili, vrelo milovali, v živelných pohromách v tebe pomoc mali. [:Teba žiadame, pros v nebi za nás, mrazy, nehody odvráť vždy od nás, slávny patrón náš.:]
- 4. Tvoju prosbu nebo nezavrhovalo, polia i vinice úrodu žehnalo. [:Teba žiadame, pros v nebi za nás, mrazy, nehody odvráť vždy od nás, slávny patrón náš.:]
- 5. Vypros aj na naše polia požehnania, nech od nich nebesia pohromy odstránia. [:Teba žiadame, pros v nebi za nás, mrazy, nehody odvráť vždy od nás, slávny patrón náš.:]
- 6. Vypros nám v nebesiach milosti u Boha, by sme vždy plnili príkaz jeho Slova. [:Teba žiadame, pros v nebi za nás, mrazy, nehody odvráť vždy od nás, slávny patrón náš.:]

▲▲▲

426.
- 1. Nebies krásna ľalia, teba, Anton, ctíme, na tvoje sa ramená Ježiš láskou vinie. Chudobu si miloval, dávals` biednym chleba, Boh ťa za to v láske mal, [: povýšil do neba.:]
- 2. Tebe, svätý Anton náš, úctu, hold vzdávame. Ty vždy biednym pomáhaš, v tebe úfnosť máme. V súžení si potecha, pomoc v ťažkej chvíli, zlo keď na nás dolieha, [: duša plače, kvíli.:]
- 3. Ty si vzorom zbožnosti, Anton Paduánsky, vypros Božej milosti nám, ó, príklad lásky; navráť tých, čo odpadli, daj im vieru, silu, aby s nami uctili [: svätú Cirkev milú.:]
- 4. Nádoba ty svätosti, vlej v nás svätosť svojou, by sme v zbožnej radosti ctili Božiu vôľu: ochráň nás pred zlým slovom ľudí neúprimných, uzmier duše pokojom, [: zastávaj nevinných.:]
- 5. Vzkriesils` neraz umrelých, vlials` tak vieru novú do sŕdc ľudí neverných a vrátils` ich Bohu. Život nový vzkries aj v nás, pros milosti množstva, by sme prišli všetci raz, [: do nebies kráľovstva.:]

▲▲▲

427.
- 1. Prekrásny viery kvet - nehy anjelskej; - príkladom si pre svet - čnosti panenskej; - ty obdiv cudnosti, - a vzor náš v mladosti, - svätý Alojz! - Buď svojim chránencom, - pannám i mládencom, - k duševnej pomoci - vo dne, v noci.
- 2. Telo si bičuješ, - strojíš preň muky; - zlé nezavinilo,- načo boj krutý? - Za hriechy ľutovať, - kajúcnosť vzbudzovať - učíš nás tým. - Ako ruža tŕním, - tak cudnosť mučením - býva obhájená, - zachránená.
- 3. Ku svojej čistote - nás vždy povzbudzuj - a v bojoch života - nás vždy posilňuj! - Pros Boha, život tvoj - nech nám dá príklad svoj - nepristane, - nie súc bezúhonným, - nechže slzy roním, - hriechy zatracujem - a ľutujem.
- 4. Pros, nech nasledujem - vždy tvoje čnosti, - život odriekavý, - jeho bolesti. - Vo viere stále žiť, - k tebe sa priblížiť, - moja žiadosť. - Vo svojej svätosti - vypros nám milosti - Boha vždy milovať, - zvelebovať.

▲▲▲

428.
[:Ó, svätý a spanilý, Ján Krstiteľ milý,:] k tebe sa my utiekame a teba vzývame, a teba vzývame.
[:Bo už naši predkovia, nábožní otcovia,:] duše svoje porúčali tebe do ochrany, tebe do ochrany.
[:Bols' vzácny dozaista, priateľ Boha Krista,:]tebe milosť prejavoval v nebo ťa povolal, v nebo ťa povolal.
[:Predchodca najslávnejší a prorok najvyšší,:] tebe Bohom zvolenému, chvála a česť sluší, chvála a česť sluší.
[: Tys´ krstil na Jordáne duše ti oddané,:] aby boli oslávené tam v nebeskom stane.

▲▲▲

429.
Svätý Peter, Svätý Pavol Rím ste ozdobili a mnohé modly pohanské smelo porazili. Jedného Boha hlásali, za meno Ježiš trpeli a pri všetkých utrpeniach zaňho bojovali.
Ó, kňiežatá apoštolov, vás zvelebujeme, Vám prinášame chválu, vďak, vás ospevujeme. Vy Cirkvi svätej ozdoby, k vám duša láskou zahorí. Povznáša sa náš vrúcny hlas: Orodujte za nás.
Vy ste lásku ku Kristovi krvou dokázali, keď nabáli ste sa smrti, verní ste ostali. V nás silu viery vzbudzujte, by sme jak vy tak udatne Cirkvi svätej sa oddali, za ňu bojovali.
Tam v nebi proste vždy za nás Krista, Spasiteľa, i my máme dnes za neho útrap, bojov veľa. My chceme vás nasledovať, vo viere svetej vytrvať a v tomto svojom horlení i život v obeť dať.

▲▲▲

432.
Oslavujme hviezdy jasné: Cyrila a Metoda, tieto zhora svetlá krásne slovenského národa. [:Vrúcne zaznej v národe jediný všetkých hlas: [: Ó svätý Cyril i Metod, orodujte za nás:]
Otcom našim Pána Krista s prácou veľkou hlásali aby sa tak dozaista k sláve večnej dostali. [:Vrúcne zaznej v národe jediný všetkých hlas: [: Ó svätý Cyril i Metod, orodujte za nás:]
Ako verní pastierovia pásli stáda Pánove, odrážali jak strážcovia všetky klamy diablove. [: Vrúcne zaznej v národe jediný všetkých hlas: [:Ó svätý Cyril i Metod, orodujte za nás:]
Ako sviece pravovzorné svetlom pravdy svietili, srdcia čisté a pokorné k láske Božej vznietili. Vrúcne zaznej v národe jediný všetkých hlas: [:Ó svätý Cyril i Metod, orodujte za nás:]

▲▲▲

449.
Ó šťastní Boží sluhovia, tam v jasnej nebies výši, vy anjelov ste druhovia, ste s nimi v Božej ríši.
Čo trápilo vás na svete, to zmenilo sa v radosť, tam viac o biede neviete, neznáte bôle, žalosť.
Už vaše slzy netečú, premenili sa v perly, s ktorými ozdobené sú vladárske vaše berly.
Za zbožný, vzorný život svoj odplatu hojnú máte a za svoj čnostný viery boj raj nebies prežívate.

▲▲▲

454.
Radosťou dnes Cirkev spieva, nebo plesom sa rozlieha. [:S vďačným srdcom zaplesajme, apoštolom chválu vzdajme.:]
Nech je nami vždy uctený ................ vzorný svätý, [:ktorého deň dnes slávime a Boha v ňom velebíme .:]
Nech sú nami vždy uctení, Peter, Pavol vzorní svätí, [:ktorých deň tu dnes slávime a Boha v nich velebíme .:]

▲▲▲

462.
Bože, vyslyš prosby naše, ktoré ti predkladáme, za umrelých drahé duše s vrúcnosťou si žiadame: Zhliadni na ich trápenie a bolestné vzdychanie. Zmilujže sa nad všetkými a do nebies ich prijmi!
Tváre tvojej sú zbavené a mukami trápené, nemôžu si už pomáhať musia našu pomoc mať. Počuj, dobrý Pane náš, vrúcnej prosby našej hlas: Zmilujže sa nad všetkými a do nebies ich prijmi.
Prijmi prosby svojich verných v chráme tvojom presvätom, prijmi obeť za umrelých, rozlúčených so svetom. Očistca ich ohňa zbav, kráľovstvo im svoje zjav. Zmilujže sa nad všetkými a do nebies ich prijmi.

▲▲▲

463.
Každý človek umrieť musí, skúsenosť nás tak učí, každý trpkú smrť okúsi, so svetom sa rozlúči. Ó, Bože premilý, dobrý a láskavý, ach, zmiluj sa nado mnou!
Smrť zastihne každého z nás, ale nevieš, v ktorý čas; buďme preto pripravení, žime s Bohom zmierení. Ó, Bože premilý, dobrý a láskavý, ach, zmiluj sa nado mnou!
I tak sú už vymerané k môjmu hrobu i kroky a od Boha spočítané môjho žitia sú roky. Ó, Bože premilý, dobrý a láskavý, ach, zmiluj sa nado mnou! Príbytok na tomto svete trvania je krátkeho, dnes alebo zajtra zmetie do hrobu smrť každého. Ó, Bože premilý, dobrý a láskavý, ach, zmiluj sa nado mnou!

▲▲▲

464.
Maria, Matka milosti, Mária Matka lásky, zhliadni na duše v očistci, ktorá si plná milosti. Zľutuj sa, Matka bolestná, oroduj za ne u Syna. Mária Matka milosti, Matka dobrá ľútostná.
Sú tvoji milí synovia, sú dcéry milé tvoje, mukami ohňa trýznené, prosia o pomoc skrúšene. Zľutuj sa, Matka bolestná, oroduj za ne u Syna. Mária Matka milosti, Matka dobrá ľútostná.
Teba, ó, Bože, prosíme, ku tebe hlas náš volá, pomôž im, Pane, do slávy a neba otvor im brány. Zľutuj sa, Matka bolestná, oroduj za ne u Syna. Mária Matka milosti, Matka dobrá ľútostná.

▲▲▲

468.
Odpočinku večného daj, Bože, verným dušičkám, tam, kde kvitne raj nebeský, voveď, Pane, ich ty sám. [:Kde žiaľ nepoznajú, večné blaho majú, Bohu chválu vzdávajú.:]
K tebe volám, Kriste, Pane, uľav muky veľké im, ty si umrel ťažko za ne, podaj ruky trápeným. [:Jedna kropaj stačí, čo tiecť z rán ti ráči, zhasiť ich bôľ najväčší.:]
Toľké duše na nás smutné z očistca múk volajú, že sa srdce div nepukne, keď ich čuje od žiaľu. [:Pomáhajme im my zotrieť všedné viny so skutkami dobrými:]
Ony za nás tiež sa budú modliť k Bohu skrúšene, by sme boli čistí bludu, keď sa smrť k nám dostane. [:Pán Boh ich i za to odmení bohato, odmení ich bohato:]

▲▲▲

470.
Ó, Mária, ctná ľalia, Matka milosrdenstva, počuj plač a nariekanie prosiacich za zmilovanie duší sestier, bratov našich, dobrodincov a veriacich. Pozri na nich, zastaň sa ich, teba, matka, prosíme.
Páli oheň, trápi žízeň dušičky zarmútené, ich srdce sa skormucuje, plač kvílenie spôsobuje. Veď nemajú poľahčenia, ťažké mučia ich trápenia. Pozri na nich, zastaň sa ich, teba, Matka, prosíme.
Ó, zmiluj sa, ó, zľutuj sa, pros, Mária, Ježiša, duše z hriechov by uzdravil, z rán vyhojil, múk pozbavil, prijal k sebe do kráľovstva, svojich svätých spoločenstva. Pozri na nich, zastaň sa ich, teba, Matka, prosíme.
Pováž muky, podaj ruky, Matka, dušiam v očistci, Boha Otca, Syna jeho upros, Ducha presvätého. Otec dcéru vypočuje, Duch Nevesty prosbu príjme; Syn pripustí, Matku uctí a jej vôľu vyplní.
Matka mocná, buď pomocná všetkým dušiam v očistci, skrze sedmoré svoje rany, skrze hodnosť čistej Panny u Ježiša ich zastavaj, v jeho lásku ich oddávaj, by z očistca skrze teba dostali sa do neba.
Panna čistá, Matka Krista, pros za duše v očistci, aby kvapka krvi svätej, z boku i za nich vyliatej, bola im na odpustenie a na muky uľahčenie. Prosíme ťa, zmiluj sa, pomôž im na nebesá!

▲▲▲

473.
Ráč ľahké odpočívanie umrelým dať, ó, Pane! Čuj v očistci ich vzdychanie a žiadosti skladané; tvári tvojej sú zbavení, teba vidieť žiadajú, by s tebou boli spojení, prosbu vrúcnu vzdávajú.
Ó, deň strachu a úzkosti, biedy, sĺz a súženia, ten deň hrôzy a žalosti, plaču, bôľu, kvílenia: keď vo svojej velebnosti príde Kristus súdiť nás, keď k súdu spravodlivosti pozve večný Sudca nás.
Obetu ti prinášame za dušičky úbohé, rodičov ti porúčame, bratov, sestry nebohé; všetkým, ktorí sa sužujú v očistcovej úzkosti, daj nech tvoju tvár poznajú tam v nebeskej radosti.
Ach, pohliadni na stvorenie, k zmilovaniu sa prikloň, Otče, Syna umučenie k zľutovaniu ťa nakloň; buď k zosnulým dobrotivý, prijmi ich do radosti, prosíme ťa aj my živí, posilňuj nás v úfnosti.
Svätý, svätý! prespevujme, svätý Boh na výsosti. Klaňajme sa a ďakujme jemu za tie štedrosti. Zbav múk duše zarmútené a zmierni ich trápenie, daj, nech ohňom očistené nájdu v nebi spasenie.

▲▲▲

474.
Ta, kde naši bratia sú, ta oko nesiahne, v súdny deň ich zhliadneme, Sudca, keď zavládne. Veľký hrozný, slávny deň zjaví skrytých v hrobe, strachom tŕpnuť bude zem v súdu veľkej dobe.
Keď aj život tu zhasne, telo v hrobe zhnije, umrie čo je dočasné, duša, tá nezhnije. Duše našich umrelých prijmi k sebe, Pane, by sa s tebou tešili raz tam v nebies stane.
V skrytom mieste, v temnosti duše strvavajú a vo svojej žalosti vrúcne k nám volajú. Uľavme im modlitbou, z múk im pomáhajme a pri omši presvätej na ne pamätajme.
Priateľ duší, Kristus Pán, hľaď na nich z výsosti, krvou svojich svätých rán mierni ich bolesti. Poteš duše úbohé, daj im večnú spásu, ukonči ich trápenie, voveď v nebies krásu!

▲▲▲

475.
Vysloboď od smrti večnej mňa, ó, Pane, keď hrozný, strastný ten deň súdu nastane! Keď nebesia i zem budú sa triasť a chvieť, ty prídeš k nám v ten deň, bys´ súdil tento svet.
Vesmír sa zachveje, strach, hrôza nastane, keď prídeš v nádhere súdiť nás, ó, Pane.! Keď nebesia i zem budú sa triasť a chvieť, ty prídeš k nám v ten deň, bys´ súdil tento svet.
Deň tento, deň hnevu, deň biedy, úzkosti, deň hrôzy a plný najväčšej trpkosti. Keď nebesia i zem budú sa triasť a chvieť, ty prídeš k nám v ten deň, bys´ súdil tento svet.
Daj, Pane, pokojné im odpočívanie a na veky večné v nebi prebývanie. Pred tvojím trónom nech večne sa radujú a teba naveky spevmi oslavujú!

▲▲▲

493.
Otče náš, čo v nadhviezdnatej výši v neprístupnej sláve kraľuješ, k tebe sa dnes verný ľud tvoj blíži, s anjelmi ti chválu vzdáva tiež. Nech sa vznáša tvojho mena sláva jak tymiána ľubovonný dym, nech úcta, čo tvoj lud ti vzdáva, preborí sa k tebe do svätýň, preborí sa k tebe do svätýň!
Nežiadame striebro, zlato vídať, ani rúcha pyšnú nádheru, len nám k chlebu dennému ráč pridať vieru, lásku, nádej, dôveru. Keby sme ťa obrazili niekdy, ó nebiže nás bičom, Otče náš, lež jak my odpúšťame všetkým naše viny, Bože, odpusť nám, naše viny, Bože, odpusť nám!
Chráň nás, Otče, od úkladov pekiel, dožič sily statne bojovať, by sme mohli cieľ svoj raz dosiahnuť, v stánkoch nebies teba milovať. Odstráň od nás, čo nás v behu hatí ku miestam slávy v sladkom pokoji, tam v nebi, kde sa tešia svätí, kde sa všetka túžba ukojí, kde sa všetka túžba ukojí.
Nech sa tvoje panstvo čím viac šíri, od vzniknutia zory ružovej, až kde svetlo padá v temná víry, vo vesmírne diaľne diaľky spej. Staň sa vôľa tvoja svätá tajná, nech ľudia ju vždy ochotne plnia, tak ako svätých duchov hajná, keď pred mocou tvojou sa klonia, keď pred mocou tvojou sa klonia.

▲▲▲

498.
Ježišu, Kráľu neba i zeme, tebe sa klania anjelov chór, velebnosť tvoju v hymnách a piesňach vyznáva svätých i svätíc zbor. Ukrývaš svoju tvár vo Sviatosti, lež viera zrie ju tu oslávenú, preto my Bohu vo svätostánku vzdávame úctu a poklonu.
Ježišu, Kráľu neba i zeme, blažených duší opojenie, zo srdca tvojho osláveného plynie im večné potešenie. Skrývaš ho pred nami vo Sviatosti, túžime za tebou, nebeský zdroj. Ježišu, Kráľu neba i zeme, so Srdcom svojím nás večne spoj.
Ježišu, Kráľu neba i zeme, z lásky k nám telom učinený, kam siaha okraj pevniny, mora, zneje spev chvály rozochvený. Ráč prijať láskavo pieseň našu, ktorú ti zo srdca tu spievame, požehnaj za to nám telo, dušu, ktorú ti, Pane, oddávame.
Ježišu, Kráľu neba i zeme, ty si nás krvou svojou spasil, ó kraľuj v srdciach veriacich svojich, vieru v nás oživ, vieru posiľ. Veríme v teba, že ty si Boh náš, že si cesta naša i život náš: k tvojmu sa Srdcu láskou vinieme, ty v sebe živý zdroj pravdy máš.

▲▲▲

499.
Ó, Kriste, veľký Kráľu náš, čo svetom, nebom vládneš, ty božskej moci berlu máš a láskou večne vládneš. [:Ježišu, Kráľu, prijmi svoj ľud, vrelý ti lásky skladáme sľub: za tebou, Kráľu, vždy ísť chceme, za tebou vždy ísť chceme.:]
Tys’ na zem prišiel z lásky k nám krv svoju za nás vyliať, bys’ stal sa spásy Kráľom nám, náš hriech si sám chcel prijať [:Ježišu, Kráľu, prijmi svoj ľud, vrelý ti lásky skladáme sľub: za tebou, Kráľu, vždy ísť chceme, za tebou vždy ísť chceme.:]
Ach, v srdci svojom daj nám žiť, daj v lásku sa nám vnoriť, by tvojej vlády blysol svet, daj sily, môcť sa boriť! [:Ježišu, Kráľu, prijmi svoj ľud, vrelý ti lásky skladáme sľub: za tebou, Kráľu, vždy ísť chceme, za tebou vždy ísť chceme.:]

▲▲▲

503.
Lásky svätej ohnisko, Srdce Boha Kráľa, z oltára sa našich sŕdc vznáša k tebe chvála! [:Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:]
Božské Srdce, tvoji sme v zasvätenia sľube, zasvätení budeme v tvojej žiť úľube. [:Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:]
Z trónu tvojej dobroty v náš dom zlietla láska, v našom srdci vládnuť chce, láskou milosť božská. [:Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:]
V pokušení ochrana, Srdce večnej sily. posilni nás, aby sme v boji zvíťazili! [:Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:]
Útočište hriešnikov, Srdce zmilovania, k tebe duša túli sa v bôľny deň skonania. [:Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:]

▲▲▲

504.
Ajhľa, skvie sa oltár Pána slávy, presvätá nám obeť nastáva, ktorú cez tisíc liet Cirkev slávi a vo vlasti našej konáva. Za príkladom dávnym sa to robí Cyrila, Metoda svätej doby, ktorí rozkaz Kristov plnili, pamäť jeho smrti slávili.
„Sláva na výsostiach Pánu Bohu!“ nad Betlemom znel spev anjelov a ten spev sa podnes nad oblohou povznáša od Pána ctiteľov. Ó, nechže sa večné veky vzdáva Kráľu kráľov celým svetom sláva, ktorú otcom našim hlásali apoštoli, hodní pochvaly.
Bez viery sa neľúbime Pánu, ruža čnosti z viery vykvitá, viera otvára nám rajskú bránu, do srdca Boh vierou zavíta. A ten poklad tisíc liet už máme, ten si my aj verne zachováme, snahou Cyrila a Metoda známe Krista, spásu národa.
Prijmi, Otče, obeť nekrvavú, ktorú pri Poslednej večeri slávil Syn tvoj mysľou preláskavou! Na ľud svoj hľaď, v teba čo verí, akos’ milo hľadel na Velehrad, utišoval ľudu duševný hlad, keď sa zbožne u nás slávila prvá obeť tebe premilá.
Svätý, svätý, svätý Hospodine, slávy tvojej plné nebesá! Láska tvoja nám, ľudom, tu kynie, nech celý svet tebe zaplesá! Kriste, prezázračne zostúp dolu, nech sa pokloníme tebe spolu s celou vlasou, s celým národom, zbožne s Cyrilom a Metodom.

▲▲▲

507.
Bože, ktorý stav manželský ustanovils´ v raji sám, ráč so svojím požehnaním milostivo stúpiť k nám! Ráč tých žehnať, ktorí tu dnes v stav maželský vstupujú a pred tvojím oltárom si vernosť stálu sľubujú.
Príjmi obeť, ktorú ruky kňažské ti podávajú, vyslyš prosby svojích verných o ktoré ťa žiadajú! Daj, by žili v láske pravej, v úprimnej vždy svornosti, svojej svätej viery dary, vlej im v srdcia v hojnosti!

▲▲▲

518.
Veľký kňaz dnes k nám prichádza, Kristov posol dôstojný, dušiam Pána on privádza, spásy prameň prehojný. /: Zvučte chrámom hory, lesy, znejte k hviezdam zvučné plesy. Veľký kňaz dnes prišiel k nám, požehnanie nesie nám.

▲▲▲

523.
V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Petra chrám vypína. Z tisíc hrdiel sa ozýva pieseň nábožná, horlivá: [:Živ, Bože, otca svätého, námestníka Kristovho!:]
A ten hlas sa mocne nesie až do tichej hrobov skrýše; po horách i po dolinách, po mestách i pustatinách: [:Živ, Bože, otca svätého, námestníka Kristovho!:]

▲▲▲

524.
Bože, čos’ ráčil slovenskému rodu, Po mnohoročnom ťažkom utrpení láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu, aby žil na nej, jarma pozbavený. Zdobený vencom slobody, cti, práva: [:nech sa ti za to večná vďaka vzdáva:]

▲▲▲

525.
Teba, Bože, chválime, teba, Pane, vyznávame meno tvoje slávime, vrúcne vďaky ti vzdávame. [: Teba Otca večnosti, zem celá vždy chváli, ctí :]
Cherubíni, anjeli bez prestania oslavujú ; Serafíni horliví Svätý stále prespevujú [: svätý Boh na výsosti, presvätý Pán mocnosti :]
Plné sú zem, nebesá tvojej slávy, velebnosti, apoštolský zbor plesá a velebí ťa z vďačnosti [: Proroci sa klaňajú, mučenci česť vzdávajú :]
Teba Otca slávneho, Cirkev svätá zvelebuje, Syna tvojho pravého v celom svete vychvaľuje; [: tak i Ducha Svätého, Tešiteľa verného :]
Slávy Kráľ si, Kriste náš, Otca Syna si od večnosti; večnej slávy berlu máš, stúpils’ k nám na svet z výsosti; [: skrze smrť a vzkriesenie získal si nám spasenie :]
Bránu pre ľud veriaci raja otvorils’ večného, sedíš včuľ po pravici v sláve Otca nebeského; [: odtiaľ na svet máš stúpiť, živých, mŕtvych tu súdiť :]
Daj nám preto milosti, služobníkom tu skrúšeným a daj pomoc výsosti drahou krvou vykúpeným; [: daj, nech sa s tvojimi radujeme svätými :]
Spasíš ľud svoj, ó, Pane, požehnaj dedičstvu svojmu, prosíme ťa láskavo, milosť hojnú, daj každému; [: ráč veriacich spravovať, večnosťou odmeňovať :]
Ctíme ťa po všetky dni, teba, Bože, velebíme; celý svet sa ti korí, v teba, Bože, my veríme. [: Ráč nás času každého ochraňovať od zlého :]
Ó, zmiluj sa, žiadame, ostaň, Pane dobrý, s nami; milosť tvoja, dúfame, nech je s tvojimi dietkami [: Ty si naša obrana, duše našej ochrana! :]

▲▲▲

526.
Teba, Bože, chválime, * teba, Pane, velebíme,
Teba, večný Otče, * uctieva celá zem.
Tebe všetci anjeli, * tebe nebesia i všetky mocnosti,
tebe cherubíni a serafíni * bez prestania prespevujú:
Svätý, * svätý, * svätý * Pán, Boh zástupov.
Plné sú nebo i zem * tvojej veleby a slávy.

Teba oslavuje * slávny zbor apoštolov;
teba velebí * veľký počet prorokov;
teba chváli * vznešený zástup mučeníkov;
teba oslavuje * svätá Cirkev po celej zemi,
teba, Otče, * nesmierne velebného,
i tvojho milovaného, * pravého a jediného Syna,
aj Ducha Svätého, * Tešiteľa nášho.

Kriste, * ty si kráľ slávy.
Ty si Otcov Syn * od večnosti.
Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, * stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.
Ty si zvíťazil nad smrťou * a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.
Ty sedíš po pravici Boha * v sláve svojho Otca.
Veríme, * že ako sudca ešte raz prídeš.

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, * ktorých si vykúpil predrahou krvou.
Pripočítaj nás k svojim svätým * vo večnej sláve.

( Táto posledná časť sa môže vynechať. )
Zachráň, Pane, svoj ľud * a žehnaj svojich dedičov.
A spravuj ich * a vyvýš ich až naveky.
Po všetky dni * dobrorečíme tebe.
A chválime tvoje meno naveky, * až na veky večné.
Vo svojej láskavosti, Pane, * chráň nás v tento deň pred hriechom.
Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba.
V teba, Pane, som dúfal, * nebudem zahanbený naveky.

▲▲▲

Zoznam modlitieb

MODLITBY
Život z viery
Hlavné spoločné modlitby
Osobná modlitba
SLÁVENIE SV. OMŠE
Úvodné obrady
Liturgia slova
Liturgia Eucharistie
Záverečné obrady
Responzóriové verše na nedele a sviatky
Latinské omšové texty
KRISTUS MEDZI NAMI — SVIATOSTI
Krst — sviatosť Božieho synovstva
Birmovanie — sviatosť kresťanskej dospelosti
Eucharistia — sviatosť lásky
Sviatosť zmierenia
Sviatosť pomazania chorých
Sviatosť posvätenia kňažstva
Sviatosť manželstva
SPOLOČNÉ MODLITBY CIRKVI
Nedeľné vešpery prvého týždňa
POBOŽNOSTI
Pobožnosť "krížovej cesty
Litánie o najsv. mene Ježiš
Litánie o najsv. Srdci Ježišovom
Litánie o predrahej Krvi Krista Pána
K PANNE MÁRII A SVÄTÝM
Litánie loretánske
Modlitba sv. ruženca
Litánie k sv. Jozefovi
Litánie k svätým
ROZLIČNÉ MODLITBY
Za cirkev
Za zjednotenie kresťanov
Za vlast
Za svetskú vrchnosť
Za pokoj
Za jasné počasie
Za dážď
Za dobrú úrodu
Za príbuzných a priateľov
Prosba za milosť dobrého života
Modlitba k sv. patrónovi
K sv. Júdovi Tadeášovi
K sv. Terezke Ježiškovej
Za rodičov
Modlitba vodiča auta
Čo sú odpustky
Deviatnik k B. Srdcu
Prisľúbenia Božského Srdca
Pohreb

▲▲▲

Abecedný zoznam piesní

J M P T

124. Ach, beda mne, nešťastnému
126. Ach, čo som to len urobil
127. Ach, ja Matka zarmútená
128. Ach, jak všetko stvorenie
129. Ach, kríž svätý
261. Ach, láska prevelká
130. Ach, mňa Matku v tejto chvíli
131. Ach, poďte, krestania
132. Ach, prečo si, zlosť
134. Ach, som zarmútený
262. Ach, vitaj, vitaj nám
504. Ajhľa, skvie sa
42. Aké to svetlo
45. Aký je to svit
193. Aleluja, radujme sa
329. Anna si ťa vyprosila (Na sviatok Narodenia Panny Márie)
10. Anjel Gabriel
2. Anjel Pána
35. Anjel Pána pastierom
330. Anjelským pozdravením
3. Anjel z neba
36. A včera z večera
331. Bez prestania nám žiari
521. Blíž k tebe, Bože môj
423. Boha svojho vzývam (K sv. Jánovi Nepomuckému)
490. Boh pre naše zlosti
38. Boh sa nám teraz narodil
491. Boh sila je moja
509. Boh ti tento život dal (K svätým misiám)
524. Bože čos ráčil
507. Bože, ktorý stav manželský
4. Bože, ku tebe
461. Bože náš, ty trojjediný
237. Bože, plný láskavosti
236. Bože, svetov mocný Pane
239. Bože, tvojej velebnosti
492. Bože, verím, Bože, dúfam
316. Bože, všetko stvorenie
462. Bože, vyslyš prosby naše
5. Buď, Mária pozdravená
37. Buďme všetci potešení
430. Buďte zvelebení (K sv. Cyrilovi a sv. Metodovi)
263. Buď vždy pozdravená
264. Buď vždy pozdravené
39. Buvaj, dieťa krásne
332. Celá krásna si, Mária
445. Celým svetom sa pieseň šíri(K sv. Terezke Ježiškovej)
452. Cirkev svätá citom radosti (K trom košickým bl. mučeníkom)
265. Ctím teba pobožné
40. Čas radosti
135. Často drahé rany sväté
401. Často ja spomínam (Pútnická)
397. Čo dnes tak milo zaváňa
178. Čo stanica prvá tu vyobrazuje
121. Čo trpieť má Spasiteľ náš
136. Čuj hlas môj, hriešniku
137. Čuj, svet, nebo, celá zem
481. Daj nám lásku k svojmu slovu
266. Daj nám sväté požehnanie
227. Daruj, ó Ježiš, srdce mne
6. Dennica už vyšla
240. Dietky srdca nevinného
41. Dieťatko sa nám dnes zrodilo
46. Dieťatko spanilé
7. Dnes Panna je pozdravená
43. Dnes sa Kristus narodil
47. Dnes sa stalo
48. Dnešný deň sa radujme
49. Dobrá novina
50. Dobrý pastier sa narodil
51. Do hory, do lesa, valasi
187. Dokonané je (Na Veľký piatok)
52. Do mesta Betlema (Koleda)
505. Duch Svätý, náš Tešiteľ (K sviatosti birmovania)
217. Duchu Svätý, príď z neba
218. Duch Svätý sa dnes zjavuje
431. Duša kresťanská, zvelebuj Boha
303. Duša Kristova, posväť ma
8. Duša moja celou silou
102. Ďakujeme, Ochranca náš (Na posledný deň v roku)
110. Herodes, kráľu ukrutný
241. Hlboko sa ti klaniame
11. Hľa, anjel Pána vznešený
109. Hľa, aká to hviezda krásna
417. Hľa, otvára sa brána nebies (Ku všetkým svätým)
12. Hľa, Panna je pozdravená
457. Hľa, vyznavač Pána Krista (K niektorému sv. vyznávačovi)
138. Hľa, v žiali srdca
54. Hľa, zástup zboru anjelského
212. Hľa, žiarou skvie sa
333. Hor' sa, srdcia (Mariánska hymna)
334. Horí naša láska
511. Hospodin mojím Pastierom
267. Hostiu vítajme
268. Chvála tebe, ó Bože
515. Chváľme vždy Pána
269. Chváľ, Sione, Spasiteľa
139. Iní Krista opustili
484. Yzopom ma pokrop, Pane
55. Jak veľká to milosť
398. Jar už prišla
437. Ja som si vyvolil za ochranu (K sv. Anne)
335. Ja som si vyvolil silno, iste,
317. Ctime túto sviatosť slávnu
506. Jeruzalem, kraj nebeský (Na deň posvätenia chrámu)
133. Jezu Kriste, Pane milý
300. Ježiš, Ježiš, príď ku mne (Ku sv.prijímaniu)
482. Ježiš Kristus, buď pochválen
182. Ježiš Kristus slávne vchádza
194. Ježiš Kristus, Spasiteľ náš
501. Ježiš, Mária i Jozef (K sv. Rodine)
114. Ježiš sladký, dušiam
140. Ježišu, buď uctený
115. Ježišu, Ježišu
498. Ježišu, Kráľu
486. Ježišu, Syn Boha živého (Na litánie o najsv. mene Ježiš)br> 116. Ježišu, vznešená
141. Každá rana Krista Pána
463. Každý človek umrieť musí
117. Kde je Ježiš
119. Kde si, môj premilý
56. Kde si, náš Mesiáš
118. Kdes' moje spasenie
142. Keď Ježiša nevinného
57. Keď Mária plačúcemu
318. Klaniame sa tebe
242. Klaniame sa tebe, Bože
270. Klaniam sa ti vrúcne
337. K Márii voláme
522. K nebesiam dnes zaleť pieseň
183. Kráľ neba, zeme
338. Kráľovná buď pozdravená (Na sviatok Obetovania Pána)
339. Kráľovná nebeská, Matka milosti
340. Kráľovná nebeská, ozdoba anjelská
(Na sviatok Zvestovania Pána)
148. Kresťania, nariekajte
179. Kresťania, sem pospiechajte
243. Kresťania, sem spiechajte
435. Kresťan, rád na Skalku putuj (K sv. Andrejovi a sv. Benediktovi)
184. Kriste, Kráľu, tebe znejú
272. Kriste, zo srdca celého
195. Kristus celý zranený
214. Kristus Pán na nebo vstúpil
143. Kristus, príklad pokory
244. K stolu božej láskavosti
410. K tebe, Matka ružencová
487. K tebe, Otče, dnes voláme
419. K tebe prichádzame (K sv. Jozefovi)
271. Ktorý na oltári
144. Ktorys' za nás trpel
177. Ku krížu sa ponáhľam
146. Ku krížu svätému
517. Ku tebe, Pane, voláme
185. K večeri sa zbližuje (Na Zelený štvrtok)
399. Kvetinky májové
341. Kvetom si, ó Matka Božia
58. Kyrie — Pána Krista
59. Kyrie — Vitaj
61. Láska volá ma
273. Lásky plní Serafíni
503. Lásky svätej ohnisko (Zasvätenie rodín B. Srdcu Ježišovmu)
219. Leť, prosba naša
540. Libera me
336. Lurdská hviezda prekrásna
516. Ľútostivý Bože
342. Mária, buď pochválená
145. Mária, Matka bolestná
323. Mária, Matka milosti
464. Mária, Matka milosti, hľaď
343. Mária najčistejšia
344. Mária ochrana
147. Mária pod krížom
400. Matička Kristova, Kráľovná neba
465. Matička Kristova
345. Matka lásky a milosti
346. Matka milá, Matka svätá
348. Matka milá
349. Matka Pána Krista
150. Matka plače, ruky spína
347. Matka presvätá
466. Milosrdný Pane
350. Milosťou Božou zdobená
151. Mizerere, mizerere
13. Moc božia divná
152. Môj milý Ježišu
456. Mučeníkov čnosti
14. Múdrosť a sila
153. Múdrosť Otca večného
245. My klaniame sa tebe
455. My zo srdca povďačného (K niektorému sv. mučeníkovi)
221. Najsvätejšia Trojica
320. Na kolená padám
274. Na kolená padáme
154. Narieka žalostne Matička
100. Narodený Jezu Kriste (Na deň sv.Neviniatok)
44. Narodil sa Kristus Pán
63. Narodil sa Kristus v Betleme
101. Narodil sa nám
62. Narodil sa Spasiteľ (Koleda)
351. Nebeská Pani
224. Nebeské Slovo
426. Nebies krásna ľalia (K sv. Antonovi)
228. Nebo i zem, vyhlasujte
327. Nech je zvelebený Boh
324. Neopusť nás nikdy
352. Neopúšťaj nás
275. Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo
15. Nes, Gabrielu, nes pozdravenie
53. Nesiem vám noviny
149. Nevinnosť premilá
106. Nový rok beží
508. Obeť konať, tebe, Bože
460. Obeť svätú ti dávame
209. Obeť svoju veľkonočnú
16. Oblaky z neba
64. Od nás dávno túžený
468. Odpočinku večného daj
469. Odpočinutie večné
236. Omša sa už začína
158. Omša svätá, obeť zmierna
395. Oplakáva Mária
432. Oslavujme hviezdy jasné
229. Oslavujme najsvätejšie Srdce Ježišovo
451. Oslavujme slávne činy (K sv. Kataríne)
422. Oslávený mučeník (K sv. Floriánovi)
191. O tajomstvách umučenia
493. Otčenáš
496. Otče náš nebeský (Za vyjasnenie)
497. Otče náš nebeský (Za dážď)
17. Otec nebeský
467. Ó, Bože a Otče dobrotivý
512. Ó Bože milosti, lásky zdroj
246. Ó Bože na výsosti
222. Ó Bože, Otče, sveta Stvoriteľu
276. ó Bože, Pane náš z vysokosti
443. Ó boží anjel, strážca môj (K sv. Anjelovi strážcovi
353. Ó čisté Srdce Márie
60. Ó divadlo krásne
180. Ó hlava ubolená
156. Ó hriešnici prešťastliví
66. Ó chýr preblahý
105. O Ježišu, buď k pomoci (Na Nový rok)
247. Ó Ježišu náš najmilší
120. Ó Ježišu, môj priateľu
277. Ó Ježišu, ty chlieb živý
433. Ó krásne svetlá otčiny
499. Ó Kriste, veľký Kráľu
278. Ó láska, nádej, spása
513. Ó láskavý môj Bože
188. Ó ľude môj, národe môj
394. Ó Mária bolestivá (Ku Sedembolestnej Panne Márii, našej Patrónke)
470. Ó Mária, ctná ľalia
411. Ó Mária, Kráľovná ružencová
412. ó Mária, lásky zdroj
360. Ó Mária, Mať premilá
354. Ó Mária, Panna čistá
356. Ó Mária, Panna krásna
357. Ó Mária, pozri na mňa
358. ó Mária, prespevuje
359. Ó Mária, Prímluvnica naša
279. Ó milí kresťania
157^ Ó môj Bože láskavý
195. Ó najvyšší Otče z neba (Za úrodu)
302. Ó Pane, nie som hodný
519. Ó Pastier náš roztomilý (Na rozlúčku s biskupom)
225. Ó pôvodca nášho blaha
500. Ó predrahá duše mojej cena
(K najsvätejšej Krvi Kristovej)
1. O prekrásna hviezda ranná
159. Ó preveľká milosť
178. Ó skloň sa, Bože, k prosbám
198. Ó slávny deň
306. Ó Spasiteľu všetkých ľudí
168. Ó srdce kamenné
230. Ó Srdce, poklad nebeský
428. ó svätý a spanilý (K sv. Jánovi Krstiteľovi)
449. ó šťastní boží sluhovia (Ku všetkým svätým)
191. ó tajomstvách umučenia
220. Ó Trojica najsvätejšia
248. Ó trojjediný Bože
355. O ty prekrásna
280. Ó vitaj, Ježišu, ty chlieb živý
161. ó zármutku, srdca smútku
471. Pane, do chrámu
472. Pane, Ježišu Kriste
197. Pane mocný
536. Pange lingua
362. Pani anjelská
67. Panna čistá
363. Panna čistá (Na sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie)
328. Panna preslávna
369. Panna, teba uctievame
364. Panna vznešená
520. Pastier duší nový prichodí
68. Pastieri, pastieri (Koleda)
122. Pán Boh, ktorý všetko stvoril(Na Popolcovú stredu)
514. Pán Boh náš nebeský
18. Pán Boh všemohúci, Sudca náš
196. Pán Boh všemohúci z mŕtvych vstal
104. Pán časov
192. Pán J. Kristus vstal z mŕtvych
65. Pásli ovce valasi (Koleda)
163. Plačte, ó anjelia
71. Plesajte, kresťania (Koleda)
199. Plesaj všetko stvorenie
69. Plesá Matka
70. Plesá svet
488. Počuj prosby naše
72. Počujte radosť utešenú
402. Počul som krásny hlas
73. Počúvajte, kresťania (Koleda)
403. Počúvajte vrúcny hlas
365. Pod tvoj plášť sa utiekame
160. Poďakujme Kristu Pánu
249. Poďte, duše, s radosťou
250. Poďte, obnovme obet
162. Poďteže, hriešnici
479. Pochválené nech je vždycky (Pred kázňou)
260. Pokľakni na kolená
74. Ponáhľajme, pastuškovia (Koleda)
216. Poprosme Ducha Svätého
9. Poslaný je anjel
75. Pospešte sem (Koleda)
165. Pováž, ó človeče
76. Povedzte nám (Koleda)
78. Povstaňte v rýchlosti (Koleda)
366. Pozdravená buď, Mária
361. Pozdravená buď, Matička
281. Pozdravená buď Sv. Oltárna
502. Pozdravená buď úctivo
396. Pozdravujeme ťa
231. Pozdravujme Božské Srdce
19. Po zlom páde
190. Pozri, biedny ó človeče (Na Bielu sobotu)
325. Požehnaj nás z vysokosti
164. Pôjdem, pôjdem, hľadať budem
413. Pôjdem v tejto chvíli šťastnej
215. Pôvod blaha
186. Prápor Kráľa slávne veje
367. Predivne spanilá
251. Pred oltárom tu kľakáme
282. Pred tebou, Ježišu
79. Pred tebou sa klaniame (Koleda)
252. Pred trón lásky
167. Pred trón tvoj, ó Kriste
372. Pred vekmi zvolená
427. Prekrásny viery kvet (K sv. Alojzovi)
368. Preslávna panien Ochrana
166. Presväté znamenie, presvätý kríž
317. 3. Prevelebnej tu Sviatosti
200. Priblížil sa deň radosti
408a-c. Prijmi, Matka, veniec (radostný, bolestný, slávnostný ruženec)
125. Pristúp, pristúp sem, hriešniku (Na veľkopôstne dni)
77. Prišiel ten čas veselý
223a. Pri tejto slávnosti (Na Božie Telo)
28. Príde Kristus
480. Príď, ó Bože, Duchu Svätý
544. Príď, ó Duchu Stvoriteľu
301. Príď, ó Pane milý (K prvému sv. prijímaniu)
20. Príďže, náš milý Spasiteľ
485. Prísny Sudca nás hriešnikov
321. Prosíme ťa
454. Radosťou dnes Cirkev spieva (K niektorému apoštolovi)
370. Radosťou je moje srdce
283. Radosťou oplývam
284. Radujme sa, ó kresťania
203. Radujme sa všetci zbožne
201. Raduj sa, Cirkev Kristova
371. Raduj sa, Kráľovná nebeská
312. Raduj sa, nebies Kráľovná
202. Radujte sa, ó kresťania
29. Raduj že sa, Panna slávna
473. Ráč ľahké odpočivanie
253. Ráč nás, Pane, zbaviť
373. Ranná Hviezda jasná
439. Rodu nášho slovenského
535. Rorate coeli
21. Roste, nebesá
169. Rozjímajme s pokornosťou
181. Rozjímať o umučení (Ku krížovej ceste)
420. Rozliehaj sa tvoja sláva
170. Rozmýšľajme dnes
374. Ruža duchovná
414. Ruža rajská spanilá
375. Salve Regina
171. Sem, dcéra sionská
80. Sem, pastieri pospiechajte
81. Sem pospešte, nemeškajte (Koleda)
82. Sem, sem, Dieťatko
232. Sem srdce k Srdcu dones
308. Slávna Matka Spasiteľa
376. Slávna si Kráľovná
377. Slávne meno Márie
285. Slovu nekonečnému
86. Spasiteľ sveta zrodil sa
84. Spievaj a jasaj, zem celá
415. Spievajme Márii
436. Spievajte o krajanoch
173. S pobožnosťou oslavujme
204. Spoločne sa dnes radujme
433. Spôsobom podivným (K sv. Dominikovi)
378. Srdce pravde poddávaj (Na sviatok Obetovania Pána)
326. Srdce predrahé
174. Srdce puká od žalosti
172. Stála Matka bolestivá
404. Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme
379. Svätá Mária, oroduj za nás (Na litánie loretánske)
255. Svätú obeť začíname
440. Svätý Bystrík
418. Svätý Blažej, div múdrosti
448. Svätý boží, Vendelín
429. Svätý Peter, svätý Pavol
123. Svätý pôst sa začína
322. Svätý, svätý, svätý
425. Svätý Urban, teba my vrúcne žiadame
441. Svätý Václave
421. Svätý Vojtech, patrón náš
85. Svetlo svetu dnes nastalo
34. Syn Boží sa nám narodil
474. Ta, kde naši bratia sú
536. Tantum ergo
525. Teba, Bože, chválime
526. Teba, Bože, chválime
380. Teba, Matka, chválime
424. Teba oslavuje ľud tvoj
288. Tebe žijem, Ježiš môj
90. Tebe sa tu klaniame
290. Telo Krista a krv svätá
405. Tie šaštínske zvony
88. Tichá noc
381. Tisíc ráz buď nami ctená
382. Tisíc ráz buď pozdravená
233. Tisíc ráz buď pozdravené
383. Tisíc ráz pozdravujeme teba
434. Tisíc rokov preletelo (K sv. Metodovi)
111. Traja králi uzreli
112. Traja slávni králi
205. Tretieho dňa vstal
113. Tri zázraky sa dnes stali
265. Tu skrúšení v prach padáme
444. Tvoje meno z povďačnosti
175. Tvoje muky ospevujem
458. Ty, koruna panien čistá (K niektorej
sv. panne a sv. mučenici)
257. Ty si, Pane, v každom chrámebr> 409. Tys' Matka Božia odveká (K sv. ružencu)
23. Tys', Panna, plná milosti
176. Umučenie drahého Pána
189. Umučený Kristus Pán
206. Utešený nám deň nastal
89. Už Slnko z hviezdy vyšlobr> 22. Už z neba posol schádza
442. V deň slávny vitaj (K sv. Michalovi)
207. V deň vzkriesenia Jezu Krista
87. Vec predivná, neslýchaná
446. Večnou slávou venčený (K sv. Františkovi Assiskému)
226. 1. Večný náš Kráľ a Najvyšší
292. Velebíme, Kriste, teba
291. Velebme, kresťania
293. Veľkú milosť udeľuješ
518. Veľký kňaz k nám dnes prichádza (Na uvítanie biskupa)
510. Veľmi milujem ťa, Bože
534. Veni Sancte Spiritus
24. Veselo spievajme
91. Veselosť veľká (Koleda)
93. Veselým hlasom spievajme
107. Veseľ sa, ľudské stvorenie
385. Veseľ sa, nebies Kráľovná
384. Vitaj, Kráľovná nebeská
295. Vitaj milý Jezu Kriste
296. Vitaj, najsvätejšie Božie Telo
92. Vitaj, náš Ježiško narodený (Koleda)
83. Vitaj, ó Ježišku narodený (Koleda)
298. Vitaj, spása duší
407. Vitaj, tisíc ráz vitaj
96. Vítame ťa, sväté Dieťa (Koleda)
208. Víťaz Kristus
326. V každú chvíľu
523. V sedmobrežnom kruhu Ríma
25. V spôsobe chleba (Po pozdvihovaní)
94. Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť
95. Vstávajte, pastieri (Koleda)
258. Vstupujem do chrámu
213. Vstúpil Kristus Pán do neba
494. Všemohúci večný Bože
26. V temnosti Otcovia
476. V ten deň hnevu
453. Vy, hrdinskí Krista mučeníci
406. Vykvitla ruža
475. Vysloboď od smrti
499. Vyslyš, ó Pane (Na litánie o všetkých svätých)
234. Vzdajme chválu, česť i slávu
27. V žiari prejasnej
459. Za česť božiu rozhorlení (K niektorej sv. žene a vdove)
259. Začína sa konať
483. Zachovať nás v každej dobe
416. Zaleť piesňou
210. Základ Cirkvi je na skale
99. Zaspievajme si veselo
297. Zavítaj z nebies výsosti
388. Zažnite piesňou, údolia (Mariánska hymna)
477. Zbav nás večnej smrti, Pane
389. Zdravas, Hviezda morská
311. Zdravas, Kráľovná nebeská
314. Zdravas, Kráľovná
30. Zdravas, krásna Pani anjelská
31. Zdravas, Mária
33. Zdravas, Mária krásna
390. Zdravas, Mária, milosti plná
387. Zdravas, ó slávna Panna
392. Zdravas, Ruža nebeská
32. Zdravas, zdravas, ó Mária
391. Zdravas, zdravas, ó Mária
299. Zdrav' buď Kriste najmocnejší
393. Zdrav' buď, zdrav' buď, Kráľovná
294. Z hlbín srdca skrúšeného
198. Z neba prišiel k nám
286. Z neba na zem zostupuje
287. Z neba stupte, anjeli
289. Z trónu slávy zostupuje
450. Zhliadni na nás z výšky (K sv. Martinovi)
254. Zmiluj sa, Bože, z výsosti
235. Znej, pieseň, srdcom lásky
97. Z Panny Pán Ježiš je narodený (Koleda)
484a.
447. Zvelebujme hlasom spevným
98. Zvestujem vám radosť (Koleda)
211. Žiaľ v radosť sa už premenil
319. Živý Chlebe

▲▲▲

Akákoľvek pomoc pri rozširovaní spevníka alebo návrhy sú vítané.
Kontakt: spevnik_ZAVINAC_szm_sk
Tomáš, Silvia a František

Iné zdroje:
https://www.ejks.sk - JKS vhodný pre prístup z mobilných zariadení
https://www.nws.sk/ssv/JKS - oficiálna stránka JKS od vydavateľa, SSV